วันเดินทาง
13-19 พ.ย. 2565
สายการบิน


LUXURY SAUDI ARABIA 7 DAYS

  • เมืองเจดดาห์ •เมืองอัลลูล่า •เมืองเมดินา •หมู่บ้านอัล อูลา • Jabal A lFil • Maraya Concert Hall •King Fahad’s Fountain •เมืองเก่าเจดดาห์อัล บาลัด (Al-Balad) • ตลาดอัล อะลาวี

บินตรง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขี้น อาหารดี โรงแรมดี

วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)เจดดาห์  
15.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 2 แถว D
18.45 น. Q“เหิรฟ้าสู่เมืองเจดดาห์” โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG503

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 07.55 ชม.) รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบินตามอัธยาศัย

 
22.40 น. เดินทางถึงสนามบิน คิงอับดุลลาซิศ / กรุงเจดดาห์ ผ่านพิธีตรวจเอกสารคนเข้าเมืองและการศุลกากรเจดดาห์ (Jeddah) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเมกกะ (Mecca) หรือมักกะห์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดในเฮจาซ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองใน ประเทศซาอุดิอาระเบีย (รองจากเมืองหลวงริยาดห์) และใหญ่เป็นอันดับสิบในตะวันออกกลาง

 

 

 

 

 

ã Park Inn by Radisson Hotel หรือเทียบเท่า*****      
วันที่สอง เจดดาห์  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม   
  จากนั้นนำท่าน ชมเขตเมืองเก่าเจดดาห์อัล บาลัด (Al-Balad) ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 7 และเป็นศูนย์กลางของเจดดาห์ในอดีต ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าของเจดดาห์ ที่ซึ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ของซาอุดิอาระเบีย

พักผ่อนตามอัธยาศัย เดินชมตลาดอาหรับแบบดั้งเดิม ที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากทั้งคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว  ตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในเจดดาห์ ตลาดอัล อะลาวี (Souk Al Alawi) ในย่านบาลัดอันเก่าแก่ของ Old Jeddah

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นำท่านเดินทางไป ถนนเลียบทะเล (Corniche) ภูมิทัศน์ที่สวยงามของเมือง เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่งดงามทอดตัวยาวกว่า 30 กิโลเมตร บริเวณริมทะเลของตัวเมือง มีร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านค้าหลากหลาย สถานที่แห่งนี้มีบริเวณทางเดินและ พาวิลเลียน ที่มีประติมากรรมศิลปะสาธารณะ เจดดาห์ เป็นเมืองที่สวยงามมีอาคารและน้ำพุมากมายส่องสว่างสวยงาม เช่น น้ำพุกษัตริย์ฟาฮัด (King Fahad’s Fountain) ที่เป็นน้ำพุที่สูงที่สุดในโลกพุ่งสูงกว่า 305 เมตรมองเห็นได้จากเกือบทุกมุมทั่วเมืองและตอนกลางคืนจะสว่างจ้าไปด้วยแสงสีที่สวยงาม  

 

 

 

 

 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ã Park Inn by Radisson Hotel หรือเทียบเท่า*****      
วันที่สาม เจดดาห์ – เมดินา  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม   
ท่านเดินทางสู่ เมดินา (Medina) อัลมะดีนะ (Al Madinah)  เป็นนครที่สำคัญอันดับที่สองรองจากมักกะห์ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศ เป็นนครของศาสนทูตมุฮัมหมัดซึ่งศพของท่านฝังอยู่ในมัสยิดอันนะบะวี หรือมัสยิดศาสนทูต เมืองนี้มีพื้นที่ประมาณ 590 ตร.กม. และประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 2 ล้านคน  

 

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  จากนั้นนำท่านไปชมภายนอกของ มัสยิดอันนะบะวี (Al Masjid An Nabawi) หรือ มัสยิดของท่านศาสดา (Prophet’s Mosque) เป็นมัสยิดที่สร้างโดยท่าน มุฮัมมัด โดยสร้างที่บริเวณเมืองเมดินา เป็นมัสยิดที่สามที่ถูกสร้างในประวัติศาสตร์อิสลาม และเป็นหนึ่งใน มัสยิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รองจากมัสยิดใหญ่แห่งมักกะห์ในศาสนาอิสลาม

 

จากนั้นนำท่านชมภายนอก มัสยิดอัล กิบลาเทน (Masjid al-Qiblatain) เป็นมัสยิดในเมดินาที่ชาวมุสลิมเชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ศาสดา พยากรณ์อิสลามคนสุดท้าย จากกรุงเยรูซาเล็มเป็นนครมักกะห์    มัสยิดถูกสร้างขึ้นโดย ซาวากอิบกานามอิบกาบา (Sawadibn Ghanam ibn Ka’ab) ระหว่างปี 2 AH (623 CE)

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ดาร์ อัลเมดินา (Dar Al Medina Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดแสดงมรดกและประวัติศาสตร์ของเมดินา พิพิธภัณฑ์นี้จัดแสดงวัตถุหายากราว 2,000 ชิ้นที่รวบรวมมรดกและวัฒนธรรมของเมืองนี้

นำท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ห้างสรรพสินค้าราชิด (Al Rashid Mega Mall) ซึ่งตั้งอยู่บนถนน King Abdullah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ã Le Meridien Medina Hotel หรือเทียบเท่า*****  
วันที่สี่ เมดินา – อัลลูล่า  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม   
นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองอัล อูล่า (Al Ula) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมดินา  ระยะทางห่างประมาณ 320 กม. อัล อูล่า เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่สุดในซาอุดีอาระเบีย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยม หมู่บ้านโบราณแห่งนี้ถือเป็นโอเอซิสในหุบเขาทะเลทรายของภูมิภาคเมดินา    ซึ่งเป็นเส้นทางการเดินทางในสมัยโบราณที่ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการค้าระหว่างอินเดียและตะวันออกกลาง  

 

 

 

บ่าย รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บนเรือสำราญ บุฟเฟต์
  จากนั้นเดินทางสู่ โบราณสถานทางประวัติศาสตร์ หมู่บ้านอัล อูลา (Al Ula Heritage Village) ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชมบ้านอิฐโคลนและบ้านหินที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในโลก นักโบราณคดีเชื่อว่า  บ้าน 800 หลัง มีอายุอย่างน้อย 2,000 ปี ชม หินช้าง หรือ จาบาล อัลฟิล (Elephant Rock /Jabal A lFil) เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรณีสัณฐานที่น่าตื่นตาตื่นใจ ซึ่งอยู่ห่างจาก AlUla ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 11 กม.

จากนั้นนำท่านเดินทางไปถ่ายรูปวิวมุมสูงของ เมืองอัล อูล่า (Al Ula) ณ จุดชมวิว Harrat Viewpoint บนยอดภูเขาไฟโบราณ ชมทัศนียภาพของเมืองเก่า อัล อูลา และ โอเอซิส ที่สวยงามแปลกตา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ã Sahary Hotel หรือเทียบเท่า***  
วันที่ห้า อัลอูล่า – เมดินา -เจดดาห์  
  นำท่านขี่อูฐ ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ชมความสวยงามของเมืองอัลลูล่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
เดินทางไป ชมมาดาอิน ซาเลห์ (Madain Saleh) หรือ เฮกร้า (Hegra) อยู่ห่างออกไปทางเหนือประมาณ   30 กม. มาดาอิน ซาเลห์ เป็นโบราณสถานของอาณาจักรนาบาเทียนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในซาอุดีอาระเบีย

จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม Maraya Concert Hall นำท่านถ่ายรูปกับอาคารจัดแสดงคอนเสิร์ตที่ออกแบบสร้างด้วยกระจกทั้งหลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  เดินทางกลับสู่ เมืองเมดินา ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของศาสนาอิสลาม ตั้งอยู่ในเขตฮิญาซของซาอุดีอาระเบียเมดินา ซึ่งเปิดประตูสู่ศาสดามูฮัมหมัด เมืองที่สำคัญที่สุดของอารยธรรมอิสลามมานานหลายศตวรรษโครงสร้างที่สวยงามซึ่งคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ จากนั้นนำท่านไปยัง สถานีรถไฟความเร็วสูง เพื่อเดินทางไปยัง กรุงเจดดาห์ ที่อยู่ทางด้านใต้รถไฟความเร็วสูง Haramain หรือที่รู้จักในชื่อ HHR Train   รถไฟฮาราเมนจะพาคุณจากเมดิน่า ไปยังเจดดาห์ ด้วยความเร็ว 300 กม./ชม. บนเส้นทาง 450 กม. ในเวลาไม่ถึง  2 ชั่วโมง 25 นาที

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ã Park inn by Radisson Hotel  หรือเทียบเท่า  
วันที่หก เจดดาห์  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
นำท่านเยี่ยมชมภายนอก มัสยิด อัล ชาห์ฟิ (Al Shafi I Mosque)  เป็นมัสยิดเก่าแก่ภายในเมืองเจดดาห์ เป็นหนึ่งในมัสยิดใหญ่ที่สำคัญและสวยงามที่สุด

นำท่านเยี่ยมชม เสาธงยักษ์ซาอุดิ เมืองเจดดาห์ (Flagpole Saudi Arabia) เสาธงชาติยักษ์มีความสูงถึง 171 เมตร ตั้งอยู่ที่ จัตตุรัสคิงอับดุลลาห์ เมืองเจดดาห์ เป็นเสาธงที่สูงที่สุดในโลก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
ชม ประภาคารเจดดาห์ (Jeddah Lighthouse) ประภาคารแห่งนี้สูงถึง 131 เมตร เป็นสถานที่  ที่ได้รับความนิยม จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม วงเวียนลูกโลก (Globe Roundabout) เป็นประติมากรรมลูกโลกที่สร้างจากกระจกและเหล็ก เป็นลูกโลกที่เป็นจุดเด่นเนื่องจากมีขนาดที่ใหญ่ และมีสีสันสวยงาม

 

นำท่านไปเที่ยวชม The Red Sea Mall ให้เวลาอิสระแก่ท่านในการช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังมากมาย

 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่เจ็ด เจดดาห์ – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
00.40 น. Q“เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG504(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 08.19 ชม.)
13.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*.

 

วันเดินทาง
13-19 พ.ย. 2565
สายการบิน
ค่าทัวร์ต่อท่าน : อัตราค่าบริการสำหรับ ธันวาคม 2565 – มีนาคม 2566(อัตราค่าบริการสำหรับผู้เดินทาง 10 ท่าน ขึ้นไป)
Ø ผู้ใหญ่พักห้องคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1ท่าน

Ø ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

189,900.-

35,000.-    

การจองทัวร์  
  Ø หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 50,000 บาท /ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)

Ø กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายในวันที่ 45 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
ค่าทัวร์รวม :
ü ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (TG)

ü ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน

ü ค่าวีซ่า (สำหรับหนังสือเดินทางไทย)

ü ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)

ü ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม

ü ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง

ü ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม

ü ค่าขี่อูฐ

ü ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ

ü ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน คิดเป็น 40 ดอลลาร

ü ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน คิดเป็น 27 ดอลลาร์ (หรือขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน)

ü ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)

ค่าทัวร์ไม่รวม :
ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ý ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

ý ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน)

ý ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ý ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)

ý ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

ý ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ

การยกเลิก :
§  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน § หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์หรือค่าทัวร์
หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม

หมายเหตุ :
§  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง

§  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

§  บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

§    บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทางแทน

§  รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

§    บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

§    รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

§    การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

§    ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง

§  ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม

ตั๋วเครื่องบิน

§  ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)

§  ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้

§    หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น

§  เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง

§  ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้

§    โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น

§  ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

§  กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด

§  วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )

§  หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย

§  ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่

§  กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

§    บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชำรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างการเดินทาง

การเดินทางเป็นครอบครัว

§  หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า

4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข

ที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

วันเดินทาง
13-19 พ.ย. 2565
สายการบิน

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating