วันเดินทาง
26 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2562 14 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 28 กุมภาพันธ์ – 07 มีนาคม 2562
สายการบิน


แกรนด์อาร์เมเนีย สกีรีสอร์ท 8 วัน

 • ดินแดนของโนอาห์แห่งเทือกเขาคอเคซัส
 • นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน “CRUISE IN LAKE SEVAN”
 • พร้อมสัมผัสกับ “WINGS OF TATEV” ที่ยาวที่สุดในโลกซึ่งได้ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊ค

จากบทพระธรรมปฐมกาล ซึ่งได้กล่าวถึงการสร้างเรือโนอาห์ตามพระบัญชาของพระเจ้า เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของโนอาห์ที่เป็นคนดีและรักษาพันธุ์สัตว์บนโลกนี้ไว้ หลังจากนั้นก็บันดาลให้เกิดฝนตกหนัก 40 วัน จนทำให้เกิดน้ำท่วมแผ่นดินและสิ่งมีชีวิตต่างๆได้สูญสิ้นไปจนหมด และเรือของโนอาห์ก็ได้ลอยลำมาติดอยู่บริเวณเทือกเขาอะรารัต หลังจากน้ำได้แห้งแล้วโนอาห์ก็ได้พาครอบครัวและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดลงจากเรือ และเดินทางมายังบริเวณดินแดนแห่งนี้และได้ใช้ชีวิตตามปกติต่อไปอาร์เมเนีย เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลทางตอนใต้ของเทือกเขาคอเคซัสน้อย เป็นเทือกเขาซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างยุโรปและเอเชีย มีการค้นพบโบราณวัตถุที่ถือได้ว่าเก่าแก่ที่สุดในโลก อาทิเช่น มีการพบโรงงานผลิตไวน์ที่มีอายุมากกว่า 6,000 ปี นอกจากนี้ยังได้พบกับโบราณสถานต่างๆ รวมไปถึงอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์อีกนับ 1,000 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ เพราะอาร์เมเนียเป็นดินแดนแห่งแรกของโลกที่ได้ประกาศรับเอาศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำอาณาจักรนี้ในปี ค.ศ.301

เยเรวาน-ทะเลสาบเซวาน-เมืองดีลิจาน-อัมเบิร์ด-อาร์ทาชาวาน—คอร์วิราพ-โนราแว๊งค์-กอริส-ทาเตฟ-อะเรนี-การ์นี่-เก๊กฮาร์ด-เอคมิอัดซิน-ซวาร์ทน๊อทส์

1

Day 1: Departure

กรุงเทพฯ-กรุงเตหะราน
 • 18.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์สายการบินมาฮานแอร์ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 8-9 แถว s
 • 22.35 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเตหะราน” โดยสายการบินมาฮานแอร์ เที่ยวบินที่ W5-050
  (ใช้เวลาบินประมาณ 7.40 ชม./รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)
2

Day 2

กรุงเตหะราน-กรุงเยเรวาน-ทะเลสาบเซวาน/ล่องเรือฯ-เมืองดีลิจาน
 • 03.45 น. เดินทางถึงสนามบินอิหม่ามโคมัยนี่ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน
 • 08.00 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเยเรวาน” โดยสายการบินมาฮานแอร์ เที่ยวบิน W5-1150
 • 09.00 น. เดินทางถึงสนามบินซวาร์ทน็อทส์ กรุงเยเรวาน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

กรุงเยเรวาน (YEREVAN)

