วันเดินทาง
20-25 มิ.ย. 2561 25-30 มิ.ย. 2561
สายการบิน


นอนนับดาว ในทะเลทราย วาดิรัม

1

Day 1: Departure

สนามบินสุวรรณภูมิ
 • 21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ประตูทางเข้า หมายเลข 8-10 เคาน์เตอร์สายการบิน Royal Jordannian เคาน์เตอร์ Q เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
2

Day 2

กรุงอัมมาน-เมืองมาดาบา-เมาท์เนโบ-เมืองเครัค-เพตรา
 • 00.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบิน Royal Jordanian
  เที่ยวบินที่ RJ183 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง)
 • 05.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ Queen Alia International Airport
  ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมาดาบา หรือ เมืองโมเสก ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์ แห่งเซนต์จอร์จ สร้างในยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งเยรูซาเล็ม ที่ ตกแต่งด้วยโมเสก สีต่างๆ มากมายเป็นจำนวนมาก ประมาณ สองล้านสามแสนชิ้น ตกตกแต่งไว้เพื่อสื่อถึงพื้นที่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน ตัวอย่างเช่น กรุงเยรูซาเล็ม, แม่น้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, ประเทศอียิปต์
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าภายในโรงแรม
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เม้าท์ เนโบ เป็นอีกหนึ่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่บนเนินเขา และมีความ เชื่อกันว่าเป็นบริเวณที่เสียชีวิต และในขณะเดียวกันก็เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังพระศพของโมเสส ด้วย ซึ่งเป็นผู้นำชาวยิวส์ที่เดินทางมาจากประเทศอียิปต์สู่กรุงเยรูซาเล็ม นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม เป็นที่เก็บรวบรวมข้างของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ถูกขุดค้นพบในบริเวณนี้ พร้อมทั้งยังมีภาพถ่ายเป็นจำนวนมาก แต่ในจำนวนภาพถ่ายทั้งหมดนั้นมีภาพถ่ายที่สำคัญถือภาพที่ โป๊บ จอห์น ปอลที่ 2 ได้เสด็จมาแสวงบุญยังสถานที่แห่งนี้ และท่านก็ได้ประกาศให้สถานที่แห่งนี้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ในปี ค.ศ. 2000 ได้เวลาพอสมควรนำท่านชม อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์แห่งโมเสส โดยที่ลักษณะของไม้เท้าได้รับการออกแบบไว้ในรูปของไม้กางเขน โดยอุทิศไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และของพระเยซู ให้ท่านได้ อิสระถ่ายภาพ ณ จุดชมวิว ซึ่งในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไร้เมฆมาบดบังดวงอาทิตย์แล้ว ท่านสามารถจะมองเห็น ทะเลเดดซี, แม่น้ำจอร์แดน เมืองเจอริโก และ ประเทศอิสราเอล ณ
  บริเวณจุดชมวิวแห่งนี้ได้อย่างชัดเจน
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเครัค ระหว่างทางนั้นท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามระหว่างสองข้างทางโดยตลอด เนื่องจากเมืองเครัคนั้น ตั้งอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ โดยเฉพาะบริเวณที่สวยงามที่สุดจนได้รับการขนานนามว่า “แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน” นำท่านชม ปราสาทเครัค แห่งครูเสด Kerak ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1142 โดยผู้ปกครอง Payen le Boutieller เคยเป็นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของพวกนักรบครูเสดในอดีตกาล ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการควบคุมเส้นทางการเดินทัพทั้งทางทิศเหนือและทิศใต้ และใช้เป็นสถานที่ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกับพวกกองทัพมุสลิม จนกระทั้งในปี ค.ศ. 1187 ปราสาทเครัคแห่งนี้ได้ถูกพวกนักรบมุสลิมบุกเข้าทำลาย ภายใต้การนำทัพของ ซาลาดิน Saladin จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเพตรา Petra
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
3

