วันเดินทาง
24 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2561 22 - 29 พฤษภาคม 2561
สายการบิน


แกรนด์อาเมเนีย 8 วัน

 • ดินแดนของโนอาห์แห่งเทือกเขาคอเคซัส
 • นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน “CRUISE IN LAKE SEVAN”
 • พร้อมสัมผัสกับ “WINGS OF TATEV” ที่ยาวที่สุดในโลกซึ่งได้ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊ค

จากบทพระธรรมปฐมกาล ซึ่งได้กล่าวถึงการสร้างเรือโนอาห์ตามพระบัญชาของพระเจ้า เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของโนอาห์ที่เป็นคนดีและรักษาพันธุ์สัตว์บนโลกนี้ไว้ หลังจากนั้นก็บันดาลให้เกิดฝนตกหนัก 40 วัน จนทำให้เกิดน้ำท่วมแผ่นดินและสิ่งมีชีวิตต่างๆได้สูญสิ้นไปจนหมด และเรือของโนอาห์ก็ได้ลอยลำมาติดอยู่บริเวณเทือกเขาอะรารัต หลังจากน้ำได้แห้งแล้วโนอาห์ก็ได้พาครอบครัวและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดลงจากเรือ และเดินทางมายังบริเวณดินแดนแห่งนี้และได้ใช้ชีวิตตามปกติต่อไปอาร์เมเนีย เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลทางตอนใต้ของเทือกเขาคอเคซัสน้อย เป็นเทือกเขาซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างยุโรปและเอเชีย มีการค้นพบโบราณวัตถุที่ถือได้ว่าเก่าแก่ที่สุดในโลก อาทิเช่น มีการพบโรงงานผลิตไวน์ที่มีอายุมากกว่า 6,000 ปี นอกจากนี้ยังได้พบกับโบราณสถานต่างๆ รวมไปถึงอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์อีกนับ 1,000 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ เพราะอาร์เมเนียเป็นดินแดนแห่งแรกของโลกที่ได้ประกาศรับเอาศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำอาณาจักรนี้ในปี ค.ศ.301

เยเรวาน-ทะเลสาบเซวาน-เมืองดีลิจาน-อัมเบิร์ด-อาร์ทาชาวาน—คอร์วิราพ-โนราแว๊งค์-กอริส-ทาเตฟ-อะเรนี-การ์นี่-เก๊กฮาร์ด-เอคมิอัดซิน-ซวาร์ทน๊อทส์

แกรนด์อาเมเนีย 8 วัน

1

Day 1: Departure

กรุงเทพฯ-กรุงเตหะราน
 • 19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์สายการบินมาฮานแอร์ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 8-9 แถว s
 • 22.35 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเตหะราน” โดยสายการบินมาฮานแอร์ เที่ยวบินที่ W5-050
  (ใช้เวลาบินประมาณ 7.40 ชม./รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)
2

Day 2

กรุงเตหะราน-กรุงเยเรวาน-ทะเลสาบเซวาน/ล่องเรือฯ-เมืองดีลิจาน
 • 03.45 น. เดินทางถึงสนามบินอิหม่ามโคมัยนี่ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน
 • 07.00 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเยเรวาน” โดยสายการบินมาฮานแอร์ เที่ยวบิน W5-1150
 • 08.00 น. เดินทางถึงสนามบินซวาร์ทน็อทส์ กรุงเยเรวาน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
  กรุงเยเรวาน (YEREVAN) บางครั้งก็เรียกว่า เอเรวาน(Erevan) ซึ่งชื่อเดิมคือ เอเรบูนี (Erebuni) และ เอรีวาน (Erivan) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอาร์เมเนีย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮราซดาน(Hrazdan River) กรุงเยเรวานเป็นศูนย์กลางการบริหารวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมของประเทศ ปัจจุบันมีประชากร 1,100,000 คน กรุงเยเรวานเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยบัณฑิตยสถานอาร์เมเนีย รวมทั้งพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ โรงอุปรากร ห้องแสดงดนตรี สถาบันเทคโนโลยี ห้องสมุดสาธารณะขนาดใหญ่ สวนพฤกษศาสตร์ และสวนสัตว์อีกหลายแห่ง
  นำท่านไปชม ตลาดเวอร์นิซาจ (Vernisage Art Market) ซึ่งเป็นที่สำหรับขายสินค้าต่างๆ เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ บริเวณแห่งนี้มีร้านค้าประมาณร้อยกว่าร้านค้า ซึ่งเป็นตลาดที่ขายสินค้าเป็นแบบศิลปะของชาวอาร์เมเนีย เช่น เครื่องปั้นดินเผา รูปแกะสลัก ภาพวาดสีน้ำและสีน้ำมันที่สวยงาม เครื่องหัตถกรรมต่างฯ อีกมากมายหลายอย่าง ท่านสามารถต่อราคาสินค้าที่ชอบจะซื้อได้ เพราะว่าราคาที่ถูกตั้งไว้สำหรับนักท่องเที่ยวจะสูงกว่าชาวบ้านซื้อขายหลายเท่า คือ ประมาณ 10-15 เท่า
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
 • บ่าย นำท่านผ่านชมบริเวณรอบๆตัวเมืองหลวง เช่น จัตุรัสสาธารณะ (Republic Square) มหาวิทยาลัยของรัฐ (State University) และชมวิวทิวทัศน์ของเมือง (City Panorama)
  ได้เวลานำท่านออกเดินทางต่อไปยังเมืองเซวาน (SEVAN) ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบเซวาน (Lake Sevan) ระยะทางห่างประมาณ 60 กม. ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดและทะเลปิดในประเทศอาร์เมเนียและเทือกเขาคอเคซัสน้อย ทะเลสาบนี้เป็นหนึ่งในทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทะเลสาบเซวานล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำฮราซดาน และแม่น้ำมาซริค
  ให้ท่านได้ชมความสวยงามของตัวเมืองและทะเลสาบเซวานที่เต็มไปด้วยสถานที่พักผ่อนรีสอร์ทของนักท่องเที่ยว ตัวเมืองนี้ตั้งอยู่สูงกว่ากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,900 เมตร เมืองนี้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1842 ซึ่งเป็นหมู่บ้านพักอาศัยของชาวรัสเซียที่มีชื่อว่า เยเลนอฟก้า (Yelenovka) จนถึงปีค.ศ.1935 จึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น เซวาน ตามหลังของทะเลสาบเซวานที่เปลี่ยนชื่อ และเมืองนี้ยังถูกล้อมรอบไปด้วยสวนสาธารณะเซวาน ซึ่งได้ถูกสร้างต่อมาจากทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง
  จากนั้นนำท่านไปพักผ่อน ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน (Cruise in Lake Sevan) ทะเลสาบน้ำจืดที่มีความสวยงาม ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 940 ตร.กม.และมีแม่น้ำที่เกิดจากภูเขาได้ไหลลงมารวมทั้งหมด 28 สาย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เอื้ออำนวย และสะดวกต่อการล่องเรือ ณ วันดังกล่าว)
  นำท่านไปชม อารามเซวาน (Sevan Monastery) หรือมีชื่อเรียกว่า เซวานาแว๊งค์ (Sevanavank) ซึ่งคำว่า แว๊งค์ เป็นภาษาอาร์เมเนีย มีความหมายว่า โบสถ์วิหาร สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณแหลมที่อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของฝั่งทะเบสาบเซวานถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.874 โดยเจ้าหญิงมาเรียม ซึ่งเป็นธิดาของกษัตริย์อะช๊อตที่ 1 ซึ่งอยู่ในช่วงของการต่อสู้กับพวกอาหรับที่ปกครองดินแดนแห่งนี้
  นำท่านเดินทางไปยัง เมืองดีลิจาน (DILIJAN) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดทาวุสที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของทะเลสาบฯ เป็นเมืองหนึ่ง
  ที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวซึ่งจะมีรีสอร์ทที่พักหลายแห่ง และมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 16,000 คนเมืองนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอักสเทฟ ที่มีความยาวประมาณ 20 กม. เมตร ที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร บรรยากาศของเมืองจะเป็นธรรมชาติที่สดชื่น และหนาแน่นเต็มไปด้วยป่าเขาที่เขียวชอุ่ม สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า สวิตเซอร์แลนด์น้อยแห่งอาร์เมเนีย “Little Switzerland of Armenia”
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • พักที่  BW DILIJAN PARADISE HOTEL หรือเทียบเท่า****
3

Day 3

เมืองดีลิจาน-เมืองอัมเบิร์ด-หมู่บ้านอาร์ทาชาวาน-กรุงเยเรวาน
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองอัมเบิร์ด (Amberd) ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนที่สูงของเขาอะรากัทส์แห่งจังหวัดอะรากัทสอท ที่มีแม่น้ำสองสายคือ แม่น้ำอาราคเชนและแม่น้ำอัมเบิร์ดไหลมาบรรจบกัน… จากนั้นให้ท่านชม ป้อมอัมเบิร์ด (Amberd Fortress) ซึ่งสถานที่แห่งนี้คาดว่าถูกสร้างขึ้นในสมัยของยุคหินโดยผู้ที่ได้เข้ามาอยู่อาศัย ในระหว่างยุคของบรอนซ์ และยุคของอูราเทียนได้มีการสร้างป้อมแห่งนี้ขึ้น บางทีก็คาดว่าสถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับในฤดูร้อนของพวกกษัตริย์ ซึ่งบางส่วนของที่แห่งนี้ถูกสร้างเป็นรูปลักษณ์ของปราสาท จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านอาร์ทาชาวาน (Artashavan Village)ซึ่งตั้งอยู่ทางด้าน ตะวันออกของเขาอะรากัทส์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการประดิษฐ์แกะสลักตัวอักษรที่ทำจากหิน ให้ท่านได้ชมความสวยงามของการสลักตัวอักษรของอาร์เมียน ซึ่งได้ทำขึ้นมาเพื่อเป็นการฉลองที่มีอายุครบรอบ 1,600 ปีเมื่อปี ค.ศ. 2005 ตัวอักษรต่าง ๆ เหล่านี้ซึ่งเป็นอักษรของอาร์เมเนียนทั้งหมด 39 ตัวได้ถูกออกแบบ และประดิษฐ์ขึ้นมาบนก้อนหินที่มีรูปลักษณ์ต่าง ๆ กัน โดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียง คือ จิม โทรอสวาน ซึ่งอักษรทั้งหมดนี้ได้เคยถูกใช้ในด้านภาษาของอาร์เมเนียตั้งแต่ในปี ค.ศ.405-406 และก็ได้ใช้เรื่อยมาในการเขียนหนังสือจนถึงปัจจุบันนี้
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านชมความสวยงามของ วิหารฮอฟฮานาแว๊งค์ (Hovhanna vank) ซึ่งชื่อของวิหารนี้มาจากคำว่า ฮอฟฮาน/โจนาฮ์/จอห์น (Hovhan/Jonah/John) และคำว่า แว้งค์ (Vank) ที่แปลว่า โบสถ์ วิหาร ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นวิหารที่ถูกสร้างในระหว่างปี ค.ศ.1216-1221เพื่ออุทิศให้กับจอห์นผู้ทำพิธีล้างบาปฯ และเป็นผู้ที่ชาวอาร์เมเนียนให้ความเคารพนับถือและตั้งให้เป็นนักบุญ
  ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางกลับยังกรุงเยเรวาน และเข้าชม โรงงานผลิตเหล้าและไวน์ยี่ห้อ อะรารัต (Yerevan Brandy Factory as (Ararat) ซึ่งเป็นโรงงานชั้นนำและมีชื่อเสียงที่เป็นแหล่งผลิตเหล้าไวน์ปี ค.ศ.1887 ที่ได้ใช้องุ่นพันธุ์ดีที่สุดและน้ำแร่อันมีชื่อเสียงของอาร์เมเนีย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • พักที่ ANI PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า****
4

Day 4

กรุงเยเรวาน-เมืองคอร์วิราพ-เมืองโนราแว๊งค์-เมืองซิเซียน-เมืองกอริส
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองคอร์วิราพ (KHOR VIRAP) ที่ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของกรุงเยเรวาน ห่างประมาณ 40 กม.และตั้งอยู่ในจังหวัดอะรารัต
  คอร์วิราพ เป็นเมืองที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงของชาวอาร์เมเนีย ผู้ที่อาศัยอยู่ตามส่วนต่างๆ ทั่วโลกที่จะต้องเดินทางมาทำพิธีจาริกแสวงบุญที่แห่งนี้ เพราะตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้มีการบันทึกเหตุการณ์ในยุคโบราณว่า กษัตริย์ทิริเดท ของพากันอาร์เมเนียนได้จับนักบุญเกรกอรี่ ขังคุกไว้ในถ้ำ ผู้ซึ่งได้ทำการเผยแผ่และให้ความกระจ่างในเรื่องของศาสนาฯ และยังเป็นพระสังฆราชองค์แรกของชาวอาร์เมเนีย และต่อมาสถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันก็คือ คอร์วิราพ
  นำท่านไปชม วิหารคอร์วิราพ (Khor Virap Monastery) เป็นสถานที่มีชื่อเสียง ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานสำหรับพิธีจาริกแสวงบุญให้กับผู้มีชื่อเสียง คือท่าน กรีกอร์ ลูซาวอริช (Grigor Lusavorich) ผู้ซึ่งกลายมาเป็นนักบุญเกกอรี่ที่เป็นผู้เผยแผ่ทางด้านศาสนาฯ และต่อมาได้ถูกจองจำอยู่ในคุกนี้ถึง 13 ปีโดยคำสั่งของกษัตริย์ทิริเดท ที่ 3 ของอาร์เมเนีย ภายหลังท่านได้รับการยอมรับนับถือ และแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชองค์แรก และได้ทำการเปลี่ยนแปลงสั่งสอนด้านการศาสนาภายในประเทศ และในปี ค.ศ.301 อาร์เมเนียเป็นประเทศแรกของโลก ที่ได้ประกาศและยอมรับเอาศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติจากสถานที่แห่งนี้ท่านจะสามารถมองเห็นภาพของภูเขาอะรารัทได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งภูเขาแห่งนี่เป็นตำนามนที่พบว่า เป็นที่จอดของเรือโนอาห์ในสมัยที่น้ำท่วมโลกเมื่อ 7,000 ปีมาแล้ว
  นำท่านเดินทางไปยัง เมืองโนราแว๊งค์ (NORAVANK) ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดวายอทส์ ดีซอร์ทางด้านใต้ ระยะทางห่างประมาณ 80 กม.
  นำท่านไปชม บริเวณของวิหารโนราแว๊งค์ (Noravank Monastery) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 13 โดยนักสอนศาสนาสยูนิค แต่ตัวโบสถ์ใหญ่ถูกสร้างในราวปี ค.ศ.1227 โดยนักบุญคาราเพทบริเวณประตูทางเข้าหรือตามหน้าต่างทางด้านหน้าจะถูกสร้างให้มีส่วนที่ยื่นออกมาปกคลุมและจะถูกแกะสลักด้วยลวดลายสถาปัตยกรรมอย่างประณีตสวยงาม นอกจากนั้นยังมีโบสถ์ที่ถูกสร้างในปี ค.ศ.1339 เป็นอนุสาวรีย์ที่ฝังศพที่อยู่ทางด้านใต้ สถานที่แห่งนี้ได้ถูกปฏิสังขรณ์ให้ดีขึ้นและได้เปิดให้เข้าชมเมื่อปี ค.ศ.1999 ซึ่งจะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของบริเวณรอบๆ รวมถึงทิวทัศน์อันสวยงามของเทือกเขาอีกด้วย จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางกลับไปยังกรุงเยเรวาน
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางไปยัง เมืองซิเซียน (SISIAN) ซึ่งอยู่ทางด้านใต้ในจังหวัดซะยูนิค ระยะทางห่างประมาณ 70 กม. ให้ท่านได้ชม โซรัทส์ เคเรอร์ (Zorats Qarer) ซึ่งเป็นสิ่งประหลาดมหัศจรรย์ของก้อนหินที่ถูกนำมาตั้งเรียงรายกันเป็นวงกลม หรือมีชื่อเรียกกันว่า อาร์เมเนียน สโตนเฮนส์ (Armenian Stonehenge) พื้นที่แห่งนี้มีขนาดประมาณ 7 เฮกเตอร์ ประมาณ 45 ไร่ ที่เต็มไปด้วยก้อนหินทั้งหมด 222 ก้อนที่ถูกฝังอยู่ในดินและสูงขึ้นมาประมาณ 2.80 เมตร ซึ่งแต่ละก้อนมีน้ำหนักประมาณ 10 ตัน
  นำท่านออกเดินทางต่อไปยัง เมืองกอริส (GORIS) ระยะทางประมาณ 35 กม. กอริส เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในจังหวัดซะยูนิคและอยูบริเวณหุบเขาของแม่น้ำกอริส และเป็นเมืองที่มีความใหญ่โตเป็นอันดับสองรองจากคาพานและมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 23,000 คน
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • พักที่ MIRHAV HOTEL หรือเทียบเท่า****
5

Day 5

เมืองกอริส-หมู่บ้านคันซอเรสค์-ทาเตฟ-หมู่บ้านอะเรนี่-กรุงเยเรวาน
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านออกเดินทางไปยัง หมู่บ้านคันซอเรสค์ (Khndzoresk Village) ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ชันของเขาคอร์ซอร์ เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงถูกขุดเป็นถ้ำให้เป็นที่อยู่ในสมัยโบราณที่อยู่บนหน้าผาหินสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนเป็นจำนวนมาก ซึ่งสถานที่แห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นประโยชน์จนถึงในปี ค.ศ.1950 ก็ได้ถูกปิดลงและได้ถูกปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
  นำท่านข้ามไปยังหุบเขาโดยใช้ สะพานแขวน (Swinging Bridge) ที่ทำด้วยลวดสลิงมีความยาวถึง 160 เมตรและมีน้ำหนักประมาณ 14 ตัน สะพานนี้เป็นตัวเชื่อมทั้งสองด้านที่มีความสูงจากพื้นดินประมาณ 40 เมตร ระหว่างหมู่บ้านที่ได้ถูกเรียกว่า คันซอเรสค์เก่าและค้นซอเรสค์ใหม่ สะพานแห่งนี้ได้ถูกเปิดใช้เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ปี ค.ศ.2012 ซึ่งเป็นสถานที่ที่ให้ความสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก นำท่านออกเดินทางไปยัง หมู่บ้านฮาลิดซอร์ (Halidzor village) ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดซะยูนิค
  นำท่านขึ้น กระเช้าไฟฟ้าไปยังหมู่บ้านทาเตฟ (Cable car/Wings of Tatev) ซึ่งกระเช้าแห่งนี้เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2010 ได้ถูกลงบันทึก ในหนังสือของกินเนส (Guinness World Book Records) คือ เป็นการขนส่งทางอากาศโดยใช้เคเบิ้ล เริ่มจากเมืองฮาลิดซอร์ไปสู่ยังเมืองทาเตฟ ที่ตั้งอยู่ทางด้านบนเชิงเขา กระเช้าแห่งนี้เป็นกระเช้าที่มีสายเคเบิ้ลยาวที่สุดในโลกคือ ยาว 5.7 กม. วิ่งด้วยความเร็ว ประมาณ 37 กม./ชม. โดยจะใช้เวลาประมาณ 11 นาทีขึ้นไปสู่ที่ราบสูงจากระดับพื้นดินประมาณ 320 เมตร และในแต่ละตู้สามารถบรรจุได้ถึง 25 คน
  นำท่านไปชม วิหารทาเตฟ (Tatev Monastery) เป็นวิหารที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูง ได้ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 9 เพื่อสำหรับเป็นที่รองรับของพระบิชอฟแห่งซะยูนิค ซึ่งต่อมาในตันศตวรรษ 11 เมืองทาเตฟก็ได้เป็นที่รองรับพระนักบวชถึง 1,000 องค์ และเหล่าบรรดาช่างฝีมืออีกเป็นจำนวนมาก
  ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับลงไปยังด้านล่างและนั่งรถต่อไปยังเมืองเจอร์มุค ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของจังหวัดยอทส์ซอร์
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  นำท่านเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านอะเรนี (ARENI VILLAGE) ซึ่งตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อาร์เมเนียได้มีการทำเหล้าไวน์มานานกว่า 6000 ปีแล้ว ซึ่งนักโบราณคดียังได้พบหลักฐานต่างๆ มากมาย ได้พบเซลล์ของต้นพืชที่นำมาทำเหล้าไวน์ที่ได้ถูกทิ้งเอาไว้ภายในบริเวณถ้ำต่างๆ ที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้านอะเรนี่ นอกจากนั้นตามพระคัมภีร์ยังได้กล่าวถึงเรื่องของเรือโนอาห์ ที่ได้เก็บพันธุ์พืชทุกอย่างลงเรือ และได้ลอยมาจอดตรงบริเวณเทือกเขาอะรารัตหลังจากที่ได้เกิดน้ำท่วมโลกเมื่อประมาณ 7,000 ปีมาแล้ว และหลังจากน้ำได้แห้งลงก็ได้มีการนำเอาพันธุ์พืชต่างๆไปเลือกปลูกตามพื้นที่ที่เหมาะสม เช่น ที่หมู่บ้านอะเรนี่แห่งนี้จึงได้มีตำนานการทำเหล้าไวน์มานานกว่าหกพันปีแล้ว
  ให้ท่านได้ชมและสัมผัสกับการทำเหล้าไวน์ที่มีชื่อเสียงมานานของหมู่บ้านแห่งนี้ พร้อมทั้งลองลิ้มชิมรสชาติของเหล้าไวน์ต่างๆ ที่มีการทำเหล้าไวน์แบบพิธีการโบราณอันดั้งเดิม ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับไปยังกรุงเยเรวาน
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านไปชม จัตุรัสกลาง (Republic Square) เป็นสถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับศูนย์กลางของเมือง ซึ่งคนพื้นเมืองจะเรียกที่นี่ว่าเป็น สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ ถูกสร้างขึ้นด้วยหินสีชมพูของอาร์เมเนียภายในเวลาหนึ่งปี ได้กลายเป็นเขตที่ได้มีการพัฒนามากที่สุดของเมืองเยเรวาน
  นำท่านไปชมความสวยงาม ของน้ำพุที่ประกอบด้วยเสียงเพลง (Singing and Dancing Fountains Show) ซึ่งจะมีการเปิดเพลงที่มีเสียงดังของเพลงแนวต่างๆ โดยเริ่มจากเพลงที่มีความประทับใจชั้นสูงจนมาถึงเพลงแจ๊ส และสุดท้ายจะเป็นเพลงของชาวอาร์เมเนียนที่ได้รับความนิยมสถานที่นี้จะถูกตกแต่งด้วยแสงสีเสียงที่สวยงามที่เริ่มจากน้ำพุที่จะเปลี่ยนไปตามจังหวะของเพลงและแสดงเป็นรูปแบบของเสียงเพลง
 • พักที่ ANI PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า****
6

Day 6

กรุงเยเรวาน-วิหารการ์นี่-วิหารเก๊กฮาร์ด-ตลาดพาคชูคา-กรุงเยเรวาน
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านไปชม วิหารเก๊กฮาร์ด (Geghard Monastery) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความสวยงามของอาร์เมเนีย เพราะเป็นวิหารที่สร้างอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่สวยงาม และยังมีส่วนที่สร้างโดยการตัดหินเข้าไปในภูเขาอีกด้วย ตัวอาคารของวิหารเกกฮาร์ดนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 ให้ท่านชมส่วนของห้องโถงของตัวโบสถ์ที่มีการตัดหินสร้างเป็นโดมแกะสลักอย่างสวยงาม ที่ถูกตกแต่งด้วยความศรัทธาในศาสนาคริสต์อย่างเต็มเปี่ยม วิหารที่สร้างโดยการตัดหินให้กลายเป็นห้องโถง และได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.2000
  นำท่านไปเที่ยวชมความสวยงามของ หุบเขาเอวาน (Avan Canyon) ที่มีความสวยงามของ หน้าผาที่สูงชัน มีแม่น้ำอาซัดไหลผ่านทำให้เกิดบรรยากาศที่สวยงดงาม
  นำท่านไปชม วิหารการ์นี (Garni Temple) ซึ่งในอดีตเมื่อประมาณ 1,700 ปีมาแล้ว บริเวณนี้เคยเป็นพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์อาร์เมเนีย ซึ่งในปัจจุบันยังคงมีหลงเหลืออยู่ ซากห้องสรงน้ำ (Royal Bath House) และอาคารทรงกรีกที่ถูกสร้างขึ้นช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1 โดย กษัตริย์อาร์เมเนียในสมัยนั้น ด้านข้างของวิหารทรงกรีกก็มีซากตอโบสถ์คริสต์ที่สร้างขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 9 หลงเหลืออยู่ ต่อมาวิหารแห่งนี้ถูกทำลายด้วยแผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ. 1679 สำหรับอาคารที่เห็นอยู่นี้ เพิ่งมาประกอบใหม่ในสมัยสหภาพโซเวียต เมื่อปี ค.ศ.1974 นี้เอง โดยใช้เศษซากปรักหักพังของเก่าผสมกับของใหม่ จึงทำให้สมบูรณ์อย่างที่เห็นในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าวิหารการ์นี จะถูกสร้างแบบกรีก แต่ลวดลายบนตัวอาคารก็สร้างด้วยศิลปะแบบอาร์เมเนีย ที่ไม่สามารถหาได้ในวิหารกรีกทั่วไป
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นให้ท่านได้เปลี่ยนรถนั่งเป็นแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ เพื่อไปชมความสวยงามของ จอร์จการ์นี่ (Gorge Garni) ซึ่งเป็นช่องเขาและมีลำธารน้ำไหลที่อยู่ในหมู่บ้านการ์นี่รวมถึงแม่น้ำอาซัดที่ไหลผ่าน และตามทางเดินของช่องเขาและเป็นเนินหินที่ยื่นออกมาจากหน้าผาจะมีแท่งหินที่เกิดจากธรรมชาติเป็นจำนวนมาก จากธรรมชาติที่เกิดขึ้นจะสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศอันสวยงาม จึงทำให้ธรรมชาติที่เกิดขึ้นของส่วนนี้มีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยวมาก ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับยังกรุงเยเรวาน
  นำท่านไปชมตลาดแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงและความประทับใจ คือ ตลาดพาค ชูคา หรือเรียกว่า ตลาดกลาง (Pak Shuka Market หรือGumi Shuka) ตลาดแห่งนี้ถูกสร้างตกแต่งให้มีความสวยงามในรูปแบบศิลปะของอาร์เมเนียน ซึ่งทางเข้าสู่ตลาดแห่งนี้มีทางเข้าที่ถูกตกแต่งด้วยความวิจิตพิสดารของเหล็กที่ทำเป็นศิลปะรูปครึ่งวงกลมด้วยโครงร่างที่เข้ากันจนทำให้เป็นเสมือนงานชิ้นเอกของสถานที่นี้ จะทำให้ท่านได้มีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในโลกอีกใบหนึ่ง
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงของคนพื้นเมือง
 • พักที่ ANI PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า****
7

Day 7

กรุงเยเรวาน-เมืองเอคมิอัดซิน-วิหารซวาร์ทน๊อทส์-กรุงเตหะราน
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านไปชม เดอะคาสเคด (The Cascade) เป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดของเยเรวาน ซึ่งลักษณะจะเป็นแบบขั้นบันไดลดหลั่นกันลงมามีความสูงประมาณ 500 เมตร และมีการปล่อยน้ำลงมาเพื่อให้เป็นน้ำตกลงเป็นสายจากใจกลางที่อยู่ด้านบน ซึ่งสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างนี้ถูกสร้างให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งชัยชนะของโซเวียตรัสเซีย ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ถูกออกแบบสร้างโดยสถาปนิก จิม โทรอสยาน เมือปีค.ศ.1971-1980 เพื่อเป็นการระลึกถึงที่อยู่ภายใต้การปกครองของโซเวียตเมื่อ 50 ปี แต่ว่าการก่อสร้างยังไม่เรียบร้อย เพราะว่าได้หมดของโซเวียตไปเสียก่อน และต่อมาในปีค.ศ.2002 ก็ได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมจนเสร็จเรียบร้อยเมื่อปีค.ศ.2009 และเมื่อมองจากจุดบนสุดทำให้เห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามของกรุงเยเรวานและภูเขาอารารัตที่อยู่ห่างไกลออกไปทางด้านตะวันตก
  นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองเอคมิอัดซิน (ECHMIADZIN) ซึ่งอยู่ห่างจากเยเรวานประมาณ 30 กม. ทางด้านตะวันตก ในอดีตเป็นเมืองที่สำคัญของชาวอาร์เมเนียนที่มีความศรัทธาในเรื่องทางด้านการศาสนาและยังนับได้ว่าเป็นเมืองที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ถูกสร้างขึ้นโดยนักบุญเกรกอรี่ ในปีค.ศ.303 เมืองนี้มีความสำคัญเพราะมีสถานที่ทั้งสองแห่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2000
  ให้ท่านชมความสวยงามของ วิหารเอคมิอัดซิน (Echmiadzin Cathedral) ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นที่รู้จักกันในนามของโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งพระแม่เจ้า (Holy Mother of God Church) เป็นโบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 4 และได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลก
  นำท่านชม วิหารซวาร์ทน๊อทส์ (Zvartnots Cathedral) ซึ่งในอดีตนับได้ว่าเป็นวิหารที่มีความสวยงามมากที่สุด เป็นวิหารที่ถูกสร้างขึ้นในราวปีค.ศ.641-653 ที่อยู่ในช่วงของจักรวรรดิไบแซนไทน์ที่มีอิทธิพลเหนือดินแดนในบริเวณแห่งนี้ และต่อมาก็เป็นช่วงของการรุกรานของพวกอาหรับมุสลิม ซึ่งทุกวันนี้สถานที่โบราณแห่งนี้กลายเป็นสิ่งก่อสร้างปรักหักพังไปแล้ว
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านออกเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อทำการตรวจเอกสารในการเดินทาง
 • 16.30 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเตหะราน” สายการบินมาฮานแอร์ เที่ยวบินที่ W5-1151
  (ใช้เวลาบินประมาณ 2.00 ชม./รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)
 • 17.30 น. เดินทางถึงสนามบินอิหม่ามโคมัยนี่ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน
 • 21.10 น.  “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินมาฮานแอร์ เที่ยวบินที่ W5-051
  (ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง รับประทานอาหาร/พักผ่อนบนเครื่องบิน)
8

Day 8

กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ
 • 07.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ
วันเดินทาง
24 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2561 22 - 29 พฤษภาคม 2561
สายการบิน

แกรนด์อาเมเนีย 8 วัน

DEPARTURE/RETURN LOCATIONสนามบินสุวรรณภูมิ  (ฺBKK)
DEPARTURE TIMEโปรดเดินทางมาถึงอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
INCLUDED
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เตหะราน-เยเรวาน-เตหะราน-กรุงเทพฯ โดยสายการบินมาฮานแอร์ (W5)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม และค่าน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาร์เมเนีย
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)
NOT INCLUDED
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวัน รวม 6 วัน คิดเป็น 30 ดอลลาร์
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวัน รวม 8 วัน คิดเป็น 24 ดอลลาร์
(ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กก./1ใบ/ท่าน)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ
การชำระเงินงวดที่ 1 :  หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
งวดที่ 2 :  กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน  หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน  หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน  หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

1.แสกนสีหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากหมดอายุกรุณานำไปต่ออายุก่อนนำส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า ต้องสแกนโดยไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลขาดหายไป และชัดเจน (เพื่อทำวีซ่าออนไลน์)
2.แสกนรูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 35 mm x 45 mm หรือ 1.5 x 2 นิ้ว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปที่ถ่ายเอง)
3.ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งให้ท่าน ณ วันที่ทำการจองทัวร์)

เงื่อนไขอื่นๆ

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการ (ในกรณีมีผู้เดินทาง 10 – 14 ท่าน เพิ่มราคาท่านละ 3,000 บาท)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทางแทน
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง
 ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น
 เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชำรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างการเดินทาง
การเดินทางเป็นครอบครัว
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า
4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ม่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข
ที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
วันเดินทาง
24 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2561 22 - 29 พฤษภาคม 2561
สายการบิน