วันเดินทาง
20 ก.ค. 2561
สายการบิน


 เดนมาร์ค นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน โดย…การบินไทย (TG)

ล่องเรือสำราญสุดหรูซิลเลียไลน์ และเรือ DFDS พร้อมการันตีห้องพักแบบ SEA VIEW

สัมผัสกับปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน ดื่มด่ำความโรแมนติกไปกับ

รถไฟสายฟลัมบาเนน และล่องเรือฟยอร์ดที่แสนประทับใจ


1

Day 1: Departure

กรุงเทพฯ
 • 22.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 3-4แถว D สายการบินไทย …เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ จะคอยต้อนรับและ
  อำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
2

Day 2

กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ค)
 • 01.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเกน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950
 • 07.40 น. เดินทางถึง กรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์คและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเดนมาร์ค กรุงโคเปนเฮเกนเป็น
  ที่ตั้งของศูนย์กลางการบริหารประเทศ รัฐสภา รัฐบาล และเป็นที่ตั้งพระราชวังหลวงในพระราชวงศ์เดนมาร์ค จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขตนอร์ทซีแลนด์ เพลิดเพลินกับพื้นที่เพาะปลูกอันสมบูรณ์ ภาพวิถีชีวิตของชาวเดนมาร์ก พร้อมชมพระราชวังเฟรดเดอริคบอร์ก (FREDERIKSBORG CASTLE) ที่งดงามของราชวงศ์เดนมาร์คที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1560 โดยใช้เป็นที่ล่าสัตว์ของพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 2 ต่อมาได้รับการต่อเติมเป็นที่ประทับของราชวงศ์ในสมัยพระเจ้าคริสเตียนที่ 4 ภายหลังการซ่อมแซมจากไฟไหม้ ค.ศ.1859 ภายในเป็นที่ใช้แสดงภาพของราชวงศ์เดนมาร์กตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นพระราชวังแบบเรอเนซองค์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 • บ่าย อิสระถ่ายรูปกับ พระราชวังโครนบอร์ก ซึ่งมีสถาปัตยกรรมเด่นสง่า และโด่งดังจากบทละครเรื่อง แฮมเล็ตวรรณกรรมเอกของวิลเลียม – เชคสเปียร์
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม COMFORT HOTEL หรือเทียบเท่า
3

Day 3

โคเปนเฮเกน – ลงเรือ DFDS (พักห้อง Sea View) – ออสโล (นอร์เวย์)
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านเที่ยวชมความงานเมือง โคเปนเฮเกน ดินแดนแห่งสมญานาม นครแห่งเทพนิยาย ชมและถ่ายรูปบริเวณ พระราชวังอามาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) อันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชินีและราชวงศ์เดนมาร์ค ชมบริเวณพระราชวังคริสเตียนบอร์ก (CHRISTIANBORG PALACE) ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการรัฐสภา ชมน้ำพุเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) ต้นตำนานของอาณาจักรเดนมาร์ค มีนิทานเล่ากันว่าราชินีเกฟิออนแปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใต้น้ำ เกิดเป็นประเทศเดนมาร์คในทุกวันนี้ชม รูปปั้นเงือกน้อย (LITTLE MERMAID) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโคเปนเฮเกน ตัวละครเอกในนิยายของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน นักแต่งนิทานชาวเดนมาร์คที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 • บ่าย อิสระให้ท่านเลือกซื้อช้อปปิ้งของที่ระลึกมากมายของเดนมาร์ค เช่น ขนมเดนิช หมอนและผ้าห่มขนเป็ดคุณภาพสูงของเดนมาร์ค สินค้าตกแต่งบ้านดีไซน์เก๋ไก๋อันเป็นเอกลักษณ์ของสแกนดิเนเวีย วิตามินบำรุงผิว ณ บริเวณ ถนนสายช้อปปิ้ง ที่ยาวที่สุดในยุโรป
 • 15.30 น. ….เดินทางสู่ท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ DFDS ซึ่งสะดวกสบายด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกนานาชนิด เช่น ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ และเพลินกับการเลือกชมสินค้าปลอดภาษี เรือสำราญลำนี้จะล่องสู่ทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ผ่าน OSLO FJORD ที่เป็นส่วนหนึ่งของฟ
  ยอร์ดนอร์เวย์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก (พักห้อง SEA VIEW)ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบสแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์ พร้อมเครื่องดื่มท่านละ 1 ดริงค์ (เบียร์ หรือ ไวน์ หรือซอฟท์ดริงค์) ณ ห้องอาหารบนเรือ ประทับใจกับอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติกและจากทะเล
4

