วันเดินทาง
11-18 ตุลาคม 2566 25 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2566 15-22 พฤศจิกายน 2566 06-13 ธันวาคม 2566 27 ธันวาคม - 03 มกราคม 2567
สายการบิน


ทัวร์อิหร่าน 8 วัน 6 คืน

ดินแดนแห่งความยิ่งใหญ่ของเปอร์เซีย

เตหะราน-ชีราซ-อีสฟาฮาน-ยาซ์ด-อับยาเน่ย์-คาชาน

ทัวร์อิหร่าน 8 วัน 6 คืน เส้นทางที่ดีที่สุดจาก Go Together Travel  บินภายในเที่ยวครบเมืองสำคัญ อาหารหลากหลายที่พักดี

1

Day 1: กรุงเทพฯ

 • 18.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์สายการบิน มาฮานแอร์ ชั้น 4 แถว S ประตู 8
 • 21.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน  โดย สายการบิน มาฮานแอร์ เที่ยวบินที่  W5 050 (ใช้เวลาบินประมาณ 7.30 ชม./รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)
2

Day 2: เตหะราน - ชีราซ

 • 02.30 น. เดินทางถึง สนามบินโคไมนี่ กรุงเตหะราน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง สนามบินเมราห์บัด  เพื่อขึ้นเครื่องไปเมืองชีราซ ห่างออกไปประมาณ 1 ชั่วโมง
 • นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมราห์บัด นำท่านเดินทางเข้าที่พัก
 • 09:00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม10:00 น.        นำท่านไปชม พระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) หรือพระราชวังสวนกุหลาบ เป็นพระราชวังที่สร้างอยู่กลางเมือง เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าประมาณ 400 กว่าปี ประกอบไปด้วยอาคารต่างๆ 12 อาคาร ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ราชวงศ์ซาฟาวิดโดยกษัตริย์ทาห์มาส์พ ต่อมาได้ถูกปรับปรุงโดยกษัตริย์คาริม ข่าน ซานด์ และกษัตริย์อะกา โมฮัมต์ข่าน กอจาร์ ซึ่งได้เลือกเตหะรานเป็นเมืองหลวง จึงได้สร้างต่อเติมให้เป็นพระราชวังที่มีความสวยงามมาจนถึงทุกวันนี้
 • นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum) ที่มีชื่อเสียงซึ่งได้เก็บสะสมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ จากทั่วทุกแห่งในอิหร่าน ถูกนำมารวมกันไว้ที่นี่ และที่สำคัญที่สุดสิ่งของเครื่องใช้ในราชวงศ์ของอะคาเมนิดที่ย้อนอดีตไปถึง 2,600 ปี พร้อมกันนั้นยังได้แสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรเปอร์เซียในอดีตอีกด้วย
 • บ่าย              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์พรม (Carpet Museum of Iran)ซึ่งมีการจัดแสดงพรมขนาดใหญ่ และวัตถุโบราณที่มีคุณค่าและน่าสนใจ ท่านจะได้ชมลวดลายบนพรม และได้ทำความรู้จักกับวัฒนธรรมที่สื่อออกมาจากพรม นอกจากนี้พรมอิหร่านเป็นสิ่งที่รู้จักกันทั่วโลกและมีราคาสูง
 • เยี่ยมชมสะพานตาเบียด (Tabiat bridge) เป็นสะพานที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเตหะราน  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสนามบินโคไมนี่ เพื่อบินภายในไปยังเมืองชีราช
 • รับประทานอาหารเย็นแบบกล่องเพื่อความสะดวก
 • ออกเดินทางจากเตหะราน สู่ เมืองชีราซ โดยเที่ยวบินที่ EP 3775 สายการบิน Iran Aseman Airline หรือสายการบินอื่นที่เที่ยวเท่า
 • ค่ำ เดินทางมาถึง สนามบินเมืองชีราซ  ซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดฟาร์ส
 • พักที่ CHAMRAN GRAND HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว หรือเทียบเท่า
3

Day 3: ชีราซ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • ชม เมืองชีราซ เป็นเมืองที่มีประชากรเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศอิหร่านและเป็นเมืองหลักของละเป็นเมืองหลักของจังหวัดฟาร์ส ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าขายในภูมิภาคมามากกว่าหนึ่งพันปี
 • ชม สุเหร่าสีชมพู (Pink Mosque) หรือมีชื่อว่า Nasir al Molk Mosque ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าที่มีความสวยงามและสำคัญที่สุดของอิหร่านตอนใต้ เอกลักษณ์ของสุเหร่านี้ คือ ส่วนต่างๆจะถูกตกแต่งด้วยกระเบื้องสีชมพู  กระจกสีต่างๆ ถูกสร้างขึ้นโดย มีร์ซา ฮาซาน อลี นาซีร์ อัลมอล์ค ในปี ค.ศ.1876 และสำเร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1887
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ชม สวนนาเรนเจสตาน (Narenjestan Garden) ซึ่งเป็นสวนที่สวยอีกแห่งของชีราช ซึ่งเคยเป็นที่พำนักของเจ้าเมืองในอดีต ส่วนอีกด้านหนึ่งยังมีการตกแต่งภายในและมีพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งของบุคคลที่สำคัญในอดีตของเปอร์เซีย
 • จากนั้นชม สวนอีแรม (Eram Garden/ Garden of Paradise) 
 • ชม อนุสรณ์สถานท่านฮาเฟซ (Mausoleum of Hafez) ซึ่งมีชื่อเต็มว่า ซัมซุดดิน มูฮัมหมัด ฮาเฟซ เป็นกวีเอกที่มีชื่อเสียง เกิดที่เมืองชีราซเมื่อปี ค.ศ.1324 และเสียชีวิตเมื่อปีค.ศ. 1391 ฮาเฟซมีความสามารถในการแต่งบทกวีที่ได้ความไพเราะ ที่เข้าใจวิถีชีวิตของผู้คน และแต่งกวีที่ใช้คำง่ายๆขึ้นมาให้เป็นคติสอนคนให้เป็นคนดี อนุสรณ์สถานที่ฝังศพของนักกวีที่ยิ่งใหญ่ที่สร้างได้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ.1936-1938 เพื่อให้เป็นที่รำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน
 • นำท่านไปถ่ายภาพด้านนอก ป้อมคาริม ข่าน (Karim Khan Fort) ที่คาริม ข่านได้สั่งให้สร้างที่พักอาศัย และเป็นศูนย์กลางการบริหารงานขึ้นที่ใจกลางเมือง ที่พักอาศัยนี้ถูกออกแบบมีลักษณะเหมือนป้อม มีพื้นที่ประมาณ 12,800 ตรม. มีกำแพงล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ภายในยังตกแต่งด้วยต้นไม้เพื่อให้มีความร่มรื่น
 • ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซื้อของฝากที่ ตลาดวากิลบาซาร์ (Vakil Bazaar) เป็นตลาดบาซาร์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณดาร์บ อี ชาห์ซาเดห์ ซึ่งอย่ใกล้กับมัสยิดวาคิล ภายในจะมีสินค้าหลากหลายอย่างรวมทั้งเครื่องเทศต่างๆมากมา
 •   รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารอาหารโรงแรม
 • พักที่    CHAMRAN GRAND HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว หรือเทียบเท่า     
4

Day 4: ชีราช - เปอร์เซโพลิส - ยาซ์ด

 • นำท่านออกเดินไปยัง เมืองมาร์พดาสท์ ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองชีราซไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 60 กม. เป็นที่ตั้งของ นครเปอร์เซโพลิส (Persepolis) ในอดีตสถานที่นี้ได้เป็นเมืองหลวง และศูนย์กลางที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเปอร์เซีย และได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979
 • ให้ท่านได้ชมโบราณสถานที่สร้างโดยกษัตริย์ดาริอุสมหาราชก่อนคริสตกาลประมาณ 520 ปี จนถึงรัชสมัยของดาริอุสที่ 3 ซึ่งได้ถูกก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมมาตลอดระยะเวลา 200 ปี นครแห่งนี้เป็นป้อมปราการและนครศูนย์กลางที่ประกอบด้วยราชวังต่างๆ ห้องโถงใหญ่ ที่เก็บทรัพย์สมบัติ ที่เก็บสิ่งของมีค่าต่างๆ ที่มีความสำคัญที่สุด แต่ในปี ค.ศ. 330 ก่อนคริสตกาล ได้ถูกกองทัพของอเล็กซานเดอร์มหาราช บุกเข้าทำลายเผาผลาญจนพินาศไป เหลือแต่ซากปรักหักพังไว้ให้ชม
 • จากนั้น นำท่านไปเที่ยวชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นสุสานที่ฝังศพของกษัตริย์ 4 องค์ เนโครโพลิส(Necropolis) ให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมที่เด่นในการแกะสลักบนผาหินและที่สำคัญเป็นสุสานของษัตริย์ ดาริอุสที่ 1 และกษัตริย์องค์ต่อๆมาอีก 3 พระองค์ ซึ่งเคยปกครองนครเปอร์เซโพลิสมาก่อน
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองยาซ์ด ซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการกครองของจังหวัดยาซ์ด ที่ตั้งอยู่ทางใต้ในเขตทะเลทรายคาวีร์และได้ชื่อว่าเป็น ไข่มุกแห่งทะเลทราย (The Pearl of Desert)
 • นำท่านไปชม มัสยิด จาเม (Jame’s Mosque) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12โดย กษัตริย์ของราชวงศ์ อัล อี บูเยห์ และได้ถูกขยายได้ใหญ่ขึ้นในปี ค.ศ. 1324 – 1365 และยังมีเสามินาเรท์คู่ของสุดเหร่าที่สูงที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นของออิหร่าน ภายในยังถูกตกแต่งให้สวยงามในสถาปัตยกรรมของ เปอร์เซีย และสถานที่แห่งนี้ยังคงถูกตกแต่งให้สวยงามในสถาปัตยกรรมของ – เปอร์เซีย และสถานที่แห่งนี้ยังคงถูกใช้ประกอบพิธีมาจนทุกวันนี้
 • นำท่านไปชม อนุสรณ์ อาเมียร์ เช็คห์แมก (Amir Chakhmaq Monumemt) ซึ่งถูกก่อสร้างขึ้นในบริเวณที่เป็นจัตุรัสอยู่กลางเมือง ถูกสร้างขึ้นโดยจาดิน อัล อาเมียร์ เช็คห์แมก ในขณะที่ท่านเป็นผู้ว่าการของยาซ์ดในสมัยของราชวงศ์ตีมูร์ สถานที่แห่งนี้มีรูปแบบและการออกแบบที่เข้ากับความสวยงามซึ่งมีน้ำพุอยู่ตรงกลาง และยังมีมัสยิดที่มีชื่อเสียงเดียวกันถูกสร้างอย่างสวยงามนอกจากนั้นยังมีที่พักของคนเดินทางคาราวานซาราย มีที่อาบน้ำและมีน้ำเย็นสำหรับดื่ม เมื่อเวลาพลบค่ำก็จะมีแสงสีส้มที่สวยงามที่ออกมาจากส่วนโค้งข้างในมัสยิด ซึ่งทำให้เป็นภาพที่น่าตื่นเต้น
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หรือโรงแรมที่พัก
 • MOSHIR HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5

Day 5: ยาซ์ด - เมย์บอด - อิสฟาฮาน

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองเมย์บอด (Maybod) ระยะทางห่างประมาณ 50 กม. เมืองนี้ตั้งในทะเลทรายทางด้านตะวันตกของยาซ์ด เป็นเมืองโบราณที่นับย้อนหลังไปในระยะเวลาก่อนอิสลามและเป็นที่ตั้งของสิ่งก่อสร้างสวยงาม
 • นำท่านไปชม วิหารของลัทธิบูชาไฟ ( Zoroastrian Fire Temple) ของศาสนาโซโรแอสเตอร์ซึ่งในอดีตได้เคยเป็นศาสนาประจำชาติ ก่อนที่ศาสนาอิสลามจะเข้ามา ในวิหารจะมีกระถางไฟติดลุกโชนอยู่ตลอดเวลา โดยจะมีพระคอยดูแลฯ และทุกๆปีจะมีการเฉลิมฉลองกันที่ในวิหารแห่งนี้
 • นำท่านไปชม หอคอยแห่งความเงียบ (Silent Tower) ที่ตั้งอยู่ใกล้ทะเลทรายและภูเขาทางด้านใต้ของเมืองยาซ์ด ซึ่งเป็นสถานที่ที่พวกเปอร์เซียโบราณนับถือพระเจ้าอะฮูรา มาสดาในศาสนาโซโรแอสเตียน เพราะมีความเชื่อว่าคนที่ตายไปแล้วไม่ควรที่จะนำไปฝัง แต่ต้องนำศพมายังสถานที่แห่งนี้ เพื่อให้พระทำพิธีและนำศพนั้นไปยังหอคอยเพื่อมห้นกอีแร้งได้จิกกินเนื้อจนเหลือแต่กระดูกที่สะอาด แล้วจึงนำไปฝังหรือเก็บใส่ในสุสานที่ได้จัดเตรียมไว้
 • จากนั้น นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองอิสฟาฮาน (Isfahan) ที่เป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดฯ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตก ระยะทางห่างประมาณ 130 กม.แวะชม ปราสาทนารินจ์ (Narinj Castle) ซึ่งถูกสร้างด้วยก้อนหินที่ทำจากดินเหนียวให้เป็นปราสาท ตัวปราสาทถูกสร้างขึ้นมาคาดว่าประมาณ 2000 ปีมาซึ่งจะเหมือนกับก้อนหินในยุคของราชวงศ์เมเดส อะคาเมนิดและซัสซานิดตัวปราสาทสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 40 เมตร ด้านบนตามมุมมีหอคอยทั้งสี่ด้าน ตามริมกำแพงถูกสร้างให้เป็นทางเดินโดยมีขั้นบันไดสำหรับขึ้นลงไปยังด้านล่างที่ทำเป็นห้องมีลักษณะคล้ายกับที่คุมขังนักโทษ
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านไปชม สะพานคาจู (Khaju Bridge) ซึ่งถูกสร้างได้สวยงามตามแบบที่ไม่เคยพบเห็นในที่ใดมาก่อน ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1650 โดยกษัตริย์ชาห์ อับบาสที่ 2 ที่มีความกว้าง 12 เมตร และยาวถึง 132 เมตร เพื่อสำหรับข้ามแม่น้ำซายันเดห์ ในขณะเดียวกันก็ใช้เป็นเขื่อนด้วย
 • จากนั้นนำท่านไปชม สะพานอัลลาห์เวอร์ดี ข่าน หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ซีโอ เซโปล (Sio Sepol) เป็นสะพานที่ถูกสร้างในสมัยกษัตริย์ชาห์ อับบาสที่ 1 ในปี ค.ศ.1599 และเสร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1602 ซึ่งถูกสร้างให้เป็นสะพานที่มีความสวยงามสำหรับข้ามแม่น้ำซายันเดห์ มีความกว้าง 14 เมตร และมีความยาวถึง 360 เมตร ตลอดสองข้างทางของสะพานจะมีการตกแต่งเป็นทางเดินที่สวยงามและฐานด้านล่างถูกสร้างเป็นส่วนโค้ง 33 โค้ง
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม
 • ABBASI HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว หรือเทียบเท่า
6

Day 6: อิสฟาฮาน

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • นำท่านเที่ยวชมความสวยงามของ เมืองอิสฟาฮาน (Isfahan) ซึ่งเป็นเมืองที่มั่งคั่งด้านศูนย์กลางการค้าขาย อุตสาหกรรม ศูนย์กลางของวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วรรณกรรมและวิทยาการ จนถึงขั้นสูงสุดในเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะการทอพรมเปอร์เซีย การประดิษฐ์อักษรภาพอิสลามอันแสนวิจิตรสวยงามแบบเปอร์เซีย จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง ชุมชนของชาวอาร์เมเนียน ชมความสวยงามของ วิหารแวงค์ (Vank Church) ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวอาร์เมเนียนที่นับถือศาสนาคริสต์ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1655 ในรูปแบบผสมผสานศิลปะของยุโรปและของเปอร์เซีย
 • นำท่านไปชม พระราชวังเชเหล โชตุน (Chehel Sotun Palace) หรือ วัง 40 เสา ซึ่งความจริงแล้วมีเสาเพียง 20 ต้นเท่านั้น แต่เมื่อมองผ่านเข้ามาทางสระน้ำหน้าวังจะเป็นเงาในน้ำอีก 20 ต้น ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1614 โดยสถาปนิก ชื่อ ชีคห์ บาไฮ พื้นที่ของพระราชวังประมาณ 67,000 ตรม. ด้านหน้ามีสระน้ำมีความยาว 100 เมตร และกว้าง 16 เมตร และตัวพระราชวัง 2 ชั้นสูง 15 เมตร มีการแกะสลักลวดลายประตูหน้าต่างที่สวยงาม และล้อมรอบไปด้วยสวนดอกไม้ที่เขียวชอุ่มเพื่อให้เป็นที่พักผ่อนของกษัตริย์และนางสนมต่อมาใช้เป็นที่ต้อนรับพระราชอาคันตุกะ ซึ่งต่อมาก็ได้ถูกต่อเติมโดยกษัตริย์ชาห์ อับบาส ที่ 2 และเสร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1647
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้น นำท่านไปชม จัตุรัสอิหม่าม (Imam Square) ซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณแปดหมื่นกว่าตารางเมตร ที่มีความกว้างประมาณ 165 เมตร และมีความยาวประมาณ 510 เมตร ซึ่งมีสถาปนิก อาลี อัคบาร์ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างจัตุรัสแห่งนี้ เพื่อให้เป็นสถานที่สำคัญในด้านกิจการทหารและเล่นกีฬาโปโล นอกจากนั้นบริเวณรอบๆยังมีการตกแต่งเป็นรูปโดมที่สวยงาม และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979
 • ชม พระราชวังอาลี คาปู (Ali Qapu Palace) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์ ชาห์ อับบาสที่1 โดยมีการสร้างเพิ่มเติมจนมีทั้งหมด 6 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นได้ถูกตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมหลากหลายโดยฝีมือจิตรกรชั้นครูในสมัยนั้น พระราชวังฯแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับและรับรองฯ พร้อมกันนี้ชั้นบนสุดยังได้ตกแต่งเป็นห้องสำหรับฟังเพลงและเล่นดนตรี
 • ชม มัสยิดอิหม่าม(Imam Mosque) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1612 และสำเร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1638 โดยมียอดโดมสูงประมาณ 30 เมตร และมีเสามินาเรท์ที่มีความสูงประมาณ 40 เมตร  ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซื้อของฝากต่างๆที่บริเวณจตุรัสแห่งนี้
 • ชม มัสยิดชีคห์ ลอทฟอลลาห์ ( Sheikh Lotfollah Mosque ) ซึ่งสร้างโดยชาห์ อับบาสที่ 1 เช่นเดียวกันซึ่งจะใช้เป็นมัสยิดส่วนพระองค์และราชวงศ์เท่านั้น โดยเฉพาะตัวโดมซึ่งถือได้ว่างดงามที่สุดในประเทศ
 • อิสระให้ท่านได้ช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดบาร์ซาร์ บริเวณอิหม่ามสแควร์
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม
 • ABBASI  HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า
7

Day 7: อีสฟาฮาน – แอบยาเนห์ - คาชาน - เตหะราน

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองคาซาน (Kashan) ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านเหนือของ อีสฟาฮาน ประมาณ 200 กม. เป็นเมืองในโอเอซิสที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ ระหว่างทาง ให้ท่านได้ชมความสวยงามของ หมู่บ้านแอบยาเนห์ (Abyaneh Village) ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,400 เมตร ซึ่งถูกสร้างอยู่ บนเนินเขาคาร์คาส ชมความเป็นอยู่ของชุมชนหมู่บ้านเก่าแก่ที่ใช้อิฐดินดิบเป็น วัสดุในการสร้างบ้าน และยังคงสภาพเดิมที่เคยเป็นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16-18 เมื่อสมัยก่อนนี้ ชาวเมืองนับถือศาสนาโซโรแอสเตอร์ ซึ่งต่อมาได้รับเอาศาสนา อิสลามเข้ามา และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 2007
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองคาชาน ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสวยงามในทะเลทรายหรือ ที่เรียกว่า โอเอซิส ที่อุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยต้นไม้ พันธุ์ดอกไม้ต่างๆ
 • นำท่านไปเที่ยวชม สวนฟิน (Fin Garden) ซึ่งเป็นสวนที่อยู่ติดกับที่ราบเชิงเขาซาโกรซ ถูกสร้างขึ้นในราชวงศ์ซาฟาวิด โดย ชาห์ อับบาสที่ 1 ออกแบบให้เป็นสวนแบบเปอร์เซีย ภายในสวนได้ถูกตกแต่งด้วยน้ำพุ ที่เกิดจากแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งมีความดันจากน้ำใต้ดิน สามารถให้มีกำลังน้ำที่ไหลไปตามท่อต่างๆ และไหลไปหล่อเลี้ยงต้นไม้ต่างๆ ภายในสวนด้วย และยังมีวังอันสวยงามที่ถูกสร้างเป็น 2 ชั้นสำหรับเป็นที่ประทับ พร้อมกันนั้นก็มีห้องอาบน้ำและอบไอน้ำ
 • นำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณพ์โบรุเจอดิ (Borujerdi Historical House) ถูกสร้างในปี ค.ศ.1857  โดย Ustad Ali Maryam โดยจุดเด่นของที่นึ่คือสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เตหะราน
 • รับประทานอาหารค่ำแบบกล่อง ณ สนามบิน
 • 21.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน W5 051
8

Day 8: กรุงเทพฯ

 
 • 07.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

เรื่องเที่ยวไว้ใจเรา Go Together Travel

http://www.gotogethertravel.com/

 

วันเดินทาง
11-18 ตุลาคม 2566 25 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2566 15-22 พฤศจิกายน 2566 06-13 ธันวาคม 2566 27 ธันวาคม - 03 มกราคม 2567
สายการบิน

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating