วันเดินทาง
สายการบิน


ไม่พลาดทุกข่าวสาร ไม่พลาดทุกกิจกรรม เดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง กด Add Friend ทางเราได้เลย

เพิ่มเพื่อน

Exotic Mexico-Cuba with “Kanjana Hongthong”

เที่ยวเม็กซิโก-คิวบา 18 วัน แบบ Exclusive

เมืองโบราณเตโอติฮัวคัน (Teotihuacán) นำท่านชม ปิระมิดโบราณขนาดใหญ่ ที่ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ชมพีระมิดแห่งพระอาทิตย์ (Pyramid of The Sun) พีระมิดที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก

– ชม เมืองโบราณชิเชน อิทซา ปิรามิดแห่งชนเผ่ามายา เมืองมรดกโลก และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่

– บริการท่านด้วยเครื่องดื่มขึ้นชื่อของคิวบา กาแฟ และ Cocktail

– ให้ท่านได้ล่องเรือ ล่องเรือท้องแบน (TRAJINERAS) ที่มีสีสันสวยงามที่เมือง Xochimilco

– เที่ยวเมืองแคนคูน (Cancun) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของหาดทรายขาว น้ำทะเลใส

– เที่ยวชมเมืองโบราณตูลัม หรือนครแห่งแสง (City of Dawn)” ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่เคยรุ่งเรืองในสมัยอาณาจักรมายาช่วงศตวรรษที่ 13 -15

– ชมเมืองปวยบลา (Puebla) เป็นเมืองที่ได้รับสมญานาม City of Angles

– สัมผัสสีสันยามค่ำคืนของเมืองคิวบา พร้อมเพลิดเพลินไปกับดนตรีท้องถิ่นสุดคลาสสิค

-ลิ้มลองเมนูกุ้งมังกรคิวบา (Cuban Lobster)

-พักโรงแรม 4-5 ดาว

– ชม ไร่ยาสูบ อันเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตซิการ์ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันเลื่องชื่อของคิวบา

– รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแล้ว

*** กรณีมีวีซ่าอเมริกาแล้ว ไม่ต้องทำวีซ่าเม็กซิโก ***

1

Day 1: Departure

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • 22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ ชั้น 4 ประตู 8 แถว Q
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม
2

Day 2: Departure

โดฮา-ลอสแองเจลิส-เม็กซิโก
 • 01.45 น. “เหิรฟ้าสู่โดฮา” โดยสายสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR837
 • 05.25 น.  เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 07.45 น. “เหิรฟ้าสู่ลอสแองเจลิส” โดยสายสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR739
 • 13.10 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงลอสแองเจลิส เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 18.26 น. “เหิรฟ้าสู่ประเทศเม็กซิโก” โดยสายสายการบินเดลต้า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ DL8792

 • 00.10 น. เดินทางถึงเมืองเม็กซิโกซิตี้ (Mexico City) เมืองหลวงของประเทศเม็กซิโกและเป็นเมืองที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เม็กซิโกซิตี้มีการพัฒนาและเติบโตต่อเนื่องมาหลายปีจนกลายเป็นเมืองใหญ่และมีอาณาบริเวณครอบคลุมถึงเขตเมืองต่างๆ ที่ตั้งอยู่โดยรอบซึ่งปัจจุบันถูกรวมเป็นเขตชานเมืองของเม็กซิโกซิตี้ ลักษณะภูมิประเทศของเมืองโอบล้อมด้วยภูเขาไฟและแนวเทือกเขาก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามแปลกตา
 • นำท่านเข้าพัก GALERIA HOTEL หรือเทียบเท่า
3

Day 3: Departure

เม็กซิโกซิตี้-โบราณสถาน TEMPLE MAYOR-วิหารเมโทรโพลิทัน
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • จากนั้นนำท่านชมเมืองเม็กซิโกซิตี้ ให้ท่านได้ชมจัตุรัสรัฐธรรมนูญ (PLAZA DE LA CONSTITUCION) หรือโซกาโล่ (ZOCALO) เป็นจัตุรัสกลางเมืองของกรุงเม็กซิโก เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำท่านเข้าชมพระราชวังแห่งชาติ (NATIONAL PALACE) ซึ่งเป็นที่ทำการของประธานาธิบดีและรัฐบาลกลางของเม็กซิโก และมีสิ่งก่อสร้างสวยงามสไตล์โคโลเนียลต่างๆ อิสระให้ท่านเดินชมย่านโซกาโล่
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย นำท่านชมภายนอก โบราณสถาน TEMPLE MAYOR สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14-15 ซึ่งเป็นอดีตวัดหลักของชาวแอสแท็ค (AZTEC) โดยวัดส่วนใหญ่โดยทำลายเกือบหมดสิ้นจากการล่าอาณานิคมของสเปนเมื่อครั้งเข้ามายึดครองเม็กซิโกและได้เข้ามาสร้างสิ่งปลูกสร้างทับบริเวณ TEMPLE MAYOR และได้ถูกลืมนานไปหลายศตวรรษ จนกระทั่งในศตวรรษที่ 20 ได้มีการระดมทุนเพื่อขุดค้นสถานที่ตั้งของวัดแห่งนี้จนกระทั่งได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้อย่างในปัจจุบัน

 • นำท่านผ่านชม อนุสาวรีย์นางฟ้าแห่งอิสรภาพ (Ángel de la Independencia) อีกหนึ่งแลนด์มาร์กของเม็กซิโกซิตี้ เป็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ด้านบนมีรูปปั้นนางฟ้าสีทอง ถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการประกาศอิสรภาพครบรอบหนึ่งร้อยปีของเม็กซิโก เมื่อปี ค.ศ. 1911

 • จากนั้นนำท่านเข้าชม วิหารเมโทรโพลิทัน (THE METROPOLITAN CATHEDRAL) เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในเขตลาตินอเมริกา หอคอยสูง 67 เมตร ใช้เวลาสร้างถึง 3 ศตวรรษ คือตั้งแต่ประมาณปี 1525 – 1831 ซึ่งการใช้เวลาในการก่อสร้างขนาดนี้ จึงทำให้วิหารแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมหลากหลายสไตล์ ตั้งแต่แบบคลาสสิค แบบบาร๊อค จนถึงแบบนีโอคลาสสิก โดยก่อนที่สเปนจะเข้ายึดเม็กซิโก ซิตี้ บริเวณที่เป็นวิหารนี้เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ของชาวแอสแท็ค เมื่อสเปนเข้ามาทำลาย สเปนจึงได้สร้างวิหารแห่งนี้ขึ้นแทน วิหารประกอบไปด้วยหอระฆัง 2 หอและโดมใหญ่ตรงกลาง มีแท่นบูชาถึง 5 แท่นและหอสวดมนต์ถึง 16 หอ

 • นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบ Xochimilco นำท่าน ล่องเรือท้องแบน (TRAJINERAS) ที่มีสีสันสวยงาม เพื่อล่องลัดเลาะไปตามคลองเล็กๆ พร้อมเพลิดเพลินไปกับดนตรีพื้นเมืองจากเหล่ามาริอาชี (MARIACHI) และซื้ออาหารเครื่องดื่มและของที่ระลึกพื้นเมืองจากเรือพ่อค้าแม่ค้าได้ด้วย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าพัก GALERIA HOTEL หรือเทียบเท่า
4

Day 4: Departure

เม็กซิโก-เมืองโบราณเตโอติฮัวคัน-เมืองปวยบลา
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • ท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเตโอติฮัวคัน (Teotihuacán) ได้เป็นเมืองมรดกโลก จากองค์กรยูเนสโก้ ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมือง City of Gods หรือเมืองแห่งเทพเจ้า

 • นำท่านชม ปิระมิดสุริยัน (The Pyramid of the Sun) ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณโบราณสถานแห่งนี้ ด้วยความสูง 63.5 เมตร ซึ่งเป็นปิระมิดที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก รองจากปิระมิดแห่งเมืองโชลูลาแห่งเม็กซิโก และ ปิระมิดแห่งกีซ่าของอียิปต์
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย จากนั้นนำท่านชม ปิระมิดจันทรา (The Pyramid of the Moon) ซึ่งอนุญาตให้นักท่องเที่ยวขึ้นได้แค่ครึ่งหนึ่งของความสูง เมืองโบราณเตโอติฮัวคัน แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1987 อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความยิ่งใหญ่อลังการของปิระมิดของชาวมายา
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปวยบลา (Puebla) เป็นรัฐหนึ่ง ของเม็กซิโก ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกฉียงใต้ห่างจากกรุงเม็กซิโกซิตี้ เพียงแค่ 1 ชั่วโมง
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าพัก HOTEL NH PUEBLA หรือเทียบเท่า
5

Day 5: Departure

เม็กซิโก ซิตี้–ปวยบลา–โชลูลา-เม็กซิโก ซิตี้-เมริดา
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปวยบลา (Puebla) เป็นรัฐหนึ่ง ของเม็กซิโก ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกฉียงใต้ห่างจากกรุงเม็กซิโกซิตี้ เพียงแค่ 1 ชั่วโมง เป็นเมืองที่ได้รับสมญานาม “City of Angles” หรือเมืองแห่งเทวดา เมืองแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1531 โดยชาวสเปน ในช่วงการล่าอาณานิคมของสเปน ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสเริ่มเข้ามาอาคารสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้างในช่วงศตวรรษที่ 17-18 จึงได้รับอิทธิพลศิลปะแบบบาโรค
 • นำท่านชมบริเวณใจกลางเมืองหลวงของรัฐซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี1987 ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรคแบบฝรั่งเศส ที่เคยยึดครองเมืองนี้อยู่ช่วงหนึ่ง นำท่านชมความงามของเมืองเก่าปวยบลาที่หมู่อาคารโบราณสวยงามยังคงความสมบูรณ์ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15 ได้อย่างดียิ่ง จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสใจกลางเมือง ที่โอบล้อมด้วยหมู่อาคารโคโลเนียลสวยงามยิ่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • จากนั้นนำท่านเดินทางผ่าน เมืองโชลูลา (Cholula) ก็จะได้ชมโบสถ์คริสต์ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาพร้อมวิวของภูเขาไฟโปโปกาเตเปต (Popocatepetl) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เม็กซิโก
 • ค่ำ อิสระอาหารค่ำ (คูปองเงินสด 20 USD.)
 • 18.55 น. “เหินฟ้าสู่สนามบินเมริดา ” โดยสายการบินแอโรเม็กซิโก เที่ยวบิน  AM521
 • 20.45 น. เดินทางถึงสนามบินเมริดา (Merida) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และยังเป็นเมืองหลวงของรัฐยูกาตัง หรือ รัฐยูคาทาน (Yucatan) 1 ใน 31 รัฐของประเทศเม็กซิโก โดยตัวเมืองนั้นตั้ง อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐและยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรยูคาทาน (Yucatan Peninsula)
 • นำท่านเข้าพัก HOTEL GASA DEL BALAM หรือเทียบเท่า
6

