วันเดินทาง
11 - 18 ต.ค.60 22 - 29 พ.ย.60 29 พ.ย. - 6 ธ.ค.60 2 - 9 ธ.ค.60 6 - 13 ธ.ค.60 27 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61 , 30 ธ.ค. 60 - 6 ม.ค. 61
สายการบิน


แกรนด์รัสเซีย มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน

 • ดินแดนแห่งพระเจ้าซาร์ มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

รัสเซีย ในอดีตที่เคยเป็นประเทศมหาอำนาจแห่งค่ายสังคมนิยมที่ยิ่งใหญ่ ได้มีการเปลี่ยน แปลงและปฏิรูประบบเศรษฐกิจเพื่อให้ทันกับโลกปัจจุบัน เปิดประเทศต้อนรับด้วยความเป็นเสรีภาพ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวชมความสวยงามของสถานที่ต่างๆแห่งประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม และอารยธรรม พร้อมด้วยสมบัติอันล้ำค่า รวมทั้งธรรมชาติอันสวยงามที่ยังคงเหลืออยู่ ชมเมืองหลวงมอสโคว์ จัตุรัสแดง วิหารเซ้นต์บาซิลที่สวยงาม

พระราชวังเครมลิน สถานีรถไฟใต้ดิน ฯ มอสโคว์ – เนินเขาสแปโรว์ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – ช๊อปปิ้งย่านถนนอาราบัต – สถานีรถไฟใต้ดิน – ซากรอสค์ – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – โบสถ์หยดเลือด – มหาวิหารเซนต์ไอแซก – ป้อมปีเตอร์และปอล – พระราชวังฤดูร้อน (ปีเตอร์ฮอฟ) – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ พิเศษ “ชมละครสัตว์รัสเซีย”

1

Day 1: Departure

กรุงเทพฯ – ทาซเค้นท์
 • 18.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว Q เคาน์เตอร์สายการบิน อุซเบกิสถาน แอร์ไลน์ (HY) ประตูทางเข้าที่ 7 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง
 • 21.40 น. ออกเดินทาง จากกรุงเทพฯ สู่ กรุงทาซเค้นท์ โดยเที่ยวบินที่ HY 534  (บินประมาณ 6.50 ชม./รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)
2

Day 2

ทาซเค้นท์ – มอสโคว์
 • 02.30 น. เดินทางมาถึงสนามบินเมืองทาซเค้นท์ (เพื่อเปลี่ยนเครื่องบิน)
 • 07.15 น. ออกเดินทางจากเมืองทาซเค้นท์ สู่ กรุงมอสโคว์ โดยเที่ยวบินที่ HY 603 (รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)
 • 09.30 น.  เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว/กรุงมอสโคว์ นำท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าสัมภาระ
  กรุงมอสโคว์ (Moscow) ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ.1147 โดยเจ้าชายยูริ โคลโกรูกี้ ซึ่งเป็นต้นราชวงศ์รัสเซีย เมืองนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำมอสโคว์ และมีการสร้างป้อมปราการต่างๆมากมายเพื่อเป็นการป้องกัน และเอาไว้ต่อต้านข้าศึกที่รุกราน ป้อมปราการเหล่านี้ที่เป็นจุดเริ่มต้นของพระราชวังเครมลินที่มีชื่อเสียง และเป็นสัญลักษณ์ของรัสเซีย เพราะคำว่า เครมลิน หมายถึง ป้อมปราการ
  นำท่านไปยัง เนินเขาพอคลอนนาย่า (Poklonnaya Hill) เป็นเนินเขาที่มีความสูงอีกแห่งหนึ่งในมอสโคว์ ซึ่งพื้นที่แห่งนี้มีความสูงประมาณ 172 เมตร ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนโดยแม่น้ำเซทัน และต่อมายอดสูงของเนินเขาด้านหนึ่งได้ถูกทำลายลงไปในปี ค.ศ.1987 และในปี ค.ศ.1936 พื้นที่แห่งนี้ก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกรุงมอสโคว์และได้ถูกนำมาทำการปฏิสังขรณ์เป็นสวนอนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะ ที่ประดับไปด้วยซากรถถังและยานพาหนะที่ถูกใช้ในสงครามโลกครั้งที่ 2
  จากนั้น นำท่านไปชมความสวยงามของกรุงมอสโคว์ จากเลนินฮิลล์ หรือ เนินเขานกกระจอก (Sparrow Hill ) ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาและเป็นที่ตั้งบ้านพักของเลนินผู้นำในอดีต ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั่วตลอด และสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน ซึ่งท่านสามารถถ่ายรูปกับหนึ่งในเจ็ดตึกที่ใกล้ที่สุด คือ มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ที่เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย สร้างในสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราช
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
  นำท่านไปชม สถานีรถไฟใต้ดิน เป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตมีความงดงามและสวยที่สุดในโลก สถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ประวัติศาสตร์ ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม การตกแต่งของแต่ละสถานีแตกต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต หินอ่อน
  จากนั้น นำท่านไปสู่ ย่านถนนอาราบัท (Arabat Road) ซึ่งเป็นแหล่งช๊อปปิ้งสำหรับนักท่อง เที่ยว เป็นถนนคนเดิน เป็นทั้งย่านการค้า ที่มีความยาวประมาณ 1 กม. ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย สนุกสนานกับการชมสินค้าพื้นเมือง เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัยที่ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น อาทิ แมคโดนัล สตาร์บัค ฮาร์ดร็อคคาเฟต์ และมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน ศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวก
 • 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน
 • พักที่  Maxima Hotel หรือเทียบเท่า
3

Day 3

มอสโคว์ – ซากรอสค์ – มอสโคว์
 • 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • 08.00 น. นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองซากรอสค์ (Zagorsk) ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียง เหนือ ห่างจากกรุงมอสโคว์ประมาณ 75 กม.  นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองซากรอสค์ (Zagorsk) ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียง เหนือ ห่างจากกรุงมอสโคว์ประมาณ 75 กม.  ซากรอสค์ เป็นเมืองโบราณซึ่งเป็นที่ตั้งของอาณาจักรทางศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด๊อกซ์อันยิ่งใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดตั้งแต่ศตวรรษที่ 14-17  ในทางความเชื่อและศรัทธา ซึ่งถือว่าเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธ์และยังเป็นที่แสวงบุญของชาวรัสเซีย มีวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางด้านศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน และยังมี วิทยาลัยสงฆ์ที่มีบาทหลวงและนักศึกษาทางด้านศาสนา เมืองนี้ได้มีการเปลี่ยนชื่อหลายครั้ง ชื่อ โพซาด (Posad/1782)  เซอร์เกียฟ (Sergiev/1919) ซากรอสค์ (Sagorsk/1930) เซอร์เกียฟ โพซาด (Sergiev Posad/1992)นำท่านเข้าชม โบสถ์โฮลี่ทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery) ซึ่งเป็นโบสถ์แห่งแรกของเมืองที่มียอดโดมหัวหอมสีทอง ชมความยิ่งใหญ่ภายในวิหารที่ถูกตกแต่งด้วยเงินและทองอย่างวิจิตรตระการตาด้วยภาพเฟรสโก้และภาพไอคอน และยังมีโลงศพของนักบุญเซอร์เจียส (St. Sergius) ที่ภายในบรรจุกระดูกของท่านไว้ ชมพิพิธภัณฑ์ที่ได้เก็บรวบรวมเครื่องใช้ต่างๆที่มีค่ามากมายของนักบวชในสมัยก่อนที่ใช้ตบแต่ง ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้เป็นโรงเรียนสอนศาสนาสำหรับนักบวชต่างๆ
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น Edem
  จากนั้น นำท่านเดินทางกลับกรุงมอสโคว์
  นำท่านชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำมอสโคว์ เป็นวิหารโดมทองคำที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียมีอยู่ด้วยกัน 5 โดม ตัวอาคารเป็นสีขาว ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่รัสเซียชนะกองทัพนโปเลียน สามารถจุคนได้ 10,000 คน
 • 17.30 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน
 • 19.00 น. ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง ม้า ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 บาที และช่วงหลังอีก 45 นาที นอกจากนั้น ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่ระลึกสำหรับเด็กๆ เครื่องดื่ม ขนม ไอศกรีม ให้ซื้อหาไปทานระหว่างนั่งชมการแสดงอีกด้วย
 • 22.30 น. นำท่านกลับโรงแรมที่พัก
 • พักที่  Maxima Hotel หรือเทียบเท่า
4

Day 4

มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
 • 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • 08.30 น. เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พัก
  นำท่านชม จัตุรัสแดง (Red Square) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก ซึ่งถูกสร้างด้วยหินแกรนิตและหินอ่อนนับเป็นล้านชิ้นที่ตอกลงไปบนพื้น จนกลายเป็นลานกว้างใจกลางเมือง ที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่เก็บศพของเลนิน ในปัจจุบันใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงจะเป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
  นำท่านเข้าชม วิหารเซนต์บาซิล (St.Basilika Church) ซึ่งถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมและสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงมอสโคว์ เป็นวิหารที่สวยงามที่มีโบสถ์ 9 โบสถ์ รวมกันที่เป็นหนึ่งเดียว โดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงาม สดใส จนใครๆ ก็ตั้งชื่อเล่นให้วิหารนี้ว่า “โบสถ์ลูกกวาด” สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณซึ่งเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ได้ลอกเลียนแบบของศิลปะยุคใดมาก่อน วิหารแห่งนี้ถูกสร้างโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย ชื่อ โพสท์นิค ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) หลังจากได้สร้างเสร็จก็ถูกควักดวงตาทั้งสองข้างโดยกษัตริย์อีวานที่ 4 นับเป็นความโหดร้ายที่น่าเศร้ายิ่งนัก เพราะว่าไม่ต้องการให้ไปสร้างสิ่งสวยงามเช่นนี้ในที่แห่งใดอีก
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
  นำท่านไปยัง ตลาดอิสเมลอฟสกี้ (Izmailovsky Market) ซึ่งเป็นตลาดที่จำหน่ายของที่ระลึกและงานศิลปหัตถกรรมที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในมอสโคว์ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าที่สวยงามในราคาย่อมเยา เช่น ตุ๊กตาแม่ลูกอ่อน เครื่องหัตถกรรมลายครามที่สวยงาม เครื่องประดับต่างๆ มากมาย ฯ
 • 15.15 น. จากนั้น นำท่านชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งของแม่น้ำมอสโคว์และแม่น้ำเนกลินนายา สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ผู้ครองเมืองทุกพระองค์ กระทั้งยุคของซาร์ปีเตอร์มหาราช ได้ทรงย้ายไปอยู่ที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ
  นำท่านสู่ จัตุรัสวิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์อันนันซิเอชั่น โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์อัสสัมชัญ ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สำคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สำคัญ เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ และพระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์ สร้างในปีค.ศ. 1475 – 1479 โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน สถาปัตยกรรมภายนอกประกอบด้วยโดม 9 ยอด ภายในมีศิลปะภาพวาดแบบเฟรสโกบนผนังจุดศูนย์กลางของโบสถ์จะมีประตูสวรรค์ รูปภาพไอคอน 5 ชั้น เป็นภาพประวัติของพระเยซู ภาพของพระแม่มาเรีย พระบุตร พระจิต ภาพของนักบุญที่ทำความดีซึ่งภายหลังจากเสียชีวิตได้ไปอยู่บนสวรรค์
 • 16.30 น. นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่ พิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย เริ่มสร้างตามพระบัญชาของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อใช้เป็นที่เก็บของสะสมของเจ้าชายมัสโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 – 15 ก่อนที่จะสร้างอาคารแห่งใหม่นี้ เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมทรัพย์สมบัติที่ล้ำค่าซึ่งใช้ในงานพระราชพิธีต่างๆ เหรียญกล้าหาญ คลังแสง งานโลหะติดทอง และงานลวดลายประดับเส้นสายในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ทั้งที่จัดซื้อหรือได้รับเป็นเครื่องบรรณาการจากมิตรประเทศ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์หลวง ในปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งอีก 2 แห่งอยู่ที่อังกฤษ และอิหร่าน
  จากนั้น นำท่านชม ห้างกุม ห้างที่ใหญ่โตและสวยงาม จำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด เป็นสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง สร้างมาตั้งแต่ปีค.ศ.1895 อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
 • 19.30 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
 • พักที่  Maxima Hotel หรือเทียบเท่า
5

Day 5

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • เช้าตรู่ ออกเดินทางสู่ สถานีรถไฟ Moscow Leningradsky Station เพื่อขึ้นรถไฟความเร็วสูง Subsan ไปเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.) เดินทางถึงเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก นำท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  นำท่านชมความสวยงามของ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จนได้รับฉายาว่า ”ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” ประกอบด้วย 44 เกาะ เชื่อมต่อกันด้วยแม่น้ำ – ลำคลองอีก 86 สาย สร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เมื่อปี ค.ศ. 1703 นครแห่งนี้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียมานานกว่า 200 ปี
 • 14.30 น. นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ หรือ พระราชวังฤดูหนาว แรกเริ่มมีในปี ค.ศ. 1764 พระนางแคทเธอรีนได้ทรงซื้อภาพเขียนจากยุโรปกว่า 250 ชิ้น จึงต้องสร้างห้องสำหรับเก็บ และแสดงภาพส่วนพระองค์ขึ้น โดยที่พระนางเรียกห้องแสดงภาพนี้ว่า “เฮอร์มิเทจ” มีภาพเขียนที่ทรงโปรดปรานกว่า 3,000 ภาพ เหรียญโบราณ และอัญมณีมีค่า งานที่มีคุณค่าถูกเก็บสะสมในพระราชวังฤดูหนาว สะสมต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆ จนกระทั่งรัชสมัยของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 มีการจัดหมวดหมู่ของสะสมทั้งหมด และได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่ให้คนทั่วไปเข้าชมได้ ปัจจุบันมีสิ่งของต่างๆ ที่ทรงคุณค่าจัดแสดงอยู่เกือบ 3 ล้านชิ้น
 • 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน Taiwan
 • พักที่ Okhtinskaya Hotel หรือเทียบเท่า
6

Day 6

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • 09.00 น. นำท่านแวะถ่ายรูปที่ อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงม้า (Bronze Horseman) ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก สร้างในปี ค.ศ. 1768 – 1782 โดยคำสั่งของพระนางแคทเธอรีนมหาราช โดยศิลปินชาวฝรั่งเศส เอเตียน มอริส ฟาวโคเน่ต์ ฐานของอนุสาวรีย์เป็นหินขนาดใหญ่ที่สุดที่ขนย้ายโดยมนุษย์ หนักถึง 1,500 ตัน
  ชม มหาวิหารคาซานสกี้ (Kazansky Cathedral) ซึ่งเป็นมหาวิหารออโธด๊อกซ์ ที่ใหญ่ที่สุดในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1801 – 1811 ออกแบบโดย Andrey Voronikhin นำท่านเดินทางสู่ เมืองพุชกิ้น (Pushkin)
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น Dom Kuptsa Utinaรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น Dom Kuptsa Utinaนำท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน ที่เริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ให้เป็นที่พักผ่อนของมเหสีองค์โปรด พระนางแคทเธอรีนที่ 1 ต่อมาก็ยกให้พระธิดาอลิซาเบธ ในปี 1741 ได้ตกแต่งทำให้พระราชวังหรูหรามากขึ้น และสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราชก็ตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นอีก ภายในเป็นอาคาร 2 ชั้น มีห้องพักผ่อน 50 ห้อง อาทิ ห้องโถงใหญ่ เป็นห้องที่สวยงาม ผลงานชิ้นเอกของ Bartolomo Carlo Rastrelli หน้าต่างประดับประดาด้วยกระจกเทียนปิดทองอร่าม ตามรูปแบบศิลปะบารอค ชมห้องอำพัน เป็นห้องที่สวยงามที่สุด ไม่ว่าจะเป็นผนังหรือรูปภาพประดับ ก็นำอำพันมาตกแต่งทั้งหมด ห้องอาหารค่ำสีเขียว ออกแบบโดย Charles Cameron เป็นห้องที่มีลักษณะเด่นด้วยศิลปะแบบคลาสสิค อิสระให้ท่านช๊อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ที่ Outlet Village Pulkovo
 • 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 • พักที่ Okhtinskaya Hotel หรือเทียบเท่า
7

Day 7

เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – ทาซเค้นท์
 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • 09.00 น. นำท่านชม ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล  สิ่งก่อสร้างแรกสุดของเมือง เพื่อเป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ด้วยศิลปะบารอค ตั้งอยู่บนเกาะวาซิลเยฟสกี้ บนเกาะมีวิหารปีเตอร์แอนด์ปอล ซึ่งเป็นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริ่มจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราช จนกระทั่งกษัตริย์พระองค์สุดท้ายของราชวงศ์ พระเจ้านิโคลัสที่ 2 และครอบครัว
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน China Town
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองปีเตอร์ฮอฟ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอ่าวฟินแลนด์ เมืองนี้รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่าเป็นศูนย์รวมของสวนแห่งเมืองปีเตอร์ฮอฟ
  นำท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส พระตำหนักชายฝั่งของกษัตริย์รัสเซีย เพื่อใช้พักผ่อนและล่าสัตว์ในฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ประกอบด้วย พระราชวัง น้ำพุ สวนตอนล่าง สวนตอนบน เป็นในบรรดาสุดยอดสถาปัตยกรรมของโลก โดยเฉพาะน้ำตกที่ลดหลั่นกันถึง 27 ขั้น น้ำพุตกแต่งด้วยรูปปั้นถึง 255 ชิ้น มีน้ำพุใหญ่ที่สุด และรูปปั้นแซมซันกำลังง้างปากสิงโต ที่มีชื่อเสียง สูง 21 เมตร ฝีมือของสถาปนิก Bartolomeo Carlo Rastrelli เพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ปีแห่งชัยชนะเหนือสวีเดนที่ทุ่งโปลตาวา เข้าชมภายในพระราชวัง ประกอบด้วยห้องพักผ่อน 26 ห้อง อาทิ ห้องเต้นรำที่หรูหราฟู่ฟ่าด้วยศิลปะบารอค ห้องท้องพระโรงเป็นห้องใหญ่ที่สุดในพระราชวัง ห้องรูปภาพที่แสดงรูปภาพของศิลปินชาวอิตาลี จำนวน 368 รูป
  นำท่านชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก เป็นต้นแบของที่ทำการรัฐบาลกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ถ่ายรูปที่ลานด้านหลังของมหาวิหารเซนต์ไอแซค จะมีรูปปั้นของพระเจ้านิโคลัสที่ 1ทรงม้ากับฐานที่มีรูปปั้นพระมเหสีและพระธิดาล้อมรอบ
  จากนั้น นำท่านแวะถ่ายภาพ (ด้านนอก) เป็นที่ระลึกที่ โบสถ์หยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood) สร้างให้เป็นเกียรติแด่พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 รูปร่างและลักษณะภายนอกของโบสถ์นั้น จำลองมาจากมหาวิหารบาซิลในกรุง มอสโคว์
  อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชม ถนน Nevsky Prospect เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะถนนประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ความยาวของถนน 4.5 กิโลเมตร เริ่มต้นที่หน้าพระราชวังฤดูหนาว สิ้นสุดที่สถานีรถไฟมอสโคว์ บนถนนมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นในช่วงศตวรรษที่ 18 – 20 เป็นทั้งสถานที่ย่านการค้า ที่อยู่อาศัย พระราชวัง โรงละคร ร้านค้า โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
 • 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช๊อปปิ้งของท่าน
 • 19.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพฯ
 • 22.45 น. ออกเดินทางจากเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก สู่เมืองทาซเค้นท์ โดยสายการบิน อุซเบกิสถาน แอร์ไลน์ (HY) เที่ยวบินที่ HY 632
8

Day 8

ทาซเค้นท์ – กรุงเทพฯ
 • 05.35 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองทาซเค้นท์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 10.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน อุซเบกิสถาน แอร์ไลน์ (HY) เที่ยวบินที่ HY 533
 • 18.15 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ / กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ
วันเดินทาง
11 - 18 ต.ค.60 22 - 29 พ.ย.60 29 พ.ย. - 6 ธ.ค.60 2 - 9 ธ.ค.60 6 - 13 ธ.ค.60 27 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61 , 30 ธ.ค. 60 - 6 ม.ค. 61
สายการบิน

แกรนด์รัสเซีย มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน

DEPARTURE/RETURN LOCATIONสนามบินสุวรรณภูมิ  (ฺBKK)
DEPARTURE TIMEโปรดเดินทางมาถึงอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
INCLUDED
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด โดยสายการบิน อุซเบกิสถาน แอร์ไลน์ ตามเส้นทางที่กำหนดไว้ในโปรแกรมพร้อมน้ำหนักกระเป๋าเดินทางน้ำหนักตามที่สายการบินกำหนด
ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน และค่าประกันภัยทางอากาศ
ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง (พัก 2 ท่าน / ห้อง)
ค่าอาหารตามโปรแกรมที่ระบุ
ค่าพาหนะ รถรับ-ส่ง ตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามระบุในโปรแกรม
ค่าบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ ตลอดการเดินทาง
ค่าบริการนำทัวร์ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส่วนบุคคล จำนวนเงินประกันภัย 2,000,000บาทเงื่อนไขตามกรมธรรม์
NOT INCLUDED
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ
บริการยกกระเป๋าที่โรงแรมและสถานีรถไฟ
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
ค่าทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
ค่าจัดทำเอกสาร และค่าทำธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
การชำระเงินงวดที่ 1 : หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์ โดยส่งสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง และชำระเงินมัดจำล่วง หน้า 20,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
งวดที่ 2 : กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 40 วัน  หักค่าใช้จ่าย 17,000 บาท
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 7-29วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 75%ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 1-6 วัน  เก็บค่าบริการเต็ม 100%

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

N/A

เงื่อนไขอื่นๆ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือบางส่วน
 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข
ที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
– ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
– เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN / DOUBLE) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (TRIPLE ROOM)ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
– กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็นครอบครัว
– หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (WHEELCHAIR), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่าน และครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
วันเดินทาง
11 - 18 ต.ค.60 22 - 29 พ.ย.60 29 พ.ย. - 6 ธ.ค.60 2 - 9 ธ.ค.60 6 - 13 ธ.ค.60 27 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61 , 30 ธ.ค. 60 - 6 ม.ค. 61
สายการบิน