ทัวร์ซาอุ Gotogether Travel x Royal Orchid Holiday

LUXURY SAUDI ARABIA 7 DAYS เมืองเจดดาห์ •เมืองอัลลูล่า •เมืองเมดินา •หมู่บ้านอัล อูลา • Jabal A lFil • Maraya Concert Hall •King Fahad’s Fountain •เมืองเก่าเจดดาห์อัล บาลัด (Al-Balad) • ตลาดอัล อะลาวี ☺บินตรง ☺ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขี้น ☺อาหารดี โรงแรมดี วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เจดดาห์   15.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 2 แถว D 18.45 น. Q“เหิรฟ้าสู่เมืองเจดดาห์" โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG503 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 07.55 ชม.) รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบินตามอัธยาศัย   22.40 น. เดินทางถึงสนามบิน คิงอับดุลลาซิศ / กรุงเจดดาห์
13-19 พ.ย. 2565/
per person