วันเดินทาง
20 – 27 มีนาคม 2562 24 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2562 (58,900.-)
สายการบิน


โปรแกรมทัวร์เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ

เยอรมัน – เนเธอร์แลนด์ – เบลเยี่ยม – ฝรั่งเศส

 • ล่องเรือบนแม่น้ำไรน์ที่มีความสำคัญของยุโรป
 • ชมเทศกาลดอกไม้แห่งเนเธอร์แลนด์ ณ สวนเคอเคนฮอฟ
 • ล่องเรือหลังคากระจกชมเมืองอัมสเตอร์ดัม
 • สัมผัสวิถีชีวิตของชาวดัชต์ ที่หมู่บ้านกังหันซานส์คันส์
 • ชมเมืองเล็กๆโวเลนดัม และหมู่บ้านน่ารักที่มาร์เก้นวิลเลจ
 • ปิดท้ายช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ กรุงปารีส
 • พิเศษ!! พักเมืองอัมสเตอร์ดัม 2 คืน

 

1

Day 1: Departure

กรุงเทพฯ – ทาซเค้นท์
 • 20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว U ประตูทางเข้าที่ 7 โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน
 • 23.00 น. ออกเดินทาง จากกรุงเทพฯ สู่ กรุงทาซเค้นท์ โดยเที่ยวบินที่  HY 534 (บินประมาณ 6.50 ชม./รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)
2

Day 2

ทาซเค้นท์ – แฟรงค์เฟริท – โคโลญจ์น – ดุสเซลดอร์ฟ
 • 03.50 น. เดินทางมาถึงสนามบินเมืองทาซเค้นท์ (เพื่อเปลี่ยนเครื่องบิน)
 • 06.10 น. ออกเดินทางจากเมืองทาซเค้นท์ สู่ แฟรงค์เฟริ์ท โดยเที่ยวบินที่  HY 231 (บินประมาณ 7 ชม./รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)
 • 09.05 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองแฟรงค์เฟริ์ท ประเทศเยอรมัน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว

Frankfurt

แฟรงค์เฟิร์ท (Frankfurt) เป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองของรัฐเฮสส์ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำไมน์ มีพื้นกว้างใหญ่ประมาณ 248 ตร.กม. มีความสำคัญและใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ มีชื่อเสียงทางด้านการค้าพานิชย์ การเงินและการธนาคาร รวมทั้งการคมนาคมด้วย

Boppard

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบ๊อพพาร์ด (Boppard) ประมาณ 2 ชม.  และไปยังท่าเรือเพื่อล่องเรือ ไปตามแม่น้ำไรน์ที่มีความสำคัญของยุโรป จนมาถึงท่าเรือแห่งเมืองเซ้นท์กอร์ ซึ่งแม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านหลายประเทศซึ่งมีความยาวประมาณ 1,230 กม. ซึ่งมีความยาวเป็นอันดับที่สองรองจากแม่น้ำดานูบ มีต้นน้ำจากเทือกเขาแอลป์ ไหลผ่านสวิตเซอร์แลนด์ ลิคเคนสไตน์ ออสเตรีย เยอรมนี ฝรี่งเศส ลักเซ็มเบิร์ก เบลเยี่ยมและเนเธอร์แลนด์จนไปออกทางทะเลเหนือให้ท่านได้ถ่ายรูปภายนอกปราสาทโบราณอันสวยงามของขุนนางศักดินาในสมัยก่อน ที่ถูกสร้างขึ้นอยู่ไหล่เขาสลับกับทิวทัศน์ของไร่องุ่นอันงดงามเป็นจำนวนมากที่ปลูกอยู่ตามไหล่เขาทั้งสองข้างของแม่น้ำ

 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Cologne

นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองโคโลญจ์น (Cologne) ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศ ระยะทางประมาณ 150 กม. เมืองโคโลญจ์น นี้เป็นศูนย์กลางการพานิชย์ที่สำคัญด้านเครื่องยนต์ เคมีภัณฑ์ ช๊อคโกแลต และที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ เป็นต้นตำรับของการผลิตน้ำหอมโอเดอโคโลญจ์

 • ชมความสวยงามของบ้านเมืองที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ หลังจากเคยถูกทำลายไปในสมัยสงครามโลกครั้งที่2 ชมโบสถ์ที่มีการก่อสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคซึ่งมีอายุหลายร้อยปี

นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองดุสเซลดอร์ฟ (Dusseldorf) ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือ ระยะทางประมาณ 30 กม. ดุสเซลดอร์ฟ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ  ของประเทศและอยู่ริมแม่น้ำไรน์ มีพื้นที่ประมาณ 217 ตร.กม. มีความสำคัญทางด้านการพาณิชย์ การเงินและ การธนาคาร รวมทั้งการคมนาคมด้วย และที่สำคัญเป็นศูนย์กลางการจัดงานแสดงต่างๆ มากมายตลอดทั้งปี

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม LEONARDO ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า
3

Day 3

ดุสเซลดอร์ฟ – อัมสเตอร์ดัม
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมเช้า
 • นำท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ ไปยังเมืองอัมสเตอร์ดัมที่อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 3 ชม.

Zaanse Schans

นำท่านแวะชมหมู่บ้าน กังหันลมซานส์ สคันส์ (Zaanes Schans) ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนฝั่งของแม่ซานส์ ที่เต็มไปด้วยกรีนเฮ้าส์สำหรับทำการเพาะปลูกพืช และมีกังหันลมเป็นจำนวนมากซึ่งจะทำงานในการเปลี่ยนพลังงานลมเพื่อไปหมุนล้อสำหรับใช้ในการทำงานประเภทต่างๆ กังหันลมนิยมถูกใช้สำหรับโรงโม่ โดยใช้พลังงานลมในการบดอัดธัญพืช หรือเมล็ดพันธุ์ให้ละเอียดนอกจากนี้ยังมีใช้ในการวิดน้ำอีกด้วย

 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Zaanse Schans

นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกังหันลม ที่เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาวดัทช์  นำท่านไปชมการสาธิต วิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัทช์ ที่ใช้ใส่ในชีวิตประจำวันในงานอาชีพต่างๆ และนอกจากนั้น ยังมีการทำเนยแข็ง ซึ่งเป็นงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านพร้อมเชิญท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกในโรงงานประดิษฐ์รองเท้าไม้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงของชาวดัทช์

Volendam

นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองโวเลนดัม (Volendam) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของเนเธอร์แลนด์ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 22,000  คน ก่อนหน้านี้เมืองนี้เป็นท่าเรือที่ ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองอีแดม อยู่ที่บริเวณปากอ่าวไอเจ และในปี ค.ศ.1357 ประชากรของเมืองอีแดม ได้มีการขุดคลองขึ้นเพื่อเชื่อมต่อไปยังซุยเดอร์ซี ซึ่งได้แยกเป็นท่าเรือของตนเอง โวเลนดัมได้กลายเป็นสถานที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยม ดึงดูด  นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก มีเรือสำหรับนำไปเที่ยวตกปลา สุภาพสตรีแต่งกายที่สวยงามตามประเพณีของหมู่บ้านของโวเลนดัม ด้วยการสวมหมวกทรงสูงซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้จำได้ว่า เป็นประเพณีการแต่งกายของผู้หญิงชาวดัชท์ที่สวยงาม

Marken Village

นำท่านออกเดินทางมายัง หมู่บ้านมาร์เก้น (Marken Village) ซึ่งตั้งอยู่เขต  การปกครองของวอเตอร์แลนด์ ในบริเวณจังหวัดทางเหนือของเนเธอร์แลนด์ และอยู่ติดกับโวเลนดัม มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 2,000 คน ให้ท่านได้ชมความสวยงามของหมู่บ้านที่มีสีสันสวยงาม ที่ถูกสร้างด้วยไม้อันเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

 • ได้เวลาอันสมควร……..นำท่านเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม VAN DER VALK HOTEL หรือเทียบเท่า
4

Day 4

อัมสเตอร์ดัม
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมเช้า

Keukenhof Park

นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองลิซเซ (Lisse) ที่อยู่ห่างลงมาทางด้านใต้ประมาณ 40 กม. ซึ่งเป็นที่ตั้งของ สวนพฤกษชาติเคอเคนฮอฟ (Keukenhof Park) ซึ่งได้ถูกจัดให้เป็นสวนที่มีชื่อเสียงและสวยงามแห่งหนึ่งของยุโรป มีเนื้อที่กว้างใหญ่ประมาณ 32 เฮกเตอร์/ประมาณ 190 ไร่ มีต้นไม้และทิวลิปอยู่ประมาณ 7 ล้านต้น สวนแห่งนี้จะเปิดให้เข้าชมในช่วงกลางเดือนมีนาคม-กลางเดือนพฤษภาคมของทุกๆปี ให้ท่านได้ชมดอกทิวลิปที่สวยงามและหลากหลายด้วยสีสันที่แตกต่างๆกัน ซึ่งกำลังบานสะพรั่งนับเป็นล้านๆ ดอก

 • เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • ได้เวลาอันสมควร……..นำท่านเดินทางกลับมายังกรุงอัมสเตอร์ดัม

จากนั้นนำท่านชมและแวะถ่ายรูป พิพิธภัณฑ์เร็กซ์ (Rijksmuseum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเนเธอร์เเลนด์เลยทีเดียว โดยรวบรวมวัตถุโบราณ งานศิลปะ เก่าเเก่ทรงคุณค่าเอาไว้อย่างมากมาย

Amsterdam Canal Cruise

นำท่านชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการ ล่องเรือหลังคากระจก (Amsterdam Canal Cruise) ที่ลัดเลี้ยวเข้าตามลำคลอง สัมผัสชีวิตและความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์หลังจากนั้นนำ  ท่านเข้าชม สถานที่เจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงฝีมือระดับโลกเจียระไนเพชรประกอบพระมหาพิชัยมงกุฎเพชร โคอินูร์ ของสมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ

Amsterdam Square

จากนั้นนำท่านไปยัง จัตุรัสดัมสแควร์ (Amsterdam Square) เป็น  ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอำนาจ จากนั้นเดินเที่ยวชมและถ่ายรูปย่าน จัตุรัสดัม สแควร์ แหล่งช้อปปิ้งกลางเมือง

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม  VAN DER VALK HOTEL หรือเทียบเท่า
5

Day 5

อัมสเตอร์ดัม – บรูจส์ – บรัสเซลล์
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมเช้า

Bruges

นำท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศเบลเยี่ยมไปยัง เมืองบรูจส์ (Bruges) ที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 250 กม. เมืองบรูจส์ ซึ่งเป็นเมืองริมชายฝั่งทะเล เป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟลานเดอร์ตะวันตก ที่มีชื่อเสียงของเบลเยียม ลักษณะของเมืองนี้ล้อมรอบด้วยคูเมืองสองชั้นและมีอาคาร โบสถ์ บ้านเรือนถนนที่สะอาดสวยงาม ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นสถาปัตยกรรมแบบเฟลมมิช และแบบเรเนซองค์และมีสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามที่สำคัญหลายแห่ง ทางตอนเหนือของเมืองมีลำน้ำที่ใช้ในการคมนาคมรอบๆ ได้ ทำให้บรูจส์เป็นที่รู้จักกันในนาม เวนิสเหนือ เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพราะเคยเป็นเมืองท่าและมีความสำคัญทางด้านศิลปะ ยุคจิตรกรรมเนเธอร์แลนด์เฟื่องฟูตอนต้น ในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 15 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 แต่ปลายศตวรรษที่ 19 บรูจจ์กลับกลายเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง เพราะเป็นแหล่งรวมสถานที่ทางประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง โดยสหภาพยุโรปได้ทุ่มงบประมาณจำนวนมหาศาลเพื่อบูรณะบรูจส์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยว จนเวลานี้บรูจจ์กลายเป็นเมืองที่ผู้คนทั่วโลกอยากมาสัมผัสมากที่สุด เพราะมีความโรแมนติกและมีชีวิตชีวา บรูจจ์จึงกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหลังจากที่ถูกฝังไว้กับอดีตนานเกือบ 5 ศตวรรษและได้รับการประกาศกับยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 2000

Bruges Square

ให้ท่านได้ชม จัตุรัสใจกลางเมือง หอระฆังเก่าแก่ที่มีประวัติอันยาวนานและมีประติมากรรมที่งดงาม ที่ชื่อว่า มาดอนน่าและเด็ก ซึ่งเป็นประติมากรรมที่อยู่ภายในโบสถ์พระแม่มารี มีลักษณะเป็นหินอ่อนที่มีการแกะสลักโดย ไมเคิลแอนเจโล ซึ่งในปัจจุบันได้รับการยกย่องว่าเป็น ยอดศิลปินเอกของโลกชาวอิตาเลียน ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซื้อสินค้าซึ่งมีทั้งช๊อคโกแลตหรือสินค้าแฟชั่นนำสมัย

 • เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

Brussels

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์  นำท่านชม เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยมและประชาคมร่วมยุโรปอีกทั้งเป็นที่ตั้งขององค์กรสำคัญมากมายหลายองค์กร ชมนครหลวงที่งดงามแห่งหนึ่งในยุโรป ชมอาคารบ้านเรือนในยุคเก่าสถาปัตยกรรมผสมระหว่างแบบกอธิคและนีโอกอธิค พร้อมทั้งเดินเล่นบริเวณกรองด์ปลาซ หรือจัตุรัสกลางเมืองบรัสเซลส์ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นจัตุรัสที่สวยงาม และมีเสน่ห์ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมบารอกที่งามสง่าและอาคารที่เด่นที่สุดคือ ศาลาว่าการเมือง ซึ่งเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดในกรองด์ปลาซและเพิ่งผ่านการบูรณะให้สวยงามยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีลักษณะเป็นลานกว้างล้อมรอบทั้งสี่ด้านด้วยตึกโบราณ ตึกส่วนใหญ่ล้วนมีลวดลายปูนวิจิตรแต้มทอง เป็นอาคารสไตล์บารอก ไม่ว่าจะเป็นศาลาว่าการเมือง พิพิธภัณฑ์ประจำเมือง อาคารของสมาคมอาชีพต่าง เป็นต้น ซึ่งจะมีจุดเด่นตรงที่บนจั่วหรือเหนือประตูจะเป็นสัญลักษณ์เฉพาะของตัวเอง และ

Manneken Pis

ถ่ายภาพคู่กับ เมนเนเกนพิส (Manneken Pis) อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉี่สัญลักษณ์ของกรุงบรัสเซลส์ ลักษณะเป็นน้ำพุเล็กๆ มีรูปหล่อทองแดงและเป็นลักษณะรูปเด็กชายยืนฉี่ ซึ่งจะเป็นจุดเด่นในย่านจัตุรัสกรองด์ปลาซ ที่ซึ่งมีผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้สร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยเป็นประติมากรรมที่มีมาตั้งแต่ปี 1987 เป็นผลงานการออกแบบของเดนิส อาเดรียน เดอบูรี จะมีลักษณะเป็นน้ำพุแบบโมเดิร์นรูปปั้นเด็กหญิงกำลังนั่งฉี่อย่างมีความสุข ความสูงประมาณครึ่งเมตร แต่เจนเนเคพิส ไม่ได้มีตำนานพิสดารอันใด ศิลปินแค่ทำขึ้นมาล้อเลียนเมนเนเกน พิส เท่านั้นเองเพื่อเรียกร้องความเสมอภาคทางเพศ

เดอะ อโตเมียม

จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ อะตอมเมี่ยม (Atomium) เป็นสถาปัตยกรรมลูกเหล็กทรงกลม ชึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปโครงสร้างอะตอมที่ขยายใหญ่หลายล้านเท่าและสร้างขึ้นเป็นหอแสดงนิทรรศการระหว่างงาน Expo ปี 1958 ซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นแลนด์มาร์กใหม่อีกแห่งหนึ่งของเบลเยี่ยมไปอย่างสมบูรณ์ ลักษณะของอะโตเมี่ยม มีความสูงประมาณ 108 เมตร ประกอบด้วยลูกบอลทีมีทั้งหมด 9 ลูกแต่ละลูกมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 18 เมตร ในตัวอะโตเมี่ยมยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในยุโรป ที่วิ่งด้วยความเร็วสูงถึง 5 เมตรต่อวินาที และหนักประมาณ 2400 ตัน

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม  HOTEL NH COLLECTION BRUSSELS CENTRE  หรือเทียบเท่า
6

Day 6

บรัสเซลล์  – ลีลส์ – ปารีส
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรมเช้า

Lille Cathedral

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลีลล์ (Lille) ประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่อยู่ใกล้พรมแดนระหว่างประเทศเบลเยี่ยมและประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศฝรั่งเศส รองจากปารีส, ลียง, และมาร์กเซย์นำท่านนั่งรถชมความสวยงามของเมืองลีลล์แวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งลีลล์ (Lille Cathedral) โบสถ์โรมันคาทอลิกและอนุสรณ์สถานแห่งฝรั่งเศส ซึ่งใช้เป็นที่ประดับของบิชอปแห่งลีลล์ตั้งแต่ ค.ศ.1913

 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ปารีส (Paris)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปารีส (Paris) เมืองที่แม้กระทั่งชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่นอกเมืองหรือต่างจังหวัด หรือต่างแคว้นแดนไกล กล่าวว่า ตราบใดที่มีลมหายใจ ก็ขอให้ได้เห็นมหานครปารีส ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับความงามและความมหัศจรรย์ของกลุ่มอาราม และบ้านเรือนร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร และธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ ตลอดสองข้างทางจนถึงกรุงปารีส

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL PARIS CENTRE หรือเทียบเท่า
7

Day 7

ปารีส – ทาซเค้นท์
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมเช้า

นำท่านชมเมือง ปารีส(Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลกที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมืองการศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum)

นำท่านถ่ายรูปกับ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มี ชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของเมืองปารีส จากผลงานที่จัดแสดงไปจนถึงความเก่าแก่และยิ่งใหญ่ของสถานที่ทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความสำคัญระดับโลก ก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าฟิลิปที่ 2 ก่อนที่จะถูกขยายให้เป็นพระราชวังหลวง

Notre-dame de Paris

นำท่านถ่ายรูป มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกที่งามเลิศโดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตร

นำชมและถ่ายรูปคู่กับ ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี 1805 โดยเริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836

หอไอเฟล

นำท่านถ่ายรูปกับ หอไอเฟล หอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนชองป์ เดอ มารส์ บริเวณแม่น้ำแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ทั้งยังเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกด้วย ตั้งชื่อตามสถาปนิกผู้ออกแบบ “กุสตาฟ ไอเฟล” หอไอเฟล สูง 324 เมตร (1,063 ฟุต) หรือสูงเท่ากับตึก 81 ชั้น

 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Champs Elysee

นำท่านเดินทางสู่ ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์ (Champs Elysee) ถนนแฟชั่นที่มีชื่อเสียงของปารีสเป็นย่านการค้าที่ประกอบด้วยโรงละคร คาเฟ่ และร้านค้าหรูหรา สองข้างทางมีต้นเชสต์นัตที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม และปลูกเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ ทำให้กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมา ชองป์ส เอลิเซ่ส์ เดิมเป็นท้องทุ่งและสวน มีที่มาจากคำว่า “ทุ่งเอลิเซียม” จากเทพปกรณัมกรีก ถนนสายนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก (The most beautiful avenue in the world) ท่านสามารถเดินตามเส้นทางถนนสายนี้ไปสู่ประตูชัยนโปเลียน ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญในกรุงปารีส และที่นี่ท่านสามารถขึ้นไปชมชั้นบนของประตูชัยได้ โดยเดินขึ้นขั้นบันได 284 ขั้น หรือใช้ลิฟต์ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งแบบเต็มๆ หรือท่านจะเลือกช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยต ซึ่งเปิดบริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1893 และเริ่มเปิด ณ ที่ปัจจุบัน ในปี ค.ศ.1912 หากนับเวลามาแล้วประมาณ 1 ศตวรรษ ห้างลาฟาแยตเป็นห้างสรรพสินค้าชื่อดังของฝรั่งเศส ปัจจุบันมีห้างสาขา 61 แห่ง เนื้อที่ของห้างประมาณ 500,000 ตร.ม.

 • ***อิสระอาหารเย็น เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง***
 • 16.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน ชาลล์ เดอ โกล เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
 • 19.10 น. ออกเดินทางจาก เมืองปารีส สู่เมืองทาซเค้นท์ โดยสายการบิน อุซเบกิสถาน แอร์ไลน์ (HY) เที่ยวบินที่  HY 252
9

Day 9

ทาซเค้นท์ – กรุงเทพฯ
 • 06.00 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองทาซเค้นท์
 • 09.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน อุซเบกิสถาน แอร์ไลน์ (HY) เที่ยวบินที่ HY 533
 • 17.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
วันเดินทาง
20 – 27 มีนาคม 2562 24 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2562 (58,900.-)
สายการบิน

TULIP FESTIVAL 8 DAYS (HY)

DEPARTURE/RETURN LOCATIONสนามบินสุวรรณภูมิ  (ฺBKK)
DEPARTURE TIMEโปรดเดินทางมาถึงอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
INCLUDED
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ทาชเค้นท์-แฟรงค์เฟริ์ท // ปารีส-ทาชเค้นท์-กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน อุซเบกิสถาน แอร์ไลน์ ชั้นประหยัด
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม และค่าน้าดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
ค่าพาหนะในการนาเที่ยว ตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ประเทศเนเธอร์แลนด์) สำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)
NOT INCLUDED
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 6 วัน คิดเป็น 30 ยูโร
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 8 วัน คิดเป็น 24 ยูโร หรือขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ
การชำระเงินหากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไขท่านสามารถโอนเงินเข้ำบัญชีของบริษัทฯ ดังรำยละเอียดดังนี้
การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน  หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน  หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน  หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใช้เวลายื่น 15 วันทำการ)
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทาง หนังสือเดินทางห้ามชำรุด หรือขีดเขียนใดๆทั้งสิ้นภายในหนังสือเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (สัดส่วนใบหน้าโดยละเอียดเฉพาะใบหน้าสูง 3 ซม. วัดจากหน้าผากถึงคาง***) (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและต้องไม่ซ้ำกับรูปวีซ่าที่มีในเล่ม สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป และให้ประกบด้านหน้าเข้าหากัน (กรุณาอย่าให้รูปเลอะหมึก และอย่าให้รูปมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูตจะไม่รับรูปแบบนี้ ท่านอาจจะต้องถ่ายใหม่)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน หรือ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)
4. หลักฐานการเงิน
– กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้เดินทาง ขอจากทางธนาคารเท่านั้น ต้องเป็น Statement ตัวเต็มจากธนาคารเท่านั้น ไม่ใช่สำเนาจากสมุดบัญชี และ อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่าสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจำ
– กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สำเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์(ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย) ย้อนหลัง 6 เดือน
5. หลักฐานการทำงาน(ภาษาอังกฤษและมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์)
– กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด ต้องสะกดให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
– กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
– กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอม และต้องมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์) ต้องสะกดชื่อ-สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
6. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ขอสำเนาสูติบัตร
กรณีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง
(กรุณาขอ 2 ฉบับ เพื่อสำหรับยื่นวีซ่า 1 ฉบับ และอีก 1 ฉบับ รบกวนเตรียมมาวันเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน)
– หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
– หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
– หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
– กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียว
– กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า
7. กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
*** ทางสถานทูตไม่ให้ดึงเล่มพาสปอร์ตในทุกกรณี หากลูกค้าจำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตเดินทางในช่วงที่ยื่นวีซ่ากรุ๊ป ลูกค้าจะต้องไปแสดงตัวยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้นและต้องแนบตั๋วที่จะเดินทางก่อนหน้า
เพื่อแจ้งให้สถานทูตรับทราบ ***1

เงื่อนไขอื่นๆ

เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใช้เวลายื่น 15 วันทำการ)
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทาง หนังสือเดินทางห้ามชำรุด หรือขีดเขียนใดๆทั้งสิ้นภายในหนังสือเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (สัดส่วนใบหน้าโดยละเอียดเฉพาะใบหน้าสูง 3 ซม. วัดจากหน้าผากถึงคาง***) (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและต้องไม่ซ้ำกับรูปวีซ่าที่มีในเล่ม สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป และให้ประกบด้านหน้าเข้าหากัน (กรุณาอย่าให้รูปเลอะหมึก และอย่าให้รูปมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูตจะไม่รับรูปแบบนี้ ท่านอาจจะต้องถ่ายใหม่)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน หรือ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)
4. หลักฐานการเงิน
– กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้เดินทาง ขอจากทางธนาคารเท่านั้น ต้องเป็น Statement ตัวเต็มจากธนาคารเท่านั้น ไม่ใช่สำเนาจากสมุดบัญชี และ อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่าสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจำ
– กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สำเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์(ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย) ย้อนหลัง 6 เดือน
5. หลักฐานการทำงาน(ภาษาอังกฤษและมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์)
– กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด ต้องสะกดให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
– กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
– กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอม และต้องมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์) ต้องสะกดชื่อ-สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
6. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ขอสำเนาสูติบัตร
กรณีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง
(กรุณาขอ 2 ฉบับ เพื่อสำหรับยื่นวีซ่า 1 ฉบับ และอีก 1 ฉบับ รบกวนเตรียมมาวันเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน)
– หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
– หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
– หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
– กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียว
– กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า
7. กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
*** ทางสถานทูตไม่ให้ดึงเล่มพาสปอร์ตในทุกกรณี หากลูกค้าจำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตเดินทางในช่วงที่ยื่นวีซ่ากรุ๊ป ลูกค้าจะต้องไปแสดงตัวยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้นและต้องแนบตั๋วที่จะเดินทางก่อนหน้า
เพื่อแจ้งให้สถานทูตรับทราบ ***
วันเดินทาง
20 – 27 มีนาคม 2562 24 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2562 (58,900.-)
สายการบิน
Keukenhof Park
Champs Elysee
Notre-dame de Paris
Lille Cathedral
Brussels
Bruges Square
Bruges
Amsterdam Square
Amsterdam Canal Cruise
Keukenhof Park
Marken Village
Volendam
Zaanse Schans
Zaanse Schans
Cologne
Frankfurt
Boppard