วันเดินทาง
7 - 14 เม.ย.60 , 12 - 19 เม.ย.60
สายการบิน


8 วัน ล่องเรือแม่น้ำไรน์ สงกรานต์ (LH)

 • เทศกาลทิวลิป…สวนเคอร์เคนฮอฟ แห่งเนเธอร์แลนด์
 • เรือ Rhine River Cruise พักห้องหน้าต่างทุกห้อง

โคโลญจน์ – โฮร์น – อัมสเตอร์ดัม – รอตเทอร์ดาม – เดลฟท์ – โกรินเคม – อาร์เนม  

1

Day 1: Departure

กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต 
 • 22.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินลุฟท์ฮันซ่า แถว G 1-6 ประตูทางเข้าที่ 4
 • 23.50 น. ออกเดินทางสู่มหานครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า เที่ยวบิน LH773 (ใช้เวลาบินประมาณ 12 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์และจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง ทั้งนี้สายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ำ และอาหารเช้า บนเครื่องบิน
2

Day 2

แฟรงก์เฟิร์ต –   โคโลญจน์
 • 05.45 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงก์เฟิร์ต (FRA) ประเทศเยอรมนีนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรนำท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญจน์ (ระยะทาง 189 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2.15 ชั่วโมง) เมืองใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศเยอรมนี รองจากเบอร์ลิน ฮัมบูร์ก และมิวนิก เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐนอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลีย (North Rhine-Westphalia) โคโลญจน์เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของเยอรมนี สร้างโดยชาวโรมัน มีประวัติศาสตร์ย้อนไปถึง ค.ศ. ​50 เมืองนี้มีชื่อเสียงเป็นเมืองแห่งน้ำหอมและมหาวิหารสวยงามและยิ่งใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ นำท่านเข้าชมมหาวิหารโคโลญจน์ หรือที่รู้จักในนาม เคิล์นโดม (Cologne Cathedral) เป็นมหาวิหารโคโลญจน์แห่งเดียวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี 2536 จัดเป็นไฮไลท์ของเมืองที่นักเที่ยวไปเที่ยวชมมากที่สุด วิหารแห่งนี้ ใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 600 ปี และปัจจุบันก็ยังมีการบูรณะซ่อมแซมอยู่ตลอด บริเวณใกล้กับวิหาร จะมีสะพานสายสำคัญทอดยาวข้ามแม่น้ำไรน์ เชื่อมตัวเมืองโคโลญจน์ทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกัน นั่นคือ สะพานโฮเฮนโซลแลร์นบรุคเคอ (Hohenzollernbrucke) บริเวณราวสะพานจะเต็มไปด้วยกุญแจของเหล่าคู่รักนักท่องเที่ยวที่นำมาติดไว้มากมาย เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของการมาเยือนโคโลญจน์
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคารท้องถิ่น (เมนูขาหมูเยอรมัน อันเลื่องชื่อ)
 • 14.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเมืองโคโลญจน์ เพื่อเชคอินลงเรือสำราญ DCS Alemanniaอิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสำราญที่จะนำท่านสัมผัสประสบการณ์การล่องเรือแม่น้ำไรน์ ลัดเลาะไปตามริมชายฝั่งแม่น้ำสองข้างทาง สัมผัสบรรยากาศแปลกใหม่ กับการเดินทางที่จะทำให้ท่านได้เห็นทัศนียภาพสองข้าง ทั้งบ้านเรือนและธรรมชาติตลอดเส้นแม่น้ำไรน์ โดยเริ่มจากเมืองโคโลญจน์แห่งนี้
 • 15.30 น. เรือสำราญ DCS Alemannia ออกเดินทางจากเมืองโคโลญจน์ มุ่งหน้าสู่เมืองโฮร์น ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภายในเรือสำราญ

หลังอาหารค่ำอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถ ภายในห้องคลับเลาจน์ที่ทางเรือมีจัดให้บริการ

