วันเดินทาง
18 – 24 มีนาคม 2563 8 – 14 เมษายน 2563 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2563 6 – 12 พฤษภาคม 2563 3 – 9 มิถุนายน 2563
สายการบิน


ไม่พลาดทุกข่าวสาร ไม่พลาดทุกกิจกรรม เดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง กด Add Friend ทางเราได้เลย

เพิ่มเพื่อน

ดินแดนแห่งท้องฟ้าและเทือกเขาเทียนชาน

Kyrgyzstan – Land of Blue Sky and Mt.Tienshan  

        คีร์กีซสถาน เป็นประเทศในเอเชียกลาง มีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน คาซัคห์สถาน ทาจิกิสถานและอุซเบกิสถาน เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล คีร์กีซสถานเดิมเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือก เขาเทียนชานที่แยกตัวออกมาจากเทือกเขาปามีร์ และมีทะเลสาบอีสซิค คูล อยู่ระหว่างสันเขาสูงบริเวณตอนกลางของประเทศ เทือกเขาเทียนชานในเขตคีร์กีซสถาน ที่เป็นต้นน้ำของแม่น้ำซีร์ดายาที่ไหลลงทะเลอารัลในตอนกลางของภูมิภาคอาเซียกลาง

1

Day 1: กรุงเทพฯ – ทาซเค้นท์

 • 20.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว Sเคาน์เตอร์สายการบิน อุซเบกิสถาน แอร์ไลน์ (HY) ประตูทางเข้าที่ 8-9 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับ ตรวจเอกสาร และสัมภาระ
 • 23.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ สู่ เมืองทาซเค้นท์ โดยเที่ยวบินที่ HY-534 เวลาบินประมาณ 6.30 ชม (รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)
2

Day 2 : ทาซเค้นท์-บิสห์เค๊ก –บูราน่า- โชน เคมิน

 • 03.50 น. เดินทางมาถึงสนามบินเมืองทาซเคนท์  (เพื่อเปลียนเครื่องบิน)
 • 07.05 น. ออกเดินทางจาก ทาซเค้นท์ สู่ เมืองบิสห์เค๊ก โดยเที่ยวบินที่ HY-779 (เวลาบินประมาณ 1.20 ชม.)
 • 09.15 น. เดินทางมาถึงสนามบินมานาส/เมืองบิสห์เค๊ก ผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเข้าเมืองและศุลกากร
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่สนามบิน
 • จากนั้น นำท่านเดินทางออกนอกเมือง ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. ระหว่างทาง ท่านจะเพลิดเพลินกับวิวสวยของธรรมชาติ 2 ข้างทาง

 • นำท่านไปชม หอคอยบูราน่า (Burana Tower) ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 ให้เป็นหอมินาเร่ท์ โดย ข่านเนทแห่งคาราข่านนิดส์ ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวที่ถูกสร้างขึ้นในเอเชียกลาง ที่มีความสูงประมาณ 45 เมตร ซึ่งต่อมาในราวศตวรรษที่ 15 ได้เกิดแผ่นดินไหวจึงทำให้ส่วนสูงลดลงมาเหลือเพียงประมาณ 35 เมตร
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
 • 13.00 น. นำท่านชม การแสดงโชว์ม้า หรือ เกมส์บุซคาชิ (Buzkashi Game) ซึ่งเป็นกีฬาในเอเชียกลางที่ผู้เล่นขี่ม้า และแย่งชิงแพะกัน ในบริเวณใกล้ๆ หมู่บ้านบูราน่า
 • นำท่านไปยัง หุบเขาโชน เคมิน (Chon Kemin Valley) ที่ตั้งอยู่ทางบริเวณด้านเหนือของทะเลสาบ

 • หุบเขาโชน เคมิน เป็นสถานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของคีร์กิซสถาน ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับคนที่ชอบกีฬาผาดโผน โดยมีแม่น้ำไหลที่ข้ามคุนไก-อลา ทู และเทือกเขาอิลอิสกี้ อะลาทู มีความยาวกว่า 560 กม. ไปลงยังทะเลสาบ 7 แห่งในลุ่มน้ำนี้ บริเวณแห่งนี้ได้ถูกอนุรักษ์ให้เป็น อุทยานแห่งชาติโชน เคมิน (Chon Kemin National Park) ซึ่งมีพื้นที่เป็นธรรมชาติสีเขียวชอุ่มและกว้างใหญ่ประมาณ 500 เฮก เตอร์/3,000 ไร่ กับความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ป่าที่หายากของหุบเขาเป็นป่าสนที่หลากหลายสายพันธุ์ของสมุนไพรและเห็ดที่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากบริเวณพื้นที่แห่งนี้มีแม่น้ำโชน เคมินที่ไหลจากแม่น้ำที่เป็นธารน้ำแข็งที่เรียกว่า กลาเซียส์ (Glaciers) ที่อยู่บนที่ราบสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 4000 เมตร และไหลผ่านช่องเขาตั้งอยู่ในหุบเขาชิลิค ซึ่งช่องเขาแห่งนี้เป็นดินแดนที่ติดต่อกันระหว่างเทือกเขาซาเลย์สกี้และคุนกี้ อะลา-ทู และแม่น้ำโชน เคมินนี้ไหลผ่านไปยังแม่น้ำชู
 • 15.00 น. เดินทางถึงหุบเขาโชน เคมิน นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก
 • 15.30 น. ให้ท่านได้ชมความสวยงามของธรรมชาติ ที่มีความสดชื่นของอากาศอันบริสุทธิ์ของหุบเขาโชน เคมิน ซึ่งท่านจะสนุกสนานกับหลากหลายกิจกรรมกลางแจ้งที่นิยมของนักท่องเที่ยว เราจะนำท่านนั่งรถม้าลากขึ้นไปชมวิวที่สวยงามตามจุดต่างๆ บนเขา ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความสวยงามของหุบเขาโชน เคมิน และเทือกเขาเทียนซาน
 • 19.30 น. รับประทานอาหารค่ำแบบบาร์บีคิว ในบรรยากาศสวยงามท่ามกลางขุนเขา บริเวณที่พัก
 • พักที่ Ashu Guest House
3

Day 3 : โชน เคมิน - โชลพอน อะทา - อีสซิค คูล

 • 07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • 09.30 น. นำท่านเดินทางไป หมู่บ้านทัมม์เชย์ (Tamchy Village) ที่อยู่ตอนเหนือของทะเลสาบอีสซิค คูล
 • 10.30 น. นำท่านชม การสาธิตการประดิษฐ์งานฝีมือในสไตล์คีร์กิซ (Felt Making Demonstration) ที่หมู่บ้านทัมม์เชย์
 • 11.35 น. นำท่านออกเดินทางต่อไปยัง เมืองโชลพอน อะทา (Cholpon Ata) ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของทะเลสาบอีสซิค คูล ระยะทางห่างประมาณ 80 กม.และยังเป็นศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดอีสซิค คูลอีกด้วย

 • เมืองโชลพอน อะทา เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบฯ มีที่พักโรงแรม และรีสอร์ท มากมาย ซึ่งในหน้าร้อนของแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่แห่งนี้ ซึ่งในอดีตในขณะที่โซเวียตปกครองอยู่ ก็ได้นำนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียจากส่วนต่างๆของประเทศเดินทางมาเที่ยวพักผ่อนกันมากมาย
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในโรงแรม

 • 13.30 น. นำท่านเดินทางไปชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ชมการแกะสลักเรื่องราวต่างๆ ที่อยู่ตามก้อนหินของคนยุคโบราณที่เข้ามาตั้งหลักแหล่งที่ในบริเวณนี้ มีรูปภาพสัตว์ และภาพการล่าสัตว์ด้วย
 • 14.45 น. นำท่านออกเดินทางไปยัง ทะเลสาบอิคซิค คูล (Issykul Lake) และเช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก
 • 15.15 น. อิสระให้ท่านชมความสวยงามของ ทะเลสาบอีสซิค คูล ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านตะวันออกของประเทศของบริเวณเทือกเขาเทียนชาน เป็นทะเลสาบที่มีความยาวประมาณ 182 กม. ความกว้างประมาณ 60 กม.และมีความลึกประมาณ 270 เมตร มีความกว้าง ใหญ่ประมาณ 6,236 ตร.กม. โดยมีแม่น้ำ 118 สายที่ไหลลงสู่ทะเลสาบนี้ปริมาตรที่รองรับน้ำได้ประมาณ 15,844 ตร.กม. ซึ่งเป็นอันดับที่ 10 ของโลก และก็เป็นอันดับที่ 2 ที่เป็นทะเลสาบน้ำเค็มรองจากทะเลสาบแคสเปียน ทะเลสาบแห่งนี้ถึงแม้จะอยู่บนที่สูงมีหิมะตกปกคลุมตลอดเวลา แต่ทว่าไม่มีความหนาวเย็นจนเป็นน้ำแข็งเลย จนได้รับการตั้งชื่อในภาษาคีร์กิซว่า อีสซิค คูล ซึ่งมีความหมายว่า ทะเลสาบร้อน (Hot Lake/Hot Sea)
 • 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ครอบครัวอักเฮอร์
 • พักที่ KARVEN 4 SEASONS HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4

Day 4 : อีสซิค คูล - คาราโคล - เจตี้ โอกูซ – คาราโคล

 • 08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • 09.00 น. นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองคาราโคล (Karakol) ที่ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งทะเลสาบทางด้านตะวันออกของทะเลสาบอีสซิค คูล
 • เมืองคาราโคล เป็นเมืองที่มีความใหญ่โตเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศรองจากเมืองจาลาล  อาบัด โอสห์และบิสห์เค๊ก และอยู่ห่างจากพรมแดนของจีน ประมาณ 150 กม. มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 67,100 คน เป็นเมืองที่กองทหารของรัสเซียได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 1 ก.ค. ปี 1869 เพื่อเป็นหน้าด่านสำหรับกองกำลังรักษาการณ์ และต่อมาเมืองนี้มีความเจริญขึ้นมาในศตวรรษที่ 19 ภายหลังที่ได้มีการสำรวจเส้นทางและหุบเขาเพื่อแบ่งเส้นเขตแดนระหว่างคีร์กิซสถานจากประเทศจีน
 • นำท่านชมความสวยงามของเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาเทียนซาน ที่เป็นเมืองหนึ่งของประเทศที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมในความสวยงามของธรรมชาติของป่าไม้ การเล่นสกีตามยอดเขา การเดินทางบนไหล่เขาของภูเขาเทียนชาน
 • เทียนชาน (Tian Shan) เป็นเทือกเขาขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเอเชียกลาง มีชื่อเรียกไปตามภาษาท้องถิ่นของชาวต่างๆที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ แต่ก็จะมีความหมายที่คล้ายกัน คือ เป็น ภูเขาแห่งสวรรค์ (Heavenly Mountain) ที่มีความสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ มีความยาวประมาณ 1500 กม. ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือติดกับเทือกเขาอัลไตของมองโกเลีย และทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับซินเจียง คาซัคสถานและคีร์กิซสถาน และต่อไปยังทางด้านใต้กับเทือกเขาปามีร์

 • 10.15 น. นำท่านชม พิพิธภัณฑ์นักสำรวจ เพอซิวัลสกี้ (Nikolai Przhevalsky Museum) ซึ่งเป็นนักสำรวจเอเชียกลาง ชาวรัสเซีย เปรียบได้กับมาร์โคโปโลแห่งรัสเซีย ผู้เดินทางกว่า 30,000 กิโลเมตร พิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมสิ่งของ เครื่องใช้ แผนที่ และบันทึกการเดินทาง รวมถึงสัตว์สตัฟฟ์หายากในพื้นที่ด้วย

 • 11.00 น. นำท่านชม สุเหร่าดันแกน (Dungan Mosque) เป็นสุเหร่าที่ตั้งอยู่ในเมืองของพวก ดันแกนที่ได้อพยพมาอยู่ในบริเวณและได้สร้างชุมชนแห่งนี้ขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ.1877 สุเหร่าถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1904 และเสร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1907 โดยช่าง  สถาปนิกของชาวจีนและช่างฝีมืออีก 20 คน การก่อสร้างที่ใช้ประโยชน์ของไม้ทั้งหมดโดยมิได้ใช้ตะปูเลย และยังมีการทาสีที่สดใสสวยงาม สีแดง สีเขียวและสีเหลือง นอกจากนั้นยังมีการวาดภาพดอกไม้ รูปสัตว์ในนิยายมังกรและนกฟีนิกซ์อีกด้วย

 • นำท่านไปชม โบสถ์ออร์โธด๊อก (Orthodox Church) เมื่อเมืองคาราโคลได้กลาย เป็นที่ตั้งของกองทหารของพระเจ้าซาร์แห่งอาณาจักรรัสเซียเมื่อปี ค.ศ.1869  ดินแดนแห่งนี้ก็ได้มีการสร้างโบสถ์ขึ้นมาและได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในปี ค.ศ.1889 ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายพร้อมด้วยสิ่งมีชีวิตอีกอย่างมากมาย ต่อมาอีก 6 ปีก็ได้มีการซ่อมแซมบูรณะสิ่งต่างๆจนเสร็จเรียบร้อย และในระหว่างนั้นก็พร้อมด้วยการสร้างโบสถ์ขึ้นมา และได้มีการตกแต่งให้สวยงามจนถึงทุกวันนี้
 • 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในโรงแรม หลังจากนั้น นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก

 • 14.00 น. จากนั้น นำท่านเดินทางไปยัง หุบเขาเจตี้ โอกูซ (Jeti Oguz Valley) ที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจตี้ โอกุซ ซึ่งเป็นบริเวณภูเขาหินทรายแดงและมีรูปแบบที่มีความหมายถึง วัว 7 ตัว(Seven Bulls and Broken Heart) และบางที่ก็สร้างภาพขึ้นมาเป็นรูปวัว 8 ถึง 10 ตัว

 • นำท่านชมความสวยงามซึ่งเป็นพื้นที่ ที่มีตำนานเล่าขานกันมาว่ามีวัว 7 ตัวมานอนพักในที่บริเวณแห่งนี้ที่เกิดจากน้ำท่วม และกัดเซาะพื้นดินจนกลายเป็นรูปร่างของวัว และนอกจากนั้นก็ยังมีตำนานเล่าถึงหินที่มีรูปเหมือนหัวใจ เป็นเรื่องของผู้หญิงสาวสวยงามอกหักที่มีผู้ชายถึง 2 คนมาหลงรักเธอ
 • 14.30 น. นำท่านชม การแสดงโชว์เหยี่ยว
 • 15.30 น. อิสระให้ท่านเดินชมความงามของธรรมชาติ และถ่ายภาพตามอัธยาศัย
 • 17.30 น. นำท่านเดินทางกลับเมืองคาราโคล อิสระให้ท่านพักผ่อนก่อนเวลาอาหารค่ำ
 • 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร / โรงแรม
 • พักที่ KARAGAT HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวหรือเทียบเท่า
5

Day 5 : คาราโคล - บิสห์เค๊ก

 • 07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • 08.30 น. นำท่านเดินทางไป หมู่บ้านบาสคูน (Barskoon Village) ซึ่งอยู่ทางด้านใต้ของทะเลสาบอีสซิค คูล
 • 10.00 น. นำท่านชม สาธิตขั้นตอนการทำกระโจม (Yurt Set up Demonstration) ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยแบบชั่วคราวที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายของชาวเอเชียกลาง ส่วนใหญ่ต้องการที่จะใช้ชีวิตเร่ร่อนโดยอาศัยการล่าสัตว์ป่าเป็นอาชีพ
 • 11.00 น. จากนั้น นำท่านเดินทางไป หมู่บ้านโบคอนแบโว่ (Bokonbaevo Village) เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
 • 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน กับครอบครัวชาวคีร์กิซ ที่หมู่บ้านโบคอนแบโว่
 • 13.30 น. จากนั้น นำท่านออกเดินทางกลับไปยังเมืองบิสห์เค๊ก ระยะทางห่างประมาณ 180 กม. ระหว่างทางให้ท่านได้ชมความสวยงามของทิวทัศน์ที่เป็นธรรมชาติ
 • 17.30 น. เดินทางถึงเมืองบิสห์เค๊ก นำท่านเช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร พร้อมชม การแสดงดนตรีพื้นเมืองในสไตล์คีร์กิซ
 • พักที่ PLAZA BISHKEK HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวหรือเทียบเท่า
6

Day 6 : บิสห์เค๊ก-ทาซเค้นท์

 • 08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • 09.00 น. นำท่านชมความสวยงามของเมืองบิสห์เค๊ก เป็นเมืองหลวงแห่งหนึ่งของอดีตโซเวียตที่มีอายุน้อยที่สุดและเป็นเมืองที่ใหญ่สุดของคีร์กิซสถาน มีถนนหนทางกว้างขวางและตึกรามต่างๆที่ประดับไปด้วยหินอ่อนผสมผสานกับรูปแบบการก่อสร้างของโซเวียตที่ถูกออกแบบได้อย่างสวยวาม เมืองนี้จึงมีความน่าอยู่ไม่ว่าในฤดูร้อนและฤดูหนาว เพราะว่าได้รับกระแสลมเย็นจากทะเลสาบอีสซิค คูลที่อยู่ทางด้านตะวันออกพัดเข้ามายังเมืองนี้ และสีสันของการก่อสร้างในรูปแบบที่จะทำให้ตื่นตาตื่นใจในความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศนี้

 • จากนั้น นำท่านเดินผ่านชม ไว้ท์เฮ้าส์ (White House) ซึ่งเป็นที่ทำงานของประธานาธิบดี ซึ่งในอดีตเคยเป็นสำนักงานใหญ่ของพรรคคอมมิสนิสต์
 • ชมอนุสาวรีย์แห่งการปฏิวัติ (Monument of Revolution) ชม อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ (Victory Monument) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1985 ที่ประกอบด้วยหินแกรนิต ถูก ตกแต่งให้เป็นรูปโค้ง มีลักษณะคล้ายกับกระโจมที่พักของพวกนอแมดที่เรียกว่า เยิร์ท (Yurt) โดยให้ปลายด้านบนทั้งสามมาบรรจบกันที่มีรูปเป็นเดือยแหลมที่ดุมล้อ นอกจากนั้นยังมีสวนต้นโอ๊ค (Oak Park) ที่ถูกปลูกขึ้นเป็นแถวเรียงรายกันอย่างสวยงาม
 • นำท่านชมและถ่ายภาพด้านนอก ของ มัสยิดกลาง ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกลาง สร้างด้วยเงินสนับสนุนจากรัฐบาลตุรกี ในปี ค.ศ. 2012 และเพิ่งแล้วเสร็จไม่นานมานี้ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบออตโตมันคลาสสิค สร้างบนพื้นที่ 35 เอเคอร์ (141,640 ตารางเมตร) สามารถจุผู้แสวงบุญได้ถึง 20,000 คน มัสยิดแห่งนี้มีรูปแบบคล้ายกับมัสยิด Kocatepe ของเมืองอังการ่าในตุรกี ภายในมีโคมไฟระย้าขนาดใหญ่ 2 อัน แขวนจากโดมตรงกลาง ซึ่งเป็นงานฝีมือแบบออตโตมัน มัสยิดนี้มีหออะซาน หรือหอกระจายเสียงเรียกคนมาละหมาด 3 แห่ง ซึ่งมีความสูง 70 เมตร มีโดมขนาดใหญ่ ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 23 เมตร และสูง 37 เมตร มีการใช้หินอ่อนสีขาวจากตุรกีในการสร้างด้วย

 • นำท่านไปเดินเที่ยวชม ตลาดออสห์ (Osh Bazaar) ซึ่งเป็นตลาดที่อยู่ในเมืองหลวง เป็นแบบของชาวตะวันออกที่แท้จริงและไม่เหมือนที่แห่งใด เป็นตลาดที่เป็นธรรมชาติและมีสีสันของคนพื้นเมืองโดยเฉพาะ ท่านจะได้เห็นกองโตของขนมปัง พื้นเมืองและผักผลไม้ที่ปลูกกันเอง หรือกองสูงแบบปิรามิดของผลไม้แห้งต่างๆ พร้อมกับพืชผักผลไม้ เนื้อสัตว์ฯ ให้ท่านได้พักผ่อนและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆ รวมทั้งผลไม้ด้วย
 • 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารจีน
 • 14.30 น. นำท่านไปช๊อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้า ซูม (Tsum Supermarket) กลางเมืองบิสห์เค๊ก ซึ่งมีของที่ระลึก และสินค้าพื้นเมืองให้เลือกมากมาย ใกล้กันมีห้าง Alma Supermarket อิสระให้ท่านเลือกซื้อขนมและของฝากต่างๆ
 • 16.00 น. นำท่านเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อตรวจเอกสารการเดินทาง
 • 19.40 น. ออกเดินทางจาก กรุงบิสห์เค๊ก สู่ กรุงทาซเค้นท์ โดยเที่ยวบินที่ HY-778
 • 20.00 น. เดินทางมาถึงสนามบินทาซเค้นท์/กรุงทาซเค้นท์ (เพื่อเปลี่ยนเครื่องบิน)
 • 22.40 น. ออกเดินทางจาก ทาซเค้นท์ สู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HY-531 (รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)
7

Day 7

 • 06.40 น. เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ/กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
วันเดินทาง
18 – 24 มีนาคม 2563 8 – 14 เมษายน 2563 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2563 6 – 12 พฤษภาคม 2563 3 – 9 มิถุนายน 2563
สายการบิน

คีร์กิซสถาน 7 วัน 4 คืน

DEPARTURE/RETURN LOCATION สนามบินสุวรรณภูมิ  (ฺBKK)
DEPARTURE TIME โปรดเดินทางมาถึงอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
INCLUDED
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด โดยสายการบิน Uzbekistan Airways (HY)  ตามเส้นทางที่กำหนดไว้ในโปรแกรมพร้อมน้ำหนักกระเป๋าเดินทางน้ำหนักตามที่สายการบินกำหนด (20 KG.)

ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ตามเส้นทางที่กำหนดไว้ในโปรแกรม

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม และค่าน้าดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
ค่าพาหนะ รถรับ-ส่ง ตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์คนไทยคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)
NOT INCLUDED
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ พนักงานบริการฯ ประมาณวันละ 8 ดอลลาร์ คิดเป็น 5 วัน รวม 40 USD /ท่าน ตลอดการเดินทาง
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 USD ต่อท่าน ต่อวัน รวม 7 วัน คิดเป็น 21 USD หรือขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กก./1ใบ/ท่าน)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ
การชำระเงิน ท่ำนสำมำรถโอนเงินเข้ำบัญชีของบริษัทฯ ดังรำยละเอียดดังนี้
การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน  หักค่ามัดจำ 40,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน  หักค่ามัดจำ 40,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน  หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใช้เวลายื่น 15 วันทำการ)
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทาง หนังสือเดินทางห้ามชำรุด หรือขีดเขียนใดๆทั้งสิ้นภายในหนังสือเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (สัดส่วนใบหน้าโดยละเอียดเฉพาะใบหน้าสูง 3 ซม. วัดจากหน้าผากถึงคาง***) (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและต้องไม่ซ้ำกับรูปวีซ่าที่มีในเล่ม สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป และให้ประกบด้านหน้าเข้าหากัน (กรุณาอย่าให้รูปเลอะหมึก และอย่าให้รูปมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูตจะไม่รับรูปแบบนี้ ท่านอาจจะต้องถ่ายใหม่)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน หรือ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)
4. หลักฐานการเงิน
– กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้เดินทาง ขอจากทางธนาคารเท่านั้น ต้องเป็น Statement ตัวเต็มจากธนาคารเท่านั้น ไม่ใช่สำเนาจากสมุดบัญชี และ อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่าสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจำ
– กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สำเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์(ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย) ย้อนหลัง 6 เดือน
5. หลักฐานการทำงาน(ภาษาอังกฤษและมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์)
– กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด ต้องสะกดให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
– กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
– กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอม และต้องมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์) ต้องสะกดชื่อ-สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
6. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ขอสำเนาสูติบัตร
กรณีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง
(กรุณาขอ 2 ฉบับ เพื่อสำหรับยื่นวีซ่า 1 ฉบับ และอีก 1 ฉบับ รบกวนเตรียมมาวันเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน)
– หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
– หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
– หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
– กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียว
– กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า
7. กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
*** ทางสถานทูตไม่ให้ดึงเล่มพาสปอร์ตในทุกกรณี หากลูกค้าจำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตเดินทางในช่วงที่ยื่นวีซ่ากรุ๊ป ลูกค้าจะต้องไปแสดงตัวยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้นและต้องแนบตั๋วที่จะเดินทางก่อนหน้า
เพื่อแจ้งให้สถานทูตรับทราบ ***1

เงื่อนไขอื่นๆ

เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใช้เวลายื่น 15 วันทำการ)
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทาง หนังสือเดินทางห้ามชำรุด หรือขีดเขียนใดๆทั้งสิ้นภายในหนังสือเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (สัดส่วนใบหน้าโดยละเอียดเฉพาะใบหน้าสูง 3 ซม. วัดจากหน้าผากถึงคาง***) (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและต้องไม่ซ้ำกับรูปวีซ่าที่มีในเล่ม สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป และให้ประกบด้านหน้าเข้าหากัน (กรุณาอย่าให้รูปเลอะหมึก และอย่าให้รูปมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูตจะไม่รับรูปแบบนี้ ท่านอาจจะต้องถ่ายใหม่)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน หรือ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)
4. หลักฐานการเงิน
– กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้เดินทาง ขอจากทางธนาคารเท่านั้น ต้องเป็น Statement ตัวเต็มจากธนาคารเท่านั้น ไม่ใช่สำเนาจากสมุดบัญชี และ อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่าสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจำ
– กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สำเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์(ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย) ย้อนหลัง 6 เดือน
5. หลักฐานการทำงาน(ภาษาอังกฤษและมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์)
– กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด ต้องสะกดให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
– กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
– กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอม และต้องมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์) ต้องสะกดชื่อ-สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
6. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ขอสำเนาสูติบัตร
กรณีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง
(กรุณาขอ 2 ฉบับ เพื่อสำหรับยื่นวีซ่า 1 ฉบับ และอีก 1 ฉบับ รบกวนเตรียมมาวันเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน)
– หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
– หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
– หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
– กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียว
– กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า
7. กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
*** ทางสถานทูตไม่ให้ดึงเล่มพาสปอร์ตในทุกกรณี หากลูกค้าจำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตเดินทางในช่วงที่ยื่นวีซ่ากรุ๊ป ลูกค้าจะต้องไปแสดงตัวยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้นและต้องแนบตั๋วที่จะเดินทางก่อนหน้า
เพื่อแจ้งให้สถานทูตรับทราบ ***
วันเดินทาง
18 – 24 มีนาคม 2563 8 – 14 เมษายน 2563 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2563 6 – 12 พฤษภาคม 2563 3 – 9 มิถุนายน 2563
สายการบิน