ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ : TUNISIA

ประเทศตูนิเซีย

แหล่งท่องเที่ยวในประเทศตูนิเซีย
ตูนิเซียข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการ : Republic of Tunisia
พื้นที่ : 154,530 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 10,276,158 คน (ประมาณการ กรกฎาคม 2550) ประกอบด้วยชนอาหรับ 97% บาร์เบอร์ 3%
ศาสนา : มุสลิมสุนหนี่ 98% คริส ยิว และอื่นๆ 2%
ได้รับเอกราช : ในปี 2499 จากฝรั่งเศส
ภาษาราชการ : อาหรับและฝรั่งเศส
ประธานาธิบดี : Zine El Abidine BEN ALI เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2530
นายกรัฐมนตรี : Mohammed GHANNOUCHI รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2542
รัฐมนตรีต่างประเทศ : Mr. Abdelwahab Abdallah รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2548
การปกครอง : ระบอบรัฐสภา ประกอบด้วยพรรคการเมืองหลายพรรค สตรีมีสิทธิเลือกตั้ง
รายได้ประชาชาติ (GDP) : 29.8 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ (2549)
รายได้ประชาชาติต่อหัว : 2,837 ดอลล่าร์สหรัฐ (2548)

ภาคอุตสาหกรรม : ปิโตรเลียม เหมืองแร่(ฟอสเฟตและแร่เหล็ก) การท่องเที่ยว สิ่งทอ อาหารและเครื่องดื่ม
ผลผลิตทางการเกษตร : มะกอก ธัญพืช ผลิตภัณฑ์นม มะเขือเทศ ส้ม เนื้อวัว น้ำตาลทราย อินทะผาลัม อัลมอนด์
อัตราความเติบโตทางเศรษฐกิจ 5.2 %(ประมาณการ 2549)
หนี้ต่างประเทศ : 18.4 พันล้านดอลล่าร์ (ประมาณการ 2549)
สินค้าออกสำคัญ : ไฮโดรคาบอน สิ่งทอ ผลิตผลการเกษตร ฟอสเฟต เคมีภัณฑ์
สินค้าเข้าสำคัญ : สินค้าอุตสาหกรรม ไฮโดรคาบอน อาหาร เครื่องบริโภค
ดุลการค้า: ขาดดุล 0.6 พันล้านดอลล่าร์ (ประมาณการ 2549)
หน่วยเงินตรา ตูนิเซียดินาร์ (Tunisian Dinar) อัตราแลกเปลี่ยน 1.33 ตูนิเซียดินาร์ เท่ากับ 1 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 0.03 ตูนิเซียดินาร์ เท่ากับ 1 บาท

การเมืองการปกครอง
ตูนิเซียมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข และมีนายกรัฐมนตรีซึ่งแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีเป็นหัวหน้ารัฐบาล มีรัฐสภาซึ่งประกอบด้วย 2 สภา ได้แก่ สภาผู้แทนราษฎร (Chamber of Deputies) หรือ Majlis al-Nuwaab มีสมาชิก 189 คน โดยได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง 152 คน และอีก 37 คน เป็นการจัดแบ่งให้พรรคฝ่ายค้าน มีวาระสมัยละ 5 ปี และมีสภาที่ปรึกษา (Chamber of Advisors) มีสมาชิก 126 คน โดย 85 คนได้รับเลือกจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน ประธานาธิบดีแต่งตั้งอีก 41 คน มีวาระคราวละ 6 ปี 


ความสัมพันธ์ทั้วไป
ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับตูนิเซียเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2510 ไทยมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด มีเขตอาณาครอบคลุมตูนิเซีย เอกอัครราชทูตคนปัจจุบัน คือ นางบุษบา บุนนาค และฝ่ายตูนิเซียมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตตูนิเซียประจำอินโดนีเซียมีเขตอาณาครอบคลุมไทย เอกอัครราชทูตคนปัจจุบัน คือ นายไฟซาล กูยา ซึ่งเข้าเฝ้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550 นอกจากนี้ ตูนิเซียได้เปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำไทย เมื่อปี 2529 โดยมีนายประเสริฐ เตชะวิบูลย์ ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ตูนิเซียประจำไทย และฝ่ายไทยกำลังพิจารณาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ กรุงตูนิส สืบแทน นาย Mohammed Gherib อดีตเอกอัครราชทูตตูนิเซียประจำไทย ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ กรุงตูนิส แต่ได้ขอลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากปัญหาทางสุขภาพเมื่อปี 2546
ความสัมพันธ์ด้านการเมือง
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับตูนิเซีย เป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาทางการเมืองต่อกัน ตูนิเซียเข้าใจสถานการณ์การเมืองปัจจุบันของไทย

ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ
ในปี 2548 ตูนิเซียเป็นคู่ค้าของไทยอันดับที่ 105 ในโลก และอันดับที่ 25 ในแอฟริกา การค้าสองฝ่ายเมื่อปี 2549 มีมูลค่า 2,356 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.99 คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 2,141.2 ล้านบาท
ตูนิเซียเป็นประเทศที่นำเข้าสินค้าประเภทวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป เครื่องจักรและอุปกรณ์ อาหาร และพลังงาน สำหรับสินค้าไทยที่มีลู่ทางขยายตลาด ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ข้าว เครื่องซักผ้าและส่วนประกอบ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เป็นต้น ส่วนสินค้าที่ไทยนำเข้าจากตูนิเซีย ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ด้ายและเส้นใย สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

ไทย-ตูนิเซีย มีการจัดประชุมกรรมาธิการร่วมทางการค้าระหว่างกัน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2535 และครั้งที่สองฝ่ายตูนิเซียเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่กรุงตูนิส ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2550 หลังจากที่ได้ว่างเว้นการประชุมกันเป็นเวลา 15 ปี ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันที่จะจัดประชุมครั้งต่อไปที่กรุงเทพฯ ในปี 2551

ในขณะนี้ภาครัฐส่งเสริมให้ภาคเอกชนของทั้ง 2 ฝ่าย มีความรู้จักกันดีขึ้น โดย นายเกริกไกร จีระแพทย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้นำคณะภาคเอกชนจำนวน 16 บริษัทไปเยือนตูนิเซียระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2550

ทั้งนี้ ทั้งสองประเทศยังไม่มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างกัน

ความตกลงต่าง ๆ กับไทย
1 ความตกลงทางการค้า (ลงนามเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2529)
2 ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน (ลงนามย่อเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2538)
3 ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน (อยู่ในระหว่างการเจรจา)

การเยือนที่สำคัญ
ฝ่ายไทย
พระราชวงศ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วันที่ 5-8 เมษายน เสด็จฯ เยือนตูนิเซีย (กรุงตูนิส เมือง Tozeur เมือง Chebika เมือง Matmata เกาะ Djerba และเมือง Sidi Bou Said)