ทัวร์อเมริกา ทัวร์แคนาดา : ท่องแดนสวรรค์ เกาะกวม


ท่องแดนสวรรค์ เกาะกวม


ราคา 59,900 บาท

บนเกาะกวม มีชื่อเป็นทางการว่า ดินแดนกวมของสหรัฐอเมริกา (Guam Territory of U.S.) ตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกระหว่าง หมู่เกาะฟิลิปปินส์ และฮาวาย ถูกค้นพบโดยชาวสเปนเมื่อปี ค.ศ 1521

เดินทาง :


รายละเอียดการเดินทาง
 

วันที่ 1 กรุงเทพ ฯ – เกาะกวม
11.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 9 แถว P เคาน์เตอร์ 7 – 11 สายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ (PR) คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
 
13.50 น. ออกเดินทางสู่ เกาะกวม โดย สายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PR 731/110 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เวลา 18.20 – 22.00 น.)
 

วันที่ 2 เกาะกวม – อ่าวทูมอน - ชมเมือง - TWO LOVERS POINT
04.00 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ WON PAT GUAM บนเกาะกวม มีชื่อเป็นทางการว่า ดินแดนกวมของสหรัฐอเมริกา (Guam Territory of U.S.) ตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกระหว่าง หมู่เกาะฟิลิปปินส์ และฮาวาย ถูกค้นพบโดยชาวสเปนเมื่อปี ค.ศ 1521 หลังจากนั้นอเมริกาก็เข้ามาครอบครองจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 ก่อนถูกญี่ปุ่นบุกยึดได้ราว 3 ปี อเมริกาถึงกลับมาปกครองอีกครั้งจวบจนถึงปัจจุบัน และเป็นดินแดนที่ยังไม่ได้ปกครองตนเองของสหรัฐอเมริกา ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวชามอร์โรซึ่งอพยพมาอยู่ที่เกาะเป็นครั้งแรกเมื่อ 3,500 ปีมาแล้ว ประชาชนชาวกวม นอกจากจะเป็นชาวชามอร์โรแล้ว ส่วนหนึ่งจะเป็นเชื้อสายฟิลิปปินส์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น และชาวอเมริกัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านนำท่าน เช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม FIESTA RESORT หรือเทียบเท่า *** รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก *** อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร JIA BISTRO
 
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอากาญา (HAGATNA) เมืองหลวงของเกาะกวม เดิมเขียนว่า “AGANA” นำท่าน ชมเมืองบริเวณจัตุรัสเอสปานา (PLAZA DE ESPANA) บริเวณที่เป็นศูนย์รวมสิ่งปลูกสร้าง และซากปรักหักผังของชาวสเปนที่มาตั้งรกรากตั้งแต่ปีค.ศ. 1669 จนกระทั่งถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และเคยใช้เป็นสถานที่พัก และว่าราชการของผู้ว่าราชการในสมัยนั้นที่ยังคงสภาพของร่องรอยในอดีตไว้ได้อย่างสมบูรณ์ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่าน ชมเสาหินรูปร่างแปลกตาที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของชาวชามอร์โร ชนพื้นเมืองของชาวกวม (Chamorro stone pillars) บริเวณสวนสาธารณะ Latte stone เป็นศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นจากหินปูนปะการังตั้งแต่สมัย 500 ปีก่อนคริสตกาล โดยในอดีตประเพณีของชาวพื้นเมืองจะนำกระดูก หรือเครื่องประดับของบรรพบุรุษมาฝังไว้ใต้เสาหินแห่งนี้ จากนั้นนำท่าน เข้าชมโบสถ์ประจำเมือง (DULCE NOMBRE DE MARIA AGANA CATHEDRAL BASILICA) เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวกวม อีกทั้งยังเป็นโบสถ์คาทอลิกแห่งแรกบนเกาะกวมที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1669 ก่อตั้งโดยนักบุญ Padre San Vitores อิสระให้ท่านเดินเล่นชมความงดงามตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะกวม “TWO LOVERS POINT” เป็นที่รู้จักในนาม “PUNTA DOS AMANTES” ตามภาษาพื้นเมืองตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอ่าวทูมอน (TUMON BAY) ซึ่งมีตำนานรักเหล่าขานเกี่ยวกับหนุ่มสาวทีมีความแตกต่างกันทางฐานะ เชื้อชาติ และเผ่าพันธุ์ แต่ไม่สามารถที่จะรักกันได้ เพราะความไม่เห็นชอบของครอบครัว ทั้งสองคนจึงได้ตัดสินใจกระโดดหน้าผาที่มีความสูง 378 ฟุตแห่งนี้ เพื่อแสดงถึงความรักแท้ของทั้งสองที่มีต่อกัน อิสระให้ท่านดื่มด่ำกับทัศนียภาพแบบพาโนรามาของท้องทะเล หาดทรายขาว และสัมผัสกับกลิ่นอายทะเลที่แสนบริสุทธิ์ตามอัธยาศัย กระทั่งได้เวลาอันสมควร
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีนแบบ VIP จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม GUAM REEF หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 3 ล่องเรือชมปลาโลมา – อิสระตามอัธยาศัย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมปลาโลมา ตื่นตา ตื่นใจกับฝูงปลาโลมาธรรมชาติ พร้อมกับสาระความรู้เกี่ยวกับโลมาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่น่ารัก อิสระให้ท่านสัมผัสกับธรรมชาติที่รังสรรค์ไว้อย่างงดงาม และกิจกรรมทางน้ำ ต่างๆ อาทิ ดำน้ำดูปะการัง ตกปลา เป็นต้น *** เพื่อความสะดวกในการทำกิจกรรมต่างๆ กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำมาด้วย*** เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ ณ โรงแรมที่พัก บ่าย อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย โดยสามารถทำกิจกรรมต่างๆบริเวณโรงแรมที่พัก หรืออิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ GUAM PREMIUM OUTLETS (GPO) สวรรค์ของนักช้อปปิ้ง เนื่องจากเป็นเป็นเอ้าท์เลทปลอดภาษีที่รวมสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกมากมาย ซึ่งจะทำให้ท่านได้จับจ่ายซื้อของอย่างสะดวกจุใจ และประทับใจ หรือช้อปปิ้งต่อ ณ ห้างสรรพสินค้า MICRONESIA MALL SHOPPING CENTER ห้างสรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะกวม ที่รวบรวมความบันเทิงไว้ อาทิ เช่น สวนสนุก โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร รวมทั้งร้านบูติก ร้านขายของเฉพาะอย่างอีกมากมาย
 
ค่ำ *** อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวในแบบฉบับของท่าน*** จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม GUAM REEF หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 4 หมู่บ้านชนพื้นเมืองชามอร์โร - FISH EYE MARINE PARK – ชมโชว์พื้นเมือง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชนพื้นเมืองชามอร์โร (CHAMORRO VILLAGE) ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชนพื้นเมืองดั้งเดิมของชาวกวมที่ยังคงมีให้เห็นในหมู่บ้านแห่งนี้ ท่านจะพบกับสินค้า และผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่ทำจากชนพื้นเมืองโดยแท้ ทั้งเสื้อผ้า อาหาร เครื่องเทศ ข้าวของเครื่องใช้ และของที่ระลึกต่างๆที่ท่านจะสามารถพบได้เฉพาะบนเกาะแห่งนี้เท่านั้น อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึก เพื่อนำไปฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบข้าวกล่องเบนโตะ ณ ภัตตาคาร JOIN-US
 
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ FISH EYE MARINE PARK เพื่อนำท่านชมความงดงาม ใต้ท้องทะเลภายใน หอคอยซึ่งมีการออกแบบมาเป็นพิเศษโดยสร้างให้ยื่นออกไปกลางทะเลยาวประมาณ 1,000 ฟิต และเจาะลึกลงไปใต้ท้องทะเล เพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศใต้ท้องทะเลอย่างใกล้ชิด ตื่นตาตื่นใจกับสัตว์โลกใต้ท้องทะเล หลากหลายชนิดขนาดเล็ก และ ใหญ่ว่ายวนเวียนอยู่รอบตัวท่าน พร้อมทั้งชื่นชม ความงามอันน่าพิศวงของปลาจากเขตร้อนที่มีสีสันสดสวย และมนต์เสน่ห์ของแนวหินปะการังที่มีชีวิตชีวา
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์ระบำพื้นเมืองของชาวชามอร์โร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม GUAM REEF หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 5 เกาะกวม - กรุงเทพ ฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบ BREAKFAST BOX จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ WON PAT GUAM
 
06.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PR 111/730 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เวลา 07.50 – 10.25 น.)
 
12.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...
 


Gallery : ท่องแดนสวรรค์ เกาะกวม

ค่าบริการรวม

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ
• ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
• ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าบริการไม่รวม

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % / ค่าวีซ่าอเมริกา

เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชำระเงิน

กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ
ท่านละ 20,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน

การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง

• ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 20 วันทำการ เก็บ 50% ของเงินมัดจำ
• ยกเลิกก่อน 15-20 วันทำการ เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
• ยกเลิกก่อน 8-14 วันทำการ เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกก่อน 1-7 วันทำการ เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

*** ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด อันเกิดมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุการณ์ทางการเมือง,
สภาพดินฟ้าอากาศ, การปฏิเสธการเข้าเมือง ทั้งนี้บริษัทจะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***

เงื่อนไขอื่นๆ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย
จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่
รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่ง
กับสายการบิน และโรงแรมที่พัก อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
• กระเป๋าใบใหญ่ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม หากเกิดกรณีเสียหายหรือสูญหาย อันเกิดจากของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ รับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายนั้น ไม่เกิน 10,000 บาท และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายและสูญหายสำหรับกระเป๋าใบเล็กที่ถือติดตัวไปกับลูกค้า

   Thai Baht Exchange Rate
    Thai Baht Converter