วันเดินทาง
4-11 เมษายน 2563
สายการบิน


ไม่พลาดทุกข่าวสาร ไม่พลาดทุกกิจกรรม เดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง กด Add Friend ทางเราได้เลย

เพิ่มเพื่อน

บินภายใน 2 ครั้ง ที่พัก 4+5 ดาว

อาหารหลากหลาย  ท้องถิ่น จีน ไทย

ชมเมืองกิลกิต และฮุนซ่า หัวเมืองหลักและหุบเขาสูงที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาสูงตระหง่านตระการตา

ล่องเรือชมทะเลสาบอัตตาบัต ทะเลสาบสีฟ้าที่มียอดเขาสูงล้อมรอบ

จุดชมวิวยอดเขาราคาโปชิ ยอดเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะและสูงเป็นอันดับที่27ของโลก

ชม ป้อมปราการบอลทิต สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างแคชเมียร์กับธิเบตที่สวยงาม

ชมธารน้ำแข็งฮ๊อปเปอร์ ธารน้ำแข็งที่ทอดยาวที่สามารถเดินบนธารน้ำแข็งได้อย่างใกล้ชิด

ชม ธารน้ำแข็งพัสสุ ธารน้ำแข็งที่เกิดจากหิมะที่ตกหนาสะสมจนเกิดเป็นธารน้ำแข็งที่สวยงาม

ชมความงดงามของพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ ยอดเขาดุยเคอร์

KHUNJERAB PASSด่านพรมแดนที่สูงที่สุดในโลก

ชม พิพิธภัณฑ์ตักศิลา ศูนย์กลางของการเรียนรู้ศิลปะแบบคานธีรา ที่มีแหล่งโบราณคดีกว่า 50 แห่ง

 

1

Day 1: Departure

กรุงเทพฯ-อิสลามาบัด
 • 16.00 น.คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบกับเจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ ที่ชั้น 4 แถว C เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG)  ประตู 2 โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
 • 19.00 น. ออกเดินทางสู่ อิสลามาบัด โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-349
 • 22.10 น. เดินทางถึง สนามบินอิสลามาบัด หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
 • พักที่ โรงแรม SERENA HOTEL หรือเทียบเท่า
2

Day 2 : เมืองอิสลามาบัด-เมืองกิลกิต-ยอดเขาคาราโปชิ-ป้อมปราการบอลทิต-เมืองฮุนซ่า

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง
 • 07.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกิลกิต โดย สายการบิน ปากีสถานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PK605
 • 08.15 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองกิลกิต หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านสู่เมืองกิลกิต เป็นเมืองหลวงตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศปากีสถาน ห่างจากเมืองอิสลามาบัดระยะทางโดยประมาณ 500 กิโลเมตร หากนั่งรถจะใช้เวลาประมาณ15-18 ชั่วโมง เมืองกิลกิตนั้นเป็นเมืองสำคัญในอดีตเพราะเคยเป็นเมืองที่มีเส้นทางสายไหมตัดผ่านและเป็นเส้นทางเผยแพร่พุทธศาสนาไปยังเมืองต่าง ๆ ปัจจุบันกลายเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญไปตามทางหลวงโคราคารัม (KARAKORAM) ที่มีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังเมืองสการ์ดู, เมืองจิตราล, เมืองเปศวาร์อิสลามาบัด และประเทศจีนหลังจากนั้นออกเดินทางไปตามถนนหลวงคาราโครัมท่านจะได้พบกับความสวยงามของแม่น้ำฮุนซ่ารวมถึงหมู่บ้านต่างๆ ริมทางขนานกับเส้นทางสายไหมเก่า (OLD SILK ROAD) ซึ่งในอดีตเป็นเส้นทางการค้าและวัฒนธรรม

 • นำท่านสู่จุดชมวิวยอดเขาราคาโปชิ ท่านจะได้ชื่นชมความสวยงามของเทือกเขาราคาโปชิที่ปกคลุมด้วยหิมะอย่างใกล้ชิด ยอดเขาแห่งนี้มีความสูง 7,790เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและถูกจัดอันดับความสูงอยู่ในอันดับที่ 27 ของโลก

 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
 • นำท่านชม ป้อมปราการบอลทิต ตั้งอยู่ในหุบเขาฮุนซ่าไกล้เมืองคาริมาบัดทางตอนเหนือของปากีสถาน โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004ป้อมปราการมีความเก่าแก่ถึง 700 ปี ในอดีตเคยเป็นพระราชวังหลวงที่มีสถาปัตยกรรมรูปแบบผสมผสาน ระหว่างแคชเมียร์กับทิเบต พระราชวังได้มีการปรับปรุงและต่อเติมในส่วนต่าง ๆ เพิ่มขึ้น จนมีรูปแบบเหมือนดังเช่นปัจจุบัน ทางขึ้นของป้อมปราการนั้นรถไม่สามารถขึ้นไปได้ จะต้องเดินเท้าขึ้นไปเท่านั้น ตามทางที่เดินขึ้นไปท่านจะได้เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และร้านมีขายของที่ระลึกให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อตลอดเส้นทางเช่นกัน เมื่อท่านขึ้นไปถึงแล้วท่านได้พบกับความสวยงามของป้อม ปราการและเทือกเขาที่ล้อมรอบอยู่ทุก ๆ ด้าน และวิวของหมู่บ้านที่ลดหลั่นลงไปเป็นขั้น ๆหลังจากนั้นนำท่านสู่เมืองคาลิมาบัดซึ่งอยู่ด้านล่างของป้อมบัลทิตชาวบ้านในเมืองนี้ส่วนใหญ่จะมีอาชีพปลูกผลไม้เมืองหนาวเช่น แอปเปิ้ล และแอปริคอท เนื่องจากอากาศในหุบเขาแห่งนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ปล่อยอิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝาก ผลไม้สด และผลไม้อบแห้ง ก่อนนำท่านกลับสู่เมืองฮุนซ่า

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • พักที่  SERENA HUNZA HOTEL หรือเทียบเท่า
3

Day 3 : เมืองฮุนซ่า-นากาวัลเลย์-HOPPER VALLEY-GLACIER HOPPER-หมู่บ้านโบราณ-ยอดเขาดุยเคอร์

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • 09.30 น. นำท่านเดินทางสู่ นากาวัลเลย์ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลที่ 2438 เมตร อดีตนั้นเคยเป็นเมืองหลวงรัฐนากา จนกระทั่งล่มสลายลงในปี ค.ศ. 1974 ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความงดงามของต้นไม้ ลำธารตลอดทาง ท่านจะได้ชื่นชมความงามของ เทือกเขาราคาโปชิ และเทือกเขาอีกหลาย ๆ และอื่น ๆ อีกกว่า 30 ยอดเขา
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ HOPPER VALLEY เพื่อชมธารน้ำแข็งฮ๊อปเปอร์ (GLACIER HOPPER) เป็นธารน้ำแข็งที่มีความเก่าแก่จากการทับถมของหิมะที่มาอย่างยาวนาน จากหิมะจนกลายเป็นหินมีบันทึกว่าธารน้ำแข็งแห่งนี้เป็น เคลื่อนไหวเร็วที่สุดในโลก จุดที่เราจะเข้าไปชมนั้นจะเป็นจุดที่ใกล้ธารน้ำแข็งมากที่สุด เราสามารถเข้าไปชมในจุดที่กำหนดเท่านั้น

 • รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • บ่ายจากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านโบราณ ในอดีตนั้นมีความเฟื่องฟูเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นทางผ่านของเส้นทางสายไหมจึงทำให้คนจากหลายเมืองผ่านมาพักที่หมู่บ้านแห่งนี้
 • นำท่านเดินทางต่อสู่ ยอดเขาดุยเคอร์ เพื่อชมความงดงามของพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าตามแนวเทือกเขาสุดแสนโรแมนติก

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • พักที่ THE EAGLE NEST HOTEL หรือเทียบเท่า
4

Day 4 : LADY FINGER-นั่งเรือชมทะเลสาบอัตตาบัต-เมืองกุลมิต-สะพานฮุซเซน-ธารน้ำแข็งพัสสุ-KHUNJERAB PASS-เมืองฮุนซ่า

 • 05.30 น. เช้านี้นำท่านชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง ท่านจะได้เก็บภาพบรรยากาศพระอาทิตย์ยามเช้ากระทบยอดเขาที่มีหิมะปกคลุม โดยจุดนี้ ท่านะจะได้เห็นยอดเขาที่มีรูปร่างลักษณะแปลกตาจนถูกขนานนามว่า นิ้วมือของหญิงสาว หรือ Lady Finger และรวมถึงยอดเขาที่สูงที่สุดระดับโลกถึง 5 เขา คือ รัคคาโปชิ, Diran, Golden Peak, Ulter Peak และ Mulogianting Peak

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อนำท่าน นั่งเรือชมทะเลสาบอัตตาบัต (จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที) ท่านจะได้ชมความงดงามของทะเลสาบสีฟ้าราวกับเทอร์ควอยซ์ตัดกับเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุม ทะเลสาบตั้งอยู่ในหุบเขาฮุนซ่า เกิดจากดินถล่มเพราะแผ่นดินไหวเมื่อปี  2009 ลงมาปิดกั้นการไหลของน้ำในแม่น้ำฮุนซ่าจึงเกิดเป็นทะเลสาบแห่งนี้  ทะเลสาบมีความยาว  21 เมตร และลึก 103 เมตร ทางการจีนได้ช่วยสร้างอุโมงค์ผ่านภูเขาเพื่อเชื่อมกับถนนคาราโครัมใหม่ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ทะเลสาบอัตตาบัดจึงกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของปากีสถานเช่นกัน

 • จากนั้นนำท่านสู่ เมืองกุลมิต   แปลว่า หุบเขาแห่งทุ่งดอกไม้ ตามความหมายของภาษาท้องถิ่น มีพื้นที่ครอบคลุมทางเหนือของหุบเขาฮุนซ่า เป็นเมืองที่มีความเก่าแก่มีอายุมานานหลายทศวรรษตั้งอยู่บนความสูง 2,408 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
 • นำท่านสู่สะพานวัดใจหรือสะพานฮุซเซน แห่งทะเลสาบโบริทสะพานแขวนมีอายุนับร้อยปี ถูกจัดให้เป็นสะพานที่น่ากลัวที่สุดในโลก สะพานมีลักษะเป็นสะพานถูกขึงด้วยลิงพาดด้วยไม้แบบห่างๆ ดังนั้นเวลาข้ามเราจะมองเห็นแม่น้ำที่ไหลอยู่ด้านล่าง

 • เดินทางสู่เมือง PASSU เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ บนทางหลวงคาราโครัมไฮเวย์ ติดกับแม่น้ำ ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับยอดเขาที่มีลักษณะคล้ายกับทางแหลมของหลังคาปราสาทจนได้ชื่อว่า PASSU CONES หรือ PASSU CATHERDRAL 

 • จากนั้นนำท่านชม ธารน้ำแข็งพัสสุ โดยที่ท่านต้องใช้เวลาเดินประมาณ 1 กิโลเมตร  PASSU GLACIER นั้นเป็นธารน้ำแข็งที่เกิดจากหิมะที่ตกมาสะสมจนหนา 50 – 60 เมตร แล้วเคลื่อนตัวลงมาตามไหล่เขาอย่างช้า ๆ ทำให้เกิดการสึกกร่อนลึกลงไปเพราะความหนักของหิมะ พื้นดินที่รองรับจึงเกิดเป็นร่องลึกและกว้างเพราะมีน้ำหนักของน้ำแข็งกดทับ ธารน้ำแข็งจะค่อย ๆ ครูดบริเวณที่รองรับจนเกิดหุบเขาตัดขวางรูปตัวยู เมื่อธารน้ำแข็งไหลไปถึงตอนล่างธารน้ำแข็งก็ค่อย ๆ แตกออกแล้วก็จะละลายกลายเป็นลำธาร

 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 • นำท่านเดินทางสู่ KHUNJERAB NATIONAL PARK โดยเราจะผ่าน KHUNJERAB PASS เป็นเส้นทางที่ราบสูงผ่านเทือกเขาคาราโครัม เป็นเส้นทางชายแดนระหว่างปากีสถานกับตอนใต้ของมณฑลซินเจียงประเทศจีน มีระดับความสูง 4,693เมตร ถือว่าเป็นทางผ่านพรมแดนระหว่างประเทศที่สูงที่สุดในโลก ในอดีตอุทยานแห่งนี้จัดตั้งขึ้นปกแกะพันธ์มาโคโปโล เสือดาวหิมะ และแกะภูเขา ระหว่างทางนั้นจะเราจะได้พบกับงดงามของเทือกเขาที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ สลับกับท้องฟ้าที่สวยงามสองข้างทาง และในบางพื้นที่ท่านจะได้พบกับ แกะพันธ์มาโคโปโล เป็นแกะพันธุ์ที่มีเขางอโค้งสวยงาม

 • จากนั้นนำท่านสู่ ด่านพรมแดนที่สูงที่สุดในโลก เป็นจุดที่มีความสูงที่สุดของถนนหลวงลอยฟ้าคาราโครัมย์ไฮเวย์ ในสมัยก่อนเป็นเส้นทางสายไหมระหว่างประเทศจีน อินเดีย และอัฟกานิสถานเพื่อทำการค้าขาย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองฮุนซ่า เพื่อเข้าโรงแรมที่พัก

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 • พักที่ SERENA HUNZA HOTEL หรือเทียบเท่า

5

Day 5 : เมืองฮุนซ่า-เมืองกิลกิต-ตลาดพื้นเมือง-พระพุทธรูปคาร์กาห์

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองกิลกิต (ระยะทาง 105 กิโลเมตร) ระหว่างทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพความ งดงามของภูเขา แม่น้ำ ทั้งสองข้างทาง และจะแวะให้ท่านเลือกซื้อของฝากที่ ตลาดพื้นเมือง ก่อนที่จะถึงเมืองกิลกิต
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านไปชม พระพุทธรูปคาร์กาห์ พระพุทธรูปยืนถูกแกะสลักไว้บนหน้าผาในหุบเขาคาร์กาห์ ใน  สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 7  พระพุทธรูปมีลักษณะเป็นองค์พระยืน ในลักษณะแบบนูนต่ำ องค์พระมีความสูง 50 ฟุต ปรากฏเด่นอยู่บนหน้าผาหินตั้งชัน ถูกค้นพบในช่วงปี ค.ศ. 1938 – 1939 ห่างจากองค์พระไปประมาณ 400 เมตร ยังค้นพบเจดีย์ 3 องค์ด้วยเช่นกัน ยังมีตำนานที่เกี่ยวกับพระพุทธรูปแกะสลักคาร์กาห์นี้ที่ถูกเล่าขานโดยชาวบ้านในท้องถิ่น ตามตำนานระบุว่าครั้งหนึ่ง บริเวณแถบนี้มียักษ์กินคนตนหนึ่งอาศัยอยู่ เรียกกันว่า “ยักษิณี” (YAKHSNI) ชาวบ้านนั้นได้รับความเดือดร้อนจากยักษ์ตนนี้ได้ร้องขอความช่วยเหลือจากนักบวชที่ผ่านทางมาและนักบวชก็ได้ตรึงนางยักษิณีตนนี้ไว้ที่ก้อนหินเพื่อไม่ให้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอีก (จากจุดจอดรถจะต้องเดินเข้าไปประมาณ 15 นาที)

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • พักที่ SERENA HOTEL GILGIT หรือเทียบเท่า

6

Day 6 : เมืองกิลกิต-เมืองอิสลามาบัด-จุดชมวิว-มัสยิดไฟซาล-อนุสาวรีย์ปากีสถาน

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อขึ้นเครื่องไปยัง เมืองอิสลามาบัด เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
 • 08.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสลามบัด โดย สายการบิน ปากีสถาน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PK606

 • 09.50 น. เดินทางถึงเมืองอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน
 • นำท่านสู่ จุดชมวิวของเมือง DAMAN-E KOH เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองได้แบบพาโนรามาตั้งอยู่บนเทือกเขา MARGALLA HILLS ทางตอนเหนือของกรุงอิสลามาบัด

 • เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารไทย WIDE RICE @ SERENA HOTEL ISLAMABAD
 • จากนั้นนำท่านชม มัสยิดไฟซาล เป็นจุดศูนย์กลางของเมืองอิสลามาบัด ชาวมุสลิมจะเข้ามาใช้เพื่อประกอบศาสนกิจ มัสยิดแห่งนี้เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ. 1987 สร้างโดยกษัตริย์ซาอุดิอาระเบีย King Faisal จึงนำพระนามของพระองค์ใช้เป็นชื่อมัสยิดแห่งนี้ โดยให้นายช่างชาวตุรกีออกแบบให้เป็นทรงเต็นท์ 8 เหลี่ยมของชาวเบดูอินหรือพวกเร่ร่อนซึ่งมาถึงบริเวณนี้เป็นพวกแรก มัสยิดไฟซาลสามารถจุจุคนได้ถึง 100,000 คน และบริเวณรอบนอกจุได้อีกกว่า 200,000 คน และมีเสามินาเร็ท (หอขาน) 4 ต้น ขนาบสี่มุม สูงต้นละ 79 เมตร (การเข้าชมควรแต่งกายสุภาพ มิดชิด ไม่ส่งเสียงดัง และก่อนถ่ายภาพควรขอขออนุญาตก่อนทุกครั้ง)

 • หลังจากนั้นนำท่านไปยัง อนุสาวรีย์ปากีสถาน เป็นอนุสาวรีย์แห่งชาติและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาชาการ์ปาเรียนทางตะวันตก ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีของชาวปากีสถาน อนุสาวรีย์นั้นถู  กสร้างให้เหมือนรูปกลีบดอกไม้สี่กลีบ สร้างขึ้นจากหินแกรนิต โดยแต่ละกลีบนั้นเป็นตัวแทนแคว้นสำคัญของปากีสถานทั้ง 4 แห่งได้แก่ แคว้นบาลูจิสถาน,แคว้นสินธ์,แคว้นปัญจาบ และแคว้นไคเบอร์ปัคตูนควา โดยแต่ละกลีบจะมีภาพแกะสลักของ สถานที่สำคัญของประเทศทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ มัสยิดแบดชาฮิ, ป้อมเมืองลาฮอร์, ช่องเขาไคเบอร์ และมินาร์ เอ ปากีสถาน ในใจกลางของอนุสาวรีย์จะมีประติมากรรมรูปสามเหลี่ยมที่มีฐานเป็นดาวห้าแฉก ล้อมรอบไปด้วยน้ำ ที่แสดงถึงบุคคลสำคัญอย่าง มูฮัมหมัด อาลี จินนาห์ บิดาแห่งปากีสถานและมูฮัมมัด อิกบาล กวีและนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงแห่งปากีสถาน ซึ่งดวงดาวและพระจันทร์ยังเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามอีกด้วย

 • ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร MONEL RESTAURANT
 • พักที่ SERENA HOTEL หรือเทียบเท่า

7

Day 7 : เมืองอิสลามาบัด-เมืองตักศิลา-พิพิทธภัณฑ์ตักศิลา- CENTAURUS DEPARTMENT STORE-สนามบินเมืองอิสลามาบัด

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองตักศิลา ตั้งอยู่ในรัฐปันจาบของประเทศปากีสถาน ห่างจากเมืองหลวงไปโดยประมาณ 1 ชั่วโมง ปัจจุบันเหลือแต่ซากเมืองให้เห็นในเมืองมีสถานที่สำคัญคือพิพิธภัณฑ์ โบสถ์และเจดีย์อยู่เป็นจำนวนมาก องค์กรยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี 1980เมืองตักศิลายังมีชื่อเสียงในการที่เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ศิลปะแบบคานธีรา ประติมากรรม สถาปัตยกรรม การศึกษา และพระพุทธศาสนา มีแหล่งโบราณคดีว่า 50 แห่งกระจายอยู่ในบริเวณ 30 กม. รอบเมือง จุดชมเมืองที่สำคัญๆ นั้นแบ่งได้ดังนี้คือ พิพิธภัณฑ์ตักศิลา , เจดีย์ธรรมยาสิกา,เมืองเก่าชีร์กัป , อารามจูเลี่ยน , เทวาลัยจันเดียล

 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
 • นำท่านซื้อของฝากที่ CENTAURUS DEPARTMENT STORE เป็นห้างขนาดใหญ่ปล่อยให้ท่านเดินเลือกซื้อของฝากอย่างอิสระ
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ อิสลามาบัต เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
 • 23.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-350

8

Day 8

พาสสุ – เมืองชีลาส – จุดชมวิวราคาโปชิ – Chilas Rock Carving
 • 06.25 น. เดินทางมาถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

วันเดินทาง
4-11 เมษายน 2563
สายการบิน

ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ 8 วัน 6 คืน

DEPARTURE/RETURN LOCATION สนามบินสุวรรณภูมิ  (ฺBKK)
DEPARTURE TIME โปรดเดินทางมาถึงอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
INCLUDED
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-อิสลามาบัด-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG)

ค่าตั๋วเครื่องบิน อิสลามาบัด-สการ์ดู โดยสายการบิน ปากีสถานอินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
ค่าโรงแรมที่พัก 10 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม และค่าน้าดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (ประเทศออสเตรีย) สำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย
ค่าบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ ตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)
NOT INCLUDED
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 ยูเอส ต่อท่าน ต่อวัน รวม 7 วัน คิดเป็น 35 ยูเอส
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 ยูเอส ต่อท่าน ต่อวัน รวม 8 วัน คิดเป็น 24 ยูเอส (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กก./1ใบ/ท่าน) และ (7 กก./1ใบ/ท่านถือขึ้นเครื่อง)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ
การชำระเงิน หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 40,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไขท่านสามารถโอนเงินเข้ำบัญชีของบริษัทฯ ดังรำยละเอียดดังนี้
การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน  หักค่ามัดจำ 40,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน  หักค่ามัดจำ 40,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน  หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใช้เวลายื่น 15 วันทำการ)
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทาง หนังสือเดินทางห้ามชำรุด หรือขีดเขียนใดๆทั้งสิ้นภายในหนังสือเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (สัดส่วนใบหน้าโดยละเอียดเฉพาะใบหน้าสูง 3 ซม. วัดจากหน้าผากถึงคาง***) (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและต้องไม่ซ้ำกับรูปวีซ่าที่มีในเล่ม สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป และให้ประกบด้านหน้าเข้าหากัน (กรุณาอย่าให้รูปเลอะหมึก และอย่าให้รูปมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูตจะไม่รับรูปแบบนี้ ท่านอาจจะต้องถ่ายใหม่)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน หรือ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)
4. หลักฐานการเงิน
– กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้เดินทาง ขอจากทางธนาคารเท่านั้น ต้องเป็น Statement ตัวเต็มจากธนาคารเท่านั้น ไม่ใช่สำเนาจากสมุดบัญชี และ อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่าสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจำ
– กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สำเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์(ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย) ย้อนหลัง 6 เดือน
5. หลักฐานการทำงาน(ภาษาอังกฤษและมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์)
– กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด ต้องสะกดให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
– กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
– กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอม และต้องมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์) ต้องสะกดชื่อ-สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
6. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ขอสำเนาสูติบัตร
กรณีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง
(กรุณาขอ 2 ฉบับ เพื่อสำหรับยื่นวีซ่า 1 ฉบับ และอีก 1 ฉบับ รบกวนเตรียมมาวันเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน)
– หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
– หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
– หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
– กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียว
– กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า
7. กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
*** ทางสถานทูตไม่ให้ดึงเล่มพาสปอร์ตในทุกกรณี หากลูกค้าจำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตเดินทางในช่วงที่ยื่นวีซ่ากรุ๊ป ลูกค้าจะต้องไปแสดงตัวยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้นและต้องแนบตั๋วที่จะเดินทางก่อนหน้า
เพื่อแจ้งให้สถานทูตรับทราบ ***1

เงื่อนไขอื่นๆ

เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใช้เวลายื่น 15 วันทำการ)
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทาง หนังสือเดินทางห้ามชำรุด หรือขีดเขียนใดๆทั้งสิ้นภายในหนังสือเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (สัดส่วนใบหน้าโดยละเอียดเฉพาะใบหน้าสูง 3 ซม. วัดจากหน้าผากถึงคาง***) (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและต้องไม่ซ้ำกับรูปวีซ่าที่มีในเล่ม สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป และให้ประกบด้านหน้าเข้าหากัน (กรุณาอย่าให้รูปเลอะหมึก และอย่าให้รูปมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูตจะไม่รับรูปแบบนี้ ท่านอาจจะต้องถ่ายใหม่)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน หรือ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)
4. หลักฐานการเงิน
– กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้เดินทาง ขอจากทางธนาคารเท่านั้น ต้องเป็น Statement ตัวเต็มจากธนาคารเท่านั้น ไม่ใช่สำเนาจากสมุดบัญชี และ อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่าสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจำ
– กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สำเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์(ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย) ย้อนหลัง 6 เดือน
5. หลักฐานการทำงาน(ภาษาอังกฤษและมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์)
– กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด ต้องสะกดให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
– กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
– กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอม และต้องมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์) ต้องสะกดชื่อ-สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
6. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ขอสำเนาสูติบัตร
กรณีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง
(กรุณาขอ 2 ฉบับ เพื่อสำหรับยื่นวีซ่า 1 ฉบับ และอีก 1 ฉบับ รบกวนเตรียมมาวันเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน)
– หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
– หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
– หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
– กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียว
– กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า
7. กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
*** ทางสถานทูตไม่ให้ดึงเล่มพาสปอร์ตในทุกกรณี หากลูกค้าจำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตเดินทางในช่วงที่ยื่นวีซ่ากรุ๊ป ลูกค้าจะต้องไปแสดงตัวยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้นและต้องแนบตั๋วที่จะเดินทางก่อนหน้า
เพื่อแจ้งให้สถานทูตรับทราบ ***
วันเดินทาง
4-11 เมษายน 2563
สายการบิน