3

Day 3

โฮร์น (ประเทศเนเธอร์แลนด์)
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญอิสระให้ท่านได้ชมและเก็บภาพความสวยงามสองริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ที่เรือสำราญค่อยๆล่องผ่าน ซึ่งเป็นทัศนียภาพที่แปลกตาไปจากการนั่งรถชมวิว เรียกได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ทำให้ท่านได้เห็นความสวยงามของบ้านเรือน ป่าไม้ แม่น้ำ สลับทิวทัศน์ของภูเขา ให้ท่านได้พักผ่อนพร้อมเก็บภาพความสวยงามและความน่าประทับใจ
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันภายในเรือสำราญ
 • 13.00 น. เรือสำราญเทียบท่า ณ ท่าเรือเมือง Enkhuizen (ประเทศเนเธอร์แลนด์)นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) หมู่บ้านเล็กๆ แต่มากเสน่ห์ของเนเธอร์แลนด์ ที่หมู่บ้านแห่งนี้เป็นศูนย์อนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยอยู่ใกล้ๆกับ เมือง Zaandam และเมือง Zaandijk หมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็นอย่างดี นำท่านถ่ายรูปกับกังหันลมอันเลื่องชื่อของเนเธอร์แลนด์และชมความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บ้านที่สร้างขึ้นสไตล์บ้านไม้แบบฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วยแม่น้ำ ทุ่งหญ้า และการปศุสัตว์ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของหมู่บ้านแห่งนี้ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองโฮร์นนำท่านเที่ยวชมเมืองโฮร์น (Hoorn) เมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองในจังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์ (North Holland) ตั้งอยู่บนอ่าวเอเซลเมร์ โดยในสมัยปลายยุคกลางเมืองโฮร์นยังเคยเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลและการประมงที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งอีกด้วย นอกจากนี้แล้ว เมืองโฮร์นยังเป็นสถานที่เกิดของ วิลเลม ซี. ซูเตน (Willem C. Schouten) นักเดินเรือที่อ้อมแหลมฮอร์น (Cape Horn) ในทวีปอเมริกาใต้เป็นคนแรก และตั้งชื่อแหลมตามชื่อของเมืองนี้ และ อาเบล เจ. แทสมัน (Abel J.Tasman) นักสำรวจชาวฮอลันดาที่เดินเรือไปพบเกาะแทสเมเนียในทวีปออสเตรเลียก็เกิดเมืองนี้เช่นกัน นำท่านชมความงดงามของท่าเรือเมืองโฮร์น (Hoofdtoren (harbour)) สถานที่ท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของเมืองโฮร์น จากนั้นลัดเลาะไปตามศูนย์ประวัติศาสตร์ของเมือง ที่ส่วนใหญ่ถูกล้อมรอบไปด้วยแหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหาร
 • 19.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ ณ ท่าเรือ เมือง Enkhuizen
 • ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ภายในเรือสำราญ หลังอาหารค่ำอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถ ภายในห้องคลับเลาจน์ที่ทางเรือมีจัดให้บริการ หรือท่านจะเลือกเดินเล่นเก็บภาพความสวยงามของเมือง Enkhuizen ยามค่ำคืน (Night Life)ได้ตามอัธยาศัย เนื่องจากเรือจะออกเดินทางจากท่าเรือแห่งนี้เวลา 05.00 น.ในวันรุ่งขึ้น แนะนำให้ท่านเก็บภาพความสวยงามและแสงสียามค่ำคืนแห่งเมือง Enkhuizen ซึ่งมีความสวยงามยิ่ง
4

Day 4

อัมสเตอร์ดัม – สวนเคอร์เคนฮอฟ (ประเทศเนเธอร์แลนด์)
 • 05.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองโฮร์น มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 • 09.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือกรุงอัมสเตอร์ดัมนำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ (Keukenhof) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ตั้งอยู่ที่ชานเมืองลิซเซ่ซึ่งเป็นแหล่งปลูกทิวลิปที่ใหญ่และสำคัญยิ่งของฮอลแลนด์ เดิมเป็นสวนสาธารณะมาก่อน ต่อมาสมาคมผู้ส่งเสริมการปลูกดอกไม้ประเภทไม้หัวแห่งเมืองลิซเซ่ ได้ใช้สวนแห่งนี้ส่งเสริมการปลูกไม้หัวพันธุ์ใหม่ๆ โดยแบ่งที่ให้กับบริษัทผู้ผลิตไม้หัวเป็นผู้ปลูกและเข้าบำรุงรักษา ซึ่งก็ทำให้เกิดพันธุ์ใหม่ๆ ขึ้นทุกปี ผู้ซื้อทิวลิปจากทั่วโลกจะมาชมและคัดเลือกทิวลิปที่ต้องการจากแปลงสาธิตในสวนเคอเคนฮอฟแห่งนี้ นับเป็นสวนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ด้วยทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้นในแต่ละปี รวมทั้งไม้หัวอื่นๆ เช่น ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยาซินธ์ ออกดอกบานสะพรั่งอยู่ดูละลานตา สวนได้ถูกออกแบบไว้อย่างสวยงาม ประกอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ มีทางเดินร่มรื่น บางตอนก็มีงานประติมากรรมประดับสวนอยู่เป็นระยะ มีสระน้ำและน้ำพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับดอกไม้มากมาย มีการจัดสวนตัวอย่าง การวางแผนจัดปลูกไม้ดอกไม้ใบ รวมทั้งคอฟฟี่ช็อปและร้านขายอาหาร เปิดให้เข้าชมประมาณกลางเดือนมีนาคม ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี อิสระให้ท่านเดินชมสวนดอกไม้ตามอัธยาศัย
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
 • บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (Amstel) ซึ่งได้ชื่อว่ามีลำคลองลดเลี้ยวไปรอบเมืองถึง 165 คลองด้วยกัน เมืองนี้เริ่มก่อตั้งประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ จากนั้นนำท่านเข้าชม โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี (Gassan Diamond Factory) อุตสาหกรรมจากวิทยากรผู้ชำนาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าสุดและมีชื่อเสียงที่สุดในโลก และมีชื่อเสียงและฝีมือระดับเจียระไนเพชรประกอบให้กับราชวงศ์แห่งเกาะอังกฤษ และ ล่องเรือ ชมชีวิตความเป็นอยู่ชาวดัตช์ ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของตัวอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหว่างเส้นทางล่องเรือ ผ่านบ้านเรือนที่อยู่ ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง นำท่านสู่ย่านใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของ จัตุรัสแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัส เป็นถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม อิสระให้ท่านได้เดินเล่น หรือเลือกซื้อสินค้าทั้งแบรนด์เนม และสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
 • 19.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญหลังอาหารค่ำอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถ ภายในห้องคลับเลาจน์ที่ทางเรือมีจัดให้บริการ หรือท่านจะเลือกเดินเล่นเก็บภาพความสวยงามของเมืองอัมสเตอร์ดัม ยามค่ำคืน (Night Life)ได้ตามอัธยาศัย เนื่องจากเรือจะออกเดินทางจากท่าเรือแห่งนี้เวลา 01.00 น.ในวันรุ่งขึ้น
5

Day 5

รอตเทอร์ดาม – เดลฟท์ – โกรินเคม  (ประเทศเนเธอร์แลนด์)
 • 01.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือกรุงอัมสเตอร์ดัม มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือรอตเทอร์ดาม ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 • 09.00 น.  เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือรอตเทอร์ดาม ประเทศเนเธอร์แลนด์นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟท์ (Delft) เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ระหว่างอัมสเตอร์ดัมและเฮก โดดเด่นด้วยบ้านเรือนและอาคารยุคเรอแนซ็องส์มีแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณสถาน เช่น โบสถ์ อาคาร บ้านเรือนยุคเก่าย้อนไปถึงศตวรรษที่ 13 -15 หลายแห่ง มีทัศนียภาพสวยงามโดยรอบ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเซรามิกและงานฝีมือขึ้นชื่อของประเทศ นำท่านเที่ยวชมและถ่ายรูปกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้ ไม่ว่าจะเป็น วิหารโกธิค (Oude Kerk) โบสถ์และสุสานเก่า (Nieuwe Kerk) ศาลาว่าการเมืองโบราณ (City Hall) และพิพิธภัณฑ์พรินเซนฮอฟ (Museum Prinsenhof) อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่ารักโรแมนติกของเมืองเล็กๆแห่งนี้   ได้เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองรอตเทอร์ดาม
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 • บ่าย นำท่านเที่ยวชมเมืองรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมาส นับเป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งมีความยาวของพื้นที่เทียบท่าเรือยาวถึง 40 กิโลเมตร รอตเทอร์ดามมีลักษณะต่างจากเมืองอื่นๆในเนเธอร์แลนด์คือเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมยุคใหม่ และในปี ค.ศ. 2007 ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็น “เมืองแห่งสถาปัตยกรรม” นำท่านถ่ายรูปกับ บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส (Kijk Kubus The Cubic Houses) กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า  39 หลัง ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงานโดยสถาปนิกนาม Piet Bloem  แวะถ่ายรูปกับ สะพานขาว อีราสมูส (Erasmus Bridge) และสะพานแดง วิลเลมส์บรูก์ (Willems Bridge) สองในสามสะพานซึ่งเชื่อมเมืองสองฝั่งที่ถูกคั่นกลางด้วยแม่น้ำมาสเข้าด้วยกัน จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ  ศาลาว่าการประจำเมืองรอตเทอร์ดาม (City Hall of Rotterdam) อาคารซึ่งรอดพ้นจากการโดนถล่มเมืองโดยกองทัพของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
 • 15.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ
 • 16.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองรอตเทอร์ดัม มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือโกรินเคมอิสระให้ท่านผ่อนคลายกับการจิบ ชา กาแฟ และของว่างบนเรือ
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 • 19.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองโกรินเคม (Gorinchem)นำท่านเดินเล่นภายในเมืองโกรินเคม (Gorinchem) เมืองทางตอนใต้ของเนเธอร์แลนด์ นำท่านแวะถ่ายรูปกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งเมืองโกรินเคม ไม่ว่าจะเป็น ศาลาว่าการเมือง, โบสถ์โกรินเคม พร้อมสัมผัสบรรยากาศแสงสียามค่ำคืนแห่งเมืองท่าเล็กๆ แต่แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่น่ามาเยือนเป็นอย่างยิ่ง ให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านกลับคืนเรือสำราญ
6

Day 6

อาร์เนม  (ประเทศเนเธอร์แลนด์)
 • 03.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือโกรินเคม มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรืออาร์เนม ประเทศเนเธอร์แลน์
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 • 09.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรืออาร์เนม ประเทศเนเธอร์แลนด์นำท่านเที่ยวชมเมืองอาร์เนม (Arnhem) ซึ่งเป็นเมืองและเทศบาลทางตะวันออกของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองหลวงของจังหวัดเกลเดอร์ลันด์ เป็นเมืองเก่าที่มีการเอ่ยถึงเป็นครั้งแรกใน ค.ศ. 893 ในสมัยกลางได้เข้าเป็นสมาชิกของสันนิบาตฮันซาซึ่งเป็นพันธมิตรทางการค้าในยุโรป และตกอยู่ใต้การยึดครองของชาติต่าง ๆ หลายชาติ ในสงครามโลกครั้งที่สอง ถูกเยอรมนีเข้ายึดครอง และฝ่ายพันธมิตรยึดคืนได้ใน ค.ศ. 1945 นำท่านแวะถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง (City Hall) โบสถ์ที่มีความสำคัญประจำเมือง Stichting Eusebius Arnhem นำท่านแวะถ่ายรูปกับสะพานจอห์น ฟรอท (John Frost Bridge) อิสระให้ท่านเก็บภาพตามอัธยาศัย
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 • บ่าย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ของฝาก ของที่ระลึก ซึ่งมีวางขายเรียงรายรอบบริเวณท่าเรือ หรือให้ท่านได้เดินเล่นในเมืองอาร์เนม เพื่อเก็บภาพความสวยงามและบรรยากาศที่โรแมนติก เมืองโบราณเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำไรน์
 • 15.00 น. เรือสำราญออกเดินทางจากท่าเรือเมืองอาร์เนม มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือเมืองโคโลญจน์เรือจะล่องในแม่น้ำไรน์ ซึ่งจะผ่านบ้านเรือน และอาคารสวยงามทั้งสองฝั่ง แนะนำให้ท่านขึ้นไปชมวิวบนชั้นดาดฟ้าของเรือ เพื่อสัมผัสบรรยากาศอาทิตย์อัศดง และ ทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำที่หลากหลายแปลกตายิ่ง
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญหลังอาหารค่ำอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถ ภายในห้องคลับเลาจน์ที่ทางเรือมีจัดให้บริการหมายเหตุ  ก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่ำวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ
7

Day 7

โคโลญจน์ – แฟรงค์เฟิร์ต
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 • 09.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนีนำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต  ( Frankfurt ) (ระยะทาง 189 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2.15 ชั่วโมง) ชื่อเมืองแฟรงก์เฟิร์ตในประเทศเยอรมนี นิยมเรียกชื่อเต็มคือ “ฟรังค์ฟวร์ทอัมไมน์”  แฟรงก์เฟิร์ตหรือ ฟรังค์ฟวร์ทอัมไมน์ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ (Main river) และเป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ตและธนาคารกลางยุโรป แฟรงก์เฟิร์ตเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป โดยในเขตเมืองและปริมณฑลมีประชากรประมาณ 5 ล้านคน
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
 • บ่าย นำท่านสู่ จัตุรัสโรเมอร์เบิร์ก (Romerberg) อันเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง บริเวณกลางจัตุรัสมี น้ำพุแห่งความยุติธรรม ตั้งตระหง่านด้านหน้าอาคารไม้ลวดลายสวยงาม ซึ่งนับว่าเป็นอีกสถาปัตยกรรมอีกแห่งหนึ่งที่สวยงามกลางกรุงแฟรงก์เฟิร์ต ได้เวลานำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งอิสระ ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมตามอัธยาศัย ท่านสามารถช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างขนาดใหญ่และตลาดในเมือง
 • เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
 • 19.00 น. นำท่านสู่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต เพื่อเชคอิน และทำ Tax Refund
 • 21.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ LH772 (ใช้เวลาในการเดินทาง 10.30 ชั่วโมง)
8

Day 8

กรุงเทพฯ
 • 14.10 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
วันเดินทาง
7 - 14 เม.ย.60 , 12 - 19 เม.ย.60
สายการบิน