วันเดินทาง
สายการบิน


พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ล่องเรือสำราญระดับ 5 ดาว

Egypt แหล่งอารยะธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่า 7,000 ปี และดินแดนต่างๆรอบสามเหลี่ยมตามลุ่มน้ำไนล์อันอุดมสมบูรณ์นี้ ได้ถูกรวบรวมเป็นอาณาจักรขึ้นโดยฟาโรห์ ในอดีตได้เคยถูกปกครองโดยชนเผ่าต่างๆที่อยู่ล้อมรอบ และถูกรุกรานโดยพวกเปอร์เซีย นอกจากนั้นยังมีพวกกรีก โรมัน และจนกระทั่งพวกอาหรับได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงและนำเอาศาสนาอิสลามเข้ามา

•เมืองเมมฟิส เมืองหลวงเก่าของอียิปต์ 

•ชมรูปแกะสลักโบราณที่พิพิธภัณฑ์รามเสสที่ 2

•ชมปิรามิดขั้นบันไดและสฟิงซ์เมืองโบราณซัคคาร่า

•ชมวัตถุโบราณอันทรงคุณค่าที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ณ กรุงไคโร

•เมืองอัสวานสถานที่ตากอากาศที่สำคัญของอียิปต์

•ล่องเรือใบโบราณเฟลุคกะ

•ชมเขื่อนอัสวาน

•เสาหินโอเบลิสก์

•ชมวิหารอาบูซิมเบล

•ชมวิหารออมคอมโบ

•ชมวิหารแห่งเมืองเอ็ดฟู

•ชมวิหารลักซอร์

•ชมวิหารคานัค

•ชมนครแห่งความตาย

ชม วิหารฮัตเชปซุต

•ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน

•ชมเมืองเอล็กซานเดรีย

•ชมปัอมปราปราการซิทาเดล

•เสาปอมเปย์

•ชมเมืองเก่าไคโร

☺พักโรงแรมแรมระดับ 5 ดาว ☺พักเรือระดับ Luxury ☺อาหารดี ☺บินภายในสองขา

1

Day 1: Departure

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • 21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์สายการบินอียิปต์ แอร์ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 8 แถว Q
2

Day 2

กรุงไคโร-เมมฟิส-กีซ่า-ไคโร
 • 00.50 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงไคโร” โดยสายการบินอียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่ MS961
  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.15 ชม.)
 • 06.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติไคโร ประเทศอียิปต์ นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ให้ท่านได้รับประทานอาหารเช้า
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของอียิปต์โบราณ เป็นศูนย์กลางการปกครองที่สำคัญแห่งหนึ่ง ในบริเวณดอนสามเหลี่ยมของแม่น้ำไนล์มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ที่ 1 และยังเป็นเมืองที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีบทบาทในการรวม อียิปต์เข้าเป็นประเทศเดียวเมื่อ 5,000 กว่าปีแล้ว

Memphis
นำท่านเข้าชมในพิพิธภัณฑ์รามเสสที่ 2 ชมการแกะสลักรูปโบราณต่างๆมากมายจากหินที่ยังหลงเหลืออยู่ในระดับพื้นดินพร้อมกันนั้นชมรูปแกะสลักขนาดยักษ์ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ด้วยฝีมือการแกะสลักที่ประณีตและสวยงามมาก

Sakkara

จากนั้นออกเดินทางต่อไปยังเมืองโบราณซัคคาร่า (Sakkara) เพื่อไปชมปิรามิดแบบขั้นบันได ซึ่งถือว่าเป็นปิรามิดแห่งแรกของอียิปต์ ให้ท่านได้ชมปิรามิด (Pyramid) แห่งแรกของโลก ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นที่ ฝังพระศพของกษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของการสร้างปิรามิดในยุคต่อมา ทำให้ท่านได้ทราบเรื่องราวของปิรามิด ตั้งแต่ผู้สร้างไปจนถึงวิธีการสร้าง การตัดหิน และอื่นๆ อีกนานัปการที่ทำให้พิศวง

 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Giza

บ่าย นำท่านเดินทางกลับไปยังเมืองกีซ่า (Giza) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดกีซ่า ซึ่งใหญ่เป็นอันดับที่สามของอียิปต์ เพื่อชมปิรามิดใหญ่และเล็ก 6 องค์ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในอียิปต์ และเป็น 1ใน 7 ของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณที่มีอายุราวๆ 3500-4000ปี และได้ถูกขึ้นทะเบียนกับองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกของโลกเมื่อปี ค.ศ. 1979

Pyramid
นำท่านชมปิรามิดที่สำคัญที่สุดมีอยู่ 3 องค์ คือ ปิรามิดแห่งคูฟู ซึ่งเป็นปิรามิดที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์ได้สร้างมา มีฐานแต่ละด้านยาว 230 เมตร สร้างด้วยหินกว่าสองล้านสามแสนก้อน ส่วนต่อมาเป็นปิรามิดหลังกลางคือ ปิรามิดแห่งเคเฟร และปิรามิดเล็กซ้ายสุด คือ ปิรามิดแห่งเมนคูเร ส่วนที่เหลือก็เป็นปิรามิดของสมาชิกในครอบครัว อีก 3 องค์ และที่เบื้องหน้าของปิรามิดเคเฟร ท่านจะได้ชมสฟิงซ์ (Sphinx) ผู้ลึกลับและประติมากรรมที่เกิดจากการแกะสลักเนินหินทรายขนาดใหญ่ที่เป็นรูปกึ่งมนุษย์และกึ่งสัตว์ ที่มีลักษณะของร่างกายเป็นสิงห์โตตัวผู้ และมีใบหน้าเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์ และเป็นเสมือนเทพเจ้าของอียิปต์ ให้ท่านได้พักผ่อนกับการขี่อูฐกลางทะเลทราย ชมทิวทัศน์รอบๆ โดยมี ปิรามิดเป็นฉากหลัง (ค่าบริการ ไม่รวมอยู่ในรายการท่องเที่ยว)

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • พักที่ Conrad Hotel หรือเทียบเท่า*****
3

Day 3

กรุงไคโร-อัสวาน
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านไปชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum) ซึ่งเป็นที่เก็บรักษาโบราณ วัตถุที่มีค่ามากมาย เช่น เตียงชำแหละศพในการทำมัมมี่ ตู้ที่ทำด้วยหินอ่อนสำหรับเก็บอวัยวะภายใน ในการทำมัมมี่ โรงใส่พระศพที่ทำด้วยทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมน และของมีค่าอื่นๆอีกมากมายตั้งแต่ในสมัยอียิปต์โบราณจนถึงสมัยกรีกและโรมัน (รวมราคาค่าเข้าชมมัมมี่)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ เมืองอัสวาน

 • 16.15 น. “เหิรฟ้าสูเมืองอัสวาน” โดยสายการบินอียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่ MS397
  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 01.45 ชม.)
 • 17.40 น. เดินทางถึงสนามบินอัสวาน ประเทศอียิปต์ เมืองเมืองอัสวาน (Aswan) ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศที่ทันสมัยและมีชื่อเสียงของอียิปต์ ซึ่งในสมัยโบราณเมืองอัสวานเป็นเมืองหน้าด่านทางตอนใต้ที่สำคัญ
 • จากนั้นนำท่านแวะชม เขื่อนอัสวาน(Aswan Dam)  หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ไฮด์แดม ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1960 เพื่อช่วยให้มีน้ำหล่อเลี้ยงไร่นา ตลอดปีอีกทั้งยังใช้พลังน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการของคนทั้งประเทศ และเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำไนล์ไหลท่วมเวลาฝนตกหนักเขื่อนนี้มีความยาว 36,000 เมตร เป็นที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นทะเลสาบที่เกิดจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำไนล์คือทะเลสาบนัลเซอร์ มีความลึกถึง 80 เมตร และกว้างถึง 10 กิโลเมตร    จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • พักที่ Helnan Aswan Hotel หรือเทียบเท่า*****
4

Day 4

อัสวาน-อาบูซิมเบล-อัสวาน
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า
 • 05.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาบูซิมเบล (ระยะทางประมาณ 380 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 03.00 ชม.) โดยรถบัสปรับอากาศ ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เดินทางถึงเมืองอาบูซิมเบล ประเทศอียิปต์

Abu Simbel Temple

จากนั้นนำท่านชมวิหารอาบู ซิมเบล (Abu Simbel Temple) ซึ่งสร้างโดยฟาโรห์ รามเซสที่2 เป็นวิหารที่สร้างจากจินตนาการที่สวยงามที่สุดในประวัติศาสตร์ของอียิปต์ ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1270 ก่อนคริสตกาล โดยการสกัดเจาะภูเขาทั้งลูกเป็นรูปหินแกะสลักของฟาโรห์นั่งบนบัลลังก์ 4 องค์ เรียงกัน ข้างละ 2 องค์ และตรงกลางเจาะเป็นประตูทางเข้า สองข้างทางจะมีหินแกะสลักเป็นรูปของรามเซสที่2 ยืนตรงข้างละ 4 องค์ตั้งอยู่และจากด้านขวามือจะมีวิหารที่สร้างไว้ติดๆกัน เพื่อให้เป็นอนุสรณ์แด่พระนางเนเฟอร์ตาริ ซึ่งเป็นพระราชินีที่พระองค์โปรดปรานมากที่สุด

The Unfinished Obelisk

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอัสวาน นำท่านชมเสาหินโอเบลิสก์ (The Unfinished Obelisk) ที่สลักจากหน้าผา ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ เสาโอเบลิส์นี้เป็นอนุสาวรีย์ชนิดหนึ่งของอียิปต์โบราณ สร้างขึ้นเพื่อเป็นการบูชาแด่เทพอามุน-รา หรือสุริยะเทพ

จากนั้นชมโรงงานผลิตหัวน้ำหอม ซึ่งมีหลายกลิ่น เช่น กลิ่นกุหลาบ ดอกบัว และพืชสมุนไพรของอียิปต์ ซึ่งกล่าวกันว่า การทำน้ำหอมแบบนี้ได้สืบทอดมาตั้งแต่สมัยพระนางคลีโอพัตรา

Farah Cruise

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังท่าเรือเพื่อลงเรือฟาราห์ ครูส (Farah Cruise) เพื่อชมความสวยงามของสิ่งก่อสร้างบริเวณสองฝั่งแม่น้ำไนล์

 • บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเรือสำราญ
 • จากนั้นนำท่านล่องเรือใบโบราณ หรือที่เรียกกันว่า เรือเฟลุคกะ (Felucca) ผ่านชมสวนพฤกษศาสตร์ (Botanical Gardens) เป็นที่ศูนย์รวมพันธ์ไม้นานาชนิด ผ่านชมสุสานอากาข่าน (Agha Khan Tomb) รวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองอัสวาน ที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ที่เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บนเรือสำราญ
 • พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือสำราญ Farah Cruise หรือเทียบเท่า
5

Day 5

อัสวาน-คอมออมโบ-เอ็ดฟู-ลักซอร์
 • 05.00 น. ล่องเรือสู่ เมืองคอมออมโบ
 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บนเรือสำราญ

Kom-Ombo

นำท่านชม วิหารคอม-ออม-โบ เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าสององค์ คือ เทพโซเบค มีเศียรเป็นจระเข้ ชาวบ้านสร้างวิหารนี้ขึ้นมา เนื่องจากในสมัยก่อนโค้งน้ำตรงที่ตั้งวิหารแห่งนี้จะเป็นจุดที่จระเข้ชอบมานอนเกยอยู่ข้างตลิ่ง ด้วยความเกรงกลัวจระเข้ ชาวบ้านจึงสร้างวิหารคอมออมโบขึ้นมา โดยมีนัยว่า เมื่อเราบูชาคารวะต่อเทพแห่งจระเข้โซเบคแล้ว เทพโซเบคจะปกป้องคุ้มภัยไม่ให้ถูกจระเข้ทำร้ายได้ วิหารแห่งนี้อยู่ด้านขวามือ ส่วนวิหารทางด้านซ้ายบูชาเทพฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็นเหยี่ยว เทพเจ้าแห่งการต่อสู้และความกล้าหาญ
นำท่านออกเดินทางไปยังเมืองเอ็ดฟู (Edfu) ผ่านชมความสวยงามของธรรมชาติของฟาก ฝั่งแม่น้ำไนล์ และยังเป็นขุมแห่งอารยะธรรมของอียิปต์โบราณด้วย ชมวิหารขนาดใหญ่ ซากรูปสลักขององค์กษัตริย์ฟาโรห์ สฟิงซ์นับพันๆตัว และที่อันเร้นลับซึ่งซุกซ่อนพระศพของ กษัตริย์ในสมัยก่อนคริสตกาล

 • บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเรือสำราญ

วิหารแห่งเมืองเอ็ดฟู

ให้ท่านชมวิหารแห่งเมืองเอ็ดฟู ที่ยังคงสภาพและได้ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่สุดในขณะนี้ วิหารหลังนี้ได้ถูกสร้างให้แก่ เทพเจ้าฮอรัส ที่มีศีรษะเป็นนกเหยี่ยว ชมวิหารที่ด้านหน้าจะเป็นผนังสูงถึง 36 เมตร มีรูปหินแกะสลักเป็นรูปนกเหยี่ยว 2 ตัว เฝ้าหน้าประตูทางเข้า ส่วนภายในวิหารยังอยู่ในสภาพที่ดีมาก มีห้องหลายห้อง และพื้นจะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทีละน้อยจนเข้าถึงห้องสูงชั้นในสุด ซึ่งเป็นห้องที่พระเจ้าฟาโรห์เข้ามาทำพิธีต่างๆ

Luxor

จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองลักซอร์ (Luxor) ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญของอียิปต์เมืองหนึ่ง ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำไนล์ทางตอนใต้ของประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของเมืองหลวงโบราณของทีบส์ มีซากวิหารสำคัญสองแห่งคือ วิหารลักซอร์ และวิหารคาร์นัค

 • 17.00 น. รับประทานอาหารว่าง ณ ภัตตาคาร บนเรือสำราญ
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ บนเรือสำราญ (Galabia Party)
 • พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือสำราญ Farah Cruise หรือเทียบเท่า
6

Day 6

นครแห่งความตาย-วิหารลักซอร์-วิหารคาร์นัค
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บนเรือสำราญ

Valley of The Death egypt

นำท่านนั่งเรือข้ามไปยังฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ เพื่อไปชมสุสานที่ฝังศพในหุบเขาที่เรียกว่า นครแห่งความตาย (Valley of The Death)ชมหุบผากษัตริย์ ซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของพระเจ้าฟาโรห์มีถึง 62 แห่ง นอกจากนี้ยังมีหุบผาของพระราชินีและหุบผาของพวกพระบรมวงศานุวงศ์ พวกขุนนางชั้นสูง

Temple of Queen Hatshepsut

จากนั้นนำท่านไปชม วิหารฮัตเชฟซุต(Temple of Queen Hatshepsut) ที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงพระนามฮัตเซปซุตหรือที่รู้จักกันดีในประวัติศาสตร์ว่าราชินีมีหนวด ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน (Coloses of Memnon) หรือสุสานของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3 อดีตเคยใช้เป็นวิหาประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปที่ 3 ประมาณ 2,000 กว่าปีก่อน เกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ทำให้ตัววิหารพังลงมา เหลือเพียงรูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร

 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเรือสำราญ

Luxor Temple

นำท่านไปชมวิหารลักซอร์ และวิหารคาร์นัค ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำไนล์ เป็นวิหารคู่บ้านคู่เมืองที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้า ชมวิหารลักซอร์ ที่อเมนโนฟิสที่ 3 ให้สร้างขึ้นใหม่ ให้เป็นวิหารแบบหินทรายเนื้อละเอียดที่ใหญ่โตและสูงกว่าเดิม ต่อมารามเซสที่ 2 ให้สร้างอุทยานที่หน้าวิหารขึ้น และอลังการด้วยรูปแบบประติมากรรม

ชมวิหารคาร์นัค ที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าโดยใช้เสาที่ใหญ่ที่สุดในโลก และได้รับการต่อเติมจากฟาโรห์หลายพระองค์ จนกระทั่งเป็นวิหารที่ใหญ่โตที่สุดของอียิปต์ มีเนื้อที่ประมาณหนึ่งตารางไมล์ชมภายในวิหารที่มีความกว้าง 50เมตร และยาว102เมตร มีเสาหินขนาดยักษ์ สูง 23 เมตร ถึง 134 ต้น และเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของกษัตริย์รามเซสที่2 ในสมัยโบราณตามประวัติกล่าวว่าต้องใช้แรงงานถึงแปดหมื่นกว่าคนในการสร้างวิหารนี้

จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช๊อปปิ้งที่ ตลาดลักซอร์ (Luxor Local Market) เป็นตลาดพื้นเมืองที่รวบรวมสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทศ, กระเป๋า เครื่องหนัง, เครื่องประดับ และอื่นๆ อีกมากมาย

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ บนเรือสำราญ
 • พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือสำราญ Farah Cruise หรือเทียบเท่า
7

Day 7

ลักซอร์-กรุงไคโร-ซิตาเดล-สุเหร่าโมฮัมเหม็ดอาลี
 • เช้าตรู่ รับประทานอาหารเช้า บนเรือสำราญ
 • 06.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ กรุงไคโร
 • 08.10 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงไคโร” โดยสายการบินอียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่ MS352
  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 01.10 ชม.)
 • 09.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติไคโร ประเทศอียิปต์

citadel egypt

จากนั้นนำท่านไปชมซิตาเดล (Citadel)ที่เป็นป้อมปราการโบราณที่ถูกสร้างอยู่บนเนินเขา ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยนักรบซาลาดิน ในปี ค.ศ.1176 และ แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1182 เพื่อใช้ในการต่อสู้กับพวกทำสงครามครูเสด และภายในชมที่พัก และที่ตั้งของรัฐบาลในสมัยนั้น ภายในได้สร้างสุเหร่าหินอ่อนอันสวยงาม มีชื่อว่า สุเหร่าโมฮัมเหม็ดอาลี ซึ่งเป็นสุเหร่าที่มีความสำคัญมากสำหรับชาวอียิปต์ ซึ่งเริ่มสร้างในปีค.ศ.1830 และเสร็จในปี ค.ศ.1857 ออกแบบโดยสถาปนิก ชาวกรีกในแบบตามอย่างออตโตมัน หรือตุรกีในปัจจุบันภายในมีนาฬิกาที่ตั้งอยู่บนลานในสุเหร่า ซึ่งเป็นของขวัญในการแลกเปลี่ยนกับอนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซส ที่2 เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างอียิปต์ฝรั่งเศส

 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Khan El Khalili

จากนั้นนำท่านไปยังที่ตลาด ข่าน เอล คาลิลี่ (Khan El Khalili) ซึ่งเป็นตลาดกลางที่มีความใหญ่โตมาก ถูกสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ 1382 ซึ่งในขณะนั้นสถานที่แห่งนี้ถูกทำเป็นที่พักอาศัยของกองคาราวานที่เดินทางมาจากสถานที่ต่างๆ ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองทุกอย่างที่ทำในประเทศ จากโรงงานขนาดเล็ก และอุตสาหกรรมในครัวเรือน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย จนกระทั่งถึงเวลานัดหมายเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางไปยังท่าเรือเพื่อรับประทานอาหารค่ำ

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บนเรือสำราญ Nile Pharonix พร้อมชมการแสดง
 • พักที่ Conrad Hotel หรือเทียบเท่า*****
8

Day 8

กรุงไคโร-อเล็กซานเดรีย-ปอมเปย์-สุสานใต้ดิน-กรุงไคโร
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

egypt

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)นำท่านชม เมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งเป็นเมืองสำคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิมทีเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่ชื่อว่า ราคอนดาห์ เมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 กว่าปีก่อนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมาพบ จึงให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อให้คล้องจองกับชื่อของพระองค์ เมืองอเล็กซานเดรียนี้ยังเป็น สถานที่สำคัญในตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอโฉมชื่อก้องโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหารโรมัน มาร์ค แอนโทนี่ และปัจจุบันเมืองนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก

Citadel of Qaitbay

นำท่านชม ป้อมปราการซิทาเดล (CITADEL) ซึ่งใน อดีตนั้นเป็นที่ตั้งของ ประภาคารฟาโรสถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานและได้มีรับการทะนุบำรุงต่อเติมจากสุลต่านเกตย์เบย์ โดยรวบรามซากเดิมบางส่วนเข้ามา พักผ่อนหย่อนใจกับการชมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่สวยงาม

Pompey's Pillar

จากนั้นชม เสาปอมเปย์ เป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ จูเลียส ซีซ่า ผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่งโรมัน ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศัตรูกันและปอมเปย์ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ และได้ถูกชาวอิยิปต์ฆ่าเสียชีวิต ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโดดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว

 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Catacombs of Alexandria Egypt

ชมหลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานใต้ดินแห่งนี้มีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้สำหรับลำเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3 ใช้เป็นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผู้ตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่าตอนที่นักโบราณคดีค้นพบที่นี่เป็นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงไคโร

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • พักที่ Conrad Hotel หรือเทียบเท่า*****
9

Day 9

ไคโร
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเก่า OLD CAIRO จากนั้นนำท่านชมเมืองรอบๆ กรุงไคโร

Church of Serga

นำท่านชมโบสถ์เก่าแก่ Al Mo Alaga Church และนำท่านชม Church of Serga นำท่านเดินทางชมมัสยิด Mosque Of Amr Ibn Al-Aas ซึ่งเป็นมัสยิดหลังแรกๆของประเทศอียิปต์. อัม อิบนุนอาส เป็นบุคลที่ได้นำศาสนาอิสลามเข้ามาเผยแพร่ในประเทศอียิปต์ และได้สร้างมัสยิดแห่งนี้ไว้เพื่อเป็นที่ปฏิบัติภารกิจทางศาสนาอิสลาม ภารกิจนั้นคือการละหมาด วันละห้าเวลา และมัสยิดแห่งนี้ยังได้เป็นสถานที่ๆใช้ในการสอนศาสนาอีกเช่นกัน

 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในไคโร City Star Shopping Center ที่มีสินค้าพื้นเมือง สินค้า Brand name และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ท่านสามารถเห็นความแตกต่างการใช้ชีวิตของคนเมืองหลวง กับเมืองอื่นๆที่เราเดินทางท่องเที่ยวผ่านมาทางตอนใต้ของประเทศอียิปต์ ซึ่งเราจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • 20.10 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติไคโร ประเทศอียิปต์
 • 23.20 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินอียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่ MS960
  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 08.20 ชม.)
10

Day 10

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • 12.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ
วันเดินทาง
สายการบิน

Egypt แกรนด์อียิปต์ 10 วัน 2019 (MS)

DEPARTURE/RETURN LOCATION สนามบินสุวรรณภูมิ  (ฺBKK)
DEPARTURE TIME โปรดเดินทางมาถึงอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
INCLUDED
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ไคโร-กรุงเทพฯ โดยสายการอียิปต์ แอร์ (MS) – ระหว่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบินภายใน ไคโร-อัสวาน-ลักซอร์-ไคโร โดยสายการอียิปต์ แอร์ (MS)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
ค่าโรงแรมที่พัก 7 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม และค่าน้ำดื่ม วันละ 2 ขวด/ท่าน
ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
-รถโค้ชปรับอากาศในเดลี และรถจิ๊ป (ไม่ปรับอากาศ) ในเลห์ คันละ 4 ท่าน เท่านั้น
ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าธรรมเนียมวีซ่าอียิปต์
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวัน รวม 8 วัน คิดเป็น 40 ดอลลาร์
ค่าทิปพนักงานบริการบนเรือสำราญ วันละ 5 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวัน รวม 4 วัน คิดเป็น 20 ดอลลาร์
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)
NOT INCLUDED
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวัน รวม 10 วัน คิดเป็น 30 ดอลลาร์ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ
การชำระเงิน หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 40,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไขท่านสามารถโอนเงินเข้ำบัญชีของบริษัทฯ ดังรำยละเอียดดังนี้
การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน  หักค่ามัดจำ 40,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน  หักค่ามัดจำ 40,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน  หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใช้เวลายื่น 15 วันทำการ)
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทาง หนังสือเดินทางห้ามชำรุด หรือขีดเขียนใดๆทั้งสิ้นภายในหนังสือเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (สัดส่วนใบหน้าโดยละเอียดเฉพาะใบหน้าสูง 3 ซม. วัดจากหน้าผากถึงคาง***) (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและต้องไม่ซ้ำกับรูปวีซ่าที่มีในเล่ม สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป และให้ประกบด้านหน้าเข้าหากัน (กรุณาอย่าให้รูปเลอะหมึก และอย่าให้รูปมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูตจะไม่รับรูปแบบนี้ ท่านอาจจะต้องถ่ายใหม่)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน หรือ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)
4. หลักฐานการเงิน
– กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้เดินทาง ขอจากทางธนาคารเท่านั้น ต้องเป็น Statement ตัวเต็มจากธนาคารเท่านั้น ไม่ใช่สำเนาจากสมุดบัญชี และ อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่าสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจำ
– กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สำเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์(ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย) ย้อนหลัง 6 เดือน
5. หลักฐานการทำงาน(ภาษาอังกฤษและมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์)
– กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด ต้องสะกดให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
– กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
– กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอม และต้องมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์) ต้องสะกดชื่อ-สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
6. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ขอสำเนาสูติบัตร
กรณีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง
(กรุณาขอ 2 ฉบับ เพื่อสำหรับยื่นวีซ่า 1 ฉบับ และอีก 1 ฉบับ รบกวนเตรียมมาวันเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน)
– หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
– หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
– หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
– กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียว
– กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า
7. กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
*** ทางสถานทูตไม่ให้ดึงเล่มพาสปอร์ตในทุกกรณี หากลูกค้าจำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตเดินทางในช่วงที่ยื่นวีซ่ากรุ๊ป ลูกค้าจะต้องไปแสดงตัวยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้นและต้องแนบตั๋วที่จะเดินทางก่อนหน้า
เพื่อแจ้งให้สถานทูตรับทราบ ***1

เงื่อนไขอื่นๆ

เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใช้เวลายื่น 15 วันทำการ)
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทาง หนังสือเดินทางห้ามชำรุด หรือขีดเขียนใดๆทั้งสิ้นภายในหนังสือเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (สัดส่วนใบหน้าโดยละเอียดเฉพาะใบหน้าสูง 3 ซม. วัดจากหน้าผากถึงคาง***) (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและต้องไม่ซ้ำกับรูปวีซ่าที่มีในเล่ม สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป และให้ประกบด้านหน้าเข้าหากัน (กรุณาอย่าให้รูปเลอะหมึก และอย่าให้รูปมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูตจะไม่รับรูปแบบนี้ ท่านอาจจะต้องถ่ายใหม่)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน หรือ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)
4. หลักฐานการเงิน
– กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้เดินทาง ขอจากทางธนาคารเท่านั้น ต้องเป็น Statement ตัวเต็มจากธนาคารเท่านั้น ไม่ใช่สำเนาจากสมุดบัญชี และ อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่าสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจำ
– กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สำเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์(ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย) ย้อนหลัง 6 เดือน
5. หลักฐานการทำงาน(ภาษาอังกฤษและมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์)
– กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด ต้องสะกดให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
– กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
– กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอม และต้องมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์) ต้องสะกดชื่อ-สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
6. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ขอสำเนาสูติบัตร
กรณีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง
(กรุณาขอ 2 ฉบับ เพื่อสำหรับยื่นวีซ่า 1 ฉบับ และอีก 1 ฉบับ รบกวนเตรียมมาวันเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน)
– หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
– หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
– หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
– กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียว
– กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า
7. กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
*** ทางสถานทูตไม่ให้ดึงเล่มพาสปอร์ตในทุกกรณี หากลูกค้าจำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตเดินทางในช่วงที่ยื่นวีซ่ากรุ๊ป ลูกค้าจะต้องไปแสดงตัวยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้นและต้องแนบตั๋วที่จะเดินทางก่อนหน้า
เพื่อแจ้งให้สถานทูตรับทราบ ***
วันเดินทาง
สายการบิน
Giza
Giza
Sakkara
Abu Simbel Temple
Ramesess II
Catacombs of Alexandria Egypt
Farah Cruise
Pompey's Pillar
Luxor Temple
Citadel of Qaitbay
egypt
Khan El Khalili
citadel egypt
Temple of Queen Hatshepsut
Valley of The Death egypt
Church of Serga
Luxor
วิหารแห่งเมืองเอ็ดฟู
Kom-Ombo
The Unfinished Obelisk
Aswan Dam
Pyramid