Day 3

เมืองเพตรา-นครศิลาสีชมพู มหาวิหารเอลคาซเนท์-ทะเลทรายวาดิรัม
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเพตรา ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจาก องค์การยูเนสโก้ ในปี ค.ศ. 1985 ให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จากการตัดสินด้วยการโหวตจากบุคคลนับล้านทั่วโลกในวันมหัศจรรย์ 07/07/07 มหานครศิลาสีชมพูที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส Wadi Musa แห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนับหลายพันปี ในอดีตเคยเป็นที่อยู่อาศัยทั้งชาวอีโมไมท์ จวบจนกระทั่งถึงยุคเฟื่องฟูโดยการเข้ามาครอบครองดินแดนของชนชาวอาหรับเผ่าเร่ร่อนนาบาเธียน ในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อนคริสตกาล จนถึงปี ค.ศ. 100 ได้เข้ามาสร้างอาณาจักรให้เจริญรุ่งเรื่องเป็นอย่างมาก จนกระทั่งในปี ค.ศ. 106 นครศิลาสีชมพูแห่งนี้ก็ได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันที่ยิ่งใหญ่ นำโดย กษัตริย์ทราจัน และได้ผนึกรวบรวมเมืองแห่งนี้ให้เป็นหนึ่งในอาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระเบียตะวันออก นำทุกท่าน ขี่ม้า (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว และเป็นธรรมเนียมที่ต้องมีค่าทิปสำหรับคนจูงม้า ท่านละ 3USD ต่อคน ต่อเที่ยว แต่ไม่รวมค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ ท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้จากหัวหน้าทัวร์) ระยะทางประมาณ 800 เมตร บนถนนที่เป็นพื้นทรายมุ่งตรงเข้าสู่หน้าเมือง ให้ท่านได้ถ่ายภาพอันสวยงามของทัศนียภาพรองข้างที่เป็นภูเขาทั้งสองฝั่งที่มีรูปร่างหน้าตากที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงของการเดินทาง จากนั้นนำท่านเดินเท้าเข้าสู่ ถนนเข้าเมือง SIQ เป็นเส้นทางที่มีความสวยงามมหัศจรรย์ ระยะทางกว่า 1.5 กิโลเมตร ซึ่งเกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลก และจากการถูกกัดเซาะของน้ำเมื่อหลายล้านปีก่อน เพลิดเพลินกับการเดินชมผาหินสีชมพูที่สูงชันตลอดสองข้างทาง ดูคล้าย ๆ กับ แกรนด์แคนยอนเล็ก ๆ ประกอบกับสิ่งก่อสร้างรูปปั้นแกะสลักต่าง ๆ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ El Khazneh / Treasury สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นโดยผู้ปกครองเมืองในเวลานั้น ในราวศตวรรษที่ 1-2 เป็นมหาวิหารที่ถูกสร้างขึ้นโดยการแกะสลัก เจาะเข้าไปในภูเขาที่มีสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร กว้าง 28 เมตร ถูกออกแบบโดยได้รับอิทธิพลของศิลปะหลากหลายเชื่อชาติด้วยกัน เช่น อิยิปต์, กรีก, นาบาเธียน ฯลฯ ภายในวิหารแห่งนี้ประกอบด้วย 3 ห้อง คือ ห้องโถงใหญ่ ตรงกลาง และ ห้องเล็ก ด้านซ้ายมือ และ ขวามือ เดิมทีนั้นมีความ เชื่อว่าเป็นสถานที่ใช้เก็บขุมทรัพย์สมบัติของ ฟาโรห์ แห่งอิยิปต์ นำท่านชม โรงละครโรมัน Roman Theatre ถูกสร้างขึ้นโดยจากที่แกะสลักจากภูเขา โดยมีแนวราบที่นั่งเท่ากัน และมีความสมดุลได้อย่างน่าอัศจรรย์ โดยสันนิษฐานว่าแต่เดิมนั้นถูกสร้างขึ้นโดยชาวนาบาเธียน และต่อมาในสมัยที่โรมันเข้าปกครองได้ต่อเติมและสร้างขึ้นเพิ่มเติมอีก มีที่นั่ง 32 แถว สามารถจุผู้ชมได้ประมาณ สามหมื่น คน ให้ท่านได้อิสระเดินชมความสวยงามและถ่ายภาพได้อย่างจุใจในเมืองเพตรา
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทราย วาดิรัม Wadi Rum ในอดีตเป็นเส้นทางของกองคาราวานที่เดินทางมาจากประเทศ ซาอุดิอาระเบีย ใช้เพื่อเดินทางไปยัง ประเทศซีเรีย และปาเลสไตน์ (ในอดีตเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวนาบาเทียนมาก่อน ต่อมาชาวนาบาเทียนได้ย้ายถิ่นฐานไปสร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ ณ เมืองเพตรา) ทะเลทราย วาดิรัม แห่งนี้นั้นในอดีตช่วงศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ เกิดขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1919-1918 ได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการรบของนายทหารชาวอังกฤษ มีชื่อว่า ทีอีลอว์เรนซ์ และ เจ้าชายไฟซาล ผู้นำแห่งชาวอาหรับ ร่วมมือกันขับไล่พวกออตโตมันที่ได้เข้ามารุกรานเพื่อการครอบครองดินแดน ซึ่งในเวลาต่อมา ทะเลทราย วาดิรัม แห่งนี้ก็ได้ถูกใช้เป็นสถานที่จริงในการประกอบการถ่ายภาพยนตร์ฮอลลีวูดอันยิ่งใหญ่ในอดีต มีชื่อเรื่องว่า Lawrence of Arabia (ซึ่งในปี ค.ศ. 1963 สามารถกวาดรางวัลออสก้าร์ได้ถึง 7 รางวัล และยังได้รับรางวัลจากสถาบันอื่น ๆ อีกมากกว่า 30 รางวัล ซึ่งมีนักแสดงนำโดย Peter O Toole, Omar Sharif
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
  พักค้างคืน ณ แคมป์ในทะเลทราย Hasan Zawaideh Camp หรือเทียบเท่า
4

Day 4

ทะเลทรายวาดิรัม-เดดซี
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่าน นั่งรถกระบะเปิดหลังคา ลัดเลาะทะเลทรายที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ด้วยเม็ดทรายที่ละเอียดมีสีส้มอมแดง ประกอบกับความเงียบสงบของทะเลทรายที่กว้างใหญ่ไพศาล (ความพิเศษของ ทะเลทราย วาดิรัม แห่งนี้ สีของเม็ดทรายนั้นจะปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงลงมากระทบผืนทรายทำให้มีสีสันที่สวยงาม) นำท่านชม น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ สถานที่ในอดีตนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์ ใช้เป็นสถานที่พักและคิดแผนการสู้รบกับพวกกองทัพออตโตมัน ผ่านชมเต็นท์ชาวเบดูอินที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย เลี้ยงแพเป็นอาชีพ ฯลฯ (เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการให้ทิป ท่านละ 3USD สำหรับคนขับรถ) ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ เดดซี
 • บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  นำท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี ทะเลที่ ถูกบันทึกลงในหนังสือ กินเนสส์ ว่า เป็นจุดที่ต่ำที่สุดของโลก มีความต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 400 เมตร และ เป็นทะเลที่มีความเค็มที่สุดในโลก โดยที่จะมีความเค็มมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำทะเลโดยทั่วไป และด้วยความเค็มจัดของน้ำทะเลนี้เองทำให้
  ภายในท้องทะเลนั้นไม่มีสิ่งมีชีวิตใด ๆ อาศัยอยู่เลย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
  พักค้างคืน ณ โรงแรม Crowne Plaza Resort & Spa 5* หรือเทียบเท่า
5

Day 5

ทะเลเดดซี-นครเจอราช-กรุงอัมมาน
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  อิสระในการลงเล่นน้ำทะเลเดดซีแห่งนี้ และเพื่อเป็นการพิสูจน์ตามล่าหาความจริงว่าตัวท่านเองนั้นสามารถที่จะลอยตัวได้ในทะเลเดดซีแห่งนี้ได้จริงดั่งคำร่ำลือได้จริงหรือไม่ (การลงเล่นน้ำในทะเลเดดซีแห่งนี้นั้นจะมีวิธีการและขั้นตอนการลงเล่น และข้อควรระวังต่าง ๆ ควรรับฟังคำแนะนำจากมัคคุเทศก์ท่องถิ่นและหัวหน้าทัวร์อย่างเคร่งครัด)
 • 10.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นครเจอราช Jerash หรือ มีชื่ออีกในนามของ “เมืองพันเสา” ในอดีตนั้นเป็น 1 ใน 10 ของหัวเมืองตะวันออกของอาณาจักรโรมันที่ยิ่งใหญ่ คาดว่าเมืองเจอราชแห่งนี้น่าจะถูกสร้างขึ้นในราว 200-100 ปี ก่อนคริสตกาล ต่อมาในปี ค.ศ. 749 เมืองเจอราชได้ถูกแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ได้ทำลายและถูกฝังกลบโดยทราย หลังจากนั้นก็ได้สูญหายนับพันปี นำท่านชม ซุ้มประตูกษัตริย์เอเดรียน และ สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม นำท่านเดินเท้าเข้าทางประตูทางทิศใต้ ชม โอวันพลาซ่า สถานที่ชุมนุมพบปะสังสรรค์ของชาวเมือง, วิหารเทพซีอุส ฯลฯ โรงละคร ที่อยู่ทางทิศใต้ สร้างขึ้นในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผู้ชมได้ถึง สามพัน คน มีลักษณะที่พิเศษคือ จะมีจุดเสียงสะท้อนตรงกลางโรงละคร เชิญท่านได้สัมผัสด้วยการทดสอบกับความอัศจรรย์เพียงท่านพูดเบา ๆ ก็จะมีเสียงสะท้อนก้องเข้ามาในหูของเรา ต่อด้วยการชม วิหารเทพอาร์เทมิส เป็นเทพีประจำเมืองเจอราช สร้างขึ้นในราวปี ค.ศ. 150 โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับทำพิธีบวงสรวง และบูชายัญต่อเทพีองค์นี้ จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง และ ชั้นใน นำท่านเดินเข้าสู่ ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ใช้สำหรับการเข้าออก นครเจอราช แหงนี้นั่นเอง บนถนนนั้นยังคงมีริ้วรอยของล้อรถม้า, ฝาท่อระบายน้ำ, ซุ้มโคมไฟ, บ่อน้ำดื่มของม้า นำท่านชม น้ำพุใจกลางเมือง Nymphaeum สร้างขึ้นในราวปี ค.ศ. 191 สร้างขึ้นเพื่ออุทิศเทพธิดาแห่งขุนเขา เป็นที่นับถือของชาวเมืองเจอรราชแห่งนี้ มีที่พ่นน้ำเป็นรูปหัวสิงโตทั้งเจ็ด และยังตกแต่งด้วยเทพต่าง ๆ ประจำซุ้มด้านบนของน้ำพุ
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงอัมมาน ผ่านชมย่านเมืองเก่า, เมืองใหม่, ย่านธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมือง, ย่านเศรษฐี ฯลฯ นำท่านสู่ เมกกะ มอลล์ Mecca Mall ซึ่งมีสินค้าให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ฝากที่คนที่ท่านรักได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
6

Day 6

กรุงอัมมาน-สนามบินสุวรรณภูมิ
 • 02.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Royal Jordanian
  เที่ยวบินที่ RJ180 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8.25 ชั่วโมง)
 • 15.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
วันเดินทาง
20-25 มิ.ย. 2561 25-30 มิ.ย. 2561
สายการบิน

Jordan จอร์แดน 6 วัน 2018 (RJ)

DEPARTURE/RETURN LOCATIONสนามบินสุวรรณภูมิ  (ฺBKK)
DEPARTURE TIMEโปรดเดินทางมาถึงอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
INCLUDED
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-อัมมาน-กรุงเทพฯ โดยสายการรอยัล จอร์แดเนี่ยน (RJ)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ และค่าน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าธรรมเนียมวีซ่าจอร์แดน
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)
NOT INCLUDED
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวัน รวม 4 วัน คิดเป็น 20 ดอลลาร์
ค่าทิป คนขับรถม้าที่เพตรา ท่านละ 3-5 USD ต่อท่าน ต่อเที่ยว ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวัน รวม 6 วัน คิดเป็น 18 ดอลลาร์
(ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ
การชำระเงินงวดที่ 1 : หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
งวดที่ 2 : กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน  หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน  หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน  หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

1.หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากหมดอายุกรุณานำไปต่ออายุก่อนนำส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3
2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 x 2 นิ้ว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปที่ถ่ายเอง)
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
4. กรอกข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งให้ท่าน ณ วันที่ทำการจองทัวร์)
**วีซ่าอินเดีย จำเป็นที่จะต้องโชว์ตัว เพื่อทำการสแกนนิ้ว ณ สถานทูต**

เงื่อนไขอื่นๆ

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทางแทน รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตามตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น) ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้นโรงแรมและห้อง ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาดการชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชำรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างการเดินทางการเดินทางเป็นครอบครัว  หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ม่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมดหลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
วันเดินทาง
20-25 มิ.ย. 2561 25-30 มิ.ย. 2561
สายการบิน