Schengen Area หรือ เขตเชงเก้น หมายถึงเขตปลอดหนังสือเดินทางของสหภาพยุโรป (European Union) หรือ EU ที่ครอบคลุมประเทศส่วนใหญ่ในยุโรป เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวแบบฟรีวีซ่า (visa free) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมประเทศหลายประเทศในทวีปยุโรปซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงหรือสนธิสัญญาร่วมมือกันของประเทศที่รวมตัวกันเป็นสหภาพยุโรป เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต