HILIGHT IRAN 8 DAYS 6 NIGHTS (W5)

ไฮไลท์อิหร่าน 8 วัน 6 คืน ดินแดนแห่งความยิ่งใหญ่ของเปอร์เซีย เตหะราน-ชีราซ-อีสฟาฮาน-อับยาเน่ย์-คาชาน อิหร่าน มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 6,000 ปีมาแล้ว ที่รู้จักกันดีในนามของอาณาจักรเปอร์เซียดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นอารยะธรรมโบราณอีกแห่งหนึ่งในดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำไทกริส และยูเฟรตีส ซึ่งอยู่ในประเทศอิรักและอิหร่านในปัจจุบัน ในอดีตจักรวรรดินี้ได้ถูกปกครองมาโดยหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ เคยมีอาณาเขตตั้งแต่ลุ่มแม่น้ำสินธุในเอเชีย ไปจรดทะเลอีเจียนของกรีซในยุโรป และอียิปต์ในอัฟริกา ท่องเที่ยวชมความสวยงามของดินแดนที่ได้ชื่อว่าเปอร์เซีย ซึ่งเป็นอารยะธรรมเก่าแก่ของโลก สัมผัสกับเมืองหลวงเตหะรานที่สวยงามเป็นอันดับหนึ่ง ยาซ์ดเมืองแห่งโซโรแอสเตอร์ และชีราช ที่มีความสวยงามเป็นอันดับสี่ และอดีตเมืองหลวง อีสฟาฮาน ที่มีความสวยงามเป็นอันดับสาม เตหะราน-ชีราซ-ยาซ์ด-อีสฟาฮาน-คาซาน-เตหะราน 
15 – 22 พฤศจิกายน 2562/ 6 - 13 ธันวาคม 2562/ 27 ธันวาคม -3 มกราคม 2563/ 28 ธันวาคม -4 มกราคม 2563/

Hilight Iran 9 Days 7 Nights (W5) New Year

ตามรอยอารยธรรมเปอร์เซีย บนดินแดนแห่งความยิ่งใหญ่ของเปอร์เซีย    เตหะราน-ชีราซ-อีสฟาฮาน-อับยาเน่ย์-คาชาน-กูม อิหร่าน มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 6,000 ปีมาแล้ว ที่รู้จักกันดีในนามของอาณาจักรเปอร์เซียดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นอารยะธรรมโบราณอีกแห่งหนึ่งในดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำไทกริส และยูเฟรตีส ซึ่งอยู่ในประเทศอิรักและอิหร่านในปัจจุบัน ในอดีตจักรวรรดินี้ได้ถูกปกครองมาโดยหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์  เคยมีอาณาเขตตั้งแต่ลุ่มแม่น้ำสินธุในเอเชีย ไปจรดทะเลอีเจียนของกรีซในยุโรป และอียิปต์ในอัฟริกา ท่องเที่ยวชมความสวยงามของดินแดนที่ได้ชื่อว่าเปอร์เซีย ซึ่งเป็นอารยะธรรมเก่าแก่ของโลก สัมผัสกับเมืองหลวงเตหะรานที่สวยงามเป็นอันดับหนึ่ง และชีราช ที่มีความสวยงามเป็นอันดับสี่ และอดีตเมืองหลวง อีสฟาฮาน ที่มีความสวยงามเป็นอันดับสาม  
27 ธันวาคม – 4 มกราคม 2563/

GRAND IRAN 8 DAYS 6 NIGHTS (W5)

แกรนด์อิหร่าน 8 วัน 6 คืน บนดินแดนแห่งความยิ่งใหญ่ของเปอร์เซีย เตหะราน-ชีราซ-ยาซ์ด-อีสฟาฮาน-คาซาน บินตรงสู่อิหร่านด้วยสายการบิน Mahan Air อิหร่าน มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 6,000 ปีมาแล้ว ที่รู้จักกันดีในนามของอาณาจักรเปอร์เซียดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นอารยะธรรมโบราณอีกแห่งหนึ่งในดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำไทกริส และยูเฟรตีส ซึ่งอยู่ในประเทศอิรักและอิหร่านในปัจจุบัน ในอดีตจักรวรรดินี้ได้ถูกปกครองมาโดยหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ เคยมีอาณาเขตตั้งแต่ลุ่มแม่น้ำสินธุในเอเชีย ไปจรดทะเลอีเจียนของกรีซในยุโรป และอียิปต์ในอัฟริกา ท่องเที่ยวชมความสวยงามของดินแดนที่ได้ชื่อว่าเปอร์เซีย ซึ่งเป็นอารยะธรรมเก่าแก่ของโลก สัมผัสกับเมืองหลวงเตหะรานที่สวยงามเป็นอันดับหนึ่ง ยาซ์ดเมืองแห่งโซโรแอสเตอร์ และชีราช ที่มีความสวยงามเป็นอันดับสี่ และอดีตเมืองหลวง อีสฟาฮาน ที่มีความสวยงามเป็นอันดับสาม
3 - 10 ธันวาคม 2562/

HILIGHT IRAN 8 DAYS 6 NIGHTS (W5)

ไฮไลท์อิหร่าน 8 วัน เตหะราน-ชีราซ-ยาซ์ด-อีสฟาฮาน-คาซาน-เตหะราน ตามรอยอารยธรรมเปอร์เซีย บนดินแดนแห่งความยิ่งใหญ่ของเปอร์เซีย อิหร่าน มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 6,000 ปีมาแล้ว ที่รู้จักกันดีในนามของอาณาจักรเปอร์เซียดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นอารยะธรรมโบราณอีกแห่งหนึ่งในดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำไทกริส และยูเฟรตีส ซึ่งอยู่ในประเทศอิรักและอิหร่านในปัจจุบัน ในอดีตจักรวรรดินี้ได้ถูกปกครองมาโดยหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ เคยมีอาณาเขตตั้งแต่ลุ่มแม่น้ำสินธุในเอเชีย ไปจรดทะเลอีเจียนของกรีซในยุโรป และอียิปต์ในอัฟริกา ท่องเที่ยวชมความสวยงามของดินแดนที่ได้ชื่อว่าเปอร์เซีย ซึ่งเป็นอารยะธรรมเก่าแก่ของโลก สัมผัสกับเมืองหลวงเตหะรานที่สวยงามเป็นอันดับหนึ่ง ยาซ์ดเมืองแห่งโซโรแอสเตอร์ และชีราช ที่มีความสวยงามเป็นอันดับสี่ และอดีตเมืองหลวง อีสฟาฮาน ที่มีความสวยงามเป็นอันดับสาม
13-20 กรกฎาคม 2562/

HILIGHT IRAN 8 DAYS 6 NIGHTS (W5)(PROMOTION 39,900)

ไฮไลท์อิหร่าน 8 วัน 6 คืน ตามรอยอารยธรรมเปอร์เซีย บนดินแดนแห่งความยิ่งใหญ่ของเปอร์เซีย อิหร่าน มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 6,000 ปีมาแล้ว ที่รู้จักกันดีในนามของอาณาจักรเปอร์เซียดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นอารยะธรรมโบราณอีกแห่งหนึ่งในดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำไทกริส และยูเฟรตีส ซึ่งอยู่ในประเทศอิรักและอิหร่านในปัจจุบัน ในอดีตจักรวรรดินี้ได้ถูกปกครองมาโดยหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ เคยมีอาณาเขตตั้งแต่ลุ่มแม่น้ำสินธุในเอเชีย ไปจรดทะเลอีเจียนของกรีซในยุโรป และอียิปต์ในอัฟริกา ท่องเที่ยวชมความสวยงามของดินแดนที่ได้ชื่อว่าเปอร์เซีย ซึ่งเป็นอารยะธรรมเก่าแก่ของโลก สัมผัสกับเมืองหลวงเตหะรานที่สวยงามเป็นอันดับหนึ่ง ยาซ์ดเมืองแห่งโซโรแอสเตอร์ และชีราช ที่มีความสวยงามเป็นอันดับสี่ และอดีตเมืองหลวง อีสฟาฮาน ที่มีความสวยงามเป็นอันดับสาม เตหะราน-ชีราซ-ยาซ์ด-อีสฟาฮาน-คาซาน-เตหะราน 
30 สิงหาคม – 6 กันยายน 2562/