วันเดินทาง
16-26 ตุลาคม 2566 13-23 พฤศจิกายน 2566 04-14 ธันวาคม 2566 27 ธันวาคม - 06 มกราคม 2567
สายการบิน

Premium Egypt 11 Days ทัวร์อิยิปต์

Egypt แหล่งอารยะธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่า 7,000 ปี และดินแดนต่างๆรอบสามเหลี่ยมตามลุ่มน้ำไนล์อันอุดมสมบูรณ์นี้ ได้ถูกรวบรวมเป็นอาณาจักรขึ้นโดยฟาโรห์ ในอดีตได้เคยถูกปกครองโดยชนเผ่าต่างๆที่อยู่ล้อมรอบ และถูกรุกรานโดยพวกเปอร์เซีย นอกจากนั้นยังมีพวกกรีก โรมัน และจนกระทั่งพวกอาหรับได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงและนำเอาศาสนาอิสลามเข้ามา

  • เมืองเมมฟิส เมืองหลวงเก่าของอียิปต์ •ชมรูปแกะสลักโบราณที่พิพิธภัณฑ์รามเสสที่ 2 •ชมปิรามิดขั้นบันไดและสฟิงซ์เมืองโบราณซัคคาร่า •ชมวัตถุโบราณอันทรงคุณค่าที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ณ กรุงไคโร •เมืองอัสวานสถานที่ตากอากาศที่สำคัญของอียิปต์ •ล่องเรือใบโบราณเฟลุคกะ •ชมเขื่อนอัสวาน •เสาหินโอเบลิสก์ •ชมวิหารอาบูซิมเบล •ชมวิหารออมคอมโบ •ชมวิหารแห่งเมืองเอ็ดฟู •ชมวิหารลักซอร์ •ชมวิหารคานัค •ชมนครแห่งความตาย •ชม วิหารฮัตเชปซุต •ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน•ชมเมืองเอล็กซานเดรีย •ชมปัอมปราปราการซิทาเดล •เสาปอมเปย์ •ชมเมืองเก่าไคโร •เที่ยวโอเอซิสไฟยุม

☺พักโรงแรมแรมระดับ 5 ดาว ☺พักเรือระดับ Luxury ☺อาหารดี ☺บินภายในสองขา

วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  
21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอมิเรตส์ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ ** แถว U
วันที่สอง กรุงไคโร  
01.05 น. Q“เหิรฟ้าสู่เมืองดูไบ” โดยสายการบิน แอร์เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่  EK385

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 06.10 ชม.)

 
05.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดูไบ แวะพักเปลี่ยนเครื่องเพื่อต่อเครื่องไปยังสนามบินนานาชาติไคโร  
08.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติไคโร โดยสายการบิน แอร์เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK927 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 03.49 ชม.)  
10.25 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติไคโร ประเทศอียิปต์ นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นนำท่านชมเมืองรอบๆ กรุงไคโร นำท่านชมสุเหร่าเก่าแก่ประจำเมือง Muhammad Ali Mosque สุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร ที่ชาวอียิปต์ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก สร้างขึ้นจากหินอลาบาสเตอร์(Alabaster) ตามแบบจาก Blue Mosque ในเมืองอิลตันบูล  อาคารทรงสี่เหลี่ยมที่มีโดมทรงกลมอยู่ด้านบน โดมตรงกลางสูงกว่า 52  เมตร และมีโดมอีกสี่มุมโดยรอบ ภายในมีการตกแต่งอย่างบรรจงสวยงาม อีกทั้งยังมีหอนาฬิกาซึ่งเป็นของขวัญที่แสดงสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างอียิปต์และฝรั่งเศส

นำท่านไปชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum) ซึ่งเป็นที่เก็บรักษาโบราณ วัตถุที่มีค่ามากมาย เช่น เตียงชำแหละศพในการทำมัมมี่ ตู้ที่ทำด้วยหินอ่อนสำหรับเก็บอวัยวะภายใน ในการทำมัมมี่ โรงใส่พระศพที่ทำด้วยทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมน และของมีค่าอื่นๆอีกมากมายตั้งแต่ในสมัยอียิปต์โบราณจนถึงสมัยกรีกและโรมัน (รวมราคาค่าเข้าชมมัมมี่)

จากนั้นสัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือใบโบราณ หรือที่เรียกกันว่า เรือเฟลุคกะ (Felucca) ชมบรรยากาศวิถีชีวิต วัฒนธรรมริมสองฝั่งข้างทางแม่น้ำไนล์ ยามเย็น ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ã Intercontinental Hotel หรือเทียบเท่า*****     CAIRO
วันที่สาม กรุงไคโร-โอเอซิสไฟยุม  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  บุฟเฟต์
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไฟยุม(Fayoum) นครในอียิปต์ตอนกลาง ตั้งอยู่ในโอเอซิสไฟยุม ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงไคโรราว 100 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ถือเป็นอีกเมืองเก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของอียิปต์

เที่ยวชม Wadi El Rayan เขตสงวนที่พื้นที่เต็มไปด้วยภูมิประเทศที่น่าตื่นตาตื่นใจ เช่น โอเอซิส ภูเขา หินรูปร่างประหลาด และน้ำตก ตัวอย่างเช่น  Wadi El Rayan Lake, Wadi El Rayan Waterfalls, Jabel El Medawara, Magic Lake El Modawra Mountain และ Wadi Hitan National Park  ที่ท่านจะประหลาดใจไปกับสถานที่ต่างๆ ให้ท่านเพลิดเพลินกับวิวบรรยากาศสองข้างทางตลอดวัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นำท่านเดินทางไปยัง  Valley of the Whales  หรือ Wadi El Hitan  หนึ่งในสถานที่สำคัญที่สุดเมือง แหล่งท่องเที่ยวโบราณคดี ที่มีการพบฟอสซิลทางทะเลและซากทางโบราณคดีจำนวนมาก รวมไปถึงฟอสซิลวาฬที่คาดว่ามีอายุหลายล้านปียุคก่อนประวัติศาสตร์ ถือเป็นฟอสซิลวาฬที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยพบมา ที่ได้รับการคุ้มครองโดย UNESCO

กิจกรรม Skating on the sand หรือการสไลด์แบบบอร์ดมาจากเนินทราย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ã Helnan Auberge Fayoum Hotel หรือเทียบเท่า*****     ASWAN
วันที่สี่ ไฟยุม-เมมฟิส-กีซ่า-อัสวาน  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  บุฟเฟต์
นำท่านเดินทางไปยัง เมืองเมมฟิส(Memphis) ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของอียิปต์โบราณ เป็นศูนย์กลางการปกครองที่สำคัญแห่งหนึ่ง ในบริเวณดอนสามเหลี่ยมของแม่น้ำไนล์มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ที่ 1 และยังเป็นเมืองที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีบทบาทในการรวม อียิปต์เข้าเป็นประเทศเดียวเมื่อ 5,000 กว่าปีแล้ว (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)

นำท่านเข้าชมใน พิพิธภัณฑ์รามเสสที่ 2 ชมการแกะสลักรูปโบราณต่างๆมากมายจากหินที่ยังหลงเหลืออยู่ในระดับพื้นดินพร้อมกันนั้นชมรูปแกะสลักขนาดยักษ์ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ด้วยฝีมือการแกะสลักที่ประณีตและสวยงามมากจากนั้นออกเดินทางต่อไปยัง เมืองโบราณซัคคาร่า (Sakkara) เพื่อไปชมปิรามิดแบบขั้นบันได ซึ่งถือว่าเป็นปิรามิดแห่งแรกของอียิปต์ ให้ท่านได้ชมปิรามิด (Pyramid) แห่งแรกของโลก ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นที่ ฝังพระศพของกษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของการสร้างปิรามิดในยุคต่อมา ทำให้ท่านได้ทราบเรื่องราวของปิรามิด ตั้งแต่ผู้สร้างไปจนถึงวิธีการสร้าง การตัดหิน และอื่นๆ อีกนานัปการที่ทำให้พิศวง

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  จากนั้นเดินทางไปยัง เมืองกีซ่า(Giza) เมืองใหญ่เป็นอันดับสามของอียิปต์ เพื่อชมปิรามิดใหญ่และเล็ก 6 องค์ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในอียิปต์ และเป็น 1ใน 7 ของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณที่มีอายุราวๆ 3500-4000ปี และได้ถูกขึ้นทะเบียนกับองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกของโลกเมื่อปี ค.ศ. 1979

นำท่านชมปิรามิดที่สำคัญที่สุดมีอยู่ 3 องค์ คือ ปิรามิดแห่งคูฟู ซึ่งเป็นปิรามิดที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์ได้สร้างมา มีฐานแต่ละด้านยาว 230 เมตร สร้างด้วยหินกว่าสองล้านสามแสนก้อน ส่วนต่อมาเป็นปิรามิดหลังกลางคือ ปิรามิดแห่งเคเฟร และปิรามิดเล็กซ้ายสุด คือ ปิรามิดแห่งเมนคูเร ส่วนที่เหลือก็เป็นปิรามิดของสมาชิกในครอบครัว อีก 3 องค์ และที่เบื้องหน้าของปิรามิดเคเฟร  ชมสฟิงซ์ (Sphinx) ผู้ลึกลับและประติมากรรมที่เกิดจากการแกะสลักเนินหินทรายขนาดใหญ่ที่เป็นรูปกึ่งมนุษย์และกึ่งสัตว์ ที่มีลักษณะของร่างกายเป็นสิงห์โตตัวผู้ และมีใบหน้าเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์ และเป็นเสมือนเทพเจ้าของอียิปต์ ให้ท่านได้พักผ่อนกับการขี่อูฐกลางทะเลทราย ชมทิวทัศน์รอบๆ โดยมี ปิรามิดเป็นฉากหลัง  (ค่าบริการขี่อูฐ ไม่รวมอยู่ในรายการท่องเที่ยว)

 

เดินทางต่อไปยังศูนย์กลางการทำ กระดาษปาปีรุส (Papyrus) ซึ่งเป็นการทำกระดาษชนิดแรกของโลก ทำจากต้นปาปีรุส หรือต้นกก และใช้บันทึกข้อความ และเหตุการณ์ต่างๆในสมัยอียิปต์โบราณ ชมโรงงานผลิตหัวน้ำหอม ซึ่งมีหลายกลิ่น เช่น กลิ่นกุหลาบ ดอกบัว และพืชสมุนไพรของอียิปต์ ซึ่งกล่าวกันว่า การทำน้ำหอมแบบนี้ได้สืบทอดมาตั้งแต่สมัยพระนางคลีโอพัตรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ เมืองอัสวาน  
18.45 น. Q“เหิรฟ้าสู่เมืองอัสวาน” โดยสายการบินอียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่ MS86

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 01.45 ชม.)

 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
  เดินทางไปยังโรงแรมที่พัก  
ã Movenpick Hotel หรือเทียบเท่า***** ASWAN
วันที่ห้า อัสวาน  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม   บุฟเฟต์
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองอัสวาน(Aswan) แวะชม เขื่อนอัสวาน(Aswan Dam)  หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ไฮด์แดม ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1960 เพื่อช่วยให้มีน้ำหล่อเลี้ยงไร่นา ตลอดปีอีกทั้งยังใช้พลังน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการของคนทั้งประเทศ และเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำไนล์ไหลท่วมเวลาฝนตกหนักเขื่อนนี้มีความยาว 36,000 เมตร เป็นที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นทะเลสาบที่เกิดจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำไนล์คือทะเลสาบนัลเซอร์ มีความลึกถึง 80 เมตร และกว้างถึง 10 กิโลเมตร

นำท่านชมเสาหินโอเบลิสก์ (The Unfinished Obelisk) ที่สลักจากหน้าผา ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ เสาโอเบลิส์นี้เป็นอนุสาวรีย์ชนิดหนึ่งของอียิปต์โบราณ สร้างขึ้นเพื่อเป็นการบูชาแด่เทพอามุน-รา หรือสุริยะเทพ จากนั้นนำท่านชม วิหารฟิเล (Philae Temple) เทวสถานอียิปต์โบราณที่ตั้งอยู่กลางเกาะที่มีแม่น้ำไนล์ล้อมรอบ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง ที่มีสัญลักษณ์ตราประทับของอดีตผุ้ปกครองมากกมาย ที่ยังคงค่อนข้างสมบูรณ์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีต

จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยังท่าเรือเพื่อเช็คอินที่พักบนเรือสำราญ เรือฟาราห์ ครูส (Farah Cruise) หรือเทียบเท่า เพื่อชมความสวยงามของสิ่งก่อสร้างบริเวณสองฝั่งแม่น้ำไนล์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บนเรือสำราญ บุฟเฟต์
  นำท่านเปลี่ยนไปยังเรือเล็กเพื่อเดินทางไปชม The Nubian Village หมู่บ้านดั้งเดิมที่มีบ้านสีสันสดใสเหมือนอยู่ในโลกการ์ตูนที่สามารถมองเห็นแม่น้ำไนล์ได้ อาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ทาด้วยสีฟ้าเหลืองตัดกับสีขาวประดับประดาอย่างน่ารัก ทั้งร้านค้า ร้านขายเครื่องเทศ และคาเฟ่ ให้อิสระท่านในการเดินเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับไปยังเรือสำราญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ บนเรือสำราญ  
ã พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือสำราญ Farah Cruise หรือเทียบเท่า ASWAN
วันที่หก อัสวาน-อาบูซิมเบล-คอมออมโบ-เอ็ดฟู  
04.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง Breakfast Box
เดินทางไปยัง เมืองอาบูซิมเบล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 04.00 ชม.) โดยรถบัสปรับอากาศ ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เดินทางถึงเมืองอาบูซิมเบล ประเทศอียิปต์ จากนั้นนำท่านชมวิหารอาบู ซิมเบล (Abu Simbel Temple) ซึ่งสร้างโดยฟาโรห์ รามเซสที่2 เป็นวิหารที่สร้างจากจินตนาการที่สวยงามที่สุดในประวัติศาสตร์ของอียิปต์ ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1270 ก่อนคริสตกาล โดยการสกัดเจาะภูเขาทั้งลูกเป็นรูปหินแกะสลักของฟาโรห์นั่งบนบัลลังก์ 4 องค์ เรียงกัน ข้างละ 2 องค์ และตรงกลางเจาะเป็นประตูทางเข้า สองข้างทางจะมีหินแกะสลักเป็นรูปของรามเซสที่2 ยืนตรงข้างละ 4 องค์ตั้งอยู่และจากด้านขวามือจะมีวิหารที่สร้างไว้ติดๆกัน เพื่อให้เป็นอนุสรณ์แด่พระนางเนเฟอร์ตาริ ซึ่งเป็นพระราชินีที่พระองค์โปรดปรานมากที่สุด นั่งรถกลับมายังเมืองอัสวานแล้วกลับไปขึ้นเรือสำราญ จากนั้นเดินทางไปยังเมืองคอมออมโบ(Kom Ombo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเรือสำราญ
  ท่านชม วิหารคอมออมโบ(Kom Ombo Temple) เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าสององค์ คือ เทพโซเบค มีเศียรเป็นจระเข้ ชาวบ้านสร้างวิหารนี้ขึ้นมา เนื่องจากในสมัยก่อนโค้งน้ำตรงที่ตั้งวิหารแห่งนี้จะเป็นจุดที่จระเข้ชอบมานอนเกยอยู่ข้างตลิ่ง ด้วยความเกรงกลัวจระเข้ ชาวบ้านจึงสร้างวิหารคอมออมโบขึ้นมา โดยมีนัยว่า เมื่อเราบูชาคารวะต่อเทพแห่งจระเข้โซเบคแล้ว เทพโซเบคจะปกป้องคุ้มภัยไม่ให้ถูกจระเข้ทำร้ายได้ วิหารแห่งนี้อยู่ด้านขวามือ ส่วนวิหารทางด้านซ้ายบูชาเทพฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็นเหยี่ยว เทพเจ้าแห่งการต่อสู้และความกล้าหาญ

นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองเอ็ดฟู (Edfu) ผ่านชมความสวยงามของธรรมชาติของฟาก ฝั่งแม่น้ำไนล์ และยังเป็นขุมแห่งอารยะธรรมของอียิปต์โบราณด้วย ชมวิหารขนาดใหญ่ ซากรูปสลักขององค์กษัตริย์ฟาโรห์ สฟิงซ์นับพันๆตัว และที่อันเร้นลับซึ่งซุกซ่อนพระศพของ กษัตริย์ในสมัยก่อนคริสตกาล

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ บนเรือสำราญ พร้อมรื่นเริงไปกับ (Galabia Party)
ã พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือสำราญ Farah Cruise หรือเทียบเท่า EDFU
วันที่เจ็ด เอ็ดฟูลักซอร์  
07.00 น. เพลิดเพลินไปกับการนั่งรถม้าชมวิหารแห่งเมืองเอ็ดฟู (Edfu Temple) ที่ยังคงสภาพและได้ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่สุดในขณะนี้ วิหารหลังนี้ได้ถูกสร้างให้แก่ เทพเจ้าฮอรัส ที่มีศีรษะเป็นนกเหยี่ยว ชมวิหารที่ด้านหน้าจะเป็นผนังสูงถึง 36 เมตร มีรูปหินแกะสลักเป็นรูปนกเหยี่ยว 2 ตัว เฝ้าหน้าประตูทางเข้า ส่วนภายในวิหารยังอยู่ในสภาพที่ดีมาก มีห้องหลายห้อง และพื้นจะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทีละน้อยจนเข้าถึงห้องสูงชั้นในสุด ซึ่งเป็นห้องที่พระเจ้าฟาโรห์เข้ามาทำพิธีต่างๆ
เช้า รับประทานอาหารเช้า บนเรือสำราญ บุฟเฟต์
จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองลักซอร์ (Luxor) ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญของอียิปต์เมืองหนึ่ง ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำไนล์ทางตอนใต้ของประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของเมืองหลวงโบราณของทีบส์ มีซากวิหารสำคัญสองแห่งคือ วิหารลักซอร์ และวิหารคาร์นัค
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือสำราญ บุฟเฟต์
ชมวิหารลักซอร์ ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำไนล์ เป็นวิหารคู่บ้านคู่เมืองที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้า ชมวิหารลักซอร์ ที่อเมนโนฟิสที่ 3 ให้สร้างขึ้นใหม่ ให้เป็นวิหารแบบหินทรายเนื้อละเอียดที่ใหญ่โตและสูงกว่าเดิม  ต่อมารามเซสที่ 2 ให้สร้างอุทยานที่หน้าวิหารขึ้น และอลังการด้วยรูปแบบประติมากรรม  
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บนเรือสำราญ
ã   พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือสำราญ Farah Cruise หรือเทียบเท่า LUXOR
วันที่แปด ลักซอร์-กรุงไคโร  
เช้า รับประทานอาหารเช้า บนเรือสำราญ บุฟเฟต์
 นำท่านนั่งเรือข้ามไปยังฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ เพื่อไปชมสุสานที่ฝังศพในหุบเขาที่เรียกว่า นครแห่งความตาย(Valley of The Death) ชมหุบผากษัตริย์ ซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของพระเจ้าฟาโรห์มีถึง 62 แห่ง นอกจากนี้ยังมีหุบผาของพระราชินีและหุบผาของพวกพระบรมวงศานุวงศ์ พวกขุนนางชั้นสูง จากนั้นนำท่านไปชม วิหารฮัตเชปซุต(Temple of Queen Hatshepsut) ที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงพระนามฮัตเซปซุตหรือที่รู้จักกันดีในประวัติศาสตร์ว่าราชินีมีหนวด จากนั้นแวะถ่ายรูปที่ อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน (Coloses of Memnon) หรือสุสานของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3 อดีตเคยใช้เป็นวิหาประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปที่ 3  ประมาณ 2,000 กว่าปีก่อน  เกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง  ทำให้ตัววิหารพังลงมา  เหลือเพียงรูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  ชมวิหารคาร์นัค ที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าโดยใช้เสาที่ใหญ่ที่สุดในโลก และได้รับการต่อเติมจากฟาโรห์หลายพระองค์ จนกระทั่งเป็นวิหารที่ใหญ่โตที่สุดของอียิปต์ มีเนื้อที่ประมาณหนึ่งตารางไมล์ชมภายในวิหารที่มีความกว้าง 50เมตร และยาว102เมตร มีเสาหินขนาดยักษ์ สูง 23 เมตร ถึง 134  ต้น และเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของกษัตริย์รามเซสที่2 ในสมัยโบราณตามประวัติกล่าวว่าต้องใช้แรงงานถึงแปดหมื่นกว่าคนในการสร้างวิหารนี้  จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางไปยังสนามบินเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงไคโร  

 

 

 

 

 

 

 

19.40 น. Q“เหิรฟ้าสู่กรุงไคโร” โดยสายการบินอียิปต์ แอร์เที่ยวบินที่ MS67

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 01.10 ชม.)

20.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติไคโร ประเทศอียิปต์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ã  Intercontinental Hotel หรือเทียบเท่า*****     CAIRO
วันที่เก้า ไคโรอเล็กซานเดรีย  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม บุฟเฟต์
  เดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านชม เมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งเป็นเมืองสำคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิมทีเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่ชื่อว่า ราคอนดาห์ เมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 กว่าปีก่อนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมาพบ จึงให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อให้คล้องจองกับชื่อของพระองค์ เมืองอเล็กซานเดรียนี้ยังเป็น  สถานที่สำคัญในตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอโฉมชื่อก้องโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหารโรมัน มาร์ค แอนโทนี่ และปัจจุบันเมืองนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของ  

 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่าน ชมหลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย(Catacomb) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานใต้ดินแห่งนี้มีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้สำหรับลำเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3 ใช้เป็นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผู้ตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่าตอนที่นักโบราณคดีค้นพบที่นี่เป็นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่

ชม เสาปอมเปย์(Pompey’s Pillar) เป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ จูเลียส  ซีซ่า ผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่งโรมัน ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศัตรูกันและปอมเปย์ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ และได้ถูกชาวอิยิปต์ฆ่าเสียชีวิต ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโดดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว

จากนั้น ชม ป้อมปราการซิทาเดล (CITADEL) ซึ่งใน  อดีตนั้นเป็นที่ตั้งของ ประภาคารฟาโรสถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานและได้มีรับการทะนุบำรุงต่อเติมจากสุลต่านเกตย์เบย์ โดยรวบรามซากเดิมบางส่วนเข้ามา พักผ่อนหย่อนใจกับการชมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่สวยงาม

ชมห้องสมุดอเล็กซานเดรีย(Alexandria Library) หนึ่งในห้องสมุดเก่าแก่ที่เกิดขึ้นในยุคแรกๆของโลก มีหนังสือมากกว่า 8 ล้านเล่ม มีเก้าอี้มากกว่า 20,000 ที่นั่ง ภายในมีทั้งหนังสือยุคเก่าและยุคใหม่ตกแต่งอย่างสวยงามกว้างขวาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ã Hilton Corniche Hotel หรือเทียบเท่า****     ALEXANDRIA
วันที่สิบ อเล็กซานเดรียไคโร-กรุงเทพฯ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม บุฟเฟต์
  นำท่านเดินทางสู่ กรุงไคโร ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศสองข้างทางโดยรถบัสโดยสารใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง  
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  เดินทางสู่ย่านเมืองเก่ากรุงไคโร(OLD CAIRO) จากนั้นนำท่านชมเมืองรอบๆ กรุงไคโร ชมมัสยิดอัมร์อิบันอัล – อัส(Mosque Of Amr Ibn Al-Aas) ซึ่งเป็นมัสยิดหลังแรกๆของประเทศอียิปต์. อัม อิบนุนอาส เป็นบุคลที่ได้นำศาสนาอิสลามเข้ามาเผยแพร่ในประเทศอียิปต์ และได้สร้างมัสยิดแห่งนี้ไว้เพื่อเป็นที่ปฏิบัติภารกิจทางศาสนาอิสลาม ภารกิจนั้นคือการละหมาด วันละห้าเวลา และมัสยิดแห่งนี้ยังได้เป็นสถานที่ๆใช้ในการสอนศาสนาอีกเช่นกัน

ชม The Hanging Church โบสถ์นิกายคอปติกออร์โธดอกซ์ที่มีหลังคาไม้รูปทรงคล้ายเรือโนอาห์ รวมถึงภาพวาดพระเยซูและแท่นเทศน์จากศตวรรษที่ 5

 

  อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ Khan El Khalili bazar ตลาดนัดและตลาดที่มีชื่อเสียงในศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ก่อตั้งขึ้นในฐานะศูนย์กลางการค้าในยุคมัมลุกและได้รับการตั้งชื่อว่าเป็นหนึ่งในคาราวานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง นับแต่นั้นมา ย่านตลาดสดได้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักของไคโรสำหรับนักท่องเที่ยวและชาวอียิปต์ที่ ที่เต้มไปด้วยข้าวของเครื่องใช้ ของที่ระลึกพื้นเมืองมากมาย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร
19.20 น. Q“เหิรฟ้าสู่กรุงดูไบ” โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยสายการบินแอร์เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK924  
วันที่สิบเอ็ด กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  
00.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดูไบ เที่ยวบินที่ EK924  เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องไปยังกรุงเทพฯ(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 03.35 ชม.)
03.05 น. Q“เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยสายการบินแอร์เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK384(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 06.40 ชม.)
12.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*.

 

 

เรื่องเที่ยวไว้ใจเรา Go Together Travel

http://www.gotogethertravel.com/

วันเดินทาง
16-26 ตุลาคม 2566 13-23 พฤศจิกายน 2566 04-14 ธันวาคม 2566 27 ธันวาคม - 06 มกราคม 2567
สายการบิน

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating