วันเดินทาง
22 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2562 30 พฤศจิกายน – 09 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม – 05 มกราคม 2563 (59,900)
สายการบิน