วันเดินทาง
14-21 กุมภาพันธ์ 2562
สายการบิน


สำรวจ Trans Siberia- Blue Ice Baikal 8 Days

โนโวซีบิสค์-ลิสท์เวียงก้า-เกาะโอล์คฮอน-เอียคุตส์

 ร่วมเดินทางไปกับ Celeb ชื่อดังด้านการท่องเที่ยว 

“กาญจนา หงษ์ทอง”

 

– สัมผัสประสบการณ์ขึ้นรถไฟสายทรานไซบีเรีย ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสายรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก

– สัมผัสประสบการณ์ตะลุยทะเลสาบน้ำแข็ง นั่งเรือ HOVERCRAFT บนทะเลสาบไบคาล ซึงเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุดในโลก

– ชม BLUE ICE น้ำแข็งที่มีสีฟ้าแกมสีเขียวเหมือนมรกต ชมความมหัศจรรย์ที่จะเห็นได้เฉพาะในฤดูหนาวเท่านั้น มีให้เห็นเพียง 40 วันในรอบหนึ่งปี!!!

– ชมเกาะโอลค์ฮอน เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด จากทั้งหมด 27 เกาะของทะเลสาบไบคาล

 แวะเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของเส้นทางนี้ อาทิ สถานีรถไฟโนโวซีบิสค์ (Novosibirsk Station) เป็นสถานีรถไฟใหญ่ที่สุดของเส้นทางรถไฟทรานส์ไซบีเรีย

 พักโรงแรมดี มาตรฐาน 4 ดาว

– นอนตู้นอนรถไฟ 2 ท่านต่อห้อง

1

Day 1: Departure

กรุงเทพฯ – โนโวซีบิสค์
 • 09.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์ ไซบีเรียนแอร์ไลน์ (S7 Airlines) ชั้น 4
 • 11.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโนโวซีบิสค์ ประเทศรัสเซีย เที่ยวบินที่ S7-582 (ใช้เวลาเดินทาง 7.25 ชั่วโมง)
 • 19.40 น. เดินทางถึงเมืองโนโวซีบิสค์ ประเทศรัสเซียหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
 • ที่พัก DOMINA HOTEL หรือเทียบเท่า
2

Day 2

โนโวซีบิสค์
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเที่ยวชม เมืองโนโวซีบิสค์ (Novosibirsk) เป็นเมืองที่ใหญ่สุดในแคว้นไซบีเรีย และมีประชากรมากเป็นอันดับ3 ของประเทศรัสเซีย

Novosibirsk Station

นำท่านผ่านชม สถานีรถไฟโนโวซีบิสค์ (Novosibirsk Station) เป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดของเส้นทางรถไฟทรานส์ไซบีเรีย

Novosibirsk

ชมจัตุรัสเลนิน(Lenin Square) สะพานรถไฟข้ามแม่น้ำออป (Ob river)

Novosibirskนำท่านเช้าชม โบสถ์เซนต์นิโคลัส (St Nicholas’ Chapel) ตรงจุดที่ตั้งของโบสถ์ เคยเป็นจุนศูนย์กลางของสหภาพโซเวียต

Bolshoi Theatreนำท่านถ่ายรูปด้านหน้า โรงละครบอลชอย (Bolshoi Theatre) โรงละครบัลเล่ต์ และโอเปร่าที่มีชื่อเสียงระดับโลก

 • เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชมเมืองแห่งนักวิทยาศาสตร์ Akademgorodok (Academic City) ซึ่งถูกสร้างขึ้นใน ค.ศ. 1957 สมัยสหภาพ   โซเวียต โดยการลงทุนของภาครัฐ มีจุดมุงหมายในการทำการวิจัย ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ และให้การศึกษาแก่ บุคลากรของรัฐ ภายในเมืองแห่งนี้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยของรัฐ สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ และมีชุมชนที่ประกอบด้วยบ้านพักนักวิทยาศาสตร์ คอนโดมิเนียม ห้องสมุด โรงภาพยนตร์ ร้านค้า โรงแรม ภัตตาคาร บาร์ และโรงพยาบาลของรัฐ เป็นที่พำนักของนักวิทยาศาสตร์และครอบครัวกว่า 65,000 คน  เป็นเมืองวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นไซบีเรีย และมีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของรัสเซีย

Siberian Railway Historical Museum

จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์หัวรถไฟกลางแจ้ง แหล่งรวมหัวรถไฟกลางแจ้งที่รวบรวมหัวรถจักร และตู้โดยสารรถไฟตั้งแต่อดีตกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งตู้รถไฟโดยสาร ตู้เสบียง ตู้พยาบาล กระทั่งตู้คุมขังนักโทษ ในอดีตการจะมีการลำเลียงนักโทษรัสเซียมากักขังในเขตไซบีเรียเป็นจำนวนมาก ซึ่งเมืองนี้ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางที่สำคัญในแคว้นไซบีเรีย

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • หลังอาหารอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้า
 • นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองโนโวซีบิสค์  เพื่อเตรียมตัวออกเดินทาง (ค้างคืนบนรถไฟ คืนที่ 1)
3

Day 3

 ใช้เวลาทั้งวันบนรถไฟชมความงามของหิมะในฤดูหนาวและทิวทัศน์อันสวยงามของสองข้างทาง

Irkutsk

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเอียคุตส์ (Irkutsk) โดยรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย (เป็นตู้นอนล๊อคประตูด้านในได้สำหรับพัก 2 ท่าน)  ระยะทางจากสถานีเมืองโนโวซีบิสค์ (Novosibirsk) มายังเมืองเอียคุตส์ (Irkutsk) มีความยาว 1860 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียประมาณ 31-35 ชั่วโมง โดยขึ้นอยู่กับรถไฟในแต่ละขบวนซึ่งมีเวลาจอดพักตามสถานีที่แตกต่างกันไป

 • หมายเหตุ : ข้อมูลที่ควรทราบสำหรับผู้โดยสารที่จะโดยสารรถไฟ สายทรานส์ไซบีเรีย บนขบวนรถไฟจะเปิด Heater ในโบกี้และตู้นอนของผู้โดยสารในฤดูหนาว ห้องผู้โดยสารบนรถไฟขบวนนี้ถูกออกแบบให้เป็นห้อง ๆ ที่สามารถนอนค้างคืนบนรถไฟได้ โดยห้องโดยสารจะถูกแบ่งออกเป็นตู้นอนที่มี 4 เตียงนอน แบ่งเป็นเตียงบน 2 เตียง และเตียงล่าง 2 เตียง เตียงนอนชั้นล่างสามารถปรับเป็นเบาะนั่งได้ ภายในตู้นอนมีที่เก็บสัมภาระทั้งบนหิ้ง และใต้ที่นอน มีประตูปิดล๊อคห้องจากด้านในเพื่อให้ผู้โดยสารนอนหลับได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งมีโต๊ะที่พับเก็บได้ภายในห้อง มี ตู้เสบียงบริการอาหารบนขบวนรถไฟ (เฉพาะขบวนที่วิ่งทางไกลในรัสเซีย) โดยทางทัวร์ได้เตรียมอาหารไว้บริการลูกทัวร์ตามจำนวนมื้อที่พึงมี     ระหว่างช่วงเวลา 2 คืนกับ 1 วัน ที่ลูกทัวร์โดยสารอยู่บนขบวนรถไฟนั้น ทางทัวร์ได้สำรองมื้ออาหารไว้ให้ลูกทัวร์ คือ เช้า กลางวัน และ เย็น รวม 3 มื้อ ส่วนห้องน้ำบนขบวนรถไฟสามารถใช้ได้ทุกโบกี้ (ล้างหน้า แปรงฟันได้ แต่ไม่เหมาะสำหรับใช้อาบน้ำ)
 • สำคัญ!!! ขณะที่รถไฟจอดพักตามสถานีรถไฟต่าง ๆ นั้น ลูกทัวร์ควรสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ว่ารถไฟขบวนดังกล่าวจอดพักเป็นเวลานานแค่ไหน (ขบวนรถไฟจะใช้เวลาจอดพักในแต่ละสถานีแตกต่างกัน) เพื่อคำนวณเวลาในการลงจากรถไฟไปเดินถ่ายรูปหรือซื้อของขณะรถไฟจอดอยู่ (ค้างคืนบนรถไฟ คืนที่ 2)
4

Day 4

เมืองเอียคุตส์- พิพิธภัณฑ์บ้านไม้ TALTSY – นั่งกระเช้าชมวิว พิพิธภัณฑ์ไบคาล – ตลาดพื้นเมือง

Irkutsk

เดินทางถึง เมืองเอียคุตส์ (Irkutsk) “ปารีสแห่งไซบีเรีย” เป็นเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งในไซบีเรีย เป็นศูนย์กลางการปกครองมีประชากรประมาณ 588,000 คน  เป็นแหล่งการศึกษาที่สำคัญ  เมืองแห่งธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศรัสเซียตะวันตก ประเทศมองโกเลียและประเทศจีนเป็นเมืองที่มีผู้คนพลุกพล่านเพราะเป็นย่านการค้าขายเมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็น ปารีสของไซบีเรีย (Paris of Siberia) นำคณะออกจากสถานีรถไฟ เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารเช้า

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

Taltsy Wooden Architecture Museum

นำท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์บ้านไม้แห่งไซบีเรีย (Taltsy Wooden Architecture Museum) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กลางแจ้งและจัดแสดงอาคารบ้านเรือนเก่าที่เป็นเอกลักษณ์ชนเผ่าดั้งเดิม 4 เผ่า ภายในแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไซบีเรียชนบทในสมัยก่อน โดยจะมีโบสถ์ไม้ โรงเรียน บ้านเรือน ฟาร์ม คอกสัตว์ และอื่นๆ

 • จากนั้นนำท่านสู่ลานหิมะกลางแจ้งซึ่งเป็นที่นิยมเล่นกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับฤดูหนาว ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการขี่ม้า นั่งหมาลากเลื่อน และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย (ค่าใช้จ่ายในการขี่ม้า หมาลากเลื่อน รวมในค่าทัวร์แล้ว)
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิสเวียนก้า (Lystvyanka)ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่หุบเขา ริมทะเลสาบไบคาล ทะเลสาบที่มีความลึกมากที่สุดในโลก ซึ่งมีความลึกถึง 1,637 เมตร ที่เป็นปากแม่น้ำแองคาร่า Angara River แม่น้ำเพียงสายเดียวที่เป็นที่ระบายออกของทะเลสาบไบคาล ภายในหมู่บ้านเล็กๆ แห่งนี้มีกระท่อมไม้สร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไซบีเรียที่สวยงามด้วยสีสันสดใส มักนิยมทาด้วยสีเขียวหรือสีฟ้าสดใสตัดด้วยสีขาวกรอบประตูหน้าต่างและชายคาแต่งลวดลายด้วยไม้แกะสลักฉลุลาย ให้บรรยากาศแบบสบายๆ สไตล์เมืองชนบทที่เต็มไปด้วยอากาศบริสุทธิ์
 • นำท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนยอดเขา เพื่อชมวิวจากมุมสูงของทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

Baikal Museum

บ่าย นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ไบคาล (Baikal Museum) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงความสวยงามของโลกใต้ทะเลแห่งทะเลสาบไบคาล ตลอดจนพืชพันธุ์สัตว์ทะเลที่สามารถพบให้ได้ในบริเวณทะเลสาบแห่งนี้

 • จากนั้นนำท่านชม ตลาดพื้นเมือง ในเมืองลิสท์เวียงก้าตลาดแห่งนี้มีชาวบ้านที่นำเอาสินค้าพื้นเมืองมาวางขาย เช่น ผลไม้พื้นเมือง ปลาน้ำจืดในทะลเสาบไบคาล เมล็ดสนที่ได้จากต้นสนในป่า น้ำผึ้ง และผลิตภัณฑ์พื้นเมืองอื่นๆ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก KRESTOVAYA PAD HOTEL หรือเทียบเท่า
5

Day 5

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

Lake-Baikal-Hovercraft

หลังอาหารนำท่านขึ้นเรือเดินทางสู่ เกาะโอลค์ฮอน (Olkhon Island) โดยเรือ Hovercraft ซึ่งเป็นเรือที่ขับเคลื่อนด้วยใบพัดขนาดใหญ่ที่ติดอยู่ด้านหลังของเรือ โดยเรือแบบนี้จะเหมาะที่จะใช้เป็นยานพาหนะที่วิ่งบนน้ำแข็ง พื้นน้ำ และพื้นดิน  ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพและบรรยากาศของไข่มุกเม็ดงามแห่งทะเลสาบไบคาล ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นเฉพาะในฤดูหนาวของ เรือ   Hovercraft จะแล่นอยู่บนพื้นน้ำแข็งที่ใสราวคริสตัล มีความหนา 80-250 ซ.ม. กินพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ตลอดเส้นทางท่านจะได้สัมผัสวิวทิวทัศน์ของสองข้างทางที่ประดับประดาด้วยหิมะและน้ำแข็งภูเขา ป่าไม้ บางจุดจะมีถ้ำแข็ง เมื่อถึงจุดไหนที่สวยงาม เรือจะจอดให้ท่านได้เก็บภาพที่ประทับใจ

lake-baikal-ice-Alexey-Trofimov

ระหว่างทางนำท่านชม น้ำแข็งสีคราม หรือ BLUE ICE ที่สุดแสนจะงดงามตระการตา ชมน้ำแข็งโซดาหรือ Bubble Ice โดยเป็นน้ำแข็งที่จับตัวแข็งในขณะที่มีฟองผุดขึ้นมาจากใต้น้ำ นับได้ว่าเป็นภาพที่สวยงามจนไม่สามารถอธิบายได้ องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ทะเลสาบแห่งนี้เป็น น้ำแข็งสีฟ้า หรือ BLUE ICE เป็นน้ำที่ใสมากและคุณภาพของแร่ธาตุในน้ำ (ทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบที่มีน้ำที่ใสเป็นอับดับ 1 ของโลก มีประวัติยาวนานกว่า 25 ล้านปี ในปี 1996 ได้รับการจดบันทึกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การ UNESCO)

 • (หมายเหตุ : การเดินทางโดยทางเรือ Hovercraft ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ)
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง แบบ PICNIC

Olkhon Island

15.00 น. เดินทางถึง เกาะโอลค์ฮอน (Olkhon Island) เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดจากทั้งหมด 27 เกาะของทะเลสาบไบคาล มีพื้นที่ประมาณ 700 ตางรางกิโลเมตร มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตรจากเหนือ-ใต้จุดที่กว้างที่สุดของเกาะประมาณ 12 กิโลเมตรและมีชาวพื้นเมืองบูร์ยัต (Buryat) อาศัยอยู่บนเกาะชาวพื้นเมืองของที่นี่ขึ้นชื่อว่าได้เก็บรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเขาไว้เป็นอย่างดี ตั้งแต่สมัยก่อนยุคอภินันทนาการหรือยุคคอเคซัส และในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวนับพันคนได้มาเยือน ณ เกาะแห่งนี้ เรือเทียบท่า นำท่านขึ้นบกที่เกาะโอลค์ฮอน

 • จากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านและคารวะหินศักดิ์สิทธิ์ ชาแมนร็อค  ” ที่เป็นเหมือนศูนย์รวมจิตวิญญาณของชาวเกาะโอลค์ฮอน ตำนานต้นกำเนิดของแม่น้ำแองการ่า (Angara River) ปากแม่น้ำที่กว้างที่สุดในโลก (มีความกว้าง 863 เมตร ลึก 4-6 เมตร)  และเป็นสัญลักษณ์ของทะเลสาบไบคาล หมู่บ้านคูซีร์นี้เปรียบเสมือนลัทธิของชนเผ่าพื้นเมืองของที่นี้ เป็นเกาะเดียวในไบคาลที่มีผู้คนพำพักอยู่ ชนเผ่าแรกที่ตั้งรกรากอยู่บนเกาะคือ คูรีแคน (Kurykan) บรรพบุรุษของเผ่าบูร์ยัต (Buryat) กับยาคุต (Yakut) อยู่ร่วมกันอีกหลายชีวิตที่กระจัดกระจายอยู่ตามหมู่บ้าน 5 แห่งรอบๆเกาะ อาชีพหลักคือทำประมงกับเลี้ยงสัตว์
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม
 • ที่พัก BAIKAL VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
6

Day 6

นั่งรถ UAZ ชมเกาะโอลค์ฮอน 
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • หลังอาหารนำท่านขึ้นรถ UAZ รถตู้ขับเคลื่อน 4 ล้อซึ่งเป็นยานพาหนะที่ใช้วิ่งบนเกาะโดยเฉพาะ เนื่องจากพื้นที่บนเกาะมีลักษณะของที่ราบ ภูเขา และเนินดินผสมกัน เส้นทางส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังสายเล็ก ๆ และในบางจุดจะเป็นร่องลึกอีกทั้งเส้นทางมีความคดเคี้ยว ซึ่งรถยนต์ทั่วไปไม่สามารถวิ่งผ่านได้ ให้ท่านได้ชมหินจระเข้ Crocodile Rock และหินสิงโต Lion Rock ที่อยู่ทางด้านเหนือของเกาะ

Burkhan cape

ชมเบอร์คานเคป Burkhan capeและหินสามเกลอ Three Brother Rock ระหว่างทางท่านรถจะแล่นผ่านพื้นที่ ๆ มีภูมิประเทศที่งดงามทางตอนเหนือของเกาะ ในฤดูหนาวพื้นผิวน้ำในทะเลสาบไบคาลจะจับตัวเป็นน้ำแข็งที่มีความหนาตั้งแต่ 80 – 250 เซนติเมตร ซึ่งรถ UAZ ที่พาเราเที่ยวบนเกาะสามารถลงไปแล่นบนน้ำแข็งได้

 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 • บ่าย นำท่านเดินทางกลับลงมาทางด้านใต้ของเกาะโอล์คฮอน ผ่านชมจุดชมวิวและทัศนียภาพที่งดงามทางตอนใต้ของเกาะ จนสมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • (หมายเหตุ เนื่องด้วยในฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมหนาแน่นในหลายพื้นที่บนเกาะ อีกทั้งน้ำแข็งที่แข็งตัวบนพื้นผิวทะเลสาบมีรอยแยกในบางจุด ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถให้รถสัญจรผ่านได้ในบางพื้นที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการงดนำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของอุทยานไม่อนุญาตให้รถนำนักท่องเที่ยวเข้าชมจุดท่องเที่ยวบางจุด)
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม
 • ที่พัก BAIKAL VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
7

Day 7

เกาะโอลค์ฮอน – เอียคุตส์
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางโดยรถ UAZ ออกจากเกาะโอล์คฮอน ผ่านเส้นทางสายหลักทางตอนใต้ของเกาะ ระหว่างทางชมทิวทัศน์ที่สวยงามวิจิตรของเกาะและทะเลสาบ ในฤดูหนาวทัศนียภาพของเกาะจะเสมือนดินแดนในเทพนิยาย ระหว่างทางสามารถแวะจอดถ่ายภาพในจุดที่รถสามารถจอดได้ จากนั้นรถจะพาเราวิ่งลงบนพื้นน้ำแข็งที่จับตัวแข็งเหนือทะเลสาบไบคาล เพื่อวิ่งไปยังท่าข้ามอีกด้านหนึ่งของฝั่งที่เป็นพื้นที่บนบก บริเวณนี้เป็นท่าข้ามที่มีเรือข้ามฟากให้บริการลำเลียงรถยนต์จากเกาะไปยังฝั่งในฤดูร้อน แต่ในฤดูหนาวผิวน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็งเรือข้ามฝากไม่สามารถและไม่จำเป็นที่จะให้บริการ เพราะรถยนต์ทุกคันสามารถวิ่งผ่านน้ำแข็งที่มีความหนาเพื่อไปยังอีกฝั่งหนึ่งได้
 • จากนั้นนำท่านขึ้นรถบัสที่จอดรออยู่บนฝั่ง และนำท่านเดินทางกลับเมืองเอียคุตส์ (Irkutsk) (ระยะทาง 280 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4ชั่วโมง)
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย นำท่านเที่ยวชม เมืองเอียคุตส์ (Irkutsk) ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกและเป็นเมืองศูนย์กลางของแคว้นไซบีเรีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 300 ปี นำชมจุดท่องเที่ยวรอบแม่น้ำอังการ่า, โบสถ์ Orthodox, โบสถ์โปแลนด์, โบสถ์คาทอลิก, ถนนคนเดินคาร์ลมาร์กซ์ (Calsmarks Street) ซึ่งเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีสังคมนิยม ที่นำไปสู่การปฏิวัติในรัสเซีย นำท่านชม อนุสรณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหล่าทหารกล้าที่เสียชีวิตในช่วงสงคราม จากนั้นนำท่านชม รูปปั้นจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3  นำท่านเข้าชมโบสถ์คาซาน (Kazan Church) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สวยงามและโดดเด่นที่สุดของเมืองอีร์คุตสค์ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1885 ใช้เวลาสร้างกว่า 7 ปี ภายในโบสถ์ถูกตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม ด้วยหินอ่อนจากประเทศอินเดีย โดยฝีมือช่างจากประเทศจีน ภาพสีน้ำบนฝาผนังโบส  ถ์เป็นฝีมือของจิตรกรชาวอิตาเลียน
 • จากนั้นนำท่านสู่ย่าน 130 ควอร์เตอร์ (130 Quarter) แหล่งรวมของร้านอาหาร บาร์ ร้านจำหน่ายของที่ระลึกที่ทันสมัย โดยสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดบริเวณนี้สร้างด้วยไม้ และตกแต่งอย่างสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะของแค้วนไซบีเรีย ซึ่งขึ้นชื่อในการสร้างบ้านด้วยไม้ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่า
8

Day 8

เอียคุตส์-กรุงเทพฯ
 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เมืองเอียคุตส์ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
 • 10.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไซบีเรียน แอร์ไลน์ (S7 Airlines) เที่ยวบินที่ S7-761เที่ยวบินที่  (ใช้เวลาเดินทาง 6.10 ชั่วโมง)
 • 15.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
วันเดินทาง
14-21 กุมภาพันธ์ 2562
สายการบิน

Trans Siberia- Blue Ice Baikal 8 Days (S7)

DEPARTURE/RETURN LOCATIONสนามบินสุวรรณภูมิ  (ฺBKK)
DEPARTURE TIMEโปรดเดินทางมาถึงอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
INCLUDED
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โนโวซีบิสค์-เอียคุตส์-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไซบีเรียน แอร์ไลน์
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
ค่าโรงแรมที่พัก 7  คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) โรงแรม 5 คืน รถไฟ 2 คืน
ค่าตู้นอนรถไฟ 2 ท่านต่อห้อง
ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ และค่าน้ำดื่ม วันละ 2 ขวด/ท่าน
ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)
NOT INCLUDED
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 USD ต่อท่าน ต่อวัน รวม 8 วัน คิดเป็น 40 USD
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 USD ต่อท่าน ต่อวัน รวม 8 วัน คิดเป็น 24 USD หรือขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ
การชำระเงินหากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)

กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

ท่านสามารถโอนเงินเข้ำบัญชีของบริษัทฯ ดังรำยละเอียดดังนี้

การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน  หักค่ามัดจำ 40,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน  หักค่ามัดจำ 40,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน  หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใช้เวลายื่น 15 วันทำการ)
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทาง หนังสือเดินทางห้ามชำรุด หรือขีดเขียนใดๆทั้งสิ้นภายในหนังสือเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (สัดส่วนใบหน้าโดยละเอียดเฉพาะใบหน้าสูง 3 ซม. วัดจากหน้าผากถึงคาง***) (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและต้องไม่ซ้ำกับรูปวีซ่าที่มีในเล่ม สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป และให้ประกบด้านหน้าเข้าหากัน (กรุณาอย่าให้รูปเลอะหมึก และอย่าให้รูปมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูตจะไม่รับรูปแบบนี้ ท่านอาจจะต้องถ่ายใหม่)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน หรือ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)
4. หลักฐานการเงิน
– กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้เดินทาง ขอจากทางธนาคารเท่านั้น ต้องเป็น Statement ตัวเต็มจากธนาคารเท่านั้น ไม่ใช่สำเนาจากสมุดบัญชี และ อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่าสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจำ
– กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สำเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์(ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย) ย้อนหลัง 6 เดือน
5. หลักฐานการทำงาน(ภาษาอังกฤษและมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์)
– กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด ต้องสะกดให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
– กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
– กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอม และต้องมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์) ต้องสะกดชื่อ-สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
6. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ขอสำเนาสูติบัตร
กรณีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง
(กรุณาขอ 2 ฉบับ เพื่อสำหรับยื่นวีซ่า 1 ฉบับ และอีก 1 ฉบับ รบกวนเตรียมมาวันเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน)
– หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
– หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
– หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
– กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียว
– กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า
7. กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
*** ทางสถานทูตไม่ให้ดึงเล่มพาสปอร์ตในทุกกรณี หากลูกค้าจำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตเดินทางในช่วงที่ยื่นวีซ่ากรุ๊ป ลูกค้าจะต้องไปแสดงตัวยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้นและต้องแนบตั๋วที่จะเดินทางก่อนหน้า
เพื่อแจ้งให้สถานทูตรับทราบ ***1

เงื่อนไขอื่นๆ

เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใช้เวลายื่น 15 วันทำการ)
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทาง หนังสือเดินทางห้ามชำรุด หรือขีดเขียนใดๆทั้งสิ้นภายในหนังสือเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (สัดส่วนใบหน้าโดยละเอียดเฉพาะใบหน้าสูง 3 ซม. วัดจากหน้าผากถึงคาง***) (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและต้องไม่ซ้ำกับรูปวีซ่าที่มีในเล่ม สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป และให้ประกบด้านหน้าเข้าหากัน (กรุณาอย่าให้รูปเลอะหมึก และอย่าให้รูปมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูตจะไม่รับรูปแบบนี้ ท่านอาจจะต้องถ่ายใหม่)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน หรือ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)
4. หลักฐานการเงิน
– กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้เดินทาง ขอจากทางธนาคารเท่านั้น ต้องเป็น Statement ตัวเต็มจากธนาคารเท่านั้น ไม่ใช่สำเนาจากสมุดบัญชี และ อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่าสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจำ
– กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สำเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์(ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย) ย้อนหลัง 6 เดือน
5. หลักฐานการทำงาน(ภาษาอังกฤษและมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์)
– กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด ต้องสะกดให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
– กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
– กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอม และต้องมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์) ต้องสะกดชื่อ-สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
6. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ขอสำเนาสูติบัตร
กรณีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง
(กรุณาขอ 2 ฉบับ เพื่อสำหรับยื่นวีซ่า 1 ฉบับ และอีก 1 ฉบับ รบกวนเตรียมมาวันเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน)
– หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
– หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
– หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
– กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียว
– กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า
7. กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
*** ทางสถานทูตไม่ให้ดึงเล่มพาสปอร์ตในทุกกรณี หากลูกค้าจำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตเดินทางในช่วงที่ยื่นวีซ่ากรุ๊ป ลูกค้าจะต้องไปแสดงตัวยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้นและต้องแนบตั๋วที่จะเดินทางก่อนหน้า
เพื่อแจ้งให้สถานทูตรับทราบ ***
วันเดินทาง
14-21 กุมภาพันธ์ 2562
สายการบิน