วันเดินทาง
21-28 ธันวาคม 2565
สายการบิน

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ไม่พลาดทุกกิจกรรม เดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง กด Add Friend ทางเราได้เลย

เพิ่มเพื่อน
 • ตามล่าหาแสงเหนือ Aurora Hunting ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงาม
 • สนุกกับการขับรถสโนโมบิลตะลุยหิมะ
 • นั่งรถลากเลื่อน โดย สุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้ที่ Husky Farm และกวางเรนเดียที่ Sami Village
 • เที่ยวจุใจมอสโคว์ ซากรอส์

1

Day 1: กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เตหะราน


 • 18.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบกับเจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ ที่ชั้น4 แถว S เคาน์เตอร์สายการมาฮาน แอร์(W5)  ประตู 9 โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
 • 21.30 น. “ ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน โดยสายการบินมาฮาน แอร์ เที่ยวบินที่ W5050 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 07.30 ชม.)
 • 22.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี กรุงอาบูดาบี นำท่านผ่านพิธี
2

Day 2 : เตหะราน-มอสโคว์-

 • 02.15 น. “ ออกเดินทางสู่ มอสโคว์ (MOSCOW) โดยสายการบินมาฮาน แอร์ เที่ยวบินที่ W5084 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 04.15 ชม.)
 • 08.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว กรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 • นำท่านไปยัง ตลาดอิสเมลอฟสกี้ (Izmailovsky Market) ซึ่งเป็นตลาดที่จำหน่ายของที่ระลึกและงานศิลปหัตถกรรมที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในมอสโคว์   ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าที่สวยงามในราคาย่อมเยา เช่น ตุ๊กตาแม่ลูกอ่อน เครื่องหัตถกรรมลายครามที่สวยงาม เครื่องประดับต่างๆ มากมาย ฯ
 • นำท่านไปชม สถานีรถไฟใต้ดิน เป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตมีความงดงามและสวยที่สุดในโลก สถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ประวัติศาสตร์ ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม การตกแต่งของแต่ละสถานีแตกต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต หินอ่อน

 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นให้ท่านได้แวะถ่ายภาพ ณ ชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิม ฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที่ตั้ง ของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
 • จากนั้นนำท่านชม วิหารเซนต์บาซิล(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทำมาจากทับทิม น้ำหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับ ไว้เมื่อปีค.ศ.1995
 • (หมายเหตุ : จัตุรัสแดง, พระราชวังเครมลิน, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่  อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเข้าชม เนื่องจากอาจมีการประกาศปิดจากทางรัฐบาลรัสเซีย ด้วยเหตุผลที่ไม่ได้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนรายการให้ท่านโดยที่ไม่คืนเงินใดๆ )
 • นำท่านช้อปปิ้งที่ Gum Department Store ให้เวลาอิสระแก่ท่านในการช้อปปิ้ง
 • จากนั้นนำท่านไปสู่ ย่านถนนอาราบัท (Arabat Road) ซึ่งเป็นแหล่งช๊อปปิ้งสำหรับนักท่อง เที่ยว เป็นถนนคนเดิน เป็นทั้งย่านการค้า ที่มีความยาวประมาณ 1 กม. ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย สนุกสนานกับการชมสินค้าพื้นเมือง เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัยที่ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น อาทิ แมคโดนัล สตาร์บัค ฮาร์ดร็อคคาเฟต์ และมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน ศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวก

 

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก
3

Day 3 : มอสโคว์-มูร์มันสก์

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำมอสโคว์ เป็นวิหารโดมทองคำที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียมีอยู่ด้วยกัน 5 โดม ตัวอาคารเป็นสีขาว ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่รัสเซียชนะกองทัพนโปเลียน สามารถจุคนได้ 10,000 คน

 

 • จากนั้นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เพื่อออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานมูร์มันสค์
 • 12.55 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมูร์มันสค์ โดยสายการบิน S7 Airlines เที่ยวบินที่ S7 1299
 • 15.50 เดินทางถึง ท่าอากาศยานมูร์มันสค์ เมืองมูร์มันสค์ 
 • เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk) เป็นเมืองท่าของรัฐมูร์มันสค์ อ๊อบ-ลาสต์ (Murmansk Oblast) ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทร เป็นเมืองที่อยู่ติดกับประเทศฟินแลนด์ และนอร์เวย์ ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สําคัญในการมุ่งหน้าออกสู่อาร์ค นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก
 • นำท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***
4

Day 4 : มูร์มันสก์-กีรอฟสก์

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • 09.30 น. นำท่าน ชมพิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear powered Icebreakers) รุ่น Lenin ซึ่งเป็นเรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตัวเมื่อปีค.ศ. 1957 และได้ปลดประจำการแล้ว ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม จอดเทียบท่า อยู่ที่เมืองมูร์มันสก์ (Murmansk) ในอดีตเรือลำ นี้ใช้ตัดน้ำแข็งเพื่อเปิดทาง น้ำแข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า โดยในปัจจุบันยังมีเรือที่ปฏิบัติการตัดน้ำแข็งอยู่

 • จากนั้นนำท่านชมบรรยากาศเมืองมูรมันสก์แบบพาโนรามิค ให้ท่านได้ชมวิวเมืองที่เกิดจากธรรมชาติของอ่าวริมฝั่งที่ทอดยาวประมาณ 20 กิโลเมตรเคียงข้างเนินเขา จากเหนือจรดใต้ และบริเวณนี้ยังมีท่าเรือประมงและยังเป็นท่าเรือที่ทหารใช้ขึ้นบก ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย จากนั้นนำทำชมเมืองมูรมันสก์  ให้ท่านได้ชมศูนย์กลางของเมือง Five Corners Square ซึ่งตั้งอยู่กลางเมือง มูรมันสก์
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ (Husky Farm) ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ เป็นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ได้เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ำแข็งหรือหิมะ
 • ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน(Husky Sledding) โดยที่ฟาร์มนี้จะบริการต้อนรับท่านด้วยชาร้อน ขนมพื้นเมือง กับบรรยากาศต้อนรับที่แสนจะประทับใจ(หมายเหตุ : นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า)

 

 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านนำท่านเดินทางสู่ เมืองกีรอฟสก์ เมืองที่เต็มไปด้วยหิมะอันขาวโพลนในฤดูหนาว  เนื่องจากเมืองกิรอฟสก์ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาในเขตมูร์มันสก์ กายาโอบลาสต์ จึงเหมาะกับการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือเล่นกีฬาฤดูหนาว
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหิมะ (Snow Village) ที่สร้างขึ้นจากหิมะทั้งหมด ที่มีการสร้างประติมากรรมน้ำแข็งเป็นรูปร่างต่างๆที่สวยงาม มีทั้งอาคาร,รูปปั้น, โบสถ์น้ำแข็ง,อุโมงค์ถ้ำ,เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก
 • นำท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***

5

Day 5 : กีรอฟสก์-มูร์มันสก์

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่าน ขับรถสโนโมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ให้ท่านได้สนุกตื่นเต้นกับลานน้ำแข็งกว้างใหญ่ ซึ่งเป็นประสบการณ์สุดสนุกและเร้าใจเป็นอย่างยิ่ง (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) *ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ.เวลานั้น

 • เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซามิ (Sami Village) ณ หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามินี้ ท่านจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดั้งเดิมชมสัตว์เมืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร์ (Reindeer) หมาป่า(Foxes) เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ  แบบชาวพื้นเมืองซามิ
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก
 • นำท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***
6

Day 6 : มูร์มันสก์-มอสโคว์

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมูร์มันสค์  เพื่อออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว
 • 15.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว  เมืองมอสโคว์
 • จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สงครามเย็น (Bunker-42) สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นในสมัย ค.ศ.1950 เพื่อป้องกันการโจมตีจากระเบิดนิวเคลียร์ เป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเป็นอุโมงกว้าง ยาว 65 เมตร ใจกลางกรุงมอสโก เป็นที่เก็บเสบียงอาหาร เชื้อเพลิง การผลิตอากาศ และระบบการระบายอากาศภายในอุโมงใต้ดิน เคยเป็นศูนย์ปฏิบัติการทางอากาศของสหภาพโซเวียต และศูนย์การติดต่อสื่อสารของกองทัพมากว่า 30 ปี ตอนนี้เปิดให้เข้าชมเป็นพิพิธภัณฑ์ที่หาชมได้ยาก ในนี้จะได้พบกับของหายาก เช่น สถานีวิทยุแห่งสหภาพโซเวียต ระบบการป้องกันสารเคมี รูปภาพหายากสมัยสหภาพโซเวียต และที่ทำการของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ โจเซฟ สตาลิน
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก
7

Day 7 : มอสโคว์-เตหะราน

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • 10.45 น. จากนั้นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติวนูโคโว เพื่อออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคไมนี่ เตหะราน
 • 16.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคไมนี่ เตหะราน (เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง)
 • 22.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินมาฮาน แอร์ เที่ยวบินที่ W5 051
8

Day 8 : อาบูดาบี-กรุงเทพฯ

 • 07.25 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
วันเดินทาง
21-28 ธันวาคม 2565
สายการบิน
Aurora