วันเดินทาง
13 – 25 มิถุนายน 2020 2 – 14 กรกฎาคม 2020
สายการบิน


นั่งรถไฟสายโรแมนติก ฟลอมส์บานา

เที่ยวเมืองเบอร์เก้น เมืองมรดกโลก

ล่องเรือชมซอง ฟยอร์ด ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์

สัมผัสประสบการณ์กับบาร์น้ำแข็งที่ ARTICO ICE BAR

ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน ดื่มแชมเปญที่นอร์ธเคป

พบกับซานตาคลอสตัวจริงที่หมู่บ้านซานตาคลอส


1

Day 1: กรุงเทพฯ - โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ค)

 • 22.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 3-4แถว D
2

Day 2 : โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ค)

 • 01.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเกน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950
 • 07.40 น. เดินทางถึง กรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์คและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเดนมาร์ค กรุงโคเปนเฮเกนเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางการบริหารประเทศ รัฐสภา รัฐบาล และเป็นที่ตั้งพระราชวังหลวงในพระราชวงศ์เดนมาร์ค / ชมความงามของกรุงโคเปนเฮเกน ดินแดนแห่งสมญานาม “นครแห่งเทพนิยาย” ชมและถ่ายรูปบริเวณ พระราชวังอามาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) อันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชินีและราชวงศ์เดนมาร์ค ชมบริเวณพระราชวังคริสเตียนบอร์ก (CHRISTIANBORG PALACE) ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการรัฐสภา ชม น้ำพุเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) ต้นตำนานของอาณาจักรเดนมาร์ค มีนิทานเล่ากันว่าราชินีเกฟิออนแปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใต้น้ำ เกิดเป็นประเทศเดนมาร์คในทุกวันนี้ / ชม รูปปั้นเงือกน้อย (LITTLE MERMAID) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโคเปนเฮเกน ตัวละครเอกในนิยายของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน นักแต่งนิทานชาวเดนมาร์คที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
 • บ่าย อิสระให้ท่านเลือกซื้อช้อปปิ้งของที่ระลึกมากมายของเดนมาร์ค เช่น ขนมเดนิช หมอนและผ้าห่มขนเป็ดคุณภาพสูงของเดนมาร์ค สินค้าตกแต่งบ้านดีไซน์เก๋ไก๋อันเป็นเอกลักษณ์ของสแกนดิเนเวีย วิตามินบำรุงผิว วิตามินเอมิดีน (IMEDEEN) ณ บริเวณ ถนนสายช้อปปิ้ง STROGET ที่ยาวที่สุดในยุโรป
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
 • เข้าที่พัก โรงแรม RADISSON BLU SCANDINAVIA หรือเทียบเท่า
3

Day 3 : โคเปนเฮเกน – ลงเรือ DFDS (พักห้อง Sea View) – ออสโล (นอร์เวย์)

 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • เช้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขตนอร์ทซีแลนด์ เพลิดเพลินกับพื้นที่เพาะปลูกอัน  สมบูรณ์ ภาพพวิถีชีวิตของชาวเดนมาร์ก  พาท่านเข้าชม  พระราชวังเฟรดเดอริคบอร์ก  (Frederiksborg Castle)  ที่งดงามของราชวงศ์เดนมาร์ค  ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1560  โดยใช้เป็นที่ล่าสัตว์ของพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 2 ต่อมาได้รับการต่อเติมเป็นที่ประทับของราชวงศ์ในสมัยพระเจ้าคริสเตียนที่ 4 ภายหลังการซ่อมแซมจากไฟไหม้ ค.ศ.1859 ภายในเป็นที่ใช้แสดงภาพของราชวงศ์เดนมาร์กตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นพระราชวังแบบเรอเนซองค์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 • บ่าย แวะถ่ายรูปกับ พระราชวังโครนบอร์ก ซึ่งมีสถาปัตยกรรมเด่นสง่า และโด่งดังจากบทละครเรื่อง แฮมเล็ตวรรณกรรมเอกของวิลเลียม – เชคสเปียร์ จากนั้นเดินทางกลับกรุงโคเปนเฮเกน จากนั้น เดินทางสู่ท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ DFDS ซึ่งสะดวกสบายด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกนานาชนิด เช่น ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ และเพลินกับการเลือกชมสินค้าปลอดภาษี เรือสำราญลำนี้จะล่องสู่ทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ผ่าน OSLO FJORD ที่เป็นส่วนหนึ่งของฟยอร์ดนอร์เวย์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก (พักห้อง Sea View)
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบสแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์ พร้อมเครื่องดื่มท่านละ 1 ดริงค์ (เบียร์ หรือ ไวน์ หรือซอฟท์ดริงค์) ณ ห้องอาหารบนเรือ ประทับใจกับอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติกและจากทะเล
4

Day 4 : ออสโล – โกล – เบอร์เก้น เมืองมรดกโลก

 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
 • 09.30 น. เรือเข้าเทียบท่า กรุงออสโล (OSLO) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ในปี 2006 ออสโลได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว (ข้อมูลจากนิตยสาร THE ECONOMIST) โดยออสโลตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ดที่ชื่อ “ออสโลฟยอร์ด” / เดินทางต่อสู่ เมืองโกล (GOL) เมืองน่ารัก หนึ่งในเมืองสกีรีสอร์ทยอดนิยมในเขตภูมิภาคของฟยอร์ดนอร์เวย์
 • ระยะทางจากออสโล – โกล  : 190 กิโลเมตร
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
 • บ่าย เดินทางสู่ เมืองเบอร์เก้น (BERGEN) เมืองหลวงแห่งศิลปวัฒนธรรมและเมืองหลวงเก่าแก่แห่งฟยอร์ดของประเทศนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็นเมืองมรดกโลก โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ด้วย เป็นเมืองใหญ่อันดันสองของประเทศและเป็นเมืองท่าสำคัญทางชายทะเลตะวันตกเฉียงใต้ของนอร์เวย์ / ชมเมืองเบอร์เก้น ย่านเมืองเก่าชาวประมง ท่าเทียบเรือเดินสมุทร และเป็นศูนย์กลางการขุดเจาะน้ำมันของประเทศด้วย ชม บริเวณท่าเรือเก่าบริกเกน (BRYGGEN) หรือย่านเมืองเก่าของเบอร์เก้น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ด้วยห้องแถวสูงประมาณ 2-3 ชั้นที่สร้างด้วยไม้ทาสีขาว แดง เหลือง เขียว จั่วหน้าสามเหลี่ยม มีเสน่ห์น่ารัก หน้าบ้านมักจะตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปหัวกวาง ตัวแคปริคอน หรือม้ามังกร และรูปตุ๊กตาต่าง ๆ อาคารบริกเกนถึง 61 หลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้ / มีเวลาให้ท่านเลือกเดินเล่น ซื้อของฝาก ของที่ระลึกบริเวณตลาดริมท่าเรือ ซึ่งมีทั้งย่านตลาดปลา ตลาดนัดขายสินค้าพื้นเมือง ผลไม้ งานศิลปะ ฯลฯ
 • ระยะทางจากโกล – เบอร์เก้น                         :         310 กิโลเมตร
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
 • เข้าที่พัก โรงแรม GRAND TERMINUS หรือเทียบเท่า
5

Day 5 : เบอร์เก้น – วอส – นั่งรถไฟสายโรแมนติก – ฟลอม – กู้ดวานเก้น –ล่องเรือชมซองฟยอร์ด –โกล

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองวอส (VOSS) เมืองน่ารักริมทะเลสาบที่ซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี 1907 / จากนั้น เดินทางสู่ สถานีรถไฟไมร์ดาล (MYRDAL) สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุด โดยสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตร เป็นสถานีรถไฟที่มีทัศนียภาพงดงามที่สุดในนอร์เวย์ นำท่าน นั่งรถไฟสายโรแมนติก ฟลอม – ไมร์ดาล โดยส ถานีไมร์ดาลเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายโรแมนติกฟลอมส์บานา โดยสถานีไมร์ดาลแห่งนี้อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 867 เมตร / เปลี่ยนขบวนรถไฟเป็นสาย ฟลอมส์บานา (FLAMSBANA) เส้นทางรถไฟสายโรแมนติกที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ นั่งรถไฟสายโรแมนติก เลียบไปตามเส้นทางชมวิวแสนสวย ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติอันสวยงาม ลัดเลาะไปตามไหล่เขา รถไฟจะจอดให้ท่านชม น้ำตก KJOSFOSS ซึ่งน้ำที่ไหลได้มาจากการละลายของหิมะบนเทือกเขาสูง ก่อนจะกลับถึง เมืองฟลอม (FLAM)ซึ่งตั้งอยู่ปลายสุดของฟยอร์ด เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ ตั้งอยู่ริมชายฝั่งของซอง ฟยอร์ด (SOGNE FJORD) จึงมีทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่ง ระหว่างทางท่านจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ดอันเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งปกคลุมเหนือพื้นดิน
 • ระยะทางจากเบอร์เก้น – วอส                         :         100 กิโลเมตร
 • ระยะทางจากวอส – ฟลอม                           :         66 กิโลเมตร
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 • บ่าย เดินทางสู่ เมืองกู้ดวานเก้น (GUDVANGEN) เพื่อลงเรือ นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการ ล่องเรือชมซอง ฟยอร์ด (SOGNE FJORD) ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ มีความถึง 204 กิโลเมตร จากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน โดยเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน ท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอย่างไม่รู้เบื่อ ชายฝั่งนอร์เวย์มีความเว้าแหว่งมากกว่าที่อื่นในโลก และเป็นประเทศที่บัญญัติศัพท์คำว่า “ฟยอร์ด” ขึ้นมาอีกด้วย / เดินทางต่อสู่ เมืองโกล (GOL) เมืองน่ารัก หนึ่งในเมืองสกีรีสอร์ทยอดนิยมในเขตภูมิภาคของฟยอร์ดนอร์เวย์
 • ระยะทางจากฟลอม – กู้ดวานเก้น          :         18 กิโลเมตร
 • ระยะทางจากกู้ดวานเก้น – กอล             :         154 กิโลเมตร
 • ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารในโรงแรม
 • เข้าที่พัก โรงแรม STOREFJELL RESORT HOTEL
6

Day 6 : กอล - ออสโล

 • 07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางกลับ กรุงออสโล (OSLO) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ดที่ชื่อออสโลฟยอร์ด ตัวเมืองประกอบด้วยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ที่สุดชื่อ MALMOYA นอกจากนี้ ยังมีทะเลสาบกว่า 343 แห่งซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดสำคัญ
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 • บ่าย เข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง (VIKING SHIP MUSEUM) อาคารชั้นเดียว ที่จัดแสดงเรือไวกิ้งไว้ 3 ลำ แต่ละลำมีอายุประมาณ 1,000 ปี โดยขุดได้จากรอบ ๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปีด้วย
 • ระยะทางจากกอล – ออสโล                           :         190 กิโลเมตร
 • ชม อุทยานฟรอกเนอร์ (FROGNER SCULPTURE PARK) ท่านจะตื่นตาตื่นใจในผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้เวลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลักหินแกรนิต และทองแดงให้คนรุ่นหลังได้เห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชิ้นโบว์แดงของท่านชื่อ “โมโนลิท” (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแท่งเดียว / จากนั้น มีเวลาให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้อของช้อปปิ้ง ณ บริเวณถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท ให้ท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย / เดินทางสู่สนามบิน OSLO GARDEMOEN AIRPORT
 • 19.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองอัลตา โดยเที่ยวบินที่ DY328
 • 19.20 น. ถึง เมืองอัลตา (ALTA) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในฟินน์มาร์กและเป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวประมงว่ามีแหล่งแม่น้ำที่มีปลาแซลมอนที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง
 • เข้าที่พัก โรงแรม SCANDIC ALTA HOTEL หรือเทียบเท่า
7

Day 7 : อัลตา – ฮัมเมอร์เฟส - นอร์ธเคป – ARTICO ICE BAR – พระอาทิตย์เที่ยงคืน พร้อมทานคาเวียร์ จิบแชมเปญ และรับประกาศนียบัตร

 • 07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • 09.00 น. เดินทางสู่ เมืองฮัมเมอร์เฟส (HAMMERFEST) เมืองท่าสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศนอร์เวย์ / ชมเมืองฮัมเมอร์เฟสจากมุมสูง ณ จุดชมวิวบริเวณเนินเขา ท่านสามารถเห็นเมืองโดยรอบ และแนวเขาที่โอบล้อมด้วยผืนน้ำทะเล เห็นเรือประมง เรือขนถ่ายสินค้า ฯลฯ
 • ระยะทางจากอัลตา – ฮัมเมอร์เฟส                   :         142 กิโลเมตร
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
 • บ่าย นำท่านเดินทางสู่ คาฟยอร์ด (KAFJORD) ลอดอุโมงค์ใต้ทะเลที่มีความยาวถึง 6,780 เมตร เพื่อเดินทางต่อสู่ เมืองฮอนนิ่งสแวก (HONNINGSVAG) ซึ่งเป็นดินแดนที่อยู่เหนือสุดของโลก ดินแดนทางภาคเหนือของประเทศนอร์เวย์ เป็นแคว้นกว้างใหญ่ซึ่งเป็นบริเวณแห่งทะเลน้ำแข็ง (ARCTIC CIRCLE) และเป็นดินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน” เดินทางถึง เมืองฮอนนิ่งสแวก (HONNINGSVAG)
 • นำท่านเข้าสัมผัสบรรยากาศบาร์น้ำแข็งขั้วโลกเหนือที่ อาร์ติโก ไอซ์ บาร์ (ARTICO ICE BAR) ให้ท่านได้ชมบาร์ที่ทุกอย่างทำมาจากน้ำแข็ง ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์บาร์ แก้วน้ำ ถาด เป็นต้น โดยทางบาร์จะมีเสื้อกันหนาวเตรียมไว้ให้ทุกท่านสำหรับสวมใส่เมื่อเข้าไปด้านใน พร้อมทั้งเสิร์ฟเครื่องดื่มให้ท่านละ 2 ดริงค์ โดยเสิร์ฟมาในแก้วน้ำที่ทำจากน้ำแข็ง ให้ท่านได้ถ่ายภาพด้านในไอซ์บาร์ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบาร์ได้มีการจำลองที่อยู่แบบอิ๊กลูไว้ด้านในให้ท่านได้บันทึกภาพอีกด้วย
 • ระยะทางจากฮัมเมอร์เฟส – ฮอนนิ่งสแวก :         180 กิโลเมตร
 • เข้าที่พัก โรงแรม SCANDIC HONNINGSVAG หรือเทียบเท่า
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมือง ณ ห้องอาหารของโรงแรม / หลังอาหารค่ำ เดินทางสู่ นอร์ธเคป (NORTH CAPE) หรือแหลมเหนือ  เป็นแหลมที่อยู่ปลายเกาะมาเกโรยาในภาคเหนือของประเทศนอร์เวย์ ตัวแหลมมีความสูง 307 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นหน้าผาที่สูงชัน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมาเยือนเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1907 / นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ไทย ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาทรงกระทำพิธีเปิดเมื่อกลางปี พ.ศ.2532 เพื่อเป็นที่ระลึกในการเสด็จประพาสของล้นเกล้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี พ.ศ.2450 นับเป็นพิพิธภัณฑ์ไทยที่อยู่เหนือสุดของโลก ชมพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 5 ขณะฉายพระรูปพร้อมข้าราชบริพาร ณ บริเวณหินสลักพระปรมาภิไธย.ป.ร. โดยในปี ค.ศ. 1907 หรือ ร.ศ. 126 ของเดือนกรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสประเทศนอร์เวย์และแหลมเหนือ หรือ “นอร์ธเคป” แห่งนี้ ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ในยามเที่ยงคืนที่กล่าวกันว่าสวยที่สุดในโลก / นำท่านเข้าชมนอร์ธเคป ฮอลล์ (NORTHCAPE HALL) เพื่อชม “พระอาทิตย์เที่ยงคืน” (MIDNIGHT SUN) ที่ส่องแสงสุขสว่างยามราตรี พร้อมดื่มแชมเปญแกล้มไข่ปลาคาเวียร์ ท่านจะได้รับ”ประกาศนียบัตร” ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ที่เคยเดินทางมาถึงขั้วโลกเหนือแห่งนี้ บนจุดเหนือสุดของโลกที่สามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์
8

Day 8 : ฮอนนิ่งสแวก – ลัคแซลฟ์ – ทะเลสาบอินารี - อิวาโล

 • 07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • 09.00 น. เดินทางสู่ เมืองลัคแซลฟ์ (LAKSELV) เมืองเล็ก ๆ ที่มีประชากรไม่ถึง 4,000 คน เป็นเมืองที่ผู้คนนิยมมาตกปลาแซลมอนในช่วงฤดูร้อน ระหว่างทางรถวิ่งผ่านเส้นทางอันงดงามให้ท่านได้ชมทิวทัศน์สวยงามตลอดสองข้างทาง
 • ระยะทางจากฮอนนิ่งสแวก – ลักแซลฟ์    :         169 กิโลเมตร
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 • บ่าย เดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่เขตแดนประเทศฟินแลนด์ เพื่อเดินทางสู่ ทะเลสาบอินารี (INARI) ทะเลสาบที่สวยงามแห่งหนึ่งของฟินแลนด์ อยู่ในเขตอาร์คติกเซอร์เคิล ยาว 80 กิโลเมตร และกว้าง 40 กิโลเมตร เป็น แหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์ทางตอนเหนือของฟินแลนด์ ทะเลสาบตั้งอยู่ในส่วนหนึ่งของแลปแลนด์ (LAPPLAND) ซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวแลปหรือชาวซามิ ชนพื้นเมืองดั้งเดิมของดินแดนแถบนี้ โดยมีสัตว์ประจำท้องถิ่นคือกวางเรนเดียร์ ที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย อาทิเช่น ใช้ลากรถเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นพาหนะของซานตาคลอสในวันคริสต์มาสที่ออกไปแจกของขวัญกับเด็ก ๆ นอกจากนี้ บริเวณทะเลสาบอินารียังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์แอคชั่นของฮอลลีวู้ดเรื่อง FIREFOX ที่กำกับและนำแสดงโดยคลินท์ อีสท์วู้ดในปี 1982  นำท่านเข้าชม SIIDA MUSEUM พิพิธภัณฑ์ของชาวแลปป์ที่จัดแสดงเป็นเอ็กซิบิชั่น บอกเล่าเรื่องราวและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมือง / เดินทางต่อสู่ เมืองอิวาโล (IVALO) เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในฟินน์มาร์ค เป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวประมงว่ามีแหล่งแม่น้ำที่มีปลาแซลมอนดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ดินแดนแห่งศูนย์กลางชาวแลปป์ (LAPLAND) ซึ่งผู้คนที่อาศัยอยู่ในแถบนี้มักเป็นชาวแลปป์หรือซามิ ซึ่งปัจจุบันเหลืออยู่ไม่มากนัก โดยชาวซามิเป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตแลปแลนด์หรือแซปมิ
 • ระยะทางจากลักแซลฟ์ – อินารี             :         192 กิโลเมตร
 • ระยะทางจากอินารี – อิวาโล                          :         37 กิโลเมตร
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารท้องถิ่น) จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม IVALO หรือเทียบเท่า
 • หมายเหตุ     กรุณาเตรียมกระเป๋า OVERNIGHT BAG สำหรับค้างคืน 2 คืน (บนรถไฟจากโรวาเนียมิ – เฮลซิงกิ 1 คืน และสำหรับบนเรือ SILJA LINE อีก 1 คืน) ในวันรุ่งขึ้น
9

Day 9 : อิวาโล – โรวาเนียมิ (ฟินแลนด์) – พักค้างคืนบนรถไฟตู้นอน – เฮลซิงกิ

 • 07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • 09.00 น. เดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมิ (ROVANIEMI) เมืองซึ่งตั้งอยู่บริเวณเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล เป็นเมือง ศูนย์กลางธุรกิจ การปกครอง และการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ทางตอนเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำ KEMIJOKI และแม่น้ำ OUNASJOKI ได้ชื่อว่าเป็นเมืองปากประตูสู่แผ่นดินชาว LAPLAND และยังถือว่าเป็นเมืองของซานตาคลอสที่เด็ก ๆ รู้จักกันดีทั่วโลกอยู่ด้วย
 • ระยะทางจากอิวาโล – โรวาเนียมิ                :         290 กิโลเมตร
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 • บ่าย ชม หมู่บ้านซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE) ที่ประกอบไปด้วยร้านของเล่นซานตาคลอส ที่ทำการไปรษณีย์ซานตา และที่แน่นอน “บ้านซานตาคลอส” ที่ท่านจะได้มีโอกาสพบซานตาคลอสได้ตลอดทุกวัน พิเศษ! นำท่านข้ามเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) อันเป็นเส้นบ่งบอกว่าดินแดนที่อยู่เหนือจากเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลนี้ จะไม่เห็นพระอาทิตย์ตลอดช่วงฤดูหนาว มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกและถ่ายรูปคู่กับซานตาคลอสตัวจริง
 • 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน / หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ เพื่อเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิโดยรถไฟตู้นอนทันสมัย สะดวกสบายตามมาตรฐานสแกนดิเนเวีย โดยภายในห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครัน รวมทั้งมีห้องน้ำสะอาดภายในห้องพัก (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • 21.00 น. รถไฟออกเดินทางจากเมืองโรวาเนียมิลงใต้สู่กรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของฟินแลนด์
10

Day 10 : เฮลซิงกิ – เรือ SILJA LINE (พักห้อง Sea View) - สต็อคโฮล์ม

 • 09.00 น. รถไฟเดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศฟินแลนด์ ตั้งอยู่ ทางใต้ของประเทศ ริมชายฝั่งอ่าวฟินแลนด์ เฮลซิงกิอยู่ติดกับเมืองวันตาและเมืองเอสโป ซึ่งรวมตั้งเป็นเขตเมืองหลวงหรือมหานครเฮลซิงกิ เฮลซิงกิมีชื่อเดิมว่า “เฮลซิงฟอร์ส” และยังคงเป็นชื่อเมืองในภาษาสวีเดนในปัจจุบัน
 • 09.30 น. รับประทานอาหารเช้า
 • จากนั้น นำท่านชมประเทศที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง กรุงเฮลซิงกิ เจ้าของนาม “ธิดาสาวแห่งทะเลบอลติก” นครลูกครึ่ง มีประชากรกว่าสี่แสนคน มีคาร์ล ลุดวิก เองเกล ชาวเยอรมันทำหน้าที่เป็นสถาปนิกใหญ่ในโครงการสร้างเมืองใหม่นี้ ชมศูนย์กลางของเมืองที่ จัตุรัสรัฐสภา (SENATE SQUARE) ซึ่งมีขนาดใหญ่รองรับคนได้หลายหมื่นคน สิ่งก่อสร้างสำคัญบริเวณจัตุรัสนี้คือ มหาวิหาร (CATHEDRAL) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจัตุรัส ทางทิศตะวันออกและตะวันตกเป็นทำเนียบรัฐบาลและอาคารหลักของมหาวิทยาลัยตามลำดับ และบริเวณจัตุรัสแห่งนี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชนะรางวัลออสการ์เรื่อง “เรดส์” โดยใช้ฉากมโหฬารของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนินกราดในสหภาพโซเวียต / นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารอุสเปนสกี้ (USPENSKY CATHEDRAL) โบสถ์แบบรัสเซียออร์โธดอกซ์ และเป็นโบสถ์นิกายออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก ตัววิหารอุสเปนสกี้ตั้งอยู่บนเนินไม่ไกลจากบริเวณท่าเรือ มีลานกว้างหน้าวิหาร เป็นจุดชมวิวและถ่ายรูปด้านล่างของอ่าวฟินแลนด์และตลาดริมท่าเรือที่สวยงามจุดหนึ่ง / ชม อนุสาวรีย์ฌอง ซีเบเลียส (SIBELIUS MONUMENT) นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงชาวฟินน์ ซึ่งตั้งอยู่ภายใน สวนซีเบเลียส (SIBELIUS PARK) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับฌอง ซิเบเลียส ออกแบบโดย EILA HILTUNEN ประติมากรชาวฟินน์ ประกอบไปด้วยท่อเหล็กประมาณ 600 ท่อเชื่อมประสานเข้าด้วยกัน อนุสาวรีย์ซีเบเลียสนี้มีน้ำหนักถึง 24 ตัน
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 • บ่าย ชม โบสถ์ TEMPPELIAUKIO ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งว่า ROCK CHURCH เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของกรุงเฮลซิงกิ สร้างด้วยหินโดยเฉพาะภายในมีการตกแต่งที่สวยงาม มีสถาปัตยกรรมที่แปลกตาอยู่บริเวณหน้าผาที่มีกำแพงภายในเป็นหิน / นำท่านสู่บริเวณ ตลาดริมท่าเรือ (MARKET SQUARE) ที่มีทั้งส่วนของตลาดปลา,ตลาดผลไม้,ตลาดสินค้าจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว ท่านจะได้ชมภาพชีวิตการจับจ่ายซื้อของของชาวฟินนิช อีกทั้งยังสามารถเลือกชม เลือกซื้อหาเชอร์รี่สด สตรอเบอรี่สด ปลาแซลมอน ไข่ปลาคาร์เวีย ผลิตภัณฑ์ทำจากหนังกวางเรนเดียร์มากมาย ฯลฯ /
 • 17.00 น. จากนั้น เดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางโดยเรือสำราญล่องทะเลบอลติกขนาดมหึมา ล่องผ่านฟยอร์ดอันแสนงามของฟินแลนด์ สู่ทะเลบอลติกจนถึงกรุงสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายในเรือ เช่น ห้องเล่นเกมต่าง ๆ โรงภาพยนตร์ ภัตตาคาร บาร์ คาสิโน ไนต์คลับ ร้านค้าปลอดภาษีที่จำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษสุด พิเศษ !!! ห้องพักแบบมีหน้าต่างทุกห้อง มองเห็นวิวทิวทัศน์ของทะเลบอลติกจากห้องพัก
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์สแกนดิเนเวียน ณ ภัตตาคารบนเรือ อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลนานาชนิด โดยเฉพาะปลาแซลมอนปรุงพิเศษ และไข่ปลาคาร์เวียร์เลิศรส พร้อมเครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็นเบียร์, ไวน์ หรือซอฟดริงค์ให้เลือกดื่มแบบ UNLIMITED เพลิดเพลินกับความหรูหราที่ไม่ธรรมดาในคืนพิเศษนี้ ค่ำคืนนี้ พักผ่อนในเรือสำราญ SILJA LINE
11

Day 11

สต็อคโฮล์ม (สวีเดน)
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
 • 09.30 น. เรือเข้าเทียบท่า กรุงสต็อคโฮล์ม (STOCKHOLM) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสวีเดน ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลทิศตะวันออกของประเทศ เป็นที่ตั้งของรัฐบาลสวีเดน และเป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันของสวีเดน / ชมกรุงสต็อคโฮล์ม นครหลวงที่งดงามที่สุดของประเทศสวีเดน และในกลุ่มสแกนดิเนเวีย ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย 14 เกาะที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก และทะเลสาบมาลาเร็น ทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล / ชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา (VASA SHIP MUSEUM) เรือรบโบราณที่จมระหว่างการออกทะเลเมื่อปี 1628 และจมอยู่ใต้ทะเลนานถึง 333 ปี ได้รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1961 อย่างสมบูรณ์และจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วาซาที่มีชื่อเสียงของสแกนดิเนเวีย
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 • บ่าย นำท่านเข้าชม ศาลาว่าการเมือง (CITY HALL) ซึ่งออกแบบก่อสร้างโดยรังนาร์ ออสเบิร์ก (RANGNAR OSTBERG)  ตัวตึกก่อสร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อนและตกแต่งผนังในห้องเต้นรำที่มีลวดลายฝังหินโมเสกกว่า 19 ล้านชิ้น ขัดผิวหน้าเรียบแล้วเคลือบด้วยทอง ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 12 ปี แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1911 และในเดือนธันวาคมของทุกปี ที่นี่จะใช้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงให้ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก โดยการมอบรางวัลโนเบลจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 10  ธันวาคม โดยผู้พระราชทานคือสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรสวีเดน สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับเหรียญรางวัลโนเบล ใบประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัลประมาณ 10 ล้านโครนหรือประมาณ 70 ล้านบาท / จากนั้น มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อหาสินค้าของฝากที่ย่านถนนช้อปปิ้ง DROTTNINGGATAN ของกรุงสต็อคโฮล์มตามอัธยาศัย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 • เข้าที่พัก โรงแรม CLARION HOTEL SIGN
12

Day 12 : สต็อคโฮล์ม - กรุงเทพฯ

 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • 08.00 น. เดินทางสู่ เกาะลูฟเอิน เพื่อแวะถ่ายภาพของ พระราชวังดรอทท์นิ่งโฮล์ม (DROTTNINGHOLM SLOTTS) พระราชวังที่ประทับของสมาชิกราชวงศ์ที่ทรงแปรพระราชฐานมาจากกัมลา สตัน (GAMLA STAN) เพื่อให้เชื้อพระวงศ์ที่ทรงพระเยาว์ได้มีอุทยานสำหรับผ่อนคลายพระอิริยาบถ พระราชวังดรอทท์นิ่งโฮล์มมีฉายาว่า “แวร์ซายน์น้อย” ตั้งตระหง่านอยู่เหนืออุทยานน้ำพุ รูปปั้น แปลงดอกไม้ รั้วต้นไม้เตี้ย ๆ และต้นไม้สีเข้มที่ดูเผิน ๆ คล้ายหินตั้งสีเขียว
 • 10.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • 14.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 961
13

Day 13 : กรุงเทพฯ

 • 05.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
วันเดินทาง
13 – 25 มิถุนายน 2020 2 – 14 กรกฎาคม 2020
สายการบิน

Scandinavia สแกนดิเนเวีย 13 วัน 11 คืน 2020 (TG)

DEPARTURE/RETURN LOCATION สนามบินสุวรรณภูมิ  (ฺBKK)
DEPARTURE TIME โปรดเดินทางมาถึงอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
INCLUDED
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ ฯ – โคเปนเฮเกน / สต็อคโฮล์ม – กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย

ค่าตั๋วเครื่องบิน ออสโล-อัลตาโดยสายการบิน นอร์วิเจียน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่านเท่านั้น)
ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ และค่าน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม

ค่าวีซ่าประเทศนอร์เวย์

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)
NOT INCLUDED
ค่าทิป คนขับรถฯ ต่อท่าน คิดเป็น  22 ยูโร
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ต่อท่าน คิดเป็น 39 ยูโร หรือขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ
การชำระเงิน งวดที่ 1 : หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
งวดที่ 2 : กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน  หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน  หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน  หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

1.หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากหมดอายุกรุณานำไปต่ออายุก่อนนำส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3
2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 x 2 นิ้ว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปที่ถ่ายเอง)
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
4. กรอกข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งให้ท่าน ณ วันที่ทำการจองทัวร์)
**วีซ่าอินเดีย จำเป็นที่จะต้องโชว์ตัว เพื่อทำการสแกนนิ้ว ณ สถานทูต**

เงื่อนไขอื่นๆ

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทางแทน รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตามตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น) ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้นโรงแรมและห้อง ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาดการชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชำรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างการเดินทางการเดินทางเป็นครอบครัว  หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ม่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมดหลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
วันเดินทาง
13 – 25 มิถุนายน 2020 2 – 14 กรกฎาคม 2020
สายการบิน