วันเดินทาง
09 - 16 สิงหาคม 2565 13 – 20 กันยายน 2565 21 – 28 ตุลาคม 2565 10 – 17 พฤศจิกายน 2565 1 – 8 ธันวาคม 2565
สายการบิน


จอร์เจีย – อาร์เมเนีย

8 วัน 5 คืน

ทบิลิซี – กอรี – สตาลิน ออฟ มิวเซียม – เมืองถ้ำอุพลิสชิเค – มิชเคห์ทา – มหาวิหารจวารี่ – โบสถ์สเวติสโคเวลีป้อมอนานูรี – กูดาอูรี – คาซเบกิ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – ซาดาโคล – อารามฮัคพัท – อนุสาวรีย์ตัวอักษรอาเมเนียน – เยเรวาน -เอคมิอัตซิน – โบสถ์ซวาร์ทนอร์ต – อาสนวิหารเอคมิอัตซิน – โรงงานอะรารัต บรั่นดี – คาสเคด – วิหารเก๊กฮาร์ด -วิหารการ์นี่ – ซิมโฟนี่ ออฟ สโตน  – ทะเลสาบเซวาน – อารามเซวานนาวังค์  – ป้อมนาริคาร่า – โบสถ์เมเตคี – วิหารซิโอนี่

จอร์เจีย มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 2,500 ปี และภาษาจอร์เจียก็เป็นหนึ่งในภาษาเก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังมีการใช้อยู่ เมืองหลวงทบิลิซี ซึ่งมีอายุกว่า 1,500 ปี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่งดงามซึ่งถูกแบ่งโดยแม่น้ำมทควารี ในอดีตพื้นที่ส่วนใหญ่ของจอร์เจียถูกยึดครองโดยเปอร์เซีย อาหรับ เติร์กและมองโกล ในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 7 ถึงศตวรรษที่ 18

อาร์เมเนีย เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลทางตอนใต้ของเทือกเขาคอเคซัสน้อย เป็นเทือกเขาซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างยุโรปและเอเชีย มีการค้นพบโบราณวัตถุที่ถือได้ว่าเก่าแก่ที่สุดในโลก อาทิเช่น มีการพบโรงงานผลิตไวน์ที่มีอายุมากกว่า 6,000 ปี นอกจากนี้ยังได้พบกับโบราณสถานต่างๆ รวมไปถึงอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์อีกนับ 1,000 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ เพราะอาร์เมเนีย เป็นดินแดนแห่งแรกของโลกที่ได้ประกาศรับเอาศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำอาณาจักรนี้ในปี ค.ศ.301

  • วันแรก         กรุงเทพฯ – อิสตันบูล

21.00 น.       คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว U เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ (TK) ประตูทางเข้าที่ 9 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับ ตรวจเอกสาร และสัมภาระ

23.00 น.        Q“เหิรฟ้าสู่กรุงอีสตันบูล” โดยสายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 069

(ใช้เวลาบินประมาณ 10.35 ช.ม.)

 

  • วันที่สอง       อีสตันบูล – ทบิลิซี – กอรี – อุพลิสชิเค – มิชเคห์ทา ทบิลิซี

05.15 น.        เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮาวาลิมานี่ อีสตันบูล ประเทศตุรกี (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

06.30 น.        “เหิรฟ้าสู่เมืองทบิลิซี” โดยสายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK378

(ใช้เวลาบินประมาณ 03.15 ช.ม.)

09.45 น.       เดินทางถึงสนามบินกรุงทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย

นำท่านออกเดินทางสู่ กอรี(GORI) เพื่อเข้าเยี่ยมชม สตาลิน ออฟ มิวเซียม (Museum of Stalin)       ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราว และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคารที่    สตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์สตาลิน มีการจัดแสดงชีวประวัติของสตาลินตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทาง เมืองถ้ำอุพลิสชิเค (Uplistsikhe Cave Town) หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถิ่นฐานกันมานานแล้วกว่า 3000 ปี มีศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น (Pagan) ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม ซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟ และยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9

เดินทางสู่ มิชเคห์ทา (Mtskheta) ระหว่างทางแวะเยี่ยมชม มหาวิหารจวารี่ (Jvari Monastery) อารามแห่งไม้กางเขน (Monastery of the Cross) อันศักดิ์สิทธิ์ ของศานาคริสต์นิกายออโธดอกซ์สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางโถง ชาวเมืองได้ให้ความเคารพนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก และได้กล่าวกันว่า นักบุญนีโน่ หรือแม่ชีนีโน่แห่งคัปปาโดเกีย (เมืองหนึ่งในประเทศตุรกีปัจจุบัน) ได้นำไม้กางเขนนี้เข้ามาพร้อมกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล จากนั้นนำท่านเที่ยว โบสถ์สเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral)  โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อ และหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ. 337

                       จากนั้นเดินทางกลับสู่ กรุงทบิลิซี (Tbilisi) เพื่อทำการ Check in โรงแรม

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่              นำท่านเช้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN TBILISIรือเทียบเท่า

 

  • วันที่สาม       ทบิลิซี – ป้อมอนานูรี – กูดาอูรี -คาซเบกิ – ทบิลิซี

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่ จอร์เจีย มิลิทารี ไฮเวย์ (Georgia Military Highway)

ระหว่างทางแวะเยี่ยมชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16-17 ชมความงดงามของโบสถ์สอง   หลังของคริสตจักรชาวเวอร์จิน จากมุมสูงของป้อมปราการนี้ มองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของ อ่างเก็บน้ำซินวาลี (Zhinvali) แหล่งเก็บน้ำของชาวเมืองทบิลิซี และวิวภูเขาที่ล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ไว้อย่างงดงาม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กูดาอูรี (Gudauri) เป็นเมืองสําหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียง ที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจีย

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางสู่ คาซเบกิ (Kazbegi) และจากนั้นให้ท่านได้เปลี่ยนรถนั่งเป็นรถที่ขับเคลื่อน 4 ล้อ  เยี่ยมชม โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Church) เป็นโบสถ์หินแกรนิตขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชคเฮรีกลางหุบเขาคอเคซัส ตัวโบสถ์โดดเด่นด้วยด้านหน้าของตัวอาคารที่ใช้อิฐบล็อกขนาดใหญ่ ช่องประตูและหน้าต่างโค้งได้สัดส่วนสวยงาม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในจอร์เจียโบราณด้วย (การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปิดกั้นได้ด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได้ แต่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางให้มากที่สุด)

                   จากนั้นเดินทางกลับสู่ กรุงทบิลิซี (Tbilisi) เพื่อทำการ Check in โรงแรม

 

พักที่             นำท่านเช้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN TBILISI หรือเทียบเท่าค่ำ

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  • วันที่สาม       ทบิลิซี – ป้อมอนานูรี – กูดาอูรี -คาซเบกิ – ทบิลิซี

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่ จอร์เจีย มิลิทารี ไฮเวย์ (Georgia Military Highway) ระหว่างทางแวะเยี่ยมชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16-17 ชมความงดงามของโบสถ์สอง   หลังของคริสตจักรชาวเวอร์จิน จากมุมสูงของป้อมปราการนี้ มองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของ อ่างเก็บน้ำซินวาลี (Zhinvali) แหล่งเก็บน้ำของชาวเมืองทบิลิซี และวิวภูเขาที่ล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ไว้อย่างงดงาม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กูดาอูรี (Gudauri) เป็นเมืองสําหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียง ที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจีย

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางสู่ คาซเบกิ (Kazbegi) และจากนั้นให้ท่านได้เปลี่ยนรถนั่งเป็นรถที่ขับเคลื่อน 4 ล้อ  เยี่ยมชม โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Church) เป็นโบสถ์หินแกรนิตขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชคเฮรีกลางหุบเขาคอเคซัส ตัวโบสถ์โดดเด่นด้วยด้านหน้าของตัวอาคารที่ใช้อิฐบล็อกขนาดใหญ่ ช่องประตูและหน้าต่างโค้งได้สัดส่วนสวยงาม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในจอร์เจียโบราณด้วย (การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปิดกั้นได้ด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได้ แต่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางให้มากที่สุด)

                      จากนั้นเดินทางกลับสู่ กรุงทบิลิซี (Tbilisi) เพื่อทำการ Check in โรงแรม

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่             นำท่านเช้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN TBILISI  หรือเทียบเท่า

 

  • วันที่สี่           กรุงทบิลิซี – ซาดาโคล – ฮัคพัท – อนุสาวรีย์ตัวอักษร – เยเรวาน

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  

นำท่านออกเดินทางไปยัง ซาดาโคล (Sadakhlo) เพื่อข้ามเขตพรมแดนจากประเทศจอร์เจีย และมุ่งหน้าสู่ประเทศ อาร์เมเนีย (Armenia) เพื่อทำการเที่ยวต่อที่ประเทศอาร์เมเนีย

จากนั้นมุ่งหน้าสู่ อารามฮัคพัท (Haghpat Monastery) เป็นอารามอาร์เมเนียยุคกลางหรืออารามไบแซนไทน์ที่มีความซับซ้อนทาง ศาสนา ที่ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 10 ในราชวงศ์คลูริเคียน (Klurikain dynasty) และยังเป็นตัวแทนของสถาปัตยกรรมทางศาสนาในยุครุ่งเรืองสูงสุด ซึ่งมีรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะท้องถิ่น

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นพาท่านสู่ อนุสาวรีย์ตัวอักษรอาเมเนียน (Armenia Alphabet Monument) อักษรอาร์เมเนียมีอายุมากกว่า 1,600 ปีและยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันในรูปแบบดั้งเดิม ได้รับการคิดค้นโดย SaintMesrop Mashtots นักภาษาศาสตร์ชาวอาร์เมเนียและผู้นำทางศาสนาในปีค. ศ. 405

                      จากนั้นเดินทางสู่ เยเรวาน (Yerevan) เพื่อทำการ Check in โรงแรม

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่             นำท่านเช้าสู่ที่พัก ANI PLAZA HOTEL  หรือเทียบเท่า

  • วันที่ห้า         เยเรวาน – เอคมิอัตซิน– ตลาดผลไม้พัคชูคา – คาสเคด – เยเรวาน

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนนั้นเดินทางสู่ เอคมิอัตซิน (Echmiadzin) เป็นอาสนวิหารหลักของคริสตจักรอัครสาวก            อาร์เมเนีย ตั้งอยู่ในเมืองวาการ์สชาพัต จังหวัดอาร์มาวีร์ ประเทศอาร์เมเนีย นักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นอาสนวิหารแห่งแรกที่สร้างขึ้นในพื้นที่ของอาร์เมเนียโบราณ และมักถือกันว่าเป็นหนึ่งในอาสนวิหารที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ระหว่างทางแวะเยี่ยมชม โบสถ์ซวาร์ทนอร์ต (Zvartnots Cathedral) สร้างขึ้นในช่วงเวลาที่อาร์เมเนียส่วนใหญ่เพิ่งถูกยึดครองโดยชาวอาหรับมุสลิมซึ่งครอบครองSasanian Persia / อิหร่านซึ่งอาร์เมเนียเป็นส่วนหนึ่งในเวลานั้น การก่อสร้างอาสนวิหารเริ่มขึ้นในปี 643 ภายใต้การแนะนำของคาทอลิคอส เนอร์เสสที่ 3

               จากนั้นเยี่ยมชม อาสนวิหารเอคมิอัตซิน (Echmiadzin Mother Cathedral)

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

จากนั้นเดินทางกลับสู่ เยเรวาน (Yerevan) เพื่อเยี่ยมชม โรงงานอะรารัต บรั่นดี (Ararat Brandy Factory) เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปกับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงของ“อารารัต”เป็นองค์กรชั้นนำของอาร์เมเนียสำหรับการผลิตคอนยัค ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1887 ในช่วงระยะเวลาของจักรวรรดิรัสเซีย หลังจากการ     โซเวียตของอาร์เมเนียโรงงานได้กลายเป็นรัฐวิสาหกิจ ในปี 2542 รัฐบาลของอาร์เมเนียที่เป็นอิสระได้ขายโรงงานให้กับบริษัทPernod Ricardของฝรั่งเศส เพื่อทำเครื่องดื่มกลั่น ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์คอนยัคของ บริษัท ที่มีความโดดเด่นและเผยแพร่เป็นอารารัต

จากนั้นพาท่านเดินชม คาสเคด (The Cascade Complex) เป็นบันไดยักษ์ที่สร้างจากหินปูน ตั้งอยู่ที่เมืองเยเรวาน ประเทศอาร์เมเนีย ที่เชื่อมต่อไปถึงย่านเคนทรอน และยังมีอนุสาวรีย์มาเธอร์ อาเมเนีย ภายในคาสเคดจะมี ห้องโถงนิทรรศการ และ คาเฟสเจียน มิวเซียม ออฟ อาร์ตที่แสดงงานศิลปะรูปปั้น ถ้าเดินขึ้นบันไดไปจนสุดด้านบน จะสามารถชมวิวเมืองเยเรวานได้ รอบๆคาสเคดจะมีคาเฟ่ให้ท่านได้นั่งเล่นดื่มด่ำกับวิวคาสเคด

พาท่านแวะเดินที่ ตลาดผลไม้พัค ชูคา(Pak Shuka Market)  

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมโชว์สุดพิเศษ

พักที่             นำท่านเช้าสู่ที่พัก ANI PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

  • วันที่หก        เยเรวาน – การ์นี่ – ซิมโฟนี่ ออฟ สโตน – เก๊กฮาร์ด– ทะเลสาบเซวาน – บากราทาเชน – ทบิลิซี่

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ วิหารเก๊กฮาร์ด(Geghard Monastery) วิหารที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาและธรรมชาติที่สวยงาม จนได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี ค.ศ.2000 สร้างขึ้นโดยการตัดหินเข้าไปในภูเขาเพื่อทำเป็นห้องโถงและห้องต่างๆด้วยความศรัทธาในศาสนาคริสต์ ซึ่งวิหารแห่งนี้เป็นการสร้างและแกะสลักด้วยมือทั้งวิหารและใช้เวลาในการสร้างถึง 40 ปี ตัวอาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 เป็นวิหารที่งดงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งของอาร์เมเนีย

จากนั้นเดินทางสู่ วิหารการ์นี่ (Pagan Temple of Garni)  เป็นอาคารยุคกรีก-โรมันชนิดมีระเบียงเสาแห่งเดียวที่ยังหลงเหลือในประเทศอาร์เมเนีย และในพื้นที่อดีตรัฐของสหภาพโซเวียต วิหารมีลักษณะของความเป็นสถาปัตยกรรมกรีกโบราณ-โรมัน และประดับด้วยเสาไอออนิก ตัววิหารตั้งอยู่ในหมู่บ้านการ์นี ประเทศอาร์เมเนีย วิหารนี่เป็นสิ่งก่อสร้างและสัญลักษณ์ชิ้นสำคัญของอาร์เมเนียยุคก่อนศาสนาคริสต์

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ซิมโฟนี่ ออฟ สโตน (Symphony of the Stones) นักธรณีวิทยาให้คำอธิบายว่าแท่งหินทรงเหลี่ยมแนวตั้งแบบนี้เกิดจากหินบะซอลต์ร้อนหลอมละลายใต้โลกได้ผุดขึ้นเหนือผิวโลกแล้วเย็นตัวลง ถ้าเย็นตัวเร็วแท่งหินก็จะมีขนาดเล็ก แต่ถ้าเย็นตัวอย่างช้าๆ แท่งหินทรงรวงผึ้งเหลี่ยมก็จะมีขนาดใหญ่ จึงเป็นประจักษ์พยานว่าในครั้งอดีตกาลนานโพ้นแถบนี้น่าจะเคยมีภูเขาไฟระเบิดครั้งมโหฬารนั่นเอง

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเซวาน ตั้งอยู่ในเมืองเซวาน (Sevan) ซึ่งกินพื้นที่กว่า 940 ตารางกิโลเมตรและล้อมรอบด้วยแม่น้ำทั้งหมด 28 สาย ชมความสวยงามของตัวเมือง อดีตบ้านพักอาศัยของชาวรัสเซียรอบทะเลสาบ พร้อมด้วยสถานที่พักผ่อนประเภทรีสอร์ทของนักท่องเที่ยว ก่อนล่องเรือชมความงามของ อารามเซวาน (Sevan Monastery) ที่ตั้งอยู่บริเวณแหลมด้านตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบ (หมายเหตุ:ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์กรณีกระเช้าปิดเนื่องด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่เอื้ออำนวยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการรายการหากมีเหตุอันควรโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็นอันดับแรก) และเยี่ยมชม อารามเซวานนาวังค์  (Sevanavank Monastery)

จากนั้นพาท่านกลับสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) ประเทศจอร์เจีย (Georgia) เพื่อทำการ Check in โรงแรม

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมกับชมการแสดง

พักที่            นำท่านเช้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN TBILISI หรือเทียบเท่า

  • วันที่เจ็ด        ทบิลิซี – ป้อมนาริคาร่า – โบสถ์เมเตคี – วิหารซิโอนี่– มตควารี

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นพาท่านทัวร์ชมเมือง และพาท่านเยี่ยมชม ป้อมนาริคาร่า (Narikala Fortress) โดย กระเช้าลอยฟ้า ป้อมปราการนาริคาร่า สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของเมืองทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย เป็นป้อมปราการโบราณที่สามารถมองเห็นวิวเมืองทบิลิซิและแม่น้ำ Mtkvari ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ป้อมปราการนี้ ประกอบด้วย ส่วนของผนังสองส่วนบนเนินเขาสูงชันระหว่างห้องอาบน้ำกำมะถัน และสวนพฤกษศาสตร์ของทบิลิซิ ในสไตล์ “ชูริส ทซิเค” ซึ่งหมายถึง รูปแบบที่ไม่มีความสม่ำเสมอกัน และเยี่ยมชม โบสถ์เมเตคี (Metekhi Church)ตั้งอยู่เหนือเนินผาสูงริมแม่น้ำมิทควารี (Mtkvari River) เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี 1278 – 1284 โดยมีอนุสาวรีย์ทรงม้าของกษัตริย์ Vakhtang Gorgasali ผู้สถาปนาทบิลิซีเป็นนครหลวง ตั้งตระหง่านอยู่คู่กัน ในอดีตโบสถ์ถูกทำลายและได้รับการบูรณะอยู่หลายครั้งเคยถูกใช้เป็นคุกในยุคที่ราชวงศ์ซาร์สปกครองและเปลี่ยนมาเป็นโรงละครในยุคโซเวียต ซึ่งได้รับการบูรณะล่าสุดปลายปี 1980 เพื่อเป็นโบสถ์ออร์โธดอกซ์ของเมือง และ วิหารซิโอนี่ (Sioni Cathedral)  สถานที่แห่งนี้มี่ชื่อว่า ซิโอนีแห่ง ทบิลิซี (Tbilisi Sioni) ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ได้ถูกทำลายลงโดยผู้ที่บุกรุกแต่ก็ได้มีการสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งด้วยกัน จนกระทั่งเป็นโบสถ์ที่ได้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ และได้มีการบูรณะในช่วงศตวรรษที่ 17-19

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                      จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติทบิลิซี เพื่อเดินทางสู่กรุงอิสตันบลู

17.30 น.      “เหิรฟ้าสู่กรุงอีสตันบูล” โดยสายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 383

(ใช้เวลาบินประมาณ 09.35 ช.ม.)

  • วันที่แปด      เมืองอิสตันบูล – กรุงเทพฯ

19.00 น.                 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮาวาลิมานี่ อิสตันบูล ประเทศตุรกี (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

15.25 น.                 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

วันเดินทาง
09 - 16 สิงหาคม 2565 13 – 20 กันยายน 2565 21 – 28 ตุลาคม 2565 10 – 17 พฤศจิกายน 2565 1 – 8 ธันวาคม 2565
สายการบิน

อัตราค่าบริการ

ค่าทัวร์ต่อท่าน : อัตราค่าบริการสำหรับผู้เดินทาง 10 ท่าน ขึ้นไป
Ø ผู้ใหญ่พักห้องคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1ท่าน

Ø ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

79,900.-

8,000.-

 

การจองทัวร์  
Ø หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)

Ø กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
ค่าทัวร์รวม :
ü ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-อีสตันบูล-ทบิลิซี-อีสตันบูล-กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ (TK)

ü ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน

ü ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)

ü ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม

ü ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง

ü ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม

ü ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ

ü กรณีที่กรุ๊ป 10 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์คนไทยคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง

ü ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)

ค่าทัวร์ไม่รวม :
ý ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน คิดเป็น 40 ดอลลาร์

ý ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน คิดเป็น 30 ดอลลาร์

(ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน)

ý ค่าตรวจ PCR TEST สำหรับเดินทางเข้าประเทศจอร์เจีย (ถ้ามี)

ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ý ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

ý ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน)

ý ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ý ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)

ý ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

ý ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ

การยกเลิก :
§  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน § คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
§  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน § หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
§  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน § หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
§  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน § หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม

***หนังสือเดินทางประเทศไทยไม่ต้องทำวีซ่าเข้าประเทศจอร์เจีย***
หมายเหตุ :
§  บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหากผลตรวจ PCR ขากลับเป็นบวก และท่านไม่สามารถเดินทางกลับได้พร้อมคณะ แต่ทางบริษัทจะช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ขณะพักรักษาตัวอยู่ต่างประเทศ จนสามารถเดินทางกลับได้

§  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการ

§  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

§  บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

§   บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทางแทน

§  รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

§   บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

§   รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

§   การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

§   ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง

§  ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม

ตั๋วเครื่องบิน

§  ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)

§  ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้

§   หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น

§  เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง

§  ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้

§   โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น

§  ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

§  กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด

§  วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )

§  หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย

§  ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่

§  กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

§   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชำรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างการเดินทาง

การเดินทางเป็นครอบครัว

§  หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า

4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข

ที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

วันเดินทาง
09 - 16 สิงหาคม 2565 13 – 20 กันยายน 2565 21 – 28 ตุลาคม 2565 10 – 17 พฤศจิกายน 2565 1 – 8 ธันวาคม 2565
สายการบิน
Sevanavank. Armenia