วันเดินทาง
14 – 21 กรกฎาคม 2562 11 – 18 สิงหาคม 2562 22 – 29 กันยายน 2562 20 – 27 ตุลาคม 2562 01 – 08 ธันวาคม 2562
สายการบิน