วันเดินทาง
21 – 28 กันยายน 2561 19 - 26 ตุลาคม 2561 28 ธันวาคม – 04 มกราคม 2562 (72,900.-)
สายการบิน


ออสเตรีย-เช็ก 8วัน 5 คืน

บินตรงโดยสายการบินประจำชาติพร้อมสะสมไมล์


1

Day 1: Departure

กรุงเทพฯ – กรุงเวียนนา
 • 20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4
  แถว G สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)…เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ
  คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
 • 23.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ OS26
2

Day 2

เวียนนา – เมืองฮอล์สทัทท์ – Krippenstein – เมืองเซนต์กิลเกน เมืองซาลส์บวร์ก
 • 05.35 น. ถึงสนามบินกรุงเวียนนา (VIENNA) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว…
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอล์สทัทท์ (HALLSTATT)เมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงซึ่งอยู่ในเขตซาลซคัมเมอร์กูท (SALZKAMMERGUT) ของอัปเปอร์ออสเตรีย โดยตัวเมืองตั้งหั่นไปตามลักษณะภูมิประเทศของทะเลสาบ
  ฮออล์สทัทเทอร์ (HALLSTATTER SEE) อีกหนึ่งทะเลสาบที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรีย ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศหุบเขาที่เต็มไปด้วยไม้สนนานาพันธุ์
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 • บ่าย นำท่านเดินชมบริเวณเมืองเก่า และเก็บภาพความประทับใจ ณ จุดชมวิวมุมสูงที่จะสามารถเก็บภาพได้ทุกมุมของทะเลสาบ อิสระให้ท่านได้ซื้อของที่ระลึก และของฝากที่มีชื่อเสียงของเมือง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน
  จากนั้นออกเดินทางสู่ Krippenstein นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นจุดชมวิว 5 Finger Viewing Platform ชื่อเรียก5 Fingers หรือ5 นิ้ว มาจากลักษณะของจุดชมวิวที่เหมือนกางนิ้วมือยื่นออกไป คุณสามารถมองเห็นวิวมุมสูงของเมืองฮอล์สทัทท์
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเซนต์กิลเกน โดยใช้เส้นทางลัดเลาะเชิงเขาไปตามถนนเรียบแม่น้ำTRAUN ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลจากทะเลสาบเซนต์กิลเกนไปยังทะเลสาบฮออล์สทัท นำท่านเก็บภาพประทับใจ ณ ทะเลสาบแห่งเมืองเซนต์กิลเกน อิสระเดินเล่นถ่ายภาพตามอัธยาศัย
 • 18.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (SALZBURG) เมืองแห่งมนต์
  ขลังของเสียงดนตรี เป็นเมืองเล็กๆของออสเตรียที่คนไทยรู้จักจากการชม
  ภาพยนตร์เพลงอมตะเรื่อง เดอะ ซาวนด์ ออฟ มิวสิค เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ไม่
  ไกลจากกรุงเวียนนาเมืองหลวง ไม่มากนัก เมืองที่ถูกล้อมรอบโดยภูเขา
  บ้านเมืองจึงดูสวยงามไปทุกแห่ง มีแม่น้ำ ทะเลสาบเล็กๆ หลายแห่ง มี
  เทือกเขาที่มีหิมะขาวโพลนปกคลุมอยู่รอบเมืองและมีทุ่งหญ้าเขียวขจีที่
  บางครั้งถูกแซมด้วยดอกหญ้าเหลืองอร่ามไปทั้งทุ่ง ซาลสบวร์ก จึงถือเป็น
  เมืองแห่งธรรมชาติอย่างแท้จริง อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายภาพตาม
  อัธยาศัย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม ARENA CITY HOTEL SALZBURG หรือเทียบเท่า
3

Day 3

เมืองซาลส์บวร์ก – เมืองลินซ์ – เมืองเชสกี้คลุมลอฟ
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นนำท่านชมเมืองซาลส์บวร์ก เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งเสียงเพลง
  บ้านเกิดของคีตกวีโมซาร์ท นักประพันธ์เพลงผู้ยิ่งใหญ่ชาวออสเตรียที่มี
  ปราสาทยักษ์โฮเฮนชาล์ซเบิร์กบนยอดเขา เบื้องล่างริมสองฝั่งแม่น้ำ
  ซอลซาค เป็นตัวเมืองสถาปัตยกรรมแบบบารอค
  นำท่านชม ชมสวนมิราเบล (MIRABELL GARDEN) ที่เต็มไปด้วยดอกไม้
  นานาชนิดและ ซึ่งเป็นฉากหนึ่งในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “มนต์รัก
  เพลงสวรรค์” (The Sound of Music) ที่โด่งดังไปทั่วโลก
  จากนั้น นำท่านชมป้อมปราการโฮเฮนซาลส์บวร์ก (Festung
  Hohensalzburg)ป้อมปราการสูงโดดเด่นบนยอดเขาเป็นฉากหลังของ
  ซาลส์บวร์กมีชื่อว่า สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1077 และมีการสร้างต่อเติมมา
  เรื่อยๆ จนถึงศตวรรษที่ 17 เพื่อเป็นที่พำนักของอาร์ชบิชอปผู้ครองนคร ไว้
  ป้องกันข้าศึกศัตรูจากความขัดแย้งระหว่างจักรพรรดิที่เป็นประมุขทางโลก
  กับอาร์ชบิชอปประมุขทางธรรมเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงพลังอำนาจทางโลก
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 • บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองลินซ์ (LINZ) เมืองซึ่งตั้งอยู่บนสองฝั่งของแม่น้ำดานูบ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน แต่มีบทบาทช่วงสั้นๆ ในสมัยศตวรรษที่ 15 อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ พัฒนาการทางวัฒนธรรมอย่างอิสระผสมผสานกับการเป็นสถานที่เกิดของวัฒนธรรม และศิลปะที่ปฏิรูปใหม่ทำให้ลินซ์ กลายเป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของทวีปยุโรปในปีพ.ศ. 2552 (European Capital of Culture 2009)
  นำท่าน ชมเมืองลินซ์ เมืองเล็กๆ น่ารัก ที่มีตึกรามบ้านช่องงดงามในสไตล์ Middle Age คือบ้านไม้ประดับด้วยไม้ซุงสีดำตัดกับผนังบ้านด้านนอกสีขาว ภาษาเยอรมันเรียกบ้านสไตล์นี้ว่า ฟาฮ์ แวร์คเฮาส์ (Fachwerkhaus) ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับบ้านในสมัย Tudor ของอังกฤษ (ค.ศ.1485-1603) บ้านสไตล์ Fachwerkhaus บางหลังนั้นมีอายุมากกว่า 600 ปี
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เชสกี้คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) เมืองสวยริมแม่น้ำวัลตาวา
  ให้ท่านชมเมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตั้งเมือง
  ของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจักรโบฮีเมียและบาวาเรีย
  สุดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และ
  คลุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยู่ในเส้นทางการค้าขายในอดีต และ
  ยังได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจาก
  องค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม BELLEVUE CESKY KRUMLOV HOTEL หรือเทียบเท่า
4

Day 4

เมืองเชสกี้คลุมลอฟ – คาร์โลวี่ วารี –  กรุงปราก
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านแวะถ่ายรูปภายนอกปราสาทคลุมลอฟ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง
  และต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
 • บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง คาร์โลวี วารี (Karlovy vary)ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณ์และมีแม่น้ำเทปลาไหลหล่อเลี้ยง ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดของเช็กตามตำนานบอกว่าพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ทรงพบแหล่งน้ำแร่ที่เมืองนี้ในปีค.ศ. 1358 เมื่อครั้งเสด็จฯ ออกล่าสัตว์แล้วสุนัขล่าเนื้อตัวหนึ่งตกลงไปในบ่อน้ำพุร้อน นับแต่นั้นเมืองนี้ก็มีชื่อเสียงของ
  บ่อน้ำแร่ที่ใช้สำหรับรักษาร่างกายและบำบัดโรคร้ายต่างๆ เป็นต้นมาจนถึงเดี๋ยวนี้ เป็นทั้งเมืองมีน้ำพุร้อนและน้ำแร่อุณหภูมิตั้งแต่ 42-72 องศาเซลเซียส ทั้งหมด 12 แห่งนำท่านชม “ เมืองคาร์โลวีวารี ” เมืองแห่ง “ สปา ” ที่ใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็ค เป็นเมืองตากอากาศที่น่ารักมีบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดี สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 บ่อน่ำพุร้อนที่นี่มีทั้งหมด 12 แห่ง เป็นศูนย์กลางบำบัดโรคภัยต่างๆ โดยมีกษัตริย์ของยุโรปหลายพระองค์ได้เคยเสด็จมาเยือน อาทิ จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซาแห่งออสเตรีย , พระเจ้าปีเตอร์มหาราชแห่งรัสเซีย และพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 1 แห่งปรัสเซีย ทำให้เมืองนี้กลายเป็นรีสอร์ทสุขภาพระดับโลก นอกจากนี้คาร์โรวี วารี ยังได้ชื่อว่าเป็นที่ชุมนุมของเหล่าศิลปินชื่อดังด้วยไม่ว่าจะเป็น เกอเธ่, บีโธเฟ่น, โชแปง ฯลฯ ชม “บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ” ซึ่งเป็นจุดสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ซึ่งมีแท่นน้ำพุน้ำแร่ มีอุณหภูมิตั้งแต่ 30, 50, 72 องศา เซลเซียส ถ่ายรูปคู่กับอาคารเก่าแก่หลากหลายสถาปัตยกรรม และโรงละครที่สวยงามของเมืองชมโบสถ์ประจำเมืองเล็กๆ ที่มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกมากมายตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่านออกเดินทาง สู่ปราก (PRAGUE) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเชค ที่ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 โดยองค์การยูเนสโก ในหน้าประวัติศาสตร์ของปราก นั้นมีหลักฐานว่าสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 9 และเป็นเมืองหลวงของแคว้นโบฮีเมีย
  ซึ่งอยู่ใต้การปกครองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และปลายคริสต์ศตวรรษที่ 9 กษัตริย์บอริวอจ พรีมิสโลเวก (Borivoj Premyslovec) ทรงสร้างปราสาทขนาดใหญ่บนเขาสูงสง่าเหนือแม่น้ำ Vltava และเขา Hradchin และมีการขนานนามปราสาทแห่งนี้ว่า ปราฮา (Praha) ซึ่งเป็นชื่อเรียกกรุงปรากในภาษาเช็ค
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE หรือเทียบเท่า
5

Day 5

กรุงปราก – เมืองเวียนนาเมืองเทลค์
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำชมกรุงปราก ฝั่งเขตพระราชวัง ที่ยังคงความงามของโบราณสถานซึ่งใช้สถาปัตยกรรมการก่อสร้างในยุค ศตวรรษที่ 18 เป็นเอกลักษณ์ของกรุงปราก เหมือนกับได้ย้อนเวลากลับไปสู่สมัย 200 ปีก่อน เป็นบรรยากาศที่ท่านไม่สามารถสัมผัสได้จากที่ใดอีก นครหลวงปรากตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำ
  วัลตาวา เป็นนครที่มีเนินเขาเรียงรายสลับซับซ้อนกันอยู่สองข้างฝั่งแม่น้ำถึง 7 เนินเขา
  ชม สะพานชาร์ลส์ (CHARLES BRIDGE) ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 โดยชื่อเดิมนั้นเรียกกันว่า สะพานปราก ต่อมาในปี ค.ศ. 1870 จึงได้เปลี่ยนชื่อตามพระนามของพระเจ้าชาร์ลส์ จุดเด่นของสะพานที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา คือ ประติมากรรมรูปปั้นนักบุญสไตล์บารอกที่งดงามไม่ซ้ำกันประดับอยู่ รูปปั้นเหล่านี้สร้างเพิ่มเติมขึ้นราวศตวรรษที่ 17 รูปปั้นนักบุญคนแรกที่ประดับอยู่คือ รูปปั้นของนักบุญจอห์น เนโปมุก (ST. JOHN NEPOMUK) บาทหลวงชั้นผู้ใหญ่ที่ถูกประหารและโยนศพลงแม่น้ำวัลตาวา ด้วยความซื่อสัตย์ของท่าน ทำให้ท่านได้รับการยกย่องเป็นนักบุญในเวลาต่อมา และรูปปั้นของนักบุญท่านนี้จะมี นักท่องเที่ยวจำนวนมากสัมผัสจนเป็นผิวมันเงา โดยเชื่อว่าหากได้สัมผัสรูปปั้นนี้แล้ว จะนำความโชคดีมาสู่พวกเขา
  นำท่านเดินชมอนุสาวรีย์ของจอห์น ฮุช (JAN HUS) ผู้ริเริ่มรับศาสนามาเผยแพร่อีกครั้ง หลังจากการหยุดห้ามการนับถือศาสนาตามกฎของระบบคอมมิวนิสต์ ซึ่งเคยใช้บริหารประเทศ เดินลัดเลาะไปตามถนนอีกนิดเพื่อชมปรากฝั่งเขตเมืองเก่า ที่เรียกกันว่า สตาเร เมสโตร (STARE MESTO หรือ OLD TOWN SQUARE) ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ ณ ศาลากลางเมือง ซึ่งอธิบายการโคจรของดาว เคราะห์และพระอาทิตย์รอบโลก (เป็นความเชื่อในสมัยนั้นว่าโลกเราเป็นศูนย์กลางของดาวพระเคราะห์) ย่านนี้ยังเป็นแหล่งรวมร้านค้าจำหน่ายแก้วเจียรนัยที่เรียกว่า โบฮีเมียน กลาส (BOHEMIAN GLASS) อันเป็นสินค้าที่มีชื่อสุดของประเทศ
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 • บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ เมือง เทลค์ (Telc) เป็นเมืองเล็ๆ ได้ชื่อว่าเป็น Venice of Moravia และได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์กร UNESCO เมื่อปี ค.ศ. 1992 เมืองเทลค์เป็นเมืองที่มีอาคารสวยงามด้วยสีพาสเทลหวานๆ ซึ่งมีหน้าจั่ว หลังคา และทางเดิน เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างเรเนสซองส์และบารอค ซึ่งตึกรามบ้านช่องแบบนี้ทางรัฐบาลเชคให้อนุรักษ์เอาไว้ นำท่านชมด้านนอกปราสาทเทลค์ ( Telc Chateau or Telc Castle ) เป็นสถาปัตยกรรมแบบเอเนสซองส์ ซึ่งเดิมทีปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นมาในสถาปัตยกรรมแบบโกธิค แต่ต่อมาถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นปราสาทที่มี
  สถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองส์โดยขุนนาง Oldrich III แห่งครอบครัว Zacharis of Hradec ซึ่งเป็นครอบครัวที่ปกครองเมืองนี้ต่อจาก King John of Luxembourg ปัจจุบันบางห้องในปราสาทแหง่ นี้ถูกจัดเตรียมไว้สำหรับจัด
  งานแต่งงาน และการแสดงดนตรีของคนในสังคมชั้นสูง
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม WELNESS HOTEL HARMONY หรือเทียบเท่า
6

Day 6

เมืองเทลค์-เมืองเวียนนา
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  ท่านออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) เมืองหลวงของออสเตรีย เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี ที่มีความเจริญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และร็อคโดโคที่เป็นแบบของออสเตรียที่งดงามที่สุดในยุโรปเป็นสักขีพยานแห่งความรุ่งเรืองของอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และสมัยจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์เบิร์ก ในอดีต อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติในปัจจุบันและเป็น สถานที่รวมคีตกวีเอกของโลก เช่น โมสาท บีโทเฟน โยฮันสเตราท์ เป็นต้น อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 • บ่าย นำท่านชมบริเวณรอบนอก โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน
  ผ่านชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนา ซึ่งแวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1863-1869
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม AZIMUT HOTEL VIENNA หรือเทียบเท่า
7

Day 7

กรุงเวียนนา – พระราชวังเชรินน์บรุนน์ – กรุงเทพฯ
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) พระราชวังสีเลืองตั้งตระหง่านกับสวนดอกไม้ที่ไกลสุดลูกตา พระราชวังเชินบรุนน์ตั้งอยู่ในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึง พ.ศ. 2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็นสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยมจำนวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์แห่งแรกของโลกเมื่อ พ.ศ. 2295 ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 • บ่าย ชมเมืองเวียนนา เมืองแห่งดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวอีกมากมายที่ต่างพากันมาเยือนดินแดนอันแสนโรแมนติค ชมความงามของอาคารสำคัญๆ อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาว่าการนครเวียนนา พระราชวังหลวง ฯลฯ ชม สตัดท์พาร์ค สวนสาธารณะกลางเมือง เพื่อชมและถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์ของ ท่านโยฮันส์ สเตราท์ บิดาแห่งเพลงเวียนนา วอลทซ์ที่โด่งดัง ผ่านชมแม่น้ำดานูบที่มีชื่อเสียงและท่านจะได้เห็นที่ทำการขององค์การสหประชาชาติ สาขา 3 ตั้งสูงตระหง่านอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ
  …..อิสระเดินทางเล่นย่านใจกลางเมืองบนถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่
  *.*.*. อิสระรับประทานอาหารเย็น เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง *.*.*.
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเวียนนา เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
 • 23.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ OS025
8

Day 8

กรุงเทพฯ 
 • 14.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
วันเดินทาง
21 – 28 กันยายน 2561 19 - 26 ตุลาคม 2561 28 ธันวาคม – 04 มกราคม 2562 (72,900.-)
สายการบิน

Austria-Czech ออสเตรีย-เช็ก 8 วัน 2018 (OS)

DEPARTURE/RETURN LOCATIONสนามบินสุวรรณภูมิ  (ฺBKK)
DEPARTURE TIMEโปรดเดินทางมาถึงอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
INCLUDED
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เวียนนา-กรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
ค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ และค่าน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายในยุโรป ไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)
NOT INCLUDED
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 6 วัน คิดเป็น 30 ยูโร
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 8 วัน คิดเป็น 24 ยูโร หรือขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ
การชำระเงินงวดที่ 1 : หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
งวดที่ 2 : กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน  หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน  หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน  หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

1.หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากหมดอายุกรุณานำไปต่ออายุก่อนนำส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3
2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 x 2 นิ้ว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปที่ถ่ายเอง)
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
4. กรอกข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งให้ท่าน ณ วันที่ทำการจองทัวร์)
**วีซ่าอินเดีย จำเป็นที่จะต้องโชว์ตัว เพื่อทำการสแกนนิ้ว ณ สถานทูต**

เงื่อนไขอื่นๆ

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทางแทน รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตามตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น) ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้นโรงแรมและห้อง ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาดการชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชำรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างการเดินทางการเดินทางเป็นครอบครัว  หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ม่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมดหลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
วันเดินทาง
21 – 28 กันยายน 2561 19 - 26 ตุลาคม 2561 28 ธันวาคม – 04 มกราคม 2562 (72,900.-)
สายการบิน