บอลข่าน (ดินแดนอันสวยงามแห่งยุโรปตะวันออกตอนใต้) คาบสมุทรบอลข่าน (Balkans) เป็นชื่อที่ใช้เรียกขานดินแดนทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป…