วันเดินทาง
11 – 20 ธันวาคม 2561
สายการบิน


Egypt เป็นแหล่งอารยะธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่า 7,000 ปี และดินแดนต่างๆรอบสามเหลี่ยมตามลุ่มน้ำไนล์อันอุดมสมบูรณ์นี้ ได้ถูกรวบรวมเป็นอาณาจักรขึ้นโดยฟาโรห์ ในอดีตได้เคยถูกปกครองโดยชนเผ่าต่างๆที่อยู่ล้อมรอบ และถูกรุกรานโดยพวกเปอร์เซีย นอกจากนั้นยังมีพวกกรีก โรมัน และจนกระทั่งพวกอาหรับได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงและนำเอาศาสนาอิสลามเข้ามา

1

Day 1: Departure

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • 21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์สายการบินอียิปต์ แอร์ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 8 แถว Q
2

Day 2

กรุงไคโร-เมมฟิส-กีซ่า-ไคโร
 • 00.50 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงไคโร” โดยสายการบินอียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่ MS961
  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.15 ชม.)
 • 06.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติไคโร ประเทศอียิปต์ นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ให้ท่านได้รับประทานอาหารเช้า
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของอียิปต์โบราณ เป็นศูนย์กลางการปกครองที่สำคัญแห่งหนึ่ง ในบริเวณดอนสามเหลี่ยมของแม่น้ำไนล์มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ที่ 1 และยังเป็นเมืองที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีบทบาทในการรวม อียิปต์เข้าเป็นประเทศเดียวเมื่อ 5,000 กว่าปีแล้ว
  นำท่านเข้าชมในพิพิธภัณฑ์รามเสสที่ 2 ชมการแกะสลักรูปโบราณต่างๆมากมายจากหินที่ยังหลงเหลืออยู่ในระดับพื้นดินพร้อมกันนั้นชมรูปแกะสลักขนาดยักษ์ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ด้วยฝีมือการแกะสลักที่ประณีตและสวยงามมากจากนั้นออกเดินทางต่อไปยังเมืองโบราณซัคคาร่า (Sakkara) เพื่อไปชมปิรามิดแบบขั้นบันได ซึ่งถือว่าเป็นปิรามิดแห่งแรกของอียิปต์ ให้ท่านได้ชมปิรามิด (Pyramid) แห่งแรกของโลก ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นที่ ฝังพระศพของกษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของการสร้างปิรามิดในยุคต่อมา ทำให้ท่านได้ทราบเรื่องราวของปิรามิด ตั้งแต่ผู้สร้างไปจนถึงวิธีการสร้าง การตัดหิน และอื่นๆ อีกนานัปการที่ทำให้พิศวง
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย นำท่านเดินทางกลับไปยังเมืองกีซ่า (Giza) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดกีซ่า ซึ่งใหญ่เป็นอันดับที่สามของอียิปต์ เพื่อชมปิรามิดใหญ่และเล็ก 6 องค์ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในอียิปต์ และเป็น 1ใน 7 ของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณที่มีอายุราวๆ 3500-4000ปี และได้ถูกขึ้นทะเบียนกับองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกของโลกเมื่อปี ค.ศ. 1979
  นำท่านชมปิรามิดที่สำคัญที่สุดมีอยู่ 3 องค์ คือ ปิรามิดแห่งคูฟู ซึ่งเป็นปิรามิดที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์ได้สร้างมา มีฐานแต่ละด้านยาว 230 เมตร สร้างด้วยหินกว่าสองล้านสามแสนก้อน ส่วนต่อมาเป็นปิรามิดหลังกลางคือ ปิรามิดแห่งเคเฟร และปิรามิดเล็กซ้ายสุด คือ ปิรามิดแห่งเมนคูเร ส่วนที่เหลือก็เป็นปิรามิดของสมาชิกในครอบครัว อีก 3 องค์ และที่เบื้องหน้าของปิรามิดเคเฟร ท่านจะได้ชมสฟิงซ์ (Sphinx) ผู้ลึกลับและประติมากรรมที่เกิดจากการแกะสลักเนินหินทรายขนาดใหญ่ที่เป็นรูปกึ่งมนุษย์และกึ่งสัตว์ ที่มีลักษณะของร่างกายเป็นสิงห์โตตัวผู้ และมีใบหน้าเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์ และเป็นเสมือนเทพเจ้าของอียิปต์ ให้ท่านได้พักผ่อนกับการขี่อูฐกลางทะเลทราย ชมทิวทัศน์รอบๆ โดยมี ปิรามิดเป็นฉากหลัง (ค่าบริการ ไม่รวมอยู่ในรายการท่องเที่ยว) จากนั้นนำท่านชมศูนย์กลางการทำ กระดาษปาปีรุส (Papyrus) ซึ่งเป็นการทำกระดาษชนิดแรกของโลก ทำจากต้นปาปีรุส หรือต้นกก และใช้บันทึกข้อความ และเหตุการณ์ต่างๆในสมัยอียิปต์โบราณ จากนั้นชมโรงงานผลิตหัวน้ำหอม ซึ่งมีหลายกลิ่น เช่น กลิ่นกุหลาบ ดอกบัว และพืชสมุนไพรของอียิปต์ ซึ่งกล่าวกันว่า การทำน้ำหอมแบบนี้ได้สืบทอดมาตั้งแต่สมัยพระนางคลีโอพัตรา
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Conrad Hotel หรือเทียบเท่า*****
3

Day 3

กรุงไคโร-อัสวาน
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านไปชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum) ซึ่งเป็นที่เก็บรักษาโบราณ วัตถุที่มีค่ามากมาย เช่น เตียงชำแหละศพในการทำมัมมี่ ตู้ที่ทำด้วยหินอ่อนสำหรับเก็บอวัยวะภายใน ในการทำมัมมี่ โรงใส่พระศพที่ทำด้วยทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมน และของมีค่าอื่นๆอีกมากมายตั้งแต่ในสมัยอียิปต์โบราณจนถึงสมัยกรีกและโรมัน (รวมราคาค่าเข้าชมมัมมี่)
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ เมืองอัสวาน
 • 16.15 น. “เหิรฟ้าสูเมืองอัสวาน” โดยสายการบินอียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่ MS397
  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 01.45 ชม.)
 • 17.40 น. เดินทางถึงสนามบินอัสวาน ประเทศอียิปต์ เมืองเมืองอัสวาน (Aswan) ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศที่ทันสมัยและมีชื่อเสียงของอียิปต์ ซึ่งในสมัยโบราณเมืองอัสวานเป็นเมืองหน้าด่านทางตอนใต้ที่สำคัญ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
  Helnan Aswan Hotel หรือเทียบเท่า*****
4

Day 4

อัสวาน-อาบูซิมเบล-อัสวาน
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า
 • 05.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาบูซิมเบล (ระยะทางประมาณ 380 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 03.00 ชม.) โดยรถบัสปรับอากาศ ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เดินทางถึงเมืองอาบูซิมเบล ประเทศอียิปต์ จากนั้นนำท่านชมวิหารอาบู ซิมเบล (Abu Simbel Temple) ซึ่งสร้างโดยฟาโรห์ รามเซสที่2 เป็นวิหารที่สร้างจากจินตนาการที่สวยงามที่สุดในประวัติศาสตร์ของอียิปต์ ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1270 ก่อนคริสตกาล โดยการสกัดเจาะภูเขาทั้งลูกเป็นรูปหินแกะสลักของฟาโรห์นั่งบนบัลลังก์ 4 องค์ เรียงกัน ข้างละ 2 องค์ และตรงกลางเจาะเป็นประตูทางเข้า สองข้างทางจะมีหินแกะสลักเป็นรูปของรามเซสที่2 ยืนตรงข้างละ 4 องค์ตั้งอยู่และจากด้านขวามือจะมีวิหารที่สร้างไว้ติดๆกัน เพื่อให้เป็นอนุสรณ์แด่พระนางเนเฟอร์ตาริ ซึ่งเป็นพระราชินีที่พระองค์โปรดปรานมากที่สุด จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอัสวาน ระหว่างทางนำท่านแวะชม เขื่อนอัสวาน(Aswan Dam) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ไฮด์แดม ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1960 เพื่อช่วยให้มีน้ำหล่อเลี้ยงไร่นา ตลอดปีอีกทั้งยังใช้พลังน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการของคนทั้งประเทศ และเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำไนล์ไหลท่วมเวลาฝนตกหนักเขื่อนนี้มีความยาว 36,000 เมตร เป็นที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นทะเลสาบที่เกิดจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำไนล์คือทะเลสาบนัลเซอร์ มีความลึกถึง 80 เมตร และกว้างถึง 10 กิโลเมตร จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังท่าเรือเพื่อลงเรือฟาราห์ ครูส (Farah Cruise) เพื่อชมความสวยงามของสิ่งก่อสร้างบริเวณสองฝั่งแม่น้ำไนล์
 • บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเรือสำราญ
  นำท่านชมเสาหินโอเบลิสก์ (The Unfinished Obelisk) ที่สลักจากหน้าผา ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ เสาโอเบลิส์นี้เป็นอนุสาวรีย์ชนิดหนึ่งของอียิปต์โบราณ สร้างขึ้นเพื่อเป็นการบูชาแด่เทพอามุน-รา หรือสุริยะเทพ
  อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสำราญตามอัธยาศัย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บนเรือสำราญ
  พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือสำราญ Farah Cruise หรือเทียบเท่า
5

Day 5

อัสวาน-คอมออมโบ-เอ็ดฟู-ลักซอร์
 • 05.00 น. ล่องเรือสู่ เมืองคอมออมโบ
 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บนเรือสำราญ
  นำท่านชม วิหารคอม-ออม-โบ ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำ วัดนี้จะมีสิ่งก่อสร้างเพื่อถวายแก่เทพเจ้า ซึ่งมีศีรษะเป็นจระเข้เป็นเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำไนล์ และที่ตามฝาผนังมีรูปแกะสลักต่างๆมากมาย
  นำท่านออกเดินทางไปยังเมืองเอ็ดฟู (Edfu) ผ่านชมความสวยงามของธรรมชาติของฟาก ฝั่งแม่น้ำไนล์ และยังเป็นขุมแห่งอารยะธรรมของอียิปต์โบราณด้วย ชมวิหารขนาดใหญ่ ซากรูปสลักขององค์กษัตริย์ฟาโรห์ สฟิงซ์นับพันๆตัว และที่อันเร้นลับซึ่งซุกซ่อนพระศพของ กษัตริย์ในสมัยก่อนคริสตกาล
 • บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเรือสำราญ
  ให้ท่านชมวิหารแห่งเมืองเอ็ดฟู ที่ยังคงสภาพและได้ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่สุดในขณะนี้ วิหารหลังนี้ได้ถูกสร้างให้แก่ เทพเจ้าฮอรัส ที่มีศีรษะเป็นนกเหยี่ยว ชมวิหารที่ด้านหน้าจะเป็นผนังสูงถึง 36 เมตร มีรูปหินแกะสลักเป็นรูปนกเหยี่ยว 2 ตัว เฝ้าหน้าประตูทางเข้า ส่วนภายในวิหารยังอยู่ในสภาพที่ดีมาก มีห้องหลายห้อง และพื้นจะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทีละน้อยจนเข้าถึงห้องสูงชั้นในสุด ซึ่งเป็นห้องที่พระเจ้าฟาโรห์เข้ามาทำพิธีต่างๆ จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองลักซอร์ (Luxor) ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญของอียิปต์เมืองหนึ่ง ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำไนล์ทางตอนใต้ของประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของเมืองหลวงโบราณของทีบส์ มีซากวิหารสำคัญสองแห่งคือ วิหารลักซอร์ และวิหารคาร์นัค
 • 17.00 น. รับประทานอาหารว่าง ณ ภัตตาคาร บนเรือสำราญ
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ บนเรือสำราญ (Galabia Party)
  พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือสำราญ Farah Cruise หรือเทียบเท่า
6

Day 6

นครแห่งความตาย-วิหารลักซอร์-วิหารคาร์นัค
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บนเรือสำราญ
  นำท่านนั่งเรือข้ามไปยังฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ เพื่อไปชมสุสานที่ฝังศพในหุบเขาที่เรียกว่า นครแห่งความตาย (Valley of The Death)ชมหุบผากษัตริย์ ซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของพระเจ้าฟาโรห์มีถึง 62 แห่ง นอกจากนี้ยังมีหุบผาของพระราชินีและหุบผาของพวกพระบรมวงศานุวงศ์ พวกขุนนางชั้นสูง จากนั้นนำท่านไปชม วิหารฮัตเชฟซุต(Temple of Queen Hatshepsut) ที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงพระนามฮัตเซปซุตหรือที่รู้จักกันดีในประวัติศาสตร์ว่าราชินีมีหนวด ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน (Coloses of Memnon) หรือสุสานของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3 อดีตเคยใช้เป็นวิหาประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปที่ 3 ประมาณ 2,000 กว่าปีก่อน เกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ทำให้ตัววิหารพังลงมา เหลือเพียงรูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเรือสำราญ
  นำท่านไปชมวิหารลักซอร์ และวิหารคาร์นัค ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำไนล์ เป็นวิหารคู่บ้านคู่เมืองที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้า ชมวิหารลักซอร์ ที่อเมนโนฟิสที่ 3 ให้สร้างขึ้นใหม่ ให้เป็นวิหารแบบหินทรายเนื้อละเอียดที่ใหญ่โตและสูงกว่าเดิม ต่อมารามเซสที่ 2 ให้สร้างอุทยานที่หน้าวิหารขึ้น และอลังการด้วยรูปแบบประติมากรรม ชมวิหารคาร์นัค ที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าโดยใช้เสาที่ใหญ่ที่สุดในโลก และได้รับการต่อเติมจากฟาโรห์หลายพระองค์ จนกระทั่งเป็นวิหารที่ใหญ่โตที่สุดของอียิปต์ มีเนื้อที่ประมาณหนึ่งตารางไมล์ชมภายในวิหารที่มีความกว้าง 50เมตร และยาว102เมตร มีเสาหินขนาดยักษ์ สูง 23 เมตร ถึง 134 ต้น และเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของกษัตริย์รามเซสที่2 ในสมัยโบราณตามประวัติกล่าวว่าต้องใช้แรงงานถึงแปดหมื่นกว่าคนในการสร้างวิหารนี้ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช๊อปปิ้งที่ ตลาดลักซอร์ (Luxor Local Market) เป็นตลาดพื้นเมืองที่รวบรวมสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทศ, กระเป๋า เครื่องหนัง, เครื่องประดับ และอื่นๆ อีกมากมาย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ บนเรือสำราญ
  พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือสำราญ Farah Cruise หรือเทียบเท่า
7

Day 7

ลักซอร์-กรุงไคโร-ซิตาเดล-สุเหร่าโมฮัมเหม็ดอาลี
 • เช้าตรู่ รับประทานอาหารเช้า บนเรือสำราญ
 • 06.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ กรุงไคโร
 • 08.10 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงไคโร” โดยสายการบินอียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่ MS352
  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 01.10 ชม.)
 • 09.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติไคโร ประเทศอียิปต์
  จากนั้นนำท่านไปชมซิตาเดล (Citadel)ที่เป็นป้อมปราการโบราณที่ถูกสร้างอยู่บนเนินเขา ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยนักรบซาลาดิน ในปี ค.ศ.1176 และ แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1182 เพื่อใช้ในการต่อสู้กับพวกทำสงครามครูเสด และภายในชมที่พัก และที่ตั้งของรัฐบาลในสมัยนั้น ภายในได้สร้างสุเหร่าหินอ่อนอันสวยงาม มีชื่อว่า สุเหร่าโมฮัมเหม็ดอาลี ซึ่งเป็นสุเหร่าที่มีความสำคัญมากสำหรับชาวอียิปต์ ซึ่งเริ่มสร้างในปีค.ศ.1830 และเสร็จในปี ค.ศ.1857 ออกแบบโดยสถาปนิก ชาวกรีกในแบบตามอย่างออตโตมัน หรือตุรกีในปัจจุบันภายในมีนาฬิกาที่ตั้งอยู่บนลานในสุเหร่า ซึ่งเป็นของขวัญในการแลกเปลี่ยนกับอนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซส ที่2 เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างอียิปต์ฝรั่งเศส
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านไปยังที่ตลาด ข่าน เอล คาลิลี่ (Khan El Khalili) ซึ่งเป็นตลาดกลางที่มีความใหญ่โตมาก ถูกสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ 1382 ซึ่งในขณะนั้นสถานที่แห่งนี้ถูกทำเป็นที่พักอาศัยของกองคาราวานที่เดินทางมาจากสถานที่ต่างๆ ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองทุกอย่างที่ทำในประเทศ จากโรงงานขนาดเล็ก และอุตสาหกรรมในครัวเรือน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย จนกระทั่งถึงเวลานัดหมายเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางไปยังท่าเรือเพื่อรับประทานอาหารค่ำ
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บนเรือสำราญ Nile Pharonix พร้อมชมการแสดง
  Conrad Hotel หรือเทียบเท่า*****
8

Day 8

กรุงไคโร-อเล็กซานเดรีย-ปอมเปย์-สุสานใต้ดิน-กรุงไคโร
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)นำท่านชม เมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งเป็นเมืองสำคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิมทีเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่ชื่อว่า ราคอนดาห์ เมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 กว่าปีก่อนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมาพบ จึงให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อให้คล้องจองกับชื่อของพระองค์ เมืองอเล็กซานเดรียนี้ยังเป็น สถานที่สำคัญในตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอโฉมชื่อก้องโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหารโรมัน มาร์ค แอนโทนี่ และปัจจุบันเมืองนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก นำท่านชม ป้อมปราการซิทาเดล (CITADEL) ซึ่งใน อดีตนั้นเป็นที่ตั้งของ ประภาคารฟาโรสถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานและได้มีรับการทะนุบำรุงต่อเติมจากสุลต่านเกตย์เบย์ โดยรวบรามซากเดิมบางส่วนเข้ามา พักผ่อนหย่อนใจกับการชมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่สวยงาม จากนั้นชม เสาปอมเปย์ เป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ จูเลียส ซีซ่า ผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่งโรมัน ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศัตรูกันและปอมเปย์ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ และได้ถูกชาวอิยิปต์ฆ่าเสียชีวิต ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโดดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  ชมหลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานใต้ดินแห่งนี้มีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้สำหรับลำเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3 ใช้เป็นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผู้ตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่าตอนที่นักโบราณคดีค้นพบที่นี่เป็นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงไคโร
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Conrad Hotel หรือเทียบเท่า*****
9

Day 9

ไคโร
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเก่า OLD CAIRO จากนั้นนำท่านชมเมืองรอบๆ กรุงไคโร นำท่านชมโบสถ์เก่าแก่ Al Mo Alaga Church และนำท่านชม Church of Serga นำท่านเดินทางชมมัสยิด Mosque Of Amr Ibn Al-Aas ซึ่งเป็นมัสยิดหลังแรกๆของประเทศอียิปต์. อัม อิบนุนอาส เป็นบุคลที่ได้นำศาสนาอิสลามเข้ามาเผยแพร่ในประเทศอียิปต์ และได้สร้างมัสยิดแห่งนี้ไว้เพื่อเป็นที่ปฏิบัติภารกิจทางศาสนาอิสลาม ภารกิจนั้นคือการละหมาด วันละห้าเวลา และมัสยิดแห่งนี้ยังได้เป็นสถานที่ๆใช้ในการสอนศาสนาอีกเช่นกัน จากนั้นชมโรงงานผลิตหัวน้ำหอม ซึ่งมีหลายกลิ่น เช่น กลิ่นกุหลาบ ดอกบัว และพืชสมุนไพรของอียิปต์ ซึ่งกล่าวกันว่า การทำน้ำหอมแบบนี้ได้สืบทอดมาตั้งแต่สมัยพระนางคลีโอพัตรา
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในไคโร City Star Shopping Center ที่มีสินค้าพื้นเมือง สินค้า Brand name และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ท่านสามารถเห็นความแตกต่างการใช้ชีวิตของคนเมืองหลวง กับเมืองอื่นๆที่เราเดินทางท่องเที่ยวผ่านมาทางตอนใต้ของประเทศอียิปต์ ซึ่งเราจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • 20.10 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติไคโร ประเทศอียิปต์
 • 23.20 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินอียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่ MS960
  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 08.20 ชม.)
10

Day 10

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • 12.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ
วันเดินทาง
11 – 20 ธันวาคม 2561
สายการบิน

Egypt แกรนด์อียิปต์ 10 วัน 2018 (MS)

DEPARTURE/RETURN LOCATIONสนามบินสุวรรณภูมิ  (ฺBKK)
DEPARTURE TIMEโปรดเดินทางมาถึงอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
INCLUDED
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ไคโร-กรุงเทพฯ โดยสายการอียิปต์ แอร์ (MS) – ระหว่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบินภายใน ไคโร-อัสวาน-ลักซอร์-ไคโร โดยสายการอียิปต์ แอร์ (MS)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
ค่าโรงแรมที่พัก 7 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม และค่าน้ำดื่ม วันละ 2 ขวด/ท่าน
ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
-รถโค้ชปรับอากาศในเดลี และรถจิ๊ป (ไม่ปรับอากาศ) ในเลห์ คันละ 4 ท่าน เท่านั้น
ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าธรรมเนียมวีซ่าอียิปต์
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวัน รวม 8 วัน คิดเป็น 40 ดอลลาร์
ค่าทิปพนักงานบริการบนเรือสำราญ วันละ 5 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวัน รวม 4 วัน คิดเป็น 20 ดอลลาร์
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)
NOT INCLUDED
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวัน รวม 10 วัน คิดเป็น 30 ดอลลาร์ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ
การชำระเงินหากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 40,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไขท่านสามารถโอนเงินเข้ำบัญชีของบริษัทฯ ดังรำยละเอียดดังนี้
การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน  หักค่ามัดจำ 40,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน  หักค่ามัดจำ 40,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน  หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใช้เวลายื่น 15 วันทำการ)
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทาง หนังสือเดินทางห้ามชำรุด หรือขีดเขียนใดๆทั้งสิ้นภายในหนังสือเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (สัดส่วนใบหน้าโดยละเอียดเฉพาะใบหน้าสูง 3 ซม. วัดจากหน้าผากถึงคาง***) (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและต้องไม่ซ้ำกับรูปวีซ่าที่มีในเล่ม สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป และให้ประกบด้านหน้าเข้าหากัน (กรุณาอย่าให้รูปเลอะหมึก และอย่าให้รูปมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูตจะไม่รับรูปแบบนี้ ท่านอาจจะต้องถ่ายใหม่)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน หรือ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)
4. หลักฐานการเงิน
– กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้เดินทาง ขอจากทางธนาคารเท่านั้น ต้องเป็น Statement ตัวเต็มจากธนาคารเท่านั้น ไม่ใช่สำเนาจากสมุดบัญชี และ อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่าสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจำ
– กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สำเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์(ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย) ย้อนหลัง 6 เดือน
5. หลักฐานการทำงาน(ภาษาอังกฤษและมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์)
– กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด ต้องสะกดให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
– กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
– กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอม และต้องมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์) ต้องสะกดชื่อ-สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
6. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ขอสำเนาสูติบัตร
กรณีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง
(กรุณาขอ 2 ฉบับ เพื่อสำหรับยื่นวีซ่า 1 ฉบับ และอีก 1 ฉบับ รบกวนเตรียมมาวันเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน)
– หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
– หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
– หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
– กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียว
– กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า
7. กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
*** ทางสถานทูตไม่ให้ดึงเล่มพาสปอร์ตในทุกกรณี หากลูกค้าจำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตเดินทางในช่วงที่ยื่นวีซ่ากรุ๊ป ลูกค้าจะต้องไปแสดงตัวยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้นและต้องแนบตั๋วที่จะเดินทางก่อนหน้า
เพื่อแจ้งให้สถานทูตรับทราบ ***1

เงื่อนไขอื่นๆ

เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใช้เวลายื่น 15 วันทำการ)
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทาง หนังสือเดินทางห้ามชำรุด หรือขีดเขียนใดๆทั้งสิ้นภายในหนังสือเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (สัดส่วนใบหน้าโดยละเอียดเฉพาะใบหน้าสูง 3 ซม. วัดจากหน้าผากถึงคาง***) (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและต้องไม่ซ้ำกับรูปวีซ่าที่มีในเล่ม สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป และให้ประกบด้านหน้าเข้าหากัน (กรุณาอย่าให้รูปเลอะหมึก และอย่าให้รูปมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูตจะไม่รับรูปแบบนี้ ท่านอาจจะต้องถ่ายใหม่)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน หรือ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)
4. หลักฐานการเงิน
– กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้เดินทาง ขอจากทางธนาคารเท่านั้น ต้องเป็น Statement ตัวเต็มจากธนาคารเท่านั้น ไม่ใช่สำเนาจากสมุดบัญชี และ อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่าสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจำ
– กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สำเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์(ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย) ย้อนหลัง 6 เดือน
5. หลักฐานการทำงาน(ภาษาอังกฤษและมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์)
– กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด ต้องสะกดให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
– กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
– กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอม และต้องมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์) ต้องสะกดชื่อ-สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
6. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ขอสำเนาสูติบัตร
กรณีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง
(กรุณาขอ 2 ฉบับ เพื่อสำหรับยื่นวีซ่า 1 ฉบับ และอีก 1 ฉบับ รบกวนเตรียมมาวันเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน)
– หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
– หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
– หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
– กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียว
– กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า
7. กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
*** ทางสถานทูตไม่ให้ดึงเล่มพาสปอร์ตในทุกกรณี หากลูกค้าจำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตเดินทางในช่วงที่ยื่นวีซ่ากรุ๊ป ลูกค้าจะต้องไปแสดงตัวยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้นและต้องแนบตั๋วที่จะเดินทางก่อนหน้า
เพื่อแจ้งให้สถานทูตรับทราบ ***
วันเดินทาง
11 – 20 ธันวาคม 2561
สายการบิน