ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา จะต้องเปิดเผยข้อมูลบัญชีโซเชียลมีเดียย้อนหลัง 5 ปี และข้อบังคับดังกล่าวเกิดขึ้นจริงและมีผลแล้วสหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศออกมาแล้วว่า ได้ปรับแบบฟอร์มขอวีซ่าเข้าประเทศต้องกรอก “ข้อมูลแอคเคาน์โซเชียลมีเดีย” ลงไปด้วย ต่อไปนี้จะโพสท์อะไรในโซเชียลมีเดีย ทั้ง Facebook, Instagram, Twitter ฯลฯ ก็ต้องระมัดระวังกันมากขึ้น

ทัชมาฮาล นอกจากจะเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่แล้ว ทัชมาฮาล แห่งนี้ยังเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก แห่งประเทศอินเดีย โดยกษัตริย์อินเดียผู้มีรักมั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค์