วันเดินทาง
20 – 31 ตุลาคม 2564
สายการบิน


ซูริค – น้ำตกไรน์ – ซูก – อันเดอร์แมท – นั่งรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส – เซอร์แมท – เมืองน้ำแร่ ลอยเคอร์บาด – มองเทรอซ์ – กรุแยร์ – ปราสาทกรุยแยร์ – โลซานน์ – อินเทอร์ล๊าคเค่น – หมู่บ้านไอเซลวอลด์ – จุดชมวิวฮาร์ดเดอร์คูลม์- กรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – เลาเทอร์บรุนเน่น – หมู่บ้านเมอเรน – หมู่บ้านกิมเมลวาลด์ – โตรก อาเร่ หรือ หุบเขา AARESCHLUCHT – โลคาร์โน – หุบเขาน้ำใสสีมรกต เวอร์ซาสก้า –หมู่บ้าน Lavertezzo – หมู่บ้านโบราณ Sonogno –เบลลินโซนา-ลูเซิร์น

  • Exclusive กรุ๊ปเล็ก เดินทางกรุ๊ปละ 4 – 6 ท่าน ด้วยรถตู้ 8 ที่นั่ง
  • ขับรถและบริการท่านโดยหัวหน้าทัวร์คนไทย
  • พักโรงแรมดีในตัวเมือง พิเศษ! พักที่เมือง อินเทอร์ล๊าคเค่น แสนสวย ต่อเนื่องกัน 3 คืน
  • เที่ยวได้ประสบการณ์หลายรูปแบบ ทั้งนั่งรถเที่ยว เดินทางด้วยรถไฟเที่ยว นั่งกระเช้าลอยฟ้า และ การล่องเรือ
  • ล่องเรือเฟอร์รี่สู่ หมู่บ้านไอเซลท์วอลด์แสนสวย เป็นหนึ่งในฉากของซีรีย์เกาหลีเรื่อง Crash Landing On You
  • เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วง ชมหลากสีสันของแมกไม้หลายชนิดกำลังเปลี่ยนสี อากาศเย็นสบาย
  • สัมผัสกับเมือง หมู่บ้าน และสถานที่ สวยเลอค่า อันซีนมากมาย สายถ่ายภาพ ห้ามพลาด!
  • แช่น้ำแร่ผ่อนคลายที่ ลอยเคอร์บาด เมืองขึ้นชื่อด้านน้ำแร่ที่สุดของสวิส

***สายการบินตามโปรแกรมทัวร์นี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ทางบริษัทฯสามารถให้บริการช่วยจองตั๋วให้ได้

1

Day 1: กรุงเทพฯ

23.30 น.   พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เค้าท์เตอร์สายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ แถว Q ประตู 8 เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอำนวยความสะดวก

*เอกสารที่ต้องใช้ในการเช็คอิน เพื่อเดินทางเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์

– หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

– วีซ่าเชงเก้น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

– เอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ยี่ห้อใดก็ได้

– ผลรับรองการตรวจเชื้อโควิด-19 ที่มีผลเป็นลบ และได้รับการตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

2

Day 2 : กรุงเทพฯ - โดฮา - ซูริค - น้ำตกไรน์ - เมืองซูก

 

03.10 น.   ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 0837 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 50 นาที)

06.00 น.   เดินทางถึงสนามบิน Hamad International Airport กรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า

08.25 น.   ออกเดินทางสู่ ซูริค  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวบินที่ QR 0095 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 15 นาที)

13.40 น.    เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

15.00 น.    ออกเดินทางสู่ น้ำตกไรน์ (ประมาณ 45นาที) เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป อยู่ทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในเมืองซาฟฮาวเซ่น เป็นน้ำตกที่เกิดจากแม่น้ำไรน์ไหลผ่าน ไม่เพียงความใหญ่อลังการ แต่ยังมีเสน่ห์ด้วยสิ่งรายล้อม เหนือน้ำตกมีโขดหินสวยงาม รวมถึงทัศนียภาพริมน้ำตก อิสระให้ท่านชมวิวและถ่ายภาพน้ำตกแสนสวย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซูก  (ประมาณ 1.15 ชม.)

เย็น    นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Park Hotel Zug รือเทียบเท่า

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

3

Day 3 : ชมเมืองซูก - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - เซอร์แมท

เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

09.00 น.    จากนั้น นำชมเมืองซูก ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ เป็นเมืองค่อนข้างเล็ก แต่มีความหลากหลายมากและเป็นเรื่องง่ายที่จะเดินทางไปรอบๆ เนื่องจากทางเลือกในการคมนาคมสาธารณะที่ยอดเยี่ยม เมืองแห่งนี้มีวัฒนธรรมหลากหลายและเป็นที่อยู่ของผู้คนจากทั่วโลก เมืองเก่าของเมืองมีทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบซูก และทัศนียภาพภูเขาที่ ซูกได้รับการขนานนามว่า เป็นเมืองที่เล็กและร่ำรวยที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และติดอันดับเมืองที่สะอาดที่สุดในยุโรป

10.30 น.    ออกเดินทางสู่เมือง  อันเดอร์แมท (Andermatt)  (ประมาณ 1.45 นาที) เมืองเล็กๆน่ารักที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและเป็นชุมทางสายรถไฟกลาเซีย เอ็กซเพรส รถไฟสายโรแมนติกที่มีชื่อเสียงที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมในค่าทัวร์)

บ่าย    นำท่านออกเดินทางสู่เซอร์แมทโดย รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส (GLACIER EXPRESS)  สัมผัสความงามตลอด 2 ข้างทาง ด้วยระยะเวลาเกือบ 3 ชั่วโมง ที่ท่านจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติของภูเขาสูงของเทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญ้า บ้านทรงชาเล่ต์ สายน้ำธรรมชาติที่งดงามจนถึงเมืองเซอร์แมท (ZERMATT) หมู่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และการเดินเท่านั้น อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง  สูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์

เย็น    นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SchlossHotel Zermatt Active & CBD Spa Hotel หรือเทียบเท่า

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

4

Day 4 : ชมเมืองเซอร์แมท - ลอยเคอร์บาด

เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

ชมเมืองเซอร์แมท เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยม เมืองยังมีจุดเด่นที่มีฉากหลังเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ให้อิสระเดินเล่นในเมืองเพื่อชมธรรมชาติอันสวยงามและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมในค่าทัวร์)

บ่าย    จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองลอยเคอร์บาด (Leukerbad) (ประมาณ 1.20 ชม.)ในแคว้นวัลเล่ส์ ได้รับการขนานนามว่า The largest alpine thermal spa in Europe แหล่งน้ำแร่ธรรมชาติที่โด่งดังที่สุดในเขตเทือกเขาแอลป์ นำท่านเข้าสู่ BURGERBAD THERME ที่

ให้บริการอาบน้ำแร่และสปาใหญ่และทันสมัยที่สุดของเมือง สระน้ำแร่กว่า 10 แห่งภายในศูนย์บริการแห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับ Indoor & Outdoor Pool / Leisure Pool / Spa Pool ในอุณหภูมิความร้อนระหว่าง 28-43 องศาเซลเซียส

เย็น    นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotel Römerhof หรือเทียบเท่า

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

** หมายเหตุ โรงแรมในเมืองนี้ค่อนข้าง จำกัด หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์พักเมือง ข้างเคียง **

5

Day 5 : ลอยเคอร์บาด - มองเทรอซ์ - กรุแยร์ - ปราสาทกรุแยร์ - โลซานน์

เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่เมือง มองเทรอซ์ (MONTREUX) (ประมาณ 1.30 ชม.) เมืองสวยริมทะเลสาบได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” ทะเลสาบเลอมัง ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงสวยงามมาก  ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามตลอดสองข้างทาง ขอเชิญเพลิดเพลินกับบรรยากาศแสนสวยริม ทะเลสาบเลอมัง ถ่ายรูปด้านนอก ปราสาทชิลยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณที่มีอายุร่วม 800 ปีที่มีชื่อเสียงมาก อิสระให้ท่านชมเมืองเก่า

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมในค่าทัวร์)

นำท่านเดินทางสู่เมือง กรุยแยร์ (GRUYERES) (ประมาณ 1 ชม.) เมืองดังแหล่งผลิตชีสที่มีชื่อเสียงที่สุดของสวิสเซอร์แลนด์ เยี่ยมชมโรงงานผลิตชีสกรุยแยร์ (La Maison Du Gruyere)

เป็นโรงงานทำชีสชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ทีเมืองกรุยแยร์ รัฐฟรีบูร์กทางตะวันตกของประเทศ ที่นี่ท่านจะได้พบกับประวัติความเป็นมา ห้องเก็บชีสขนาดใหญ่ ไปจนถึงเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต อีกทั้งที่นี่ยังมีการสาธิตการผลิตชีสให้ชมทุกวัน

ชมเมืองกรุยแยร์ ภายในเมืองมีถนนใหญ่อยู่เพียงสายเดียว ซึ่งถนนสายนี้ตัดขึ้นไปสู่ปราสาทกลางดงดอกไม้

เข้าชม ปราสาทกรุยแยร์ (CHATEAU DEGRUYERES) ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงสุดของเมือง สร้างในศตวรรษที่ 12 ตัวปราสาทสร้างด้วยหินเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่ง ภายในตกแต่งอย่างสวยงาม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งชาติของสวิสฯ เช่นเดียวกับปราสาทซิลยง

จากนำท่านเดินทางสู่เมือง โลซานน์ (Lausanne) (ประมาณ 1 ชม.)  ซึ่งตั้งอยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณริมฝั่งทะเลสาบที่นี่ เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศที่นี่

เย็น    นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Royal Plaza Montreux หรือเทียบเท่า

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

6

Day 6 : โลซานน์ - อินเทอร์ล๊าคเค่น - ไอเซลท์วอลด์ - ฮาร์ดเดอร์คูลม์

เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

08.30 น.   นำท่านชม สวนสาธารณะเดอน็องตู ที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์ และถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์

จากนั้นเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ล๊าคเค่น (Interlaken) (ประมาณ 2 ชม.)  ที่มีความสำคัญประหนึ่งเมืองหลวงของ แบร์นเนอร์-โอเบอร์ลันด์ ชื่อของเมืองมาจากทำเลที่ตั้งของ 2 ทะเลสาบ Thunersee และ Brienzersee มีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็นฉากหลัง อีกทั้งยังเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมในค่าทัวร์)

บ่าย    นำท่านล่องเรือเฟอร์รี่ ประมาณ 40 นาที ไปยังหมู่บ้านไอเซลท์วอลด์ (Iseltwald) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) หมู่บ้านสไตล์สวิสชาเล่ต์สวยงามและเงียบสงบ เหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการสถานที่พักผ่อน ได้สัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติ ทั้งวิวทะเลสาบสีเทอควอยซ์และเทือกเขาแอลป์แสนสวย ใครที่เป็นติ่งซีรีส์เกาหลีคงจะคุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้ดี เพราะเป็นหนึ่งในฉากของละครเรื่อง Crash Landing On You

นำท่านนั่งสู่สถานี Harder Bahn นำท่านนั่งรถรางไต่ขึ้นเขาสู่ยอดสุดของ Harder Kulm ซึ่งมีความสูงประมาณ 1,321 เมตร ท่านท่านได้ชมวิวเมืองอินเทอร์ล๊าคเค่น ซึ่งสามารถมองเห็นยอดเขาจุงเฟราด้านหน้า ด้านซ้ายมือมีทะเลสาบ Brienz ด้านขวาเป็นทะเลสาบ Thun ให้ท่านเดินเล่นชมวิวทิวทัศน์ โดยจุดชมวิวทำเป็นทางเดินยื่นออกไปเหนือหน้าผา และมีร้านของที่ระลึก ร้าน café ให้ท่านได้นั่งชมวิวทิวทัศน์

เย็น    นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotel Interlaken หรือเทียบเท่า

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

7

Day 7 : นั่งรถไฟเต็มวัน - อินเทอร์ล๊าคเค่น - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - เลาเทอร์บรุนเน่น - อินเทอร์ล๊าคเค่น

เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางโดยรถไฟสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยังเป็นที่ตั้งสถานีรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อปี ค.ศ.2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป

นั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างทาง ท่านสามารถพบเห็นบ้านสไตล์สวิสน่ารักที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป มีทั้งบ้านสีน้ำตาลเข้มตัดกับหน้าต่างสีแดงสด, สีครีมอ่อนตัดกับประตูหน้าต่างสีเขียวสด สวยงามแปลกตาและมีเสน่ห์ วิวธรรมชาติที่สลับกันระหว่างสีเขียวของภูเขา ทุ่งหญ้า กับพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยหิมะสีขาว ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านได้ชมความงดงามของเทือกเขาแอลป์จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็งลึกถึง 30 เมตร

นำท่านชมวิวที่ ลานสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่ถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา

บ่าย     เดินทางต่อโดยรถไฟสู่เมือง เลาเทอร์บรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN) ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่นี่เป็นจุดรวมของรถไฟหลายสาย ที่สถานี Lauterbrunnen ชมความงามของภูเขาที่อยู่รายรอบแนวเทือกเขาแอลป์ เดินเล่นแวะถ่ายรูปกับหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาโดยมีฉากหลังของหมู่บ้านคือน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดชื่อว่าชเตาบ์บาค (Staubbach) น้ำตกที่มีความสูง 300 เมตร และเป็นหนึ่ง  ในน้ำตกที่ตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สูงที่สุดในยุโรป จากนั้นนำท่านเดินทางกลับอินเทอร์ล๊าคเค่นโดยรถไฟ  อิสระ  เดินเล่น ชมเมือง

เย็น     นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotel Interlaken หรือเทียบเท่า

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

8

Day 8 : อินเทอร์ล๊าคเค่น - เลาเทอร์บรุนเน่น - หมู่บ้านเมอเรน - หมู่บ้านกิมเมลวาลด์ - โตรก อาเร่ หรือ หุบเขา AARESCHLUCHT

เช้า     รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

เดินทางสู่เมืองเลาเทอร์บรุนเน่น (ประมาณ 20 นาที)  เพื่อขึ้นกระเช้าไปชมหมู่บ้านแสนสวย 2 แห่งคือ หมู่บ้านเมอเรน และ กิมเมลวาลด์ เน้นการเดินท่องเที่ยวไปชมวิวตามจุดต่างๆประมาณ 2 กม. เอาใจสายถ่ายภาพ สายโพสท่า สายโซเชียล เดินไปถ่ายไป เพราะที่แห่งนี้ วิวหลักล้าน ชมพูเขาหิมะใหญ่โตเป็นฉากรอบบริเวณหมู่บ้าน วิวทุ่งหญ้าก็มีให้เห็นตลอดแนวหมู่บ้าน ไหนจะมีน้องวัวน่ารัก หลากหลายสีเดินเล็มหญ้าอยู่ให้เห็นมากมายอีกด้วย

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมในค่าทัวร์)

บ่าย    นำท่านเดินทางสู่หุบเขาสายน้ำเขียวมรกต อาเร่ จอร์จ (Aare Gorge) หรือเรียกว่า Aareschlucht (ประมาณ 50 นาที) ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Meiringen เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทีเกิดจากการสำรวจพบในปี 1888 ซึ่งเกิดจากแม่น้ำอาเร่ ไหลผ่านกัดเซาะหุบเขา เป็นโตรกหินสูงชัน มีระยะทางประมาณ 1,400 เมตร เดินเล่นชมความสวยงามของหุบเขาที่มีแม่น้ำอาเร่สีเขียวมรกตไหลผ่าน

16.30 น.    จากนั้นนำท่านเดินทางกลับอินเทอร์ล๊าคเค่น  อิสระเดินเล่น ชมเมือง

เย็น     นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotel Interlaken หรือเทียบเท่า

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

9

Day 9: อินเทอร์ล๊าคเค่น – โลคาร์โน –หุบเขาเวอร์ซาสก้า –หมู่บ้าน Lavertezzo – หมู่บ้าน Sonogno –เมืองเบลลินโซนา

เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

เดินทางสู่ โลคาร์โน (Locarno) (ประมาณ 3.30 ชม.)   เป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงของคนสวิตเซอร์แลนด์ นิยมมาพักในช่วงฤดูร้อน ซึ่งเป็นเมืองที่มีจุดเด่นในเรื่องทะเลสาบมาโจเร่ ที่ใหญ่และมีความสวยงามมาก  ซึ่งเมืองนี้อยู่ทางตอนใต้ติดกับประเทศอิตาลี บรรยากาศ อาคารสถานที่ อาหารและภาษาพูดได้อิทธิพลของอิตาลีมาโดยตรง

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมในค่าทัวร์)

บ่าย     อิสระให้ท่านชมเมือง

14.30 น.    จากนั้นเดินทางสู่ นำท่านเดินทางเข้าสู่หุบเขา เวอร์ซาสก้า (Verzasca Valley) (ประมาณ 30 นาที)   หุบเขาที่มีลำธารสีมรกต และมีความใสจนมองเห็นพื้นด้านล่าง อิสระให้ท่านชมวิวและถ่ายรุป จากนั้นเดินทางประมาณ 5 นาทีสู่หมู่บ้าน Lavertezzo เป็นหมู่บ้านหลักในการเที่ยวชมหุบเขาลำธารแห่งนี้  ให้ท่านเดินชมลำธารและ ถ่ายรูปกับสะพานหินเก่าแก่ (Ponte dei Salti) ซึ่งถูกสร้างขึ้นศตวรรษที่ 17 ให้ท่านเดินถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เดินทางไปชมหมู่บ้าน Sonogno (ประมาณ 30 นาที) หนึ่งหมู่บ้านในหุบเขา เวอร์ซาสก้า Sonogno เป็นหมู่บ้านหินสไตล์อิตาเลี่ยนเล็กๆซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา บรรยากาศเงียบสงบ ปัจจุบันยังคงสภาพอาคารหินแบบดั้งเดิมที่สวยงามและแปลกตาเป็นอย่างมาก จากนั้นเดินทางสู่เมืองเบลลินโซนา (ประมาณ 1 ชม.)

เย็น    นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotel Internazionale Bellinzona หรือเทียบเท่า

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

** หมายเหตุ โรงแรมในเมืองนี้ค่อนข้างจำกัด หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์พักเมือง ข้างเคียง **

10

Day 10 : เบลลินโซนา – ลูเซิร์น

เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

อิสระชมเมืองเบลลินโซนา เมืองหลวงที่มีชื่อเสียงของมณฑล ทีชีโน เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งปราสาท”โดยตัวเมืองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ แม่น้ำทีชีโน (Ticino River)

เดินเล่นชมเมือง ซึ่งท่านจะพบกับเมืองในยุคกลางที่มีการอนุรักษ์บ้านเรือนและหมู่ปราสาทหลายหลังไว้ได้อย่างดีเยี่ยม อิสระถ่ายรูปภายนอก ปราสาทขนาดใหญ่  Castelgrande, Castello di Montebello และ Castello di Sasso Corbaro ทั้ง 3 ปราสาทได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO เป็นมรดกโลกด้วย

10.30 น.    จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ประมาณ 2.30 ชม.) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมในค่าทัวร์)

บ่าย     ชม รูปแกะสลักสิงโตร้องไห้ หรืออนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792  ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333  จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าของสวิส เช่น ช็อกโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น

***จากนั้นนำท่านไป ทำการตรวจเชื้อ Covid-19 สำหรับการขึ้นเครื่อง ซึ่งจะต้องใช้เวลารอผลประมาณ 1 ชั่วโมง

เย็น    นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Renaissance Lucerne Hotel หรือเทียบเท่า

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

11

Day 11 : เซิร์น – ซูริค – สนามบิน

เช้า     รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ประมาณ 45 นาที) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศ

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งบริเวณถนน BAHNHOFSTRASSE ย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในเมืองซูริค โดยสองฝั่งของถนนจะเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังมากมาย ทั้งของสวิสเองและจากนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ขนมต่างๆอีกมากมาย บนสองฝั่งถนนจะมีต้นไม้ใหญ่ปลูกไว้ตลอดทาง

12.30 น.    ได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอิน

16.10 น.     ออกเดินทางจาก สนามบินซูริค โดยเที่ยวบิน AA 1321 (ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง 50 นาที)

23.00 น.    เดินทางถึงสนามบิน Hamad International Airport กรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า แวะเปลี่ยนเครื่อง

02.20 น.    ออกเดินทางจากถึงสนามบิน Hamad International Airport เที่ยวบิน QR0830 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่งโมง 20 นาที)

12

Day 12 : กรุงเทพฯ

12.40 น.     เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

*หมายเหตุ  การเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย ในช่วงแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ท่านจะต้องจองโรงแรม ASQ (การกักตัวแบบทางเลือก) เป็นเวลา 14 วัน โดยท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง (ไม่รวมในค่าทัวร์) ให้จองห้องพักตรงกับโรงแรมฯ เมื่อทราบวันที่เดินทางถึงประเทศไทย หรือสามารถจองผ่านเว็บไซต์ https://www.agoda.com/quarantineth ทางโรงแรมฯ จะแจ้งไปหน่วยงานที่ท่าอากาศยานทราบและจะส่งรถมารับที่ท่าอากาศยาน (ร.พ. คู่สัญญาจะเป็นผู้มาตรวจสุขภาพ และรักษาหากมีอาการเจ็บป่วย) เมื่อจองห้องพักกับ ASQ เรียบร้อยแล้ว ให้นำหลักฐานการสำรองที่พัก อัพโหลดลงในระบบ เพื่อขอหนังสือรับรอง (COE) เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

รายชื่อโรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมิน ASQ โดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหม สามารถสืบค้นรายชื่อ และรายละเอียดที่ปรับเพิ่ม ได้ที่

*** โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ของ ผู้เดินทางเป็นสำคัญ โปรแกรมนี้จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวเป็นหลัก นอกจากนี้การเดินทางเข้าออก ประเทศไทย ต้องเป็นไปตามคำสั่งของทางคณะกรรมการควมคุมโรค ณ เวลานั้น ซึ่งทางผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆเอง เช่นการจองที่พักสำหรับการกักตัวเอง (ASQ) และการขอ Certificate of Entry (COE) ก่อนการเดินทาง ทางบริษัททัวร์ จะไม่รับผิดชอบกรณีที่ผลการตรวจเชื้อ Covid-19 เป็นบวก ซึ่งทำให้ท่านไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ ตามกฎของทางสายการบิน และจะไม่รับผิดชอบจากผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีน***

วันเดินทาง
20 – 31 ตุลาคม 2564
สายการบิน

Qatar Airways Departure from Suvarnabhumi Airport

Flight Destination Timetable
Departure Bangkok – Doha  ( QR837 )

Doha – Zurich ( QR0095)

BKK- DOH

DOH – ZRH

03.10 – 06.00

08.25 – 13.40

Arrival Zurich – Doha ( QR0096)

Doha – Bangkok (QR0836)

ZRH – DOH

DOH – BKK

16.10 – 23.00

02.20 – 12.40

Checked baggage is available 20 kg. per person and Carry on board must not exceed 7 kg.

Service charge

Person Price Single sup
4 person 198,900 baht/person 50,000
6 person 174,900 baht/person 50,000

กำหนดวันเดินทาง

20 – 31 ตุลาคม 2564

หมายเหตุ : ราคานี้ พักห้องละ 2 ท่าน  

เนื่องจากที่พักในยุโรปบางเมืองจะไม่มีห้องพัก 3 ท่าน หรืออาจมาสามารถเสริมเตียงได้ กรณีเดินทาง 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกว่า 

การจองทัวร์
Ø หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 50,000.- บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)

Ø กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
ค่าทัวร์รวม
ü ค่ารถตู้ 8 ที่นั่ง

ü ค่าโรงแรมที่พัก 9 คืน ระดับมาตรฐาน 3 ,4 ,5 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน)

ü ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุไว้ในโปรแกรม

ü ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (ประเทศสวิสเซอร์แลนด์) สำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย

ü ค่าอาหารกลางวันบนยอดเขาจุงเฟรา

ü ค่าไกด์คนไทย/คนขับรถ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง

ü ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)

ค่าทัวร์ไม่รวม
ý ค่าตั๋วเครื่องบิน BKK-DOHA-ZURICH-DOHA-BKK ทางบริษัทฯ ยินดีให้บริการช่วยจองตั๋วเครื่องบินให้ ราคา ณ วันที่ 13 ก.ย.64 ราคาตั๋วชั้นประหยัด ประมาณท่านละ  29,000.- / ราคาตั๋วชั้นธุรกิจ ประมาณท่านละ 130,000.-

ý ค่าตรวจเชื้อ Covid-19 สำหรับการเดินทาง Fit to Fly (ไม่เกิน 72 ช.ม. ก่อนการเดินทาง) สำหรับการเดินทางออกจากประเทศไทย

ý ค่าธรรมเนียมการขอ Certificate of Entry (COE) (ถ้ามี) สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย ทางบริษัทสามารถช่วยดำเนินการให้ได้

ý ค่าใช้จ่ายสำหรับการกักตัว 14 วัน (ASQ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมาตรการณ์ของ ศ.บ.ค. ในขณะนั้น

ý ค่าอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ

ý ค่าทิปไกด์/คนขับรถฯ ตลอดการเดินทาง

ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ý ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ý ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

ý ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ

การยกเลิก
§  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน § หักค่ามัดจำ 30,000 บาท
§  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน § หักค่ามัดจำ 50,000.- บาท
§  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วัน § หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
หมายเหตุ
§  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 4 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง

§  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

§  บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

§    บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทางแทน

§  รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

§  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

§  ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้

§  หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น

§  เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

§    ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย

§  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชำรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างการเดินทาง

การเดินทางเป็นครอบครัว

§  หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า

4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข

ที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

วันเดินทาง
20 – 31 ตุลาคม 2564
สายการบิน