วันเดินทาง
18 - 26 กันยายน 2565 05 - 13 มิถุนายน 2565 07 - 15 สิงหาคม 2565 22 - 30 ตุลาคม 2565 20 - 28 พฤศจิกายน 2565
สายการบิน


ซูริค – น้ำตกไรน์ – ซังคท์กัลเลิน – อัพเพินท์เซลล์ – อินเทอลาเคิน – เซอร์มัท – ลูเซิร์น – ทิตลิส

สวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาโดยตลอด ไม่ว่าใครก็อยากไปเห็นสวรรค์บัส, กระเช้าไฟฟ้า) ซึ่งเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกและทันสมัยแห่งหนึ่งของโลก ได้สัมผัสการใช้ชีวิตของชาวพื้นเมืองสวิส อิสระเลือกรับประทานอาหารที่ท่านต้องการลิ้มลอง

บนดินที่นี่กันสักครั้ง เพราะสวิตเซอร์แลนด์มีธรรมชาติสวยงามสะกดใจ โดยเฉพาะภูมิประเทศแบบภูเขา ซึ่งกินเนื้อที่ของประเทศไปกว่า 60% โดยมีเทือกเขาที่สำคัญ ก็คือ เทือกเขาแอลป์ นั่นเอง และถึงแม้ว่าสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นประเทศเล็ก ๆ แต่ก็มีเสน่ห์ในทุกตารางเมตรจริง ๆ โปรกรมนี้ จะนำท่านสัมผัสกับความงามของธรรมชาติในช่วงฤดูหนาว โดยสัมผัสยอดเขาที่สวยงามและขึ้นชื่อของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นั่นคือ ยอดเขาทิตลิส นอกจากนี้ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศของเมืองเล็กๆ ชนบทของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่น่ารักและมีเสน่ห์ เช่น เซอร์มัท, อินเทอลาเคิน, อัพเพนเซล และสัมผัสกับเมืองใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ เช่นซูริค และลูเซิร์น นอกจากนี้ท่านจะได้สัมผัสกับประสบการณ์การเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (รถไฟ, รถราง, รถ)

1

Day 1: กรุงเทพฯ

22.00 น.     คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 3-4 แถว D  เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

Day 2 : ซูริค - น้ำตกไรน์ - ซูริค

00.35 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG972

06.55 น.      เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

นำท่านนั่งรถไฟเข้าสู่ตัวเมืองซูริค เก็บสัมภาระไว้ทีโรงแรม จากนั้นออกเดินทางโดยรถไฟสู่น้ำตกไรน์ ชมความงามของน้ำตกไรน์ (Rheinfall) น้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนแม่น้ำไรน์ น้ำตกแห่งนี้มีความกว้าง 150 เมตรและสูง 23 เมตร ในช่วงฤดูหนาว จะมีปริมาณน้ำเฉลี่ยราว 250 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที และในฤดูร้อนจะมีน้ำเฉลี่ยมากถึง 600 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที ปลาทั่วไปไม่สามารถว่ายขึ้นน้ำตกแห่งนี้ได้ มีเพียงปลาไหลเท่านั้นที่มีเทคนิคเฉพาะตัวในการไต่ขึ้นน้ำตก น้ำตกแห่งนี้ถือกำเนิดขึ้นในยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายเมื่อราว 14,000 ถึง 17,000 ปีที่แล้ว ปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมในค่าทัวร์)

นำท่านออกเดินทางสู่เมืองซูริค ซูริค(Zurich)เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศสวิสเซอร์แลนด์(Switzerland) มีภูมิประเทศที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยภูเขา มีแม่น้ำและทะเลสาบ นำท่านเดินชมสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองซูริค โบสถ์ Fraumünster เป็นหนึ่งในสี่โบสถ์หลักของเมืองซูริค โบสถ์ Grossmünster เป็นโบสถ์นิกายโปรแตสแตนท์ที่มีจุดเด่นอยู่ที่เป็นหอคอยตึกคู่แฝด และสถาปัตยกรรมแบบโรมัน ช๊อปปิ้ง ย่านถนน Bahnofstrasse ย่านธุรกิจของเมืองซูริค เป็นถนนคนเดินขนาดใหญ่และยังเป็นถนนสำคัญที่เชื่อมต่อกับรถรางไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวเท่านั้นที่ชื่นชอบแต่คนในละแวกนี้เองก็ชอบมาเดินซื้อของกันอย่างไม่ขาดสาย มีให้เลือกตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องประดับ ร้านของที่ระลึกเช่นช็อกโกแลตสวิสก็สามารถหาซื้อได้ที่นี่ ชมความงามของย่านเมืองเก่าซูริคบนฝั่งแม่น้ำลิมัต ขึ้นไปชมวิวของเมืองซูริคมุมสูง บนป้อม Linderholf ซึ่งเป็นป้อมโรมันโบราณสมัยศตวรรษที่ 4 จากนั้นให้ท่านเดินเล่น ย่านเมืองเก่าซูริค (Zurich Old Town) ที่เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่ที่งดงามจากยุคศตวรรษที่ 19 และบนถนนหินกรวดที่คดเคี้ยวก็เป็นที่ตั้งของคาเฟ่ที่ทันสมัยมากมาย

ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์)

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Ibis Zurich Messe Airport, Zurich หรือเทียบเท่า

3

Day 3 : ซูริค – ซังคท์กัลเลิน – อัพเพินท์เซลล์ – ซูริค

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟสู่เมือง ซังคท์กัลเลิน (St.Gallen) อยู่ห่างจากซุริคประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นที่ตั้งของมหาวิหาร St.Gallen ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา, ห้องสมุด Abbey Library ห้องสมุดที่สวยงามติดอันดับโลก เก็บหนังสือเก่าแก่มากมายหายากให้ได้ชม ในตัวเมืองเก่ายังมีอาคารบ้านเมืองสวยๆ ให้เดินถ่ายรูปมากมาย รวมถึงร้านขายของย่าน Shopping Street และอันซีน อย่าง Red Carpet ลานพักผ่อนของคนเมืองที่นำเม็ดพลาสติกสีแดงมาพ่นราดประดุจปูด้วยพรมแดง

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมในค่าทัวร์)

บ่าย     นำท่านเดินทางโดยรถไฟสู่ เมืองอัพเพินท์เซลล์ (Appenzell) เส้นทางรถไฟเส้นนี้มีความงดงาม ที่จะนำท่านผ่านเนินเขา และหมู่บ้านชนบทของสวิส ผ่านทุ่งหญ้าเลี้ยงวัว เมืองอัพเพินท์เซลล์ เป็นเมืองชนบทของสวิตเซอร์แลนด์ มีร้านขายของที่ระลึก ร้านคาเฟ่ นั่งในบรรยากาศที่สบายๆ เมืองนี้มีชื่อเสียงเรื่องการทำชีส ชีสอัพเพนเซลเลอร์  เป็น swiss cheese ที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ยังมีขนมที่ขึ้นชื่อคือ Appenzeller Biberli หลังจากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถไฟ กลับสู่เมืองซูริค

เย็น    นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Ibis Zurich Messe Airport, Zurich หรือเทียบเท่า

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

4

Day 4 : ซูริค – อินเทอร์ลาเคิน – กรินเดลวาลด์ – อิเทอร์ลาเคิน

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านนั่งรถไฟสู่เมืองอินเทอร์ลาเคิน (Interlaken) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาทางเหนือของเทือกเขาสวิตแอลป์ เป็นเมืองทางผ่านที่จะขึ้นไปยังยอดเขายุงเฟรายอคซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในทวีปยุโรปที่เข้าถึงได้ด้วยรถไฟ และด้วยภูมิศาสตร์ของเมืองที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างทะเลสาบธุน (Thun) และทะเบสาบบรีนซ์ (Breinz) และมีแม่น้ำอาเรเชื่อมทั้งสองทะเลสาบตัดผ่ากลางเมือง ทำให้อินเทอร์ลาเคินเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆของสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อเดินทางถึงเมืองอินเตอร์ลาเคิน พาท่านนำสัมภาระไปเก็บไว้ที่โรงแรม จากนั้นนั่งรถไฟเดินสู่ท่าเมืองกรินเดลวาลด์ (Grindelwald) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ บนเทือกเขาแอลป์ ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 1,034 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในฤดูหนาว เป็น 1 ใน 4 สกีรีสอร์ท Best of Alps ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประกอบด้วย กรินเดลวาลด์ ดาวอส เซอร์มัท และเซนต์มอรีสต์ กรินเดลวาลด์ตั้งอยู่บนเชิงเขาไอเกอร์ที่ตั้งตะหง่าน หนึ่งในสามขุนเขา จุงเฟรา ไอเกอร์ และมองซ์ ตัวเมืองตั้งอยู่บนถนนสายหลัก แต่หมู่บ้านจะกระจัดกระจายไปตามที่ลาดเชิงเขา มองลงมาเห็นบ้านแบบสวิสชาเล่ต์เป็นหลังๆ งดงามราวกับบ้านตุ๊กตา

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมในค่าทัวร์)

บ่าย      นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองอินเทอร์ลาเคินโดยรถไฟ เดินเล่นในเมืองอินเทอร์ลาเคิน เลือกซื้อสินค้าที่ ย่านโฮอีเวก (Grindelwald) ที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงของการเป็นศูนย์กลางการ ช้อปปิ้งในอินเตอร์ลาเคิน

เย็น    นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotel Toscana, Interlaken หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

5

Day 5 : อินเทอร์ลาเคิน – แทช – เซอร์มัท – แทช

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางโดยรถไฟสู่เมืองแทช เมืองที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของเมืองเซอร์มัท ห่างจากเมืองเซอร์มัทเพียง 5 ก.ม. คนที่เดินทางโดยรถยนต์ทุกคน จะต้องมากจอดรถที่เมืองแทชนี้ แล้วนั่งรถไฟต่อเข้าเมืองเซอร์มัท เนื่องจากเมืองเซอร์มัท เป็นเมืองปลอดมลพิษ ไม่อนุญาตให้มีรถยนต์วิ่งได้ในเมือง เก็บสัมภาระของท่านไว้ที่โรงแรมที่พัก จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองเซอร์มัท โดยรถไฟ

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมในค่าทัวร์)

บ่าย      ชมความงามของเมืองเซอร์มัท ดินแดนเล็กๆ บนยอดเขาที่หลายคนตกหลุมรักและยกให้เป็นสถานที่สุดโปรด เป็นเมืองชนบทเล็กๆ ที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยภูเขา ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยสูงมาก มีชื่อเสียงด้านการปีนเขาและเป็นที่ตั้งของสกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ มาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 เมืองเซอร์มัท มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งการรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติ การไม่อนุญาตให้ใช้รถยนต์แล่นในเมือง แต่ให้ใช้จักรยาน รถม้า หรือรถไฟฟ้าคันเล็กๆ เป็นพาหนะหลักแทน จนได้ชื่อว่าเป็น เมืองปลอดมลพิษ นอกจากนี้เมืองเซอร์มัท ยังเป็นจุดชม ยอดเขามัทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่สวยงาม ต้นแบบของโลโก้ช็อกโกแลต Toblerone และบริษัทผลิตภาพยนตร์ Paramount Pictures ที่เที่ยวไฮไลท์ของที่นี่ดเป็นยอดเขาทรงพีระมิด ที่มีความสูงถึง 4,478 เมตร นับว่าเป็นยอดเขาที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งตั้งอยู่บนแนวของเทือกเขาแอลป์บริเวณพรมแดนระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศอิตาลี

เย็น     อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถไฟ กลับสู่เมืองแทช เข้าสู่โรงแรมที่พัก  Typically Swiss Hotel, Tascherhof หรือเทียบเท่า

6

Day 6 : แทช – ลูเซิร์น

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางโดยรถไฟสู่เมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในภาคกลางของประเทศ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ, การคมนาคม, ทางวัฒนธรรม ของภาคกลาง ตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบลูเซิร์น มีแม่น้ำร็อยส์ไหลออกมาจากทะเลสาบผ่านกลางเมือง จากเมืองนี้สามารถมองเห็นเทือกเขาแอลป์, เขาพีลาทุส และเขาริกกี้ ลูเซิร์นมีภูมิอากาศเย็นตลอดทั้งปี นำท่านเข้าสู่ที่พักเพื่อเก็บสัมภาระ

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมในค่าทัวร์)

บ่าย     เดินชมเมืองลูเซิร์น ซึ่งมีแม่น้ำรอยส์ (Reuss) พาดผ่านตัวเมืองแบ่งลูเซิร์นออกเป็น เมืองเก่าและเมืองใหม่ มีสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge หรือ The Kapellbrücke) เป็นตัวเชื่อม เป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่ปี 1332 แต่ตัวสะพานมีการสร้างใหม่หลังเหตุไฟไหม้เมื่อปี 1993 ทว่าจิตกรรมเก่าแก่ทรงสามเหลี่ยมใต้หลังคาสะพานในสมัยคริสตศวรรษที่ 17 ที่ทำให้สะพานนี้ยิ่งพิเศษ หลังเหตุไฟไหม้เหลือภาพดั้งเดิมแค่ 20 กว่าภาพ บางภาพบนสะพานจึงถูกเว้นไป บ้างมีคราบดำเป็นตอตะโกจากร่องรอยของเปลวไฟ บางภาพถูกแทนที่ด้วยภาพถ่าย จากนั้นชมสิงโตแห่งลูเซิร์น อนุสาวรีย์แกะสลักรูปราชสีห์ ที่นอนคร่ำครวญรอความตาย จากพิษบาดแผลของหอกดาบ ข้างๆ มีโล่ห์ของทหารสวิตอยู่  อนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นเป็นการระลึกถึงทหารรับจ้างกว่า 700 นายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสแทบทุกคนล้วนเป็นลูกหลานชาวลูเซิร์น จากนั้นให้ท่านได้อิสระกับการช๊อปปิ้ง ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาแบรนด์ชั้นนำของสวิส หรือของที่ระลึกต่างๆ ผ้าลูกไม้สวิส ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอ-เรีย น็อค  นาฬิกากุ๊กกู ในย่านเมืองใหม่ลูเซิร์น หรือท่านที่อยากจะชมเมืองลูเซิร์นจากมุมสูง สามารถเดินขึ้นกำแพงเมืองที่มีหอคอยอีก 4 แห่งตั้งอยู่ หอคอยเหล่านี้มีวิวของเมืองให้เห็นในมุมที่แตกต่างกัน

เย็น    นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Ibis Styles, Luzern หรือเทียบเท่า

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

7

Day 7 : ลูเซิร์น - ทิตลิส – ลูเซิร์น

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางโดยรถไฟสู่เมือง Engelberg ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งของกระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส (Titlis) เป็นหนึ่งในสี่ยอดเขาที่มีความสวยงามดุจดั่งนางงามของ Switzerland กระเช้าขึ้นยอดเขา Titlis จะมีทั้งหมด 4 สถานี ได้แก่ สถานีด้านล่าง Engelberg , Trubsee(ประตูกระเช้าจะเปิดครั้งแรกที่สถานีนี้ แต่ไม่ต้องลง), stand (เราจะลงสถานีนี้เพื่อต่อกระเช้า Rotair ขึ้นไปยังสถานีบนยอด Titlis) ใช้เวลาขึ้นกระเช้ารวม ๆ 45-50 นาที จะช้าจะเร็วกว่านี้ขึ้นอยู่กับจำนวนคนต่อคิวขึ้นกระเช้าด้านบนยอดเขาจะเป็นลานหิมะที่สามารถชมวิวได้เกือบ 360 องศา จะเห็นเป็นหุบเขาลึกลงไปเป็นแนวยาว และมีเทือกเขาแอลป์อันยิ่งใหญ่เป็นฉากหลัง ที่มีหิมะปกคลุมบนยอดเขา นอกจากนี้ยังมีมีกิจกรรมเกี่ยวกับหิมะให้เล่นหลากหลาย

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมในค่าทัวร์)

บ่าย     เดินทางกลับสู่เมืองลูเซิร์น โดยทางรถไฟ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความงดงามของเมืองลูเซิร์นอีกครั้ง พร้อมทั้งซื้อของฝาก และของที่ระลึกกันครั้งก่อนที่จะอำลาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (หากต้องทำ PCR-Test ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย ก็สามารถทำได้ ค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์ ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล ณ.เวลานั้น) อิสระช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำของสวิสตามอัธยาศัย

เย็น    นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Ibis Styles, Luzern หรือเทียบเท่า

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

8

Day 8 : ลูเซิร์น – ซูริค – กรุงเทพฯ

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางโดยรถไฟ สู่สนามบินซูริค ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

13.50 น.    ออกเดินทางกลับกรุเทพฯ โดย TG971

9

Day 9: กรุงเทพฯ

09.50 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯ   โดยสวัสดิภาพ

วันเดินทาง
18 - 26 กันยายน 2565 05 - 13 มิถุนายน 2565 07 - 15 สิงหาคม 2565 22 - 30 ตุลาคม 2565 20 - 28 พฤศจิกายน 2565
สายการบิน
*** ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่ การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ***

