วันเดินทาง
23 - 30 กันยายน 2562 23 - 30 ตุลาคม 2562 01 – 08 ธันวาคม 2562 29 ธันวาคม 2562 – 05 มกราคม 2563
สายการบิน