Day 6: Departure

เมริดา-คาบาห์-อูซมาล
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณคาบาห์ (Kabah) เมืองโบราณอีกแห่งของชาวมายา เป็นเมืองโบราณที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากอูซมาลในเขตผืนแผ่นดินยูคาทาน สถาปัตยกรรม และหมู่อาคารโบราณในเมืองนี้เรียกได้ว่ายังคงความสมบูรณ์และสวยงามยิ่ง

 • นำท่านชม วิหารเทพเจ้าแห่งฝน (Temple of Chac Mool) ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ชาวมายาที่อาศัยในบริเวณนี้บูชามาก เนื่องจากที่ราบสูงยูคาทานเป็นพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้งและขาดน้ำ ชาวมายาจึงบวงสรวงและบูชาเทพเจ้าแห่งฝนเพื่อขอฝนจากนั้นนำท่านชม หมู่อาคาร วิหารโบราณ ที่มีการแกะสลักรูปปั้นเทพเจ้าต่างๆสำหรับประกอบพิธีบูชายัญ หรือ พิธีกรรมของชาวมายาในอดีต อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่าอัศจรรย์และความสวยงามของเมืองโบราณของชาวมายาในอดีตได้ตามอัธยาศัย
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณอูซมาล (Uxmal Archaeological sites) เมืองโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1996 เนื่องจากเป็นเมืองโบราณที่คงความสมบูรณ์ของโบราณสถานที่สร้างโดยชนเผ่ามายาโบราณ เมืองอูซมาลสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณ 850-925 ปีก่อนคริสตกาล และถูกปกครองโดยตระกูลชุย ซึ่งเป็นผู้ปกครองชาวมายาในแถบตะวันตกของคาบสมุทรยูคาทาน ปัจจุบันเมืองโบราณแห่งนี้ยังคงสภาพของกลุ่มอาคารโบราณกว่า 15 กลุ่มอาคารที่กระจัดกระจายในระยะความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งแบ่งห้องต่างๆออกเป็นหลายห้องทั้งสำหรับ พระ และ ชนชั้นปกครอง ซึ่งแต่ละห้องสะท้อนให้เห็นถึงอำนาจและความยิ่งใหญ่ของผู้อาศัย

 • นำท่านเข้าชม เมืองโบราณอูซมาล (Uxmal) เป็นภาษาของเผ่ามายา แปลว่า สร้างสามครั้ง ในสถาปัตยกรรมที่เรียกว่า Puuc style คือสร้างให้ฝาผนังส่วนล่างเป็นแบบเรียบๆ แต่เหนือขึ้นไปสลักด้วยรูปหน้ากากของพระเจ้าองค์ต่างๆที่เผ่ามายานับถือบูชา สิ่งที่แปลกไปจากที่อื่นๆในรัฐยูคาตานคือ อูซมาลไม่มี cenote “ซีโนตี้” หรือบ่อน้ำ ที่นอกจากมีไว้สำหรับเก็บน้ำแล้ว ยังใช้เป็นที่บวงสรวงอีกด้วย ชาวมายาในแถบนี้สร้างที่เก็บน้ำสำหรับฤดูร้อน แทนบ่อน้ำที่มายาเผ่าอื่นใช้ ที่ประตูทางเข้ามีท่อน้ำที่มีลักษณะเป็นหน้ากากแต่มีที่สำหรับเก็บน้ำด้านใต้ นอกจากนี้ตามหมู่อาคารจะมีรูปสลักเทพเจ้าแห่งน้ำฝน Chac Mool อยู่มากมายก็เนื่องจากขาดแคลนน้ำ จึงต้องมีการขอพรขอน้ำจากพระเจ้า

 • นำท่านชม ปิระมิดแห่งเวทย์มนต์ (Pyramid of the Magician) ซึ่งสร้างเป็นชั้นๆทั้งหมด 5 ชั้น เป็นปิระมิดที่สูงเด่นที่สุดในเมืองโบราณแห่งนี้ โครงสร้างทั้งหมดเป็นหินชอล์คสีชมพูซึ่ง ยังคงมีสภาพดี ตามตำนานเล่าว่า ปิระมิดแห่งนี้สร้างขึ้นภายในคืนเดียวโดยคนแคระที่มีอำนาจของนักมายากล แต่ความจริงปิระมิดถูกสร้างขึ้นถึงห้าครั้ง แต่ละครั้งก็สร้างคร่อมลงไปบนโครงสร้างที่มีอยู่เดิม

 • จากนั้นนำท่านชม วังแห่งเจ้าผู้ครองนคร (Governor’s palace) ซึ่งสร้างอยู่ใกล้กับปิระมิดแห่งเวทย์มนต์ อาคารแห่งนี้มีด้วยกันสามแห่งเชื่อมด้วยรอยโค้งหรือ arches จมูกที่โค้งยาวใหญ่เหมือนงวงช้างของเทพเจ้า Chac Mool เห็นเด่นแต่ไกล เป็นลักษณะพิเศษของสถานที่นี้

 • จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสนันเนรี (Nunnery Quadragle) เป็นหมู่อาคารยาวที่สร้างล้อมรอบจัตุรัส ซึ่งสามารถขุดค้นและคงสภาพสถาปัตยกรรมได้อย่างสมบูรณ์ นำท่านชมความยิ่งใหญ่และความมหัศจรรย์ของเมืองโบราณเก่าแก่กว่าพันปี อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเข้าพัก HOTEL HACIENDA หรือเทียบเท่า
7

Day 7: Departure

อูซมาล-เมริดา-ชิเชน อิทซา-เมืองวัลลาโดลิด
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเมริดา (Merida) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและยังเป็นเมืองหลวงของรัฐยูกาตัง หรือ รัฐยูคาทาน (Yucatan) 1 ใน 31 รัฐของประเทศเม็กซิโก โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐและยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรยูคาทาน (Yucatan Peninsula)

 • นำท่านชม พลาซ่า แกรนด์เด (Plaza Grande) จัตุรัสใจกลางเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นจุดศูนย์กลางของย่านประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมริดา นอกจากนี้แล้ว พลาซ่า แกรนด์เด ยังเป็นที่ตั้งของสวนสาธารณะกลางที่ถูกล้อมรอบด้วยอาคารประวัติศาสตร์ที่น่าประทับใจ โดยสถานที่สำคัญที่ตั้งอยู่บนจัตุรัสแห่งนี้ได้แก่ วิหาร พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย พระราชวังเก่า และหอนาฬิกา

 • นำท่านผ่านชม ถนน กาซ่า มอนเตโค่ (Casa Montejo) ถนนสายต้นไม้ที่มีความสวยงามและยังเป็นถนนที่สำคัญที่สุดของเมือง อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานที่สำคัญ รวมไปถึงเหล่าอาคารที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเมริดาอีกด้วย

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองชิเชน อิทซา (Chichen Itza) นำท่านเข้าชม เมืองโบราณชิเชน-อิทซา (Chichen-Itza Archaeological Site) เมืองหลวงของชาวมายันหรือชาวมายาในเขตยูคาทานในช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษที่มีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านคณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาตร์ จนกระทั่งชาวสเปนได้เข้ามาล่าอาณานิคมในแถบทะเลแคริบเบี้ยนใน ช่วงศตวรรษที่ 13 ปัจจุบันเป็นโบราณสถานที่มีความสมบูรณ์เป็นอย่างมากและได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1988 รวมถึงได้รับการโหวตคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่เมื่อวันที่ 7 เดือน 7 ปี 2007 อีกด้วย

 • นำท่านชม GREAT BALL COURT สนามแข่งเกมบอลที่มีความยาวประมาณ 168 เมตร จัดเป็นสนามแข่งเกมบอลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเมโส – อเมริกา กีฬาที่เล่นในพิธีกรรม ซึ่งเล่นกันยาวนานกว่า 3,500 ปี ในหมู่ภูมิภาค เมโส-อเมริกา (MESO-AMERICA) ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ครอบคลุมตั้งแต่เม็กซิโกกลาง ไปจนถึง ฮอนดูรัสและนิคารากัว การเล่นบอลเกมจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 7 คน โดยแต่ละฝ่ายจะต้องพยายามแย่งการถือครองบอล ที่ทำจากยางและมีขนาดประมาณเท่ากับศีรษะของคน น้ำหนัก 8.5 ปอนด์และต้องให้ ลูกบอลยางลงห่วง ซึ่งตั้งอยู่ริมด้านข้างของสนามให้ได้ โดยสามารถใช้ได้เพียง สะโพกในการทำคะแนนเท่านั้น ฝ่ายใดแพ้จะต้องโดนประหารชีวิต
 • จากนั้นนำท่านชม ปิระมิดแห่งเทพเจ้าคูคุลคาน (เทพเจ้าสูงสุดของชาวมายาซึ่งเป็นผู้สร้างมนุษย์) ซึ่งถือเป็นปิระมิดแห่งสุดท้ายและเป็นปิระมิดที่กล่าวได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของอารายธรรมมายาด้วย

 • จากนั้นนำท่านชม วิหารชัคมุล (รูปปั้นซึ่งเป็นศิลปะแบบมายา) และมีห้องโถงที่เต็มไปด้วยเสา หลายพันต้นและลานกว้างที่ใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชนในอดีต ชิเชน อิทซา เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิหารจำนวนมากซึ่งพวกมายาได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ของเทพเจ้าผู้ทรงกระหายพระโลหิต ตัววิหารรูปร่างคล้ายปิระมิดยอดตัด ก่อสร้างซ้อนกันเป็นชั้นๆ บนเนื้อที่ราว 6.4 ตร.กม. วิหารที่ใหญ่สุดมีชื่อว่า มหาวิหารแห่งนักรบ สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 12 ตรงกลางสร้างเป็นปราสาทเหลี่ยมทึบสูงขึ้นไปใช้เป็นที่ทำพิธีสังเวยเทพเจ้า อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความมหัศจรรย์ของปิระมิดแห่งชิเชน อิทซา
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ Cenote natural water เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่เกิดจากการล่มสลายของหินปูนที่มีรูพรุนซึ่งได้เผยให้เห็นโลกใต้น้ำแห่งนี้ อิสระให้ท่านได้ว่ายน้ำหรือเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติแห่งนี้ (กรุณาเตรียมเสื้อผ้า 1 ชุด สำหรับเปลี่ยนหลังเล่นน้ำแล้ว)
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวัลลาโดลิด (Valladolid)
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าพัก HOTEL ECOTEL QUINTA REGIA หรือเทียบเท่า
8

Day 8: Departure

วัลลาโดลิด-เมืองโบราณตูลัม
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณตูลัม (Tulum Archeological Site) หรือชื่อเดิมรู้จักกันในภาษาพื้นเมืองว่า “เมืองซามา (Zama) หรือนครแห่งแสง (City of Dawn)” ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่เคยรุ่งเรืองในสมัยอาณาจักรมายาช่วงศตวรรษที่ 13 -15 เนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้ง อยู่ติดกับชายทะเลและเป็นเมืองท่าที่สำคัญในอดีต แต่ต้องล่มสลายลงภายหลังจากที่ตกเป็นอาณานิคมของสเปน

 • นำท่านเข้าชมเมือง โบราณตูลัมแห่งอาณาจักรมายา (Tulum Ruins of Mayan City) เมืองโบราณซึ่งตั้งอยู่ริมหน้าผาติดกับทะเลแคริบเบี้ยน นับเป็นหนึ่งในเมืองโบราณแห่งสุดท้ายก่อนที่อารายธรรมมายาจะสูญสิ้นลงในช่วงศตวรรษที่ 15 หลังการรุกรานของชาวสเปนซึ่งล่าอาณานิคมประเทศเม็กซิโกอยู่ในขณะนั้น อาณาจักรมายา เป็นอาณาจักรโบราณในอเมริกากลาง มีพื้นที่บริเวณประเทศเม็กซิโกคาบเกี่ยวกับเบลีซและกัวเตมาลา และมีความรุ่งเรืองช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลจนถึง ค.ศ. 1502 มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่นครวากา ซึ่งปัจจุบันคือ เปรู ชาวมายาใช้อักษรภาพในการบันทึก มีความสามารถทางดาราศาสตร์ จนสามารถทำนายเวลาเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคาได้ล่วงหน้าเป็นเวลานาน รู้จักทำปฏิทินใช้ รู้จักประดิษฐ์เลขศูนย์ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ รู้จักค้าขาย   เกลือ หยก และเครื่องปั้นดินเผา แต่ชาวมายาไม่รู้จักใช้ล้อและไม่รู้จักการถลุงแร่ ซึ่งแสดงว่าชาวมายาดำรงชีวิต    เหมือนมนุษย์หินที่รู้จักใช้เพียงไม้ กระดูกสัตว์ หินปูน และหินทรายในการสร้างเมือง

 • นำท่านชม Temple of Fresco หนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงของเมืองโบราณแห่งนี้ ซึ่งชาวมายาใช้เพื่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของพระอาทิตย์
 • จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายรูปกับ El Castillo ซึ่งชาวมายาสร้างไว้เป็นปราสาท หรือเสมือนป้อมปราการไว้ ต่อสู้กับผู้รุกราน มีความสูงทั้งสิ้น 7.5 เมตร อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่าอัศจรรย์ของสิ่งก่อสร้างอีกแห่ง ของชาวมายาโบราณ
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • ท่านเดินทางสู่ เมืองแคนคูน (Cancun) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของหาดทรายขาว น้ำทะเลใส และเป็นรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงสําหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกและ เคยใช้เป็นสถานที่ประกวดนางงามจักรวาลเมื่อปี ค.ศ.1991 (ปีที่คุณพรทิพย์ นาคหิรัญกนก เป็นผู้ชนะการประกวด)
 • จากนั้นนำท่านชมตลาดพื้นเมือง ย่านใจกลางเมืองแบบดั้งเดิมเป็นที่ตั้งของตลาดงานฝีมือท้องถิ่นที่มีสีสันมากที่สุดใน Cancun ตลาด 28 ในย่านใจกลางเมืองเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในตลาด เครื่องหนังเงินเครื่องปั้นดินเผาเครื่องแก้วงานศิลปะงานหัตถกรรมและผ้าห่มเม็กซิกันแบบดั้งเดิมจำหน่าย
 • ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าพัก HOTEL RENAISSANCE CANCUN RESORT & MARINA หรือเทียบเท่า
9

Day 9: Departure

แคนคูน-ฮาวานา
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน
 • 13.54 น. “เหินฟ้าสู่สนามบินฮาวานา ” โดยสายการบินแอโรเม็กซิโก เที่ยวบิน  AM449
 • 15.12 น. เดินทางถึงสนามบินฮาวานา ประเทศคิวบา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 • นำท่านเข้าพัก HOTEL SARATOGA หรือเทียบเท่า
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์พื้นเมือง HAVANA QUEEN
10

Day 10: Departure

ฮาวานา-ไวนาเลส-ฮาวานา
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาไวนาเลส (Vinales Valley) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1999 เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการทำการกสิกรรมและยังคงรูปแบบการทำไร่กสิกรรมแบบดั้งเดิม นอกจากนี้บริเวณหุบเขาแห่งนี้ยังมีการอนุรักษ์ธรรมชาติอันสวยงามจากคนในหมู่บ้านทำให้หุบเขาไวนาเลสได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
 • นำท่านชมไร่ยาสูบหรือซิการ์ (Tobacco Farmer) ซึ่งประเทศคิวบาเป็นเป็นประเทศแรกที่เปิดโรงงานซิการ์ในปี 1800 ทุกวันนี้ซิการ์ยังคงเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกชั้นนำของคิวบาจัดส่งไปทั่วโลก

 • จากนั้นนำท่าน เยี่ยมชมจิตรกรรมฝาผนังยุคก่อนประวัติศาสตร์  wall paintings ของชาวมูรัล (Prehistory Mural) ที่มีการวาดภาพเขียนสีบนแผ่นหินบนภูเขาขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัยก่อน
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พร้อมเครื่องดื่มCocktail บริการ
 • นำท่านกลับสู่กรุงฮาวานา หรือ ลาอาบานา (La Habana) เมืองหลวงและเมืองท่าที่เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจของประเทศคิวบา ปัจจุบันกรุงฮาวานาได้กลายเป็นมีชื่อเสียงในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และสถานที่ต่างๆ
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Menu Lobster Cuba
 • 21.00 น. หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ Casa De La Musica ซึ่งเป็นหนึ่งในไนท์คลับยอดนิยมที่สุดในฮาวานา พร้อมเครื่องดื่มCocktail บริการ เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับดนตรีของคิวบา
 • นำท่านเข้าพัก HOTEL SARATOGA หรือเทียบเท่า
11

Day 11: Departure

ฮาวานา-Playa Larga-เซียนฟวยโกส
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ Playa Larga หรือ Bay of Pigs ซึ่งห่างจากเมืองฮาวานา 142 กิโลเมตร เป็นชายหาดที่มีน้ำทะเลสีเทอควอยส์สวยงามที่ถือได้ว่าเป็นทะเลที่สวยแห่งหนึ่งในประเทศคิวบา บริการท่านด้วยกาแฟคิวบา
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเซียนฟวยโกส (Cienfuegos) เป็นเมืองทางชายฝั่งตอนใต้ของประเทศคิวบา เป็นเมืองหลวงของจังหวัดเซียนฟวยโกส ชื่อเมืองนี้ตั้งตามชื่อของนายพลโฮเซ่ เซียนฟวยโกส (Jose Cienfuegos) ซึ่งเป็นผู้ปกครองเมืองนี้ในช่วงแรก เมืองนี้มีส่งออกน้ำตาลเป็นสินค้าออก และโคลัมบัสเดินทางมาสำรวจพบสถานที่แห่งนี้เป็นคนแรก ต่อมามีการตั้งถิ่นฐานใน ค.ศ. 1738 จนอาณานิคมของชาวฝรั่งเศสได้สร้างเมืองนี้ขึ้นใน ค.ศ. 1819 ในศิลปะแบบนีโอคลาสสิค มีการวางผังเมืองไว้อย่างดีเยี่ยม องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองเซียนฟวยโกส เป็นเมืองมรดกโลกในปี 2005  อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินเล่นที่ Cienfuegos Boulevard
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าพัก HOTEL JAGUA หรือเทียบเท่า
12

Day 12: Departure

เซียนฟวยโกส-ตรินิแดด
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเที่ยวชมรอบเมืองเซียนฟวยโกส ที่ได้รับฉายา เมืองแห่งมุกเม็ดงามตอนใต้ ชมจัตุรัสกลางเมือง Jose Marti Park ล้อมรอบไปด้วยตึกก่ำแก่ที่รักษาไว้อย่างดี อาคารที่ทำการรัฐบาล City Hall, San Lorenzo, ชมอาคารที่ตกแต่งแบบโกธิคผสมอาหรับ ที่เคยถูกใช้เป็นสถานที่เล่นคาสิโน ในสมัยเผด็จการบาติสต้าครองอำนาจ

 • จากนั้นชม Palacio de Valle หรือเรียกอีกอย่างว่า เป็นวิลล่าเก่าแก่ที่สุดในเซียนฟวยโกส  ประเทศคิวบาที่สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาลี Alfredo Colli จากปี 1913 ถึงปี 1917 มีเครื่องดื่ม Cocktail บริการ

 • นำท่านชมโรงละคร Teatro Terry โรงละครที่มีชื่อเสียงที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศคิวบา สร้างขึ้นในปี 1895 โดยเทอร์รี่ โทมัส สร้างขึ้นด้วยไม้และทาสีทองเพื่อเป็นเกียรติแก่พ่อของเขา
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองตรินิแดด (Trinidad) เมืองเล็กๆ ในจังหวัดซังตีสปีรีตุส ประเทศคิวบาที่ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1988 ครบรอบ 500 ปี ของการก่อตั้งเมืองในปี 2015 แม้จะก่อตั้งมานานเกือบ 5 ศตวรรษ แต่วิถีชีวิตและสภาพบ้านเมืองของตรินิแดด ยังคงมนต์เสน่ห์ในแบบเดิมๆ ราวกับหยุดเวลาเอาไว้ ส่วนอาคารเก่าแก่ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น และตกแต่งอย่างหรูหราด้วย เพดานสไตส์มูเดจาร์ กระเบื้องเคลือบจากประเทศฝรั่งเศส พื้นหินอ่อนจากอิตาลี ล้วนเป็นผลมาจากความมั่งคั่งในยุคที่อุตสาหกรรมน้ำตาลกำลังเฟื่องฟูในสมัยศตวรรษที่ 19 นำท่านขู่ที่พักโรงแรม และให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าพัก HOTEL IBEROSTAR GRAND TRINIDAD หรือเทียบเท่า
13

Day 13: Departure

ตรินิแดด
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์แสดงประวัติศาสตร์เมืองตรีนิแดด (Museo Municipal) เป็นอาคารสีเหลืองสไตล์นีโอคลาสสิค เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี 1980 ให้ท่านได้ลิ้มลอง Cocktail ที่ร้าน  La Canchanchara เครื่องดื่มที่ขึ้นชื่อ  Daiquiri ที่มีส่วนผสมของเหล้ารัม น้ำผึ้ง และน้ำมะนาว
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสหลัก (Main Square) ซึ่งเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ล้อมรอบไป ด้วยหมู่อาคารเก่าแก่มากมาย ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ยิ่ง   ชม จัตุรัสซานตาแอนนา และจัตุรัส สามแยก (Santa Ana & Three Crosses Square)
 • นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งตรินิแดด (Holy Trinidad Church)
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • 21.00 น. หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ Casa De La Trova เป็นในไนท์คลับในตรีนิแดด ที่มีการแสดงดนตรีสด
 • นำท่านเข้าพัก HOTEL IBEROSTAR GRAND TRINIDAD หรือเทียบเท่า
14

Day 14: Departure

ตรีนิแดด-ซานตา คลารา
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองซานตา คลารา (Santa Clara) เมืองหลวงของจังหวัดวิลลาคลารา ซึ่งเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับห้าของคิวบา

 • ระหว่างทาง นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งตรินิแดด (Holy Trinidad Church)  ชม หอคอยอิสนากา  (Izanaga Tower) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 18 โดยเศรษฐีชาวคิวบา “ นาคัส อิสนากา “ ซึ่งสร้างหอคอยแห่งนี้ขึ้นเพื่อใช้ในการควบคุมและดูทาสที่มาจากแอฟริกา ที่เข้ามาทำงานในไร่อ้อยกว่า30,000 คน ซึ่งหอคอยแห่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์อันน่าสะเทือนใจในการมาเป็นทาสในไร่อ้อยของทาสชาวแอฟริกันในสมัยอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลของคิวบารุ่งเรือง

 • นำท่านชม อนุสรณ์สถาน เช เกบารา (Che Guevara Memorial) นักปฏิวัติลัทธิมากซ์ นายแพทย์ นักเขียน ผู้นำนักรบกองโจร นักการทูต และนักทฤษฎีการทหารชาวอาร์เจนตินา เป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งจากการปฏิวัติคิวบา ภาพใบหน้าของเขาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่พบได้ทั่วไปของวัฒนธรรมต่อต้านและการกบฏ และเป็นตราต้นแบบที่รู้จักกันเป็นสากลภายในวัฒนธรรมประชานิยม สำหรับ เช เกบารา ออกจากคิวบาในปี ค.ศ.1965 เพื่อจะก่อให้เกิดการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ในประเทศอื่นอีก ครั้งแรกในคองโก-กินชาซาแต่ไม่ประสบความสำเร็จ และครั้งต่อมาในโบลิเวีย ที่นี่เขาถูกกองทัพโบลิเวียซึ่งมีซีไอเอ สนับสนุนอยู่จับ และถูกประหารชีวิตโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรม เชได้รับเลือกจากนิตยสารไทม์ให้เป็น1 ใน100 บุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่20 ส่วนภาพถ่ายของเขาที่มีชื่อว่า นักรบกองโจรผู้เป็นวีรบุรุษ (Guerrillero Heroico) และถ่ายโดยอัลเบร์โต กอร์ดา ก็ได้รับการยกย่องจากสถาบันวิทยาลัยศิลปะแมริแลนด์ว่าเป็น “ภาพถ่ายที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก” อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและชมประวัติวีรบุรุษแห่งคิวบา
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาวานา (Havana) หรือ ลาอาบานา (La Habana) เมืองหลวงและเมืองท่าที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศคิวบา ปัจจุบันกรุงฮาวานาได้กลายเป็นมีชื่อเสียงในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และสถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะบริเวณย่านเมืองเก่าฮาวานาและป้อมปราการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1982
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าพัก HOTEL SARATOGA หรือเทียบเท่า
15

Day 15: Departure

ฮาวานา
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเที่ยวชม กรุงฮาวานา (Havana) อันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญเพื่อย้อนรำลึกถึงประวัติศาสตร์ของคิวบา นำท่านชมจัตุรัสแห่งการปฏิวัติคิวบา (Revolution Square) ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่โฮเซ มาร์ติ (Jose Marti) กวีและนักประพันธ์ชาวคิวบาผู้เป็นหัวหน้าคณะทำการปลดแอกคิวบาจากการเป็นอาณานิคมของสเปน และถ่ายรูปกับอนุสรณ์สถานโฮเซ มาร์ติ (Jose Marti Memorial) ที่สร้างเป็นหอคอยรูปดาวสูง 109 เมตร จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณถนนมาเลคอน (Malecon) ถนนเลียบชายฝั่งยาว 8 กม. ประกอบด้วยอาคารเก่าซึ่งเริ่มสร้างตั้งแต่ปี 1901 เมื่อกองทัพอเมริกันเข้ามาตั้งฐานทัพชั่วคราวที่ฮาวานา
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านช้อปปิ้งที่ Mercado de San Jose ซึ่งตั้งอยู่ในโกดังเก่าบนท่าเรือฮาวาน่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการช้อปปิ้งของที่ระลึกจากประเทศคิวบา  อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ นำท่านเข้าพัก HOTEL SARATOGA หรือเทียบเท่า
16

Day 16: Departure

ฮาวานา-ไมอามี่
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • 12.50 น. “เหิรฟ้าสู่ไมอามี่” โดยสายสายการบินอเมริกัน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ AA2706
 • 14.01 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงไมอามี่ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 18.35 น. “เหิรฟ้าสู่โดฮา” โดยสายสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR778
17

Day 17: Departure

โดฮา
 • 16.25 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 17.35 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดยสายสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR826
17

Day 17: Departure

กรุงเทพฯ
 • 03.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
วันเดินทาง
สายการบิน

Exotic Mexico-Cuba with “Kanjana Hongthong” 18 Days (KLM)

DEPARTURE/RETURN LOCATION สนามบินสุวรรณภูมิ  (ฺBKK)
DEPARTURE TIME โปรดเดินทางมาถึงอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
INCLUDED
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โดฮา-ลอสแองเจลิส-ไมอามี่-กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ ชั้น ประหยัด  น้ำหนักของกระเป๋าเดินทาง (30 กก./ท่าน ไม่จำกัดจำนวนใบ)

ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไปลอสแองเจลิส-เม็กซิโก โดยสายการบิน เดลต้า แอร์ไลน์ น้ำหนักของกระเป๋าเดินทาง (23 กก./ท่าน/1ใบ)

ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไปฮาวานา-ไมอามี่ โดยสายการบิน อเมริกัน แอร์ไลน์ น้ำหนักของกระเป๋าเดินทาง (23 กก./ท่าน/1ใบ)

ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไป-กลับ เม็กซิโก-เมริดา //แคนคูน-ฮาวานา โดยสายการบินแอโรเม็กซิโก น้ำหนักของกระเป๋าเดินทาง (23 กก./ท่าน/1ใบ)

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน

ค่าโรงแรมที่พัก 14 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ และค่าน้ำดื่ม วันละ 2 ขวด/ท่าน
ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)
NOT INCLUDED ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา และวีซ่าคิวบา สำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 54 ยูเอสดอลล่าห์ ต่อท่านตลอดทั้งทริป หรือขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กก./1ใบ/ท่าน)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ
การชำระเงิน งวดที่ 1 :  หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาท
ต่อท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
งวดที่ 2 : กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออก
ล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วัน
แรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสาย
การบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

– หนังสือเดินทาง (พลาสปอร์ต) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากหมดอายุกรุณานำไปต่ออายุก่อนนำส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (สำหรับท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ขอความกรุณา แนบมาด้วย เพื่ออ้างอิงกับทางสถานทูต และสำเนาของหน้าที่มีเชงเก้นวีซ่าหรือตราประทับเข้าออกประเทศต่างๆ)
– รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นหลังฉากสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 35 mm x 45 mm หรือ 1.5 X 2 นิ้ว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปที่ถ่ายเอง)
– สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ใบ
– สำเนาใบสูติบัตรกรณีที่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี (แปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมตราประทับรับรองจากบริษัทฯ ที่จดทะเบียนการแปลอย่างถูกต้อง)
– สำเนาทะเบียนสมรส (แปลเป็นภาษาอังกฤษ สามารถแปลเองได้)
– สำเนาใบหย่าหรือสำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) (แปลเป็นภาษาอังกฤษ สามารถแปลเองได้)
– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) (แปลเป็นภาษาอังกฤษ สามารถแปลเองได้)
– หลักฐานการเงิน
– รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ของผู้สมัครพร้อมทั้งหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคาร
ในทุกหน้าที่มีรายการเดินบัญชีของผู้สมัคร ที่ไม่มีการระบุชื่อบัญชีหรือ เลขที่บัญชี ไม่สามารถใช้ยื่นได้ (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน)
– รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ของผู้สมัคร พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเป็น
เจ้าของบัญชีจากธนาคาร (สำเนา)
– รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ของผู้สมัคร พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคาร (ฉบับแปล) (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส)
กรณีเงินฝากออมทรัพย์/ เผื่อเรียก / สะสมทรัพย์ ท่าน ต้องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน และ ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวันที่จะยื่นวีซ่า 30 วัน เช่น หากท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 1 มีนาคม 2556 การปรับสมุดบัญชีต้องปรับยอดบัญชี หลังวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เท่านั้น
(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจำ และ กระแสรายวันในทุกกรณี)หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
กรณีเป็นพนักงาน
• จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัท ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน และช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด
พร้อมประทับตราของบริษัท
กรณีเป็นข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
• จดหมายรับรองจากหน่วยงานและสำเนาบัตรราชการ พร้อมประทับตราองค์กร
เกษียณอายุราชการ สำเนาบัตรข้าราชการเกษียณอายุ 1 ใบ
กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
• สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อม
ทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน) (แปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมตราประทับรับรองจากบริษัทฯ ที่จดทะเบียนการแปลอย่างถูกต้อง)
กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
• จดหมายรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา พร้อมประทับตราสถาบัน
เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี
• จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา หรือถ้าเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา จะต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พร้อมมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กับบุตรกับผู้ที่บุตรเดินทางไปด้วย ต้องไปทำที่สำนักงานเขตที่ทำเบียนบ้านอยู่ (พร้อมแนบบัตรประชาชน ของบิดาและมารดา)
กรณีเป็นแม่บ้าน
• สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) (ใช้หลักฐานการเงินของตัวเองหรือของสามีก็ได้ ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางไปกับสามี จะต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี เป็นภาษาอังกฤษ
พร้อมกับเขียนชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ของสามี และบุตร ที่มีด้วยกัน) พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน*** ทางสถานทูตไม่ให้ดึงเล่มพาสปอร์ตในทุกกรณี หากลูกค้าจำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตเดินทางในช่วงที่ยื่นวีซ่ากรุ๊ป ลูกค้าจะต้องไปแสดงตัวยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้นและต้องแนบตั๋วที่จะเดินทางก่อนหน้า เพื่อแจ้งให้สถานทูตรับทราบ***
******************************
• หมายเหตุ : เอกสารประกอบการยื่นที่เป็นภาษาไทย จะต้องแนบเอกสารที่เป็นการแปลเป็นภาอังกฤษจากศูนย์การแปลพร้อมตราประทับรับรองจากบริษัทฯ ที่จดทะเบียนการแปลอย่างถูกต้อง) หากลูกค้าไม่สะดวกทำการแปลเองทางบริษัทฯ จะทำการส่งแปลให้ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นฉบับละ 300 บาท.-

เงื่อนไขอื่นๆ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทางแทน
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง
 ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น
 เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชำรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างการเดินทาง
การเดินทางเป็นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
หลังการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
วันเดินทาง
สายการบิน