วันเดินทาง
สายการบิน


สำรวจ Trans Siberia- Blue Ice Baikal 10 Days

โนโวซีบิสค์-ลิสท์เวียงก้า-เกาะโอล์คฮอน-เอียคุตส์

 

– สัมผัสประสบการณ์ขึ้นรถไฟสายทรานไซบีเรีย ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสายรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก

– สัมผัสประสบการณ์ตะลุยทะเลสาบน้ำแข็ง นั่งเรือ HOVERCRAFT บนทะเลสาบไบคาล ซึงเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุดในโลก

– ชม BLUE ICE น้ำแข็งที่มีสีฟ้าแกมสีเขียวเหมือนมรกต ชมความมหัศจรรย์ที่จะเห็นได้เฉพาะในฤดูหนาวเท่านั้น มีให้เห็นเพียง 40 วันในรอบหนึ่งปี!!!

– ชมเกาะโอลค์ฮอน เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด จากทั้งหมด 27 เกาะของทะเลสาบไบคาล

 แวะเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของเส้นทางนี้ อาทิ สถานีรถไฟโนโวซีบิสค์ (Novosibirsk Station) เป็นสถานีรถไฟใหญ่ที่สุดของเส้นทางรถไฟทรานส์ไซบีเรีย

 พักโรงแรมดี มาตรฐาน 4 ดาว

– นอนตู้นอนรถไฟ 2 ท่านต่อห้อง

1

Day 1: Departure

กรุงเทพฯ – โนโวซีบิสค์
 • 08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์ ไซบีเรียนแอร์ไลน์ (S7 Airlines) ชั้น 4
 • 11.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโนโวซีบิสค์ ประเทศรัสเซีย เที่ยวบินที่ S7-5702 (ใช้เวลาเดินทาง 7.25 ชั่วโมง)
 • 18.55 น. เดินทางถึงเมืองโนโวซีบิสค์ ประเทศรัสเซียหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
 • ที่พัก DOMINA HOTEL หรือเทียบเท่า
2

Day 2

โนโวซีบิสค์
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

Siberian Railway Historical Museum

จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์หัวรถไฟกลางแจ้ง แหล่งรวมหัวรถไฟกลางแจ้งที่รวบรวมหัวรถจักร และตู้โดยสารรถไฟตั้งแต่อดีตกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งตู้รถไฟโดยสาร ตู้เสบียง ตู้พยาบาล กระทั่งตู้คุมขังนักโทษ ในอดีตการจะมีการลำเลียงนักโทษรัสเซียมากักขังในเขตไซบีเรียเป็นจำนวนมาก ซึ่งเมืองนี้ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางที่สำคัญในแคว้นไซบีเรีย

 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชมเมืองแห่งนักวิทยาศาสตร์ Akademgorodok (Academic City) ซึ่งถูกสร้างขึ้นใน ค.ศ. 1957 สมัยสหภาพ   โซเวียต โดยการลงทุนของภาครัฐ มีจุดมุงหมายในการทำการวิจัย ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ และให้การศึกษาแก่ บุคลากรของรัฐ ภายในเมืองแห่งนี้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยของรัฐ สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ และมีชุมชนที่ประกอบด้วยบ้านพักนักวิทยาศาสตร์ คอนโดมิเนียม ห้องสมุด โรงภาพยนตร์ ร้านค้า โรงแรม ภัตตาคาร บาร์ และโรงพยาบาลของรัฐ เป็นที่พำนักของนักวิทยาศาสตร์และครอบครัวกว่า 65,000 คน  เป็นเมืองวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นไซบีเรีย และมีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของรัสเซีย
 • ค่ำ อิสระอาหารค่ำเพื่อให้ท่านสะดวกในการช้อปปิ้ง
 • ที่พัก DOMINA HOTEL หรือเทียบเท่า
3

Day 3

 โนโวซีบิสค์-ขึ้นรถไฟสายทรานไซบีเรีย
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเที่ยวชม เมืองโนโวซีบิสค์ (Novosibirsk) เป็นเมืองที่ใหญ่สุดในแคว้นไซบีเรีย และมีประชากรมากเป็นอันดับ3 ของประเทศรัสเซีย

Novosibirsk Station

นำท่านผ่านชม สถานีรถไฟโนโวซีบิสค์ (Novosibirsk Station) เป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดของเส้นทางรถไฟทรานส์ไซบีเรีย

Novosibirsk

ชมจัตุรัสเลนิน(Lenin Square) สะพานรถไฟข้ามแม่น้ำออป (Ob river)

Novosibirskนำท่านเช้าชม โบสถ์เซนต์นิโคลัส (St Nicholas’ Chapel) ตรงจุดที่ตั้งของโบสถ์ เคยเป็นจุนศูนย์กลางของสหภาพโซเวียต

Bolshoi Theatreนำท่านถ่ายรูปด้านหน้า โรงละครบอลชอย (Bolshoi Theatre) โรงละครบัลเล่ต์ และโอเปร่าที่มีชื่อเสียงระดับโลก

 • เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Irkutsk

 • 14.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเอียคุตส์ (Irkutsk) โดยรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย (เป็นตู้นอนล๊อคประตูด้านในได้สำหรับพัก 2 ท่าน)  ระยะทางจากสถานีเมืองโนโวซีบิสค์ (Novosibirsk) มายังเมืองเอียคุตส์ (Irkutsk) มีความยาว 1860 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียประมาณ 31-35 ชั่วโมง โดยขึ้นอยู่กับรถไฟในแต่ละขบวนซึ่งมีเวลาจอดพักตามสถานีที่แตกต่างกันไป
4

Day 4

 ใช้เวลาทั้งวันบนรถไฟชมความงามของหิมะในฤดูหนาวและทิวทัศน์อันสวยงามของสองข้างทาง

 

 • หมายเหตุ : ข้อมูลที่ควรทราบสำหรับผู้โดยสารที่จะโดยสารรถไฟ สายทรานส์ไซบีเรีย บนขบวนรถไฟจะเปิด Heater ในโบกี้และตู้นอนของผู้โดยสารในฤดูหนาว ห้องผู้โดยสารบนรถไฟขบวนนี้ถูกออกแบบให้เป็นห้อง ๆ ที่สามารถนอนค้างคืนบนรถไฟได้ โดยห้องโดยสารจะถูกแบ่งออกเป็นตู้นอนที่มี 4 เตียงนอน แบ่งเป็นเตียงบน 2 เตียง และเตียงล่าง 2 เตียง เตียงนอนชั้นล่างสามารถปรับเป็นเบาะนั่งได้ ภายในตู้นอนมีที่เก็บสัมภาระทั้งบนหิ้ง และใต้ที่นอน มีประตูปิดล๊อคห้องจากด้านในเพื่อให้ผู้โดยสารนอนหลับได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งมีโต๊ะที่พับเก็บได้ภายในห้อง มี ตู้เสบียงบริการอาหารบนขบวนรถไฟ (เฉพาะขบวนที่วิ่งทางไกลในรัสเซีย) โดยทางทัวร์ได้เตรียมอาหารไว้บริการลูกทัวร์ตามจำนวนมื้อที่พึงมี     ระหว่างช่วงเวลา 2 คืนกับ 1 วัน ที่ลูกทัวร์โดยสารอยู่บนขบวนรถไฟนั้น ทางทัวร์ได้สำรองมื้ออาหารไว้ให้ลูกทัวร์ คือ เช้า กลางวัน และ เย็น รวม 3 มื้อ ส่วนห้องน้ำบนขบวนรถไฟสามารถใช้ได้ทุกโบกี้ (ล้างหน้า แปรงฟันได้ แต่ไม่เหมาะสำหรับใช้อาบน้ำ)
 • สำคัญ!!! ขณะที่รถไฟจอดพักตามสถานีรถไฟต่าง ๆ นั้น ลูกทัวร์ควรสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ว่ารถไฟขบวนดังกล่าวจอดพักเป็นเวลานานแค่ไหน (ขบวนรถไฟจะใช้เวลาจอดพักในแต่ละสถานีแตกต่างกัน) เพื่อคำนวณเวลาในการลงจากรถไฟไปเดินถ่ายรูปหรือซื้อของขณะรถไฟจอดอยู่ (ค้างคืนบนรถไฟ คืนที่ 2)

Irkutsk

 • เดินทางถึง เมืองเอียคุตส์ (Irkutsk) “ปารีสแห่งไซบีเรีย” เป็นเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งในไซบีเรีย เป็นศูนย์กลางการปกครองมีประชากรประมาณ 588,000 คน  เป็นแหล่งการศึกษาที่สำคัญ  เมืองแห่งธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศรัสเซียตะวันตก ประเทศมองโกเลียและประเทศจีนเป็นเมืองที่มีผู้คนพลุกพล่านเพราะเป็นย่านการค้าขายเมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็น ปารีสของไซบีเรีย (Paris of Siberia) นำคณะออกจากสถานีรถไฟ เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารเช้า
 • ที่พัก COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่า
4

Day 4

เมืองเอียคุตส์-เมืองลิสเวียนก้า
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

Taltsy Wooden Architecture Museum

 • นำท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์บ้านไม้แห่งไซบีเรีย (Taltsy Wooden Architecture Museum) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กลางแจ้งและจัดแสดงอาคารบ้านเรือนเก่าที่เป็นเอกลักษณ์ชนเผ่าดั้งเดิม 4 เผ่า ภายในแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไซบีเรียชนบทในสมัยก่อน โดยจะมีโบสถ์ไม้ โรงเรียน บ้านเรือน ฟาร์ม คอกสัตว์ และอื่นๆ
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิสเวียนก้า (Lystvyanka)ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่หุบเขา ริมทะเลสาบไบคาล ทะเลสาบที่มีความลึกมากที่สุดในโลก ซึ่งมีความลึกถึง 1,637 เมตร ที่เป็นปากแม่น้ำแองคาร่า Angara River แม่น้ำเพียงสายเดียวที่เป็นที่ระบายออกของทะเลสาบไบคาล ภายในหมู่บ้านเล็กๆ แห่งนี้มีกระท่อมไม้สร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไซบีเรียที่สวยงามด้วยสีสันสดใส มักนิยมทาด้วยสีเขียวหรือสีฟ้าสดใสตัดด้วยสีขาวกรอบประตูหน้าต่างและชายคาแต่งลวดลายด้วยไม้แกะสลักฉลุลาย ให้บรรยากาศแบบสบายๆ สไตล์เมืองชนบทที่เต็มไปด้วยอากาศบริสุทธิ์

Baikal Museum

 • นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ไบคาล (Baikal museum) ซึ่งจำลองการดำน้ำลึกเสมือนจริง ที่ระดับความลึก 1,637 เมตรของทะเลสาบไบคาล สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างและศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศวิทยาทั้งหมดของทะเลสาบไบคาล ซึ่งมีการจัดแสดงซากสัตว์และพืชพันธุ์ต่างๆ เช่น แมวน้ำไบคาล เป็นแมวน้ำสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดในโลก ซึ่งเป็นแมวน้ำที่ปรับสภาพให้เข้ากับน้ำจืดของทะเลสาบไบคาล ปลาโอมุล ปลาประจำถิ่นมีเฉพาะทะเลสาบแห่งนี้เท่านั้น
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 • จากนั้นนำท่านสู่ลานหิมะกลางแจ้งซึ่งเป็นที่นิยมเล่นกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับฤดูหนาว ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการขี่ม้า นั่งหมาลากเลื่อน และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย (ค่าใช้จ่ายในการขี่ม้า หมาลากเลื่อน รวมในค่าทัวร์แล้ว)
 • จากนั้นนำท่านชม ตลาดพื้นเมือง ในเมืองลิสท์เวียงก้าตลาดแห่งนี้มีชาวบ้านที่นำเอาสินค้าพื้นเมืองมาวางขาย เช่น ผลไม้พื้นเมือง ปลาน้ำจืดในทะลเสาบไบคาล เมล็ดสนที่ได้จากต้นสนในป่า น้ำผึ้ง และผลิตภัณฑ์พื้นเมืองอื่นๆ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก LEGEND OF BAIKAL HOTEL หรือเทียบเท่า
6

Day 6

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนยอดเขา เพื่อชมวิวจากมุมสูงของทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก

Lake-Baikal-Hovercraft

นำท่านขึ้นเรือเดินทางสู่ เกาะโอลค์ฮอน (Olkhon Island) โดยเรือ Hovercraft ซึ่งเป็นเรือที่ขับเคลื่อนด้วยใบพัดขนาดใหญ่ที่ติดอยู่ด้านหลังของเรือ โดยเรือแบบนี้จะเหมาะที่จะใช้เป็นยานพาหนะที่วิ่งบนน้ำแข็ง พื้นน้ำ และพื้นดิน  ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพและบรรยากาศของไข่มุกเม็ดงามแห่งทะเลสาบไบคาล ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นเฉพาะในฤดูหนาวของ เรือ   Hovercraft จะแล่นอยู่บนพื้นน้ำแข็งที่ใสราวคริสตัล มีความหนา 80-250 ซ.ม. กินพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ตลอดเส้นทางท่านจะได้สัมผัสวิวทิวทัศน์ของสองข้างทางที่ประดับประดาด้วยหิมะและน้ำแข็งภูเขา ป่าไม้ บางจุดจะมีถ้ำแข็ง เมื่อถึงจุดไหนที่สวยงาม เรือจะจอดให้ท่านได้เก็บภาพที่ประทับใจ

lake-baikal-ice-Alexey-Trofimov

ระหว่างทางนำท่านชม น้ำแข็งสีคราม หรือ BLUE ICE ที่สุดแสนจะงดงามตระการตา ชมน้ำแข็งโซดาหรือ Bubble Ice โดยเป็นน้ำแข็งที่จับตัวแข็งในขณะที่มีฟองผุดขึ้นมาจากใต้น้ำ นับได้ว่าเป็นภาพที่สวยงามจนไม่สามารถอธิบายได้ องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ทะเลสาบแห่งนี้เป็น น้ำแข็งสีฟ้า หรือ BLUE ICE เป็นน้ำที่ใสมากและคุณภาพของแร่ธาตุในน้ำ (ทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบที่มีน้ำที่ใสเป็นอับดับ 1 ของโลก มีประวัติยาวนานกว่า 25 ล้านปี ในปี 1996 ได้รับการจดบันทึกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การ UNESCO)

 • (หมายเหตุ : การเดินทางโดยทางเรือ Hovercraft ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ)
 • ***รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิกบนเรือ***

Olkhon Island

ค่ำ  เดินทางถึง เกาะโอลค์ฮอน (Olkhon Island) เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดจากทั้งหมด 27 เกาะของทะเลสาบไบคาล มีพื้นที่ประมาณ 700 ตางรางกิโลเมตร มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตรจากเหนือ-ใต้จุดที่กว้างที่สุดของเกาะประมาณ 12 กิโลเมตรและมีชาวพื้นเมืองบูร์ยัต (Buryat) อาศัยอยู่บนเกาะชาวพื้นเมืองของที่นี่ขึ้นชื่อว่าได้เก็บรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเขาไว้เป็นอย่างดี ตั้งแต่สมัยก่อนยุคอภินันทนาการหรือยุคคอเคซัส และในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวนับพันคนได้มาเยือน ณ เกาะแห่งนี้ เรือเทียบท่า นำท่านขึ้นบกที่เกาะโอลค์ฮอน

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม
 • ที่พัก BAIKAL VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
7

Day 7

นั่งรถ UAZ ชมเกาะโอลค์ฮอน 
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • หลังอาหารนำท่านขึ้นรถ UAZ รถตู้ขับเคลื่อน 4 ล้อซึ่งเป็นยานพาหนะที่ใช้วิ่งบนเกาะโดยเฉพาะ เนื่องจากพื้นที่บนเกาะมีลักษณะของที่ราบ ภูเขา และเนินดินผสมกัน เส้นทางส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังสายเล็ก ๆ และในบางจุดจะเป็นร่องลึกอีกทั้งเส้นทางมีความคดเคี้ยว ซึ่งรถยนต์ทั่วไปไม่สามารถวิ่งผ่านได้
 • จากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านและคารวะหินศักดิ์สิทธิ์ ชาแมนร็อค  ที่เป็นเหมือนศูนย์รวมจิตวิญญาณของชาวเกาะโอลค์ฮอน ตำนานต้นกำเนิดของแม่น้ำแองการ่า (Angara River) ปากแม่น้ำที่กว้างที่สุดในโลก (มีความกว้าง 863 เมตร ลึก 4-6 เมตร)  และเป็นสัญลักษณ์ของทะเลสาบไบคาล หมู่บ้านคูซีร์นี้เปรียบเสมือนลัทธิของชนเผ่าพื้นเมืองของที่นี้ เป็นเกาะเดียวในไบคาลที่มีผู้คนพำพักอยู่ ชนเผ่าแรกที่ตั้งรกรากอยู่บนเกาะคือ คูรีแคน (Kurykan) บรรพบุรุษของเผ่าบูร์ยัต (Buryat) กับยาคุต (Yakut) อยู่ร่วมกันอีกหลายชีวิตที่กระจัดกระจายอยู่ตามหมู่บ้าน 5 แห่งรอบๆเกาะ อาชีพหลักคือทำประมงกับเลี้ยงสัตว์

Burkhan cape

 • บ่าย  ให้ท่านได้ชมหินจระเข้ Crocodile Rock และหินสิงโต Lion Rock ที่อยู่ทางด้านเหนือของเกาะ ชมเบอร์คานเคป Burkhan capeและหินสามเกลอ Three Brother Rock ระหว่างทางท่านรถจะแล่นผ่านพื้นที่ ๆ มีภูมิประเทศที่งดงามทางตอนเหนือของเกาะ ในฤดูหนาวพื้นผิวน้ำในทะเลสาบไบคาลจะจับตัวเป็นน้ำแข็งที่มีความหนาตั้งแต่ 80 – 250 เซนติเมตร ซึ่งรถ UAZ ที่พาเราเที่ยวบนเกาะสามารถลงไปแล่นบนน้ำแข็งได้
 • นำท่านเดินทางกลับ ผ่านชมจุดชมวิวและทัศนียภาพที่งดงามของเกาะ จนสมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • (หมายเหตุ เนื่องด้วยในฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมหนาแน่นในหลายพื้นที่บนเกาะ อีกทั้งน้ำแข็งที่แข็งตัวบนพื้นผิวทะเลสาบมีรอยแยกในบางจุด ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถให้รถสัญจรผ่านได้ในบางพื้นที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการงดนำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของอุทยานไม่อนุญาตให้รถนำนักท่องเที่ยวเข้าชมจุดท่องเที่ยวบางจุด)
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม
 • ที่พัก BAIKAL VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
8

Day 8

เกาะโอลค์ฮอน – เอียคุตส์
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางโดยรถ UAZ ออกจากเกาะโอล์คฮอน ผ่านเส้นทางสายหลักทางตอนใต้ของเกาะ ระหว่างทางชมทิวทัศน์ที่สวยงามวิจิตรของเกาะและทะเลสาบ ในฤดูหนาวทัศนียภาพของเกาะจะเสมือนดินแดนในเทพนิยาย ระหว่างทางสามารถแวะจอดถ่ายภาพในจุดที่รถสามารถจอดได้ จากนั้นรถจะพาเราวิ่งลงบนพื้นน้ำแข็งที่จับตัวแข็งเหนือทะเลสาบไบคาล เพื่อวิ่งไปยังท่าข้ามอีกด้านหนึ่งของฝั่งที่เป็นพื้นที่บนบก บริเวณนี้เป็นท่าข้ามที่มีเรือข้ามฟากให้บริการลำเลียงรถยนต์จากเกาะไปยังฝั่งในฤดูร้อน แต่ในฤดูหนาวผิวน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็งเรือข้ามฝากไม่สามารถและไม่จำเป็นที่จะให้บริการ เพราะรถยนต์ทุกคันสามารถวิ่งผ่านน้ำแข็งที่มีความหนาเพื่อไปยังอีกฝั่งหนึ่งได้
 • จากนั้นนำท่านขึ้นรถบัสที่จอดรออยู่บนฝั่ง และนำท่านเดินทางกลับเมืองเอียคุตส์ (Irkutsk) (ระยะทาง 280 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4ชั่วโมง)
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย นำท่านเที่ยวชม เมืองเอียคุตส์ (Irkutsk)
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่า
9

Day 9

เอียคุตส์-กรุงเทพฯ
 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เมืองเอียคุตส์ (Irkutsk) ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกและเป็นเมืองศูนย์กลางของแคว้นไซบีเรีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 300 ปี นำชมจุดท่องเที่ยวรอบแม่น้ำอังการ่า, โบสถ์ Orthodox, โบสถ์โปแลนด์, โบสถ์คาทอลิก, ถนนคนเดินคาร์ลมาร์กซ์ (Calsmarks Street) ซึ่งเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีสังคมนิยม ที่นำไปสู่การปฏิวัติในรัสเซีย นำท่านชม อนุสรณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหล่าทหารกล้าที่เสียชีวิตในช่วงสงคราม จากนั้นนำท่านชม รูปปั้นจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3  นำท่านเข้าชมโบสถ์คาซาน (Kazan Church) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สวยงามและโดดเด่นที่สุดของเมืองอีร์คุตสค์ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1885 ใช้เวลาสร้างกว่า 7 ปี ภายในโบสถ์ถูกตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม ด้วยหินอ่อนจากประเทศอินเดีย โดยฝีมือช่างจากประเทศจีน ภาพสีน้ำบนฝาผนังโบสถ์เป็นฝีมือของจิตรกรชาวอิตาเลียน
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชมจุดท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำอังการ่าที่ไหลผ่านเมืองเอียคุตส์ ชมอนุสรณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหล่าทหารกล้าที่เสียชีวิตในช่วงสงคราม รูปปั้นจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่3
 • จากนั้นนำท่านสู่ ถนนคนเดินคาร์ล มารก์ซ (Calsmarks Street) ซึ่งเป็นผู้คิดค้น ทฤษฎีสังคมนิยม จนนําไปสู่การปฎิวัติรัสเซีย
 • จากนั้นนำท่านสู่ย่าน 130 ควอร์เตอร์ (130 Quarter) แหล่งรวมของร้านอาหาร บาร์ ร้านจำหน่ายของที่ระลึกที่ทันสมัย โดยสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดบริเวณนี้สร้างด้วยไม้ และตกแต่งอย่างสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะของแค้วนไซบีเรีย ซึ่งขึ้นชื่อในการสร้างบ้านด้วยไม้ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่า
10

Day 10

เอียคุตส์-กรุงเทพฯ
 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เมืองเอียคุตส์ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
 • 10.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไซบีเรียน แอร์ไลน์ (S7 Airlines) เที่ยวบินที่ S7-761เที่ยวบินที่  (ใช้เวลาเดินทาง 6.10 ชั่วโมง)
 • 15.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
วันเดินทาง
สายการบิน

Trans Siberia- Blue Ice Baikal 10 Days (S7)

DEPARTURE/RETURN LOCATION สนามบินสุวรรณภูมิ  (ฺBKK)
DEPARTURE TIME โปรดเดินทางมาถึงอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
INCLUDED
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โนโวซีบิสค์-เอียคุตส์-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไซบีเรียน แอร์ไลน์
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
ค่าโรงแรมที่พัก 7  คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) โรงแรม 8 คืน รถไฟ 1 คืน
ค่าตู้นอนรถไฟ 2 ท่านต่อห้อง
ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ และค่าน้ำดื่ม วันละ 2 ขวด/ท่าน
ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)
NOT INCLUDED
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ฯ คิดเป็น 40 ยูเอสดอลล่าห์ ต่อท่านตลอดทริป
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย คิดเป็น 30 ยูเอสดอลล่าห์ ต่อท่านตลอดทริปหรือขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ
การชำระเงิน หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)

กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

ท่านสามารถโอนเงินเข้ำบัญชีของบริษัทฯ ดังรำยละเอียดดังนี้

การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน  หักค่ามัดจำ 40,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน  หักค่ามัดจำ 40,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน  หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใช้เวลายื่น 15 วันทำการ)
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทาง หนังสือเดินทางห้ามชำรุด หรือขีดเขียนใดๆทั้งสิ้นภายในหนังสือเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (สัดส่วนใบหน้าโดยละเอียดเฉพาะใบหน้าสูง 3 ซม. วัดจากหน้าผากถึงคาง***) (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและต้องไม่ซ้ำกับรูปวีซ่าที่มีในเล่ม สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป และให้ประกบด้านหน้าเข้าหากัน (กรุณาอย่าให้รูปเลอะหมึก และอย่าให้รูปมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูตจะไม่รับรูปแบบนี้ ท่านอาจจะต้องถ่ายใหม่)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน หรือ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)
4. หลักฐานการเงิน
– กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้เดินทาง ขอจากทางธนาคารเท่านั้น ต้องเป็น Statement ตัวเต็มจากธนาคารเท่านั้น ไม่ใช่สำเนาจากสมุดบัญชี และ อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่าสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจำ
– กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สำเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์(ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย) ย้อนหลัง 6 เดือน
5. หลักฐานการทำงาน(ภาษาอังกฤษและมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์)
– กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด ต้องสะกดให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
– กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
– กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอม และต้องมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์) ต้องสะกดชื่อ-สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
6. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ขอสำเนาสูติบัตร
กรณีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง
(กรุณาขอ 2 ฉบับ เพื่อสำหรับยื่นวีซ่า 1 ฉบับ และอีก 1 ฉบับ รบกวนเตรียมมาวันเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน)
– หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
– หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
– หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
– กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียว
– กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า
7. กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
*** ทางสถานทูตไม่ให้ดึงเล่มพาสปอร์ตในทุกกรณี หากลูกค้าจำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตเดินทางในช่วงที่ยื่นวีซ่ากรุ๊ป ลูกค้าจะต้องไปแสดงตัวยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้นและต้องแนบตั๋วที่จะเดินทางก่อนหน้า
เพื่อแจ้งให้สถานทูตรับทราบ ***1

เงื่อนไขอื่นๆ

เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใช้เวลายื่น 15 วันทำการ)
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทาง หนังสือเดินทางห้ามชำรุด หรือขีดเขียนใดๆทั้งสิ้นภายในหนังสือเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (สัดส่วนใบหน้าโดยละเอียดเฉพาะใบหน้าสูง 3 ซม. วัดจากหน้าผากถึงคาง***) (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและต้องไม่ซ้ำกับรูปวีซ่าที่มีในเล่ม สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป และให้ประกบด้านหน้าเข้าหากัน (กรุณาอย่าให้รูปเลอะหมึก และอย่าให้รูปมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูตจะไม่รับรูปแบบนี้ ท่านอาจจะต้องถ่ายใหม่)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน หรือ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)
4. หลักฐานการเงิน
– กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้เดินทาง ขอจากทางธนาคารเท่านั้น ต้องเป็น Statement ตัวเต็มจากธนาคารเท่านั้น ไม่ใช่สำเนาจากสมุดบัญชี และ อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่าสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจำ
– กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สำเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์(ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย) ย้อนหลัง 6 เดือน
5. หลักฐานการทำงาน(ภาษาอังกฤษและมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์)
– กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด ต้องสะกดให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
– กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
– กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอม และต้องมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์) ต้องสะกดชื่อ-สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
6. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ขอสำเนาสูติบัตร
กรณีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง
(กรุณาขอ 2 ฉบับ เพื่อสำหรับยื่นวีซ่า 1 ฉบับ และอีก 1 ฉบับ รบกวนเตรียมมาวันเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน)
– หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
– หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
– หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
– กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียว
– กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า
7. กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
*** ทางสถานทูตไม่ให้ดึงเล่มพาสปอร์ตในทุกกรณี หากลูกค้าจำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตเดินทางในช่วงที่ยื่นวีซ่ากรุ๊ป ลูกค้าจะต้องไปแสดงตัวยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้นและต้องแนบตั๋วที่จะเดินทางก่อนหน้า
เพื่อแจ้งให้สถานทูตรับทราบ ***
วันเดินทาง
สายการบิน
Trans Siberia- Blue Ice Baikal