Day 4

ออสโล – ชมเมือง – ไกโล่
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
 • 09.30 น. เรือเข้าเทียบท่า เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ในปี 2006 ออสโลได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว (ข้อมูลจากนิตยสาร THE ECONOMIST) โดยออสโลตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ดที่ชื่อ “ออสโลฟยอร์ด” ตัวเมืองประกอบด้วยเกาะ 40 เกาะๆใหญ่ที่สุดชื่อ
  MALMOYA นอกจากนี้ ยังมีทะเลสาบกว่า 343 แห่งซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดสำคัญ….แล้วนำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง (VIKING SHIP MUSEUM)
  อาคารชั้นเดียว ที่จัดแสดงเรือไวกิ้งไว้ 3 ลำ แต่ละลำมีอายุประมาณ 1,000 ปี โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปีด้วย นำท่านชม อุทยานฟรอกเนอร์ (FROGNER SCULPTURE PARK) ท่านจะตื่นตาตื่นใจในผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้เวลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลักหินแกรนิต และทองแดงให้คนรุ่นหลังได้เห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชิ้นโบว์แดงของท่านชื่อ โมโนลิท (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแท่งเดียว…อิสระเดินเล่นและเลือกซื้อของช้อปปิ้ง ณ บริเวณถนนคาร์ล โยฮันส์ เกทให้ท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 • บ่าย ออกเดินทางต่อสู่ เมืองไกโล่ (GEILO) (242 กิโลเมตร) หนึ่งในเมืองสกีรีสอร์ทยอดนิยมในเขตภูมิภาคของฟยอร์ดนอร์เวย์จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม VESTLIA RESORT หรือเทียบเท่า
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
5

Day 5

ไกโล่- กู้ดวานเก้น – ล่องเรือชมซองฟยอร์ด – ฟลอม – นั่งรถไฟสายโรแมนติด – วอส – เบอร์เก้น
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกู้ดวานเก้น (GUDVANGEN) (134 กิโลเมตร) เพื่อลงเรือ…….นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการ ล่องเรือชมซอง ฟยอร์ด (SOGNE FJORD) ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ มีความถึง 204 กิโลเมตร จากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน โดยเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน ท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอย่างไม่รู้เบื่อ ชายฝั่งนอร์เวย์มีความเว้าแหว่งมากกว่าที่อื่นในโลกและเป็นประเทศที่บัญญัติศัพท์คำว่า ฟยอร์ด ขึ้นมาอีกด้วย
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 • บ่าย จากนั้นนำท่านออกจาก เมืองฟลอม (FLAM) ซึ่งตั้งอยู่ปลายสุดของฟยอร์ด เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ ตั้งอยู่ริมชายฝั่งของซอง ฟยอร์ด (SOGNE FJORD) เดินทางสู่ สถานีรถไฟไมร์ดาล (MYRDAL) สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุด โดยสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตร เป็นสถานีรถไฟที่มีทัศนียภาพงดงามที่สุดในนอร์เวย์….นำท่าน นั่งรถไฟสายโรแมนติก ฟลอม – ไมร์ดาล โดยสถานีไมร์ดาลเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายโรแมนติกฟลอมส์บานา โดยสถานีไมร์ดาลแห่งนี้อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 867 เมตร ….นำท่านเปลี่ยนขบวนรถไฟเป็นสาย ฟลอมส์บานา (FLAMSBANA) เส้นทางรถไฟสายโรแมนติกที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ นั่งรถไฟสายโรแมนติก เลียบไปตามเส้นทางชมวิวแสนสวย ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติอันสวยงาม ลัดเลาะไปตามไหล่เขา รถไฟจะจอดให้ท่านชม น้ำตก KJOSFOSS ซึ่งน้ำที่ไหลได้มาจากการละลายของหิมะบนเทือกเขาสูง …ออกเดินทางสู่ เมืองวอส (VOSS) (47 กิโลเมตร) เมืองน่ารักริมทะเลสาบที่ซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี 1907 ออกเดินทางสู่ เมืองเบอร์เก้น (BERGEN) (102 กิโลเมตร) เมืองหลวงแห่งศิลปวัฒนธรรม เมืองใหญ่อันดับ 2 ของนอร์เวย์ ทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้และเมืองหลวงเก่าแก่แห่งฟยอร์ดของประเทศนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็นเมืองมรดกโลก โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกด้วย และเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศในปี ค.ศ. 1217 ก่อนจะย้ายไปยังกรุงออสโลในปี ค.ศ. 1299
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON BLU HOTEL NORGE หรือเทียบเท่า
6

Day 6

เบอร์เก้น – อัลต้า
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชมเมืองเบอร์เก้น ย่านเมืองเก่าชาวประมง ท่าเทียบเรือเดินสมุทร และเป็นศูนย์กลางการขุดเจาะน้ำมันของประเทศด้วย ชมบริเวณท่าเรือเก่าบริกเกน (BRYGGEN) หรือย่านเมืองเก่าของเบอร์เก้น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ด้วยห้องแถวสูงประมาณ 2-3 ชั้นที่สร้างด้วยไม้ทาสีขาว แดง เหลือง เขียว จั่วหน้าสามเหลี่ยม มีเสน่ห์น่ารัก หน้าบ้านมักจะตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปหัวกวาง ตัวแคปริคอน หรือม้ามังกร และรูปตุ๊กตาต่างๆ อาคาร บริกเกนถึง 61 หลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก …..นําท่านนั่งรถรางขึ้นสู่ ยอดเขา ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 320 ม. ….ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา …อิสระให้ท่านเดินเล่น ซื้อของฝากของที่ระลึกบริเวณตลาดริมท่าเรือ ซึ่งมีทั้ง
  ย่านตลาดปลา ตลาดนัดขายสินค้าพื้นเมือง ผลไม้ งานศิลปะ ฯลฯ
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 • บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเบอร์เก้น เพื่อเดินทางสู่เมืองอัลตา
 • 15.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล (OSLO) โดยสายการบินนอร์เวเจี้ยน (NORWEGIAN) เที่ยวบินที่ DY625
 • 15.55 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองออสโล
 • 17.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองอัลตา โดยเที่ยวบินที่ DY326
 • 19.20 น. ถึง เมืองอัลตา (ALTA) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในฟินน์มาร์กและเป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวประมงว่ามีแหล่งแม่น้ำที่มีปลาแซลมอนที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารท้องถิ่น)
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม SCANDIC ALTA หรือเทียบเท่า
7

Day 7

อัลตา – ฮัมเมอร์เฟส – นอร์ธเคป – ARTICO ICE BAR – พระอาทิตย์เที่ยงคืน พร้อมทานคาเวียร์
จิบแชมเปญ และรับประกาศนียบัตร
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮัมเมอร์เฟส (HAMMERFEST) (141 กิโลเมตร) เมืองท่าสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศนอร์เวย์….ชมเมืองฮัมเมอร์เฟสจากมุมสูง ณ จุดชมวิวบริเวณเนินเขา ท่านสามารถเห็นเมืองโดยรอบ และแนวเขาที่โอบล้อมด้วยผืนน้ำทะเลเห็นเรือประมง เรือขนถ่ายสินค้า ฯลฯ
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่นแบบบุฟเฟ่ต์
 • บ่าย นำท่านเดินทางสู่ คาฟยอร์ด (KAFJORD) ลอดอุโมงค์ใต้ทะเลที่มีความยาวถึง 6,780 เมตร เพื่อเดินทางต่อสู่ เมืองฮอนนิ่งสแวก (HONNINGSVAG) (178 กิโลเมตร) ซึ่งเป็นดินแดนที่อยู่เหนือสุดของโลก ดินแดนทางภาคเหนือของประเทศนอร์เวย์ เป็นแคว้นกว้างใหญ่ซึ่งเป็นบริเวณแห่งทะเลน้ำแข็ง
  (ARCTIC CIRCLE) และเป็นดินแดนแห่ง พระอาทิตย์เที่ยงคืน ….ถึง เมืองฮอนนิ่งสแวก (HONNINGSVAG) นำท่านเข้าสัมผัสบรรยากาศบาร์น้ำแข็งขั้วโลกเหนือที่ อาร์ติโก ไอซ์ บาร์ (ARTICO ICE BAR) ให้ท่านได้ชมบาร์ที่ทุกอย่างทำมาจากน้ำแข็ง ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์บาร์ แก้วน้ำ ถาด เป็นต้น โดยทางบาร์จะมีเสื้อกันหนาวเตรียมไว้ให้ทุกท่านสำหรับสวมใส่เมื่อเข้าไปด้านใน พร้อมทั้งเสิร์ฟเครื่องดื่มให้ท่านละ 2 ดริงค์ โดยเสิร์ฟมาในแก้วน้ำที่ทำจากน้ำแข็ง ..ให้ท่านได้ถ่ายภาพด้านในไอซ์บาร์ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบาร์ได้มีการจำลองที่อยู่แบบอิ๊กลูไว้ด้านในให้ท่านได้บันทึกภาพอีกด้วย
 • ค่ำ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SCANDIC HONNINGSVAG หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารท้องถิ่น)
 • 21.00 น. นำท่านเดินทางสู่ นอร์ธเคป (NORTH CAPE) หรือแหลมเหนือ เป็นแหลมที่อยู่ปลายเกาะมาเกโรยาในภาคเหนือของประเทศนอร์เวย์ ตัวแหลมมีความ
  สูง 307 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นหน้าผาที่สูงชัน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมาเยือนเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1907นำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไทย ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาทรงกระทำพิธีเปิดเมื่อกลางปี พ.ศ. 2532 เพื่อเป็นที่ระลึกในการเสด็จประพาสของล้นเกล้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี พ.ศ. 2450 นับเป็นพิพิธภัณฑ์ไทยที่อยู่เหนือสุดของโลก ชมพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 5 ขณะฉายพระรูปพร้อมข้าราชบริพาร ณ บริเวณหินสลักพระปรมาภิไธย จ.ป.ร. โดยในปี ค.ศ.1907 หรือ ร.ศ. 126 ของเดือนกรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสประเทศนอร์เวย์และแหลมเหนือ หรือ นอร์ธเคป แห่งนี้ ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ในยามเที่ยงคืนที่กล่าวกันว่าสวยที่สุดในโลก
 • 22.00 น. ….นำท่านเข้าชมนอร์ธเคป ฮอลล์ (NORTHCAPE HALL) เพื่อชม พระอาทิตย์เที่ยงคืน (MIDNIGHT SUN) ที่ส่องแสงสุขสว่างยามราตรี พร้อมดื่ม
  แชมเปญแกล้มไข่ปลาคาเวียร์ ท่านจะได้รับประกาศนียบัตร ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ที่เคยเดินทางมาถึงขั้วโลกเหนือแห่งนี้ บนจุดเหนือสุดของโลกที่
  สามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์ ได้เวลาอันสมควรจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก….
8

Day 8

ฮอนนิ่งสแวก – ลัคแซลฟ์ – ทะเลสาบอินารี – อิวาโล
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • 08.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองลัคแซลฟ์ (LAKSELV) (163 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ ที่มีประชากรไม่ถึง 4,000 คน เป็นเมืองที่ผู้คนนิยมมาตกปลาแซลมอนในช่วงฤดูร้อน ระหว่างทางรถวิ่งผ่านเส้นทางอันงดงามให้ท่านได้ชมทิวทัศน์สวยงามตลอดสองข้างทาง
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 • บ่าย เดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่เขตแดนประเทศฟินแลนด์ เพื่อเดินทางสู่ ทะเลสาบอินารี (INARI) ทะเลสาบที่สวยงามแห่งหนึ่งของฟินแลนด์ อยู่ในเขอาร์คติกเซอร์เคิล ยาว 80 กิโลเมตร และกว้าง 40 กิโลเมตร เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์ทางตอนเหนือของฟินแลนด์ ทะเลสาบตั้งอยู่ในส่วนหนึ่งของแลปแลนด์ (LAPPLAND) ซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวแลปหรือชาวซามิ ชนพื้นเมืองดั้งเดิมของดินแดนแถบนี้ โดยมีสัตว์ประจำท้องถิ่นคือกวางเรนเดียร์ ที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย อาทิเช่น ใช้ลากรถเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นพาหนะของซานตาคลอสในวันคริสต์มาสที่ออกไปแจกของขวัญกับเด็กๆ นอกจากนี้ บริเวณทะเลสาบอินารียังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์แอคชั่นของฮอลลีวู้ดเรื่อง FIREFOX ที่กำกับและนำแสดงโดยคลินท์ อีสท์วู้ดในปี 1982 ออกเดินทางต่อสู่ เมืองอิวาโล (IVALO) (39 กิโลเมตร) เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในฟินน์มาร์ค เป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวประมงว่ามีแหล่งแม่น้ำที่มีปลาแซลมอนดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ดินแดนแห่งศูนย์กลางชาวแลปป์ (LAPLAND)ซึ่งผู้คนที่อาศัยอยู่ในแถบนี้มักเป็นชาวแลปป์หรือซามิ ซึ่งปัจจุบันเหลืออยู่ไม่มากนัก โดยชาวซามิเป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตแลปแลนด์หรือแซปมิ
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารท้องถิ่น) จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม IVALO หรือเทียบเท่าหมายเหตุ กรุณาเตรียมกระเป๋า OVERNIGHT BAG สำหรับค้างคืน 2 คืน (บนรถไฟจากโรวาเนียมิ – เฮลซิงกิ 1 คืน และสำหรับบนเรือ SILJA LINE อีก 1 คืน) ในวันรุ่งขึ้น
9

Day 9

อิวาโล – โรวาเนียมิ (ฟินแลนด์) – พักค้างคืนบนรถไฟตู้นอน – เฮลซิงกิ
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • 09.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมิ (ROVANIEMI) (290 กิโลเมตร) เมืองซึ่งตั้งอยู่บริเวณเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล เป็นเมือง ศูนย์กลางธุรกิจ การปกครอง
  และการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ทางตอนเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำ KEMIJOKI และแม่น้ำ OUNASJOKI ได้ชื่อว่าเป็นเมืองปากประตูสู่แผ่นดินชาว
  LAPLAND และยังถือว่าเป็นเมืองของซานตาคลอส ที่เด็ก ๆ รู้จักกันดีทั่วโลกอยู่ด้วย
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 • บ่าย นำท่าน ผ่านชมลานสกีโอนาสวารา (OUNASVAARA) ใช้เป็นสถานที่แข่งสกีระดับนานาชาติประจำปีของเมืองโรวาเนียมิ ตั้งอยู่บนเนินเขาชื่อเดียวกัน
  ที่ความสูงประมาณ 204 เมตร เป็นศูนย์กลางกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของฟินแลนด์ นำท่านชม หมู่บ้านซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE) ที่ประกอบไปด้วยร้านของเล่นซานตาคลอส ที่ทำการไปรษณีย์ซานตา และที่แน่นอน บ้านซานตาคลอส ที่ท่านจะได้มีโอกาสพบซานตาคลอสได้ตลอดทุกวัน
  *.*.*. ถ่ายรูปกับคุณลุงซานตาที่ใจดีเป็นที่ระลึกในการมาเยือน **ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ *.*.*.
  พิเศษ! นำท่านข้ามเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) อันเป็นเส้นบ่งบอกว่าดินแดนที่อยู่เหนือจากเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลนี้ จะไม่เห็นพระ
  อาทิตย์ตลอดช่วงฤดูหนาว มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกและถ่ายรูปคู่กับซานตาคลอสตัวจริง
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ เพื่อเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิโดยรถไฟตู้นอนทันสมัย สะดวกสบายตามมาตรฐานสแกนดิเนเวีย โดยภายในห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครัน รวมทั้งมีห้องน้ำสะอาดภายในห้องพัก (พักห้องละ 2 ท่านเท่านั้น *.*.*. สำหรับท่านที่มา 3 ท่านต้องพักจ่ายค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มสำหรับท่านที่ 3 *.*.*.) (ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ณ สถานีรถไฟ)
 • 21.00 น. รถไฟออกเดินทางจากเมืองโรวาเนียมิลงใต้สู่กรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของฟินแลนด์
10

Day 10

เฮลซิงกิ – เรือ SILJA LINE (พักห้อง Sea View) – สต็อคโฮล์ม
 • 08.36 น. รถไฟเดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศฟินแลนด์ ตั้งอยู่ ทางใต้ของประเทศ ริมชายฝั่งอ่าวฟินแลนด์ เฮลซิงกิอยู่ติดกับเมืองวันตาและเมืองเอสโป ซึ่งรวมตั้งเป็นเขตเมืองหลวงหรือมหานครเฮลซิงกิ เฮลซิงกิมีชื่อเดิมว่า เฮลซิงฟอร์ส และยังคงเป็นชื่อเมืองในภาษาสวีเดนในปัจจุบัน ** บริการยกกระเป๋าจากรถไฟไปยังรถโค้ช **
 • 09.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่นจากนั้นนำท่านชมประเทศที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง กรุงเฮลซิงกิ เจ้าของนาม ธิดาสาวแห่งทะเลบอลติก นครลูกครึ่ง มีประชากรกว่าสี่แสนคน มีคาร์ล ลุดวิก เองเกล ชาวเยอรมันทำหน้าที่เป็นสถาปนิกใหญ่ในโครงการสร้างเมืองใหม่นี้ ….ชมศูนย์กลางของเมืองที่ จัตุรัสรัฐสภา (SENATE SQUARE) ซึ่งมีขนาดใหญ่รองรับคนได้หลายหมื่นคน สิ่งก่อสร้างสำคัญบริเวณจัตุรัสนี้คือ มหาวิหาร (CATHEDRAL) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจัตุรัส ทางทิศตะวันออกและตะวันตกเป็นทำเนียบรัฐบาลและอาคารหลักของมหาวิทยาลัยตามลำดับ และบริเวณจัตุรัสแห่งนี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชนะรางวัลออสการ์เรื่อง เรดส์ โดยใช้ฉากมโหฬารของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนินกราดในสหภาพโซเวียต ชมมหาวิหารอุสเปนสกี้
  (USPENSKY CATHEDRAL) โบสถ์แบบรัสเซียออร์โธดอกซ์ และเป็นโบสถ์นิกายออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก ตัววิหารอุสเปนสกี้ตั้งอยู่บน
  เนินไม่ไกลจากบริเวณท่าเรือ มีลานกว้างหน้าวิหาร เป็นจุดชมวิวและถ่ายรูปด้านล่างของอ่าวฟินแลนด์และตลาดริมท่าเรือที่สวยงามจุดหนึ่ง ชมอนุสาวรีย์ฌอง ซีเบเลียส (SIBELIUS MONUMENT) นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงชาวฟินน์ ซึ่งตั้งอยู่ภายใน สวนซีเบเลียส (SIBELIUS PARK) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับฌอง ซเบเลียส ออกแบบโดย EILA HILTUNEN ประติมากรชาวฟินน์ ประกอบไปด้วยท่อเหล็กประมาณ 600 ท่อเชื่อมประสานเข้าด้วยกันอนุสาวรีย์ซีเบเลียสนี้มีน้ำหนักถึง 24 ตัน เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 • บ่าย นำท่านชมโบสถ์ ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งว่า ROCK CHURCH เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของกรุงเฮลซิงกิ สร้างด้วยหินโดยเฉพาะภายในมีการตกแต่งที่สวยงาม มีสถาปัตยกรรมที่แปลกตาอยู่บริเวณหน้าผาที่มีกำแพงภายในเป็นหิน … นำท่านสู่บริเวณ ตลาดริมท่าเรือ (MARKET SQUARE) ที่มีทั้งส่วนของตลาดปลา,ตลาดผลไม้,ตลาดสินค้าจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว ท่านจะได้ชมภาพชีวิตการจับจ่ายซื้อของของชาวฟินนิช อีกทั้งยังสามารถเลือกชมเลือกซื้อหาเชอร์รี่สด สตรอเบอรี่สด ปลาแซลมอน ไข่ปลาคาร์เวีย ผลิตภัณฑ์ทำจากหนังกวางเรนเดียร์มากมาย ฯลฯ จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางโดยเรือสำราญล่องทะเลบอลติกขนาดมหึมา ล่องผ่านฟยอร์ดอันแสนงามของฟินแลนด์ สู่ทะเลบอลติกจนถึงกรุงสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายในเรือ เช่น ห้องเล่นเกมต่างๆ โรงภาพยนตร์ ภัตตาคาร บาร์ คาสิโน ไนต์คลับ ร้านค้าปลอดภาษีที่จำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษสุด พิเศษ !!! ห้องพักแบบมีหน้าต่างทุกห้อง มองเห็นวิวทิวทัศน์ของทะเลบอลติกจากห้องพัก
 • รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์สแกนดิเนเวียนซีฟู้ด ณ ภัตตาคารบนเรือ อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลนานาชนิด โดยเฉพาะปลาแซลมอนปรุงพิเศษ
  และไข่ปลาคาร์เวียร์เลิศรส พร้อมเครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็นเบียร์ไวน์ หรือซอฟดริงค์ให้เลือกดื่มแบบ UNLIMITED เพลิดเพลินกับความหรูหราที่ไม่ธรรมดา
  ในคืนพิเศษนี้ ค่ำคืนนี้ พักผ่อนในเรือสำราญ SILJA LINE OY
11

Day 11

สต็อคโฮล์ม (สวีเดน)
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • 09.30 น. เรือเข้าเทียบท่า กรุงสต็อคโฮล์ม (STOCKHOLM) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสวีเดน ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลทิศตะวันออกของประเทศ เป็นที่ตั้งของรัฐบาลสวีเดน และเป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ที่ 16 กุสตาฟ พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันของสวีเดน …..ชมกรุงสต็อคโฮล์ม นครหลวงที่งดงามที่สุดของประเทศสวีเดน และในกลุ่มสแกนดิเนเวีย ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย 14 เกาะที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก และทะเลสาบมาลาเร็น ทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก….ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล ….ชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา (WASA SHIP MUSEUM) เรือรบโบราณที่จมระหว่างการออกทะเลเมื่อปี 1628 และจมอยู่ใต้ทะเลนานถึง 333 ปี ได้รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1961 อย่างสมบูรณ์และจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วาซาที่มีชื่อเสียงของสแกนดิเนเวีย
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 • บ่าย นำท่านชม ศาลาว่าการเมือง (CITY HALL) ซึ่งออกแบบก่อสร้างโดยรังนาร์ ออสเบิร์ก (RANGNAR OSTBERG) ตัวตึกก่อสร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้าน
  ก้อนและตกแต่งผนังในห้องเต้นรำที่มีลวดลายฝังหินโมเสกกว่า 19 ล้านชิ้น ขัดผิวหน้าเรียบแล้วเคลือบด้วยทอง ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 12 ปี แล้ว
  เสร็จในปี ค.ศ. 1911 และในเดือนธันวาคมของทุกปี ที่นี่จะใช้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงให้ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก โดยการมอบรางวัล
  โนเบลจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 10 ธันวาคม โดยผู้พระราชทานคือสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรสวีเดน สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับเหรียญรางวัลโนเบล ใบประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัลประมาณ 10 ล้านโครนหรือประมาณ 70 ล้านบาท อิสระเลือกซื้อหาสินค้าของฝากที่ย่านถนนช้อปปิ้ง DROTTNINGGATAN ของกรุงสต็อคโฮล์มตามอัธยาศัย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม CLARION หรือเทียบเท่า
12

Day 12

สต็อคโฮล์ม – กรุงเทพฯ
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • 08.00 น. ออกเดินทางสู่ เกาะลูฟเอิน เพื่อแวะถ่ายภาพของ พระราชวังดรอทท์นิ่งโฮล์ม (DROTTNINGHOLM SLOTTS) พระราชวังที่ประทับของสมาชิก
  ราชวงศ์ที่ทรงแปรพระราชฐานมาจากกัมลาสตัน (GAMLA STAN) เพื่อให้เชื้อพระวงศ์ที่ทรงพระเยาว์ได้ มีอุทยานสำหรับผ่อนคลายพระอิริยาบถ พระราชวัง
  ดรอทท์นิ่งโฮล์มมีฉายาว่า แวร์ซายน์น้อย ตั้งตระหง่านอยู่เหนืออุทยานน้ำพุ รูปปั้น แปลงดอกไม้ รั้วต้นไม้เตี้ย ๆ และต้นไม้สีเข้มที่ดูเผินๆ คล้ายหินตั้งสี
  เขียว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
 • 14.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG961
13

Day 13

กรุงเทพฯ
 • 05.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
วันเดินทาง
20 ก.ค. 2561
สายการบิน

Scandinavia สแกนดิเนเวีย 13 วัน 2018 (TG)

DEPARTURE/RETURN LOCATIONสนามบินสุวรรณภูมิ  (ฺBKK)
DEPARTURE TIMEโปรดเดินทางมาถึงอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
INCLUDED
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน-สต็อคโฮล์ม-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศระหว่างเบอร์เก้น-อัลต้า โดยสายการบินนอร์เวเจี้ยน
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่านเท่านั้น)
ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ และค่าน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายในยุโรป ไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)
NOT INCLUDED
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 11 วัน คิดเป็น 55 ยูโร
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 13 วัน คิดเป็น 39 ยูโร หรือขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ
การชำระเงินงวดที่ 1 : หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
งวดที่ 2 : กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน  หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน  หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน  หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

1.หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากหมดอายุกรุณานำไปต่ออายุก่อนนำส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3
2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 x 2 นิ้ว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปที่ถ่ายเอง)
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
4. กรอกข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งให้ท่าน ณ วันที่ทำการจองทัวร์)
**วีซ่าอินเดีย จำเป็นที่จะต้องโชว์ตัว เพื่อทำการสแกนนิ้ว ณ สถานทูต**

เงื่อนไขอื่นๆ

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทางแทน รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตามตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น) ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้นโรงแรมและห้อง ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาดการชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชำรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างการเดินทางการเดินทางเป็นครอบครัว  หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ม่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมดหลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
วันเดินทาง
20 ก.ค. 2561
สายการบิน