หมายเหตุ : การยื่นวีซ่าจะต้องแสดงตน ณ สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ ทุกท่าน

ค่าทัวร์ต่อท่าน
10 ท่าน 8 ท่าน 6 ท่าน 4 ท่าน
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 94,900.- 97,900..- 102,900.- 114,900.-
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,000.-
การจองทัวร์
Ø หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 50,000 บาทต่อท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)

Ø กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 20 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
ค่าทัวร์รวม :
ü ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซูริค-กรุงเทพฯ (ชั้นประหยัด) โดยสายการบินไทย (TG)

ü ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน

ü ค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น (มีวีซ่าแล้วหักท่านละ 2,600 บาท)

ü ค่าโรงแรมที่พัก 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า (พักห้องละ 2 ท่านเท่านั้น)

ü ตั๋วรถไฟสวิสพาส 8 วัน รวมค่าตั๋วรถไฟขึ้นเขาที่ระบุไว้ในโปรแกรม

ü ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

ü หัวหน้าทัวร์คนไทย ตลอดการเดินทาง

ü ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าทัวร์ไม่รวม :
ý ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย

ý ค่าอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ

ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ý ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

ý ค่าจัดทำเอกสาร และค่าธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างด้าว

ý ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กก./ท่าน)

ý ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ý ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)

การยกเลิก :
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน          คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน       เก็บค่าใช้จ่าย 50%
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-24 วัน     เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%
เอกสารในการใช้ยื่นวีซ่า :
เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใช้เวลายื่น 7-15 วันทำการ)

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทาง หนังสือเดินทางห้ามชำรุด

หรือขีดเขียนใดๆทั้งสิ้นภายในหนังสือเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (สัดส่วนใบหน้าโดยละเอียดเฉพาะใบหน้าสูง 3 ซม. วัดจากหน้าผากถึงคาง***) (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและต้องไม่ซ้ำกับรูปวีซ่าที่มีในเล่ม สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป และให้ประกบด้านหน้าเข้าหากัน (กรุณาอย่าให้รูปเลอะหมึก และอย่าให้รูปมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูตจะไม่รับรูปแบบนี้ ท่านอาจจะต้องถ่ายใหม่)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน หรือ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)

4. หลักฐานการเงิน

– กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้เดินทาง ขอจากทางธนาคารเท่านั้น ต้องเป็น Statement ตัวเต็มจากธนาคารเท่านั้น ไม่ใช่สำเนาจากสมุดบัญชี และ อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่าสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจำ

– กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สำเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์(ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย) ย้อนหลัง 6 เดือน

5. หลักฐานการทำงาน(ภาษาอังกฤษและมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์)

– กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด ต้องสะกดให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต

– กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

– กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอม และต้องมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์) ต้องสะกดชื่อ-สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต

6. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ขอสำเนาสูติบัตร

กรณีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง

(กรุณาขอ 2 ฉบับ เพื่อสำหรับยื่นวีซ่า 1 ฉบับ และอีก 1 ฉบับ รบกวนเตรียมมาวันเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน)

– หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย

– หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย

– หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย

– กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียว

– กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า

7. กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม

*** ทางสถานทูตไม่ให้ดึงเล่มพาสปอร์ตในทุกกรณี หากลูกค้าจำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตเดินทางในช่วงที่ยื่นวีซ่ากรุ๊ป ลูกค้าจะต้องไปแสดงตัวยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้นและต้องแนบตั๋วที่จะเดินทางก่อนหน้า เพื่อแจ้งให้สถานทูตรับทราบ***

******************************

หมายเหตุ :
§ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

§ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

§ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

§ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

§ รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

§ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย

§  ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น และประกันการเดินทางแบบกลุ่มมีจะชดใช้ให้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่

§    กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) ประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าเดินทางสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายดังกล่าว บริษัทฯแนะนำให้ท่านทำประกันการสูญหายของกระเป๋าเดินทางระหว่างการเดินทาง

§ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

หลังการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

วันเดินทาง
18 - 26 กันยายน 2565 05 - 13 มิถุนายน 2565 07 - 15 สิงหาคม 2565 22 - 30 ตุลาคม 2565 20 - 28 พฤศจิกายน 2565
สายการบิน

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating