LUXURY TURKEY 10 DAYS 7 NIGHTS (TK)

ตุรกี ดินแดนที่อุดมไปด้วยความงดงามทางสถาปัตยกรรม ที่ผสมผสานกันระหว่างยุโรปและเอเชีย นอกจากนั้นยังเป็นจุดกำเนิดของประวัติศาสตร์ที่นับย้อนหลังไปได้ไกลถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เรื่อยมาจนถึงยุคของกรีกและโรมันอันรุ่งเรือง เมืองคอนสแตนดิโนเปิล หรือเมืองอีสตันบูล ซึ่งเคยสัมพันธ์กับทางเอเชีย ในฐานะเมืองที่เป็นคู่ค้าผ้าไหมที่ส่งออกไปจากเมืองซีอานของประเทศจีน จนก่อให้เกิดเป็นเส้นทางสายไหมที่มีชื่อ