กรุงเยเรวาน (YEREVAN) บางครั้งก็เรียกว่า เอเรวาน(Erevan) ซึ่งชื่อเดิมคือ เอเรบูนี (Erebuni) และ เอรีวาน (Erivan) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอาร์เมเนีย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮราซดาน(Hrazdan River) กรุงเยเรวานเป็นศูนย์กลางการบริหารวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมของประเทศ ปัจจุบันมีประชากร 1,100,000 คน กรุงเยเรวานยังถือเป็นหัวใจของเครือข่ายทางรถไฟและเป็นศูนย์กลางการค้าหลักของสินค้าเกษตรกรรมของประเทศ นอกจากนี้โรงงานอุตสาหกรรมในเมืองนี้ยังผลิตโลหะ เครื่องมือจักรกล และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเคมีภัณฑ์ สิ่งทอ และผลิตภัณฑ์สำหรับโภชนาการต่างๆ นำท่านชมความสวยงามของเมืองหลวง ซึ่งถูกสร้างขึ้นตามประวัติศาสตร์ยุคแรกเริ่มของเมืองนี้ย้อนไปถึงในช่วงศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตกาล โดยมีการตั้งป้อมอูราร์เตียนแห่งเมืองเอเรบูนีเมื่อ 782 ปีก่อนคริสตศักราช เยเรวานตั้งอยู่ที่หุบเขาอารารัต ที่สามารถมองเห็นภูเขาอารารัตที่มีความสูงถึงประมาณ 5000 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่ในประเทศตุรกีจากเมืองหลวงแห่งนี้
ผ่านชมบริเวณรอบๆ ตัวเมืองหลวง เช่น จัตุรัสสาธารณะ (Republic Square) มหาวิทยาลัยของรัฐ (State University) ชมวิวทิวทัศน์ของเมือง (City Panorama)

ตลาดเวอร์นิซาจ

นำท่านไปชม ตลาดเวอร์นิซาจ (Vernisage Art Market) ซึ่งเป็นที่สำหรับขายสินค้าต่างๆ เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ บริเวณแห่งนี้มีร้านค้าประมาณร้อยกว่าร้านค้า ซึ่งเป็นตลาดที่ขายสินค้าเป็นแบบศิลปะของชาวอาร์เมเนีย เช่น เครื่องปั้นดินเผา รูปแกะสลัก ภาพวาดสีน้ำและสีน้ำมันที่สวยงาม เครื่องหัตถกรรมต่างฯ อีกมากมายหลายอย่าง ท่านสามารถต่อราคาสินค้าที่ชอบจะซื้อได้ เพราะว่าราคาที่ถูกตั้งไว้สำหรับนักท่องเที่ยวจะสูงกว่าชาวบ้านซื้อขายหลายเท่า คือ ประมาณ 10-15 เท่า

 • 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

Lake Sevan

ได้เวลานำท่านออกเดินทางต่อไปยังเมืองเซวาน (SEVAN) ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบเซวาน (Lake Sevan) ระยะทางห่างประมาณ 60 กม. ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดและทะเลปิดในประเทศอาร์เมเนียและเทือกเขาคอเคซัสน้อย ทะเลสาบนี้เป็นหนึ่งในทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทะเลสาบเซวานล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำฮราซดาน และแม่น้ำมาซริค
ให้ท่านได้ชมความสวยงามของตัวเมืองและทะเลสาบเซวานที่เต็มไปด้วยสถานที่พักผ่อนรีสอร์ทของนักท่องเที่ยว ตัวเมืองนี้ตั้งอยู่สูงกว่ากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,900 เมตร เมืองนี้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1842 ซึ่งเป็นหมู่บ้านพักอาศัยของชาวรัสเซียที่มีชื่อว่า เยเลนอฟก้า (Yelenovka) จนถึงปีค.ศ.1935 จึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น เซวาน ตามหลังของทะเลสาบเซวานที่เปลี่ยนชื่อ และเมืองนี้ยังถูกล้อมรอบไปด้วยสวนสาธารณะเซวาน ซึ่งได้ถูกสร้างต่อมาจากทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง

อารามเซวาน (Sevan Monastery
นำท่านไปชม อารามเซวาน (Sevan Monastery) หรือมีชื่อเรียกว่า เซวานาแว๊งค์ (Sevanavank) ซึ่งคำว่า แว๊งค์ เป็นภาษาอาร์เมเนีย มีความหมายว่า โบสถ์วิหาร สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณแหลมที่อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของฝั่งทะเบสาบเซวานถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.874 โดยเจ้าหญิงมาเรียม ซึ่งเป็นธิดาของกษัตริย์อะช๊อตที่ 1 ซึ่งอยู่ในช่วงของการต่อสู้กับพวกอาหรับที่ปกครองดินแดนแห่งนี้
นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองแซ๊กคาดซอร์ (Tsaghkadzor)

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • พักที่  TSAGHKADZOR MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่า****
3

Day 3

แซ๊กคาดซอร์-กรุงเยเรวาน
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

Tsaghkadzor Ski Resort

เมืองแซ๊กคาดซอร์ (Tsaghkadzor) ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในบริเวณเนินเขาสูงเทเกนิส ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,750 เมตร แซ๊กคาดซอร์ สกีรีสอร์ท (Tsaghkadzor Ski Resort) เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงและเต็มไปด้วยแหล่งน้ำสปาและสกีรีสอร์ทอันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวซึ่งได้เริ่มต้นที่จากความสูง 1,969 เมตร และจะมีลิฟท์ขึ้นไปถึง 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ประมาณ 2,234 เมตร ระดับที่ 2 ประมาณ 2,465 เมตร และขึ้นไปจนถึงจุดยอดสูงที่สุดประมาณ 2,819 เมตร ให้ท่านได้นั่ง กระเช้าเคเบิลคาร์ ขึ้นไปยังจุดที่สูงที่สุดของยอดเขาแห่งนี้ เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติอันสวยงาม

นำท่านเดินทางกลับยังกรุงเยเรวาน และเข้าชม โรงงานผลิตเหล้าและไวน์ยี่ห้อ อะรารัต (Yerevan Brandy Factory as (Ararat) ซึ่งเป็นโรงงานชั้นนำและมีชื่อเสียงที่เป็นแหล่งผลิตเหล้าไวน์ปี ค.ศ.1887 ที่ได้ใช้องุ่นพันธุ์ดีที่สุดและน้ำแร่อันมีชื่อเสียงของอาร์เมเนียมาผลิตเหล้าไวน์ที่มีชื่อเสียง ซึ่งสามารถส่งออกไปยังรัสเซียประมาณร้อยละ 85 ที่เหลือเป็นยูเครนและเบลารุส

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • พักที่ ANI PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า****
4

Day 4

กรุงเยเรวาน-เมืองคอร์วิราพ-เมืองโนราแว๊งค์-เมืองซิเซียน-เมืองกอริส
 • 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เมืองคอร์วิราพ (Khor Virap)

08.30 น. นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองคอร์วิราพ (KHOR VIRAP) ที่ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของกรุงเยเรวาน ห่างประมาณ 40 กม.และตั้งอยู่ในจังหวัดอะรารัต
คอร์วิราพ เป็นเมืองที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงของชาวอาร์เมเนีย ผู้ที่อาศัยอยู่ตามส่วนต่างๆ ทั่วโลกที่จะต้องเดินทางมาทำพิธีจาริกแสวงบุญที่แห่งนี้ เพราะตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้มีการบันทึกเหตุการณ์ในยุคโบราณว่า กษัตริย์ทิริเดท ของพากันอาร์เมเนียนได้จับนักบุญเกรกอรี่ ขังคุกไว้ในถ้ำ ผู้ซึ่งได้ทำการเผยแผ่และให้ความกระจ่างในเรื่องของศาสนาฯ และยังเป็นพระสังฆราชองค์แรกของชาวอาร์เมเนีย และต่อมาสถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันก็คือ คอร์วิราพ

วิหารคอร์วิราพ (Khor Virap Monastery)
นำท่านไปชม วิหารคอร์วิราพ (Khor Virap Monastery) เป็นสถานที่มีชื่อเสียง ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานสำหรับพิธีจาริกแสวงบุญให้กับผู้มีชื่อเสียง คือท่าน กรีกอร์ ลูซาวอริช (Grigor Lusavorich) ผู้ซึ่งกลายมาเป็นนักบุญเกกอรี่ที่เป็นผู้เผยแผ่ทางด้านศาสนาฯ และต่อมาได้ถูกจองจำอยู่ในคุกนี้ถึง 13 ปีโดยคำสั่งของกษัตริย์ทิริเดท ที่ 3 ของอาร์เมเนีย ภายหลังท่านได้รับการยอมรับนับถือ และแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชองค์แรก และได้ทำการเปลี่ยนแปลงสั่งสอนด้านการศาสนาภายในประเทศ และในปี ค.ศ.301 อาร์เมเนียเป็นประเทศแรกของโลก ที่ได้ประกาศและยอมรับเอาศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติจากสถานที่แห่งนี้ท่านจะสามารถมองเห็นภาพของภูเขาอะรารัทได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งภูเขาแห่งนี่เป็นตำนามนที่พบว่า เป็นที่จอดของเรือโนอาห์ในสมัยที่น้ำท่วมโลกเมื่อ 7,000 ปีมาแล้ว

NORAVANK

นำท่านเดินทางไปยัง เมืองโนราแว๊งค์ (NORAVANK) ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดวายอทส์ ดีซอร์ทางด้านใต้ ระยะทางห่างประมาณ 80 กม.
นำท่านไปชม บริเวณของวิหารโนราแว๊งค์ (Noravank Monastery) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 13 โดยนักสอนศาสนาสยูนิค แต่ตัวโบสถ์ใหญ่ถูกสร้างในราวปี ค.ศ.1227 โดยนักบุญคาราเพทบริเวณประตูทางเข้าหรือตามหน้าต่างทางด้านหน้าจะถูกสร้างให้มีส่วนที่ยื่นออกมาปกคลุมและจะถูกแกะสลักด้วยลวดลายสถาปัตยกรรมอย่างประณีตสวยงาม นอกจากนั้นยังมีโบสถ์ที่ถูกสร้างในปี ค.ศ.1339 เป็นอนุสาวรีย์ที่ฝังศพที่อยู่ทางด้านใต้ สถานที่แห่งนี้ได้ถูกปฏิสังขรณ์ให้ดีขึ้นและได้เปิดให้เข้าชมเมื่อปี ค.ศ.1999 ซึ่งจะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของบริเวณรอบๆ รวมถึงทิวทัศน์อันสวยงามของเทือกเขาอีกด้วย จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางกลับไปยังกรุงเยเรวาน

 • 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Armenian Stonehenge

นำท่านเดินทางไปยัง เมืองซิเซียน (SISIAN) ซึ่งอยู่ทางด้านใต้ในจังหวัดซะยูนิค ระยะทางห่างประมาณ 70 กม. ให้ท่านได้ชม โซรัทส์ เคเรอร์ (Zorats Qarer) ซึ่งเป็นสิ่งประหลาดมหัศจรรย์ของก้อนหินที่ถูกนำมาตั้งเรียงรายกันเป็นวงกลม หรือมีชื่อเรียกกันว่า อาร์เมเนียน สโตนเฮนส์ (Armenian Stonehenge) พื้นที่แห่งนี้มีขนาดประมาณ 7 เฮกเตอร์ ประมาณ 45 ไร่ ที่เต็มไปด้วยก้อนหินทั้งหมด 222 ก้อนที่ถูกฝังอยู่ในดินและสูงขึ้นมาประมาณ 2.80 เมตร ซึ่งแต่ละก้อนมีน้ำหนักประมาณ 10 ตัน
นำท่านออกเดินทางต่อไปยัง เมืองกอริส (GORIS) ระยะทางประมาณ 35 กม. กอริส เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในจังหวัดซะยูนิคและอยูบริเวณหุบเขาของแม่น้ำกอริส และเป็นเมืองที่มีความใหญ่โตเป็นอันดับสองรองจากคาพานและมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 23,000 คน

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • พักที่ MIRHAV HOTEL หรือเทียบเท่า****
5

Day 5

เมืองกอริส-หมู่บ้านคันซอเรสค์-ทาเตฟ-หมู่บ้านอะเรนี่-กรุงเยเรวาน
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

Khndzoresk Village

นำท่านออกเดินทางไปยัง หมู่บ้านคันซอเรสค์ (Khndzoresk Village) ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ชันของเขาคอร์ซอร์ เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงถูกขุดเป็นถ้ำให้เป็นที่อยู่ในสมัยโบราณที่อยู่บนหน้าผาหินสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนเป็นจำนวนมาก ซึ่งสถานที่แห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นประโยชน์จนถึงในปี ค.ศ.1950 ก็ได้ถูกปิดลงและได้ถูกปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

Khndzoresk Village

นำท่านข้ามไปยังหุบเขาโดยใช้ สะพานแขวน (Swinging Bridge) ที่ทำด้วยลวดสลิงมีความยาวถึง 160 เมตรและมีน้ำหนักประมาณ 14 ตัน สะพานนี้เป็นตัวเชื่อมทั้งสองด้านที่มีความสูงจากพื้นดินประมาณ 40 เมตร ระหว่างหมู่บ้านที่ได้ถูกเรียกว่า คันซอเรสค์เก่าและค้นซอเรสค์ใหม่ สะพานแห่งนี้ได้ถูกเปิดใช้เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ปี ค.ศ.2012 ซึ่งเป็นสถานที่ที่ให้ความสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก นำท่านออกเดินทางไปยัง หมู่บ้านฮาลิดซอร์ (Halidzor village) ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดซะยูนิค

Wings of Tatev

นำท่านขึ้น กระเช้าไฟฟ้าไปยังหมู่บ้านทาเตฟ (Cable car/Wings of Tatev) ซึ่งกระเช้าแห่งนี้เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2010 ได้ถูกลงบันทึก ในหนังสือของกินเนส (Guinness World Book Records) คือ เป็นการขนส่งทางอากาศโดยใช้เคเบิ้ล เริ่มจากเมืองฮาลิดซอร์ไปสู่ยังเมืองทาเตฟ ที่ตั้งอยู่ทางด้านบนเชิงเขา กระเช้าแห่งนี้เป็นกระเช้าที่มีสายเคเบิ้ลยาวที่สุดในโลกคือ ยาว 5.7 กม. วิ่งด้วยความเร็ว ประมาณ 37 กม./ชม. โดยจะใช้เวลาประมาณ 11 นาทีขึ้นไปสู่ที่ราบสูงจากระดับพื้นดินประมาณ 320 เมตร และในแต่ละตู้สามารถบรรจุได้ถึง 25 คน

Tatev Monastery

นำท่านไปชม วิหารทาเตฟ (Tatev Monastery) เป็นวิหารที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูง ได้ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 9 เพื่อสำหรับเป็นที่รองรับของพระบิชอฟแห่งซะยูนิค ซึ่งต่อมาในตันศตวรรษ 11 เมืองทาเตฟก็ได้เป็นที่รองรับพระนักบวชถึง 1,000 องค์ และเหล่าบรรดาช่างฝีมืออีกเป็นจำนวนมาก
ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับลงไปยังด้านล่างและนั่งรถต่อไปยังเมืองเจอร์มุค ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของจังหวัดยอทส์ซอร์

 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ARENI VILLAGE

นำท่านเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านอะเรนี (ARENI VILLAGE) ซึ่งตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อาร์เมเนียได้มีการทำเหล้าไวน์มานานกว่า 6000 ปีแล้ว ซึ่งนักโบราณคดียังได้พบหลักฐานต่างๆ มากมาย ได้พบเซลล์ของต้นพืชที่นำมาทำเหล้าไวน์ที่ได้ถูกทิ้งเอาไว้ภายในบริเวณถ้ำต่างๆ ที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้านอะเรนี่ นอกจากนั้นตามพระคัมภีร์ยังได้กล่าวถึงเรื่องของเรือโนอาห์ ที่ได้เก็บพันธุ์พืชทุกอย่างลงเรือ และได้ลอยมาจอดตรงบริเวณเทือกเขาอะรารัตหลังจากที่ได้เกิดน้ำท่วมโลกเมื่อประมาณ 7,000 ปีมาแล้ว และหลังจากน้ำได้แห้งลงก็ได้มีการนำเอาพันธุ์พืชต่างๆไปเลือกปลูกตามพื้นที่ที่เหมาะสม เช่น ที่หมู่บ้านอะเรนี่แห่งนี้จึงได้มีตำนานการทำเหล้าไวน์มานานกว่าหกพันปีแล้ว
ให้ท่านได้ชมและสัมผัสกับการทำเหล้าไวน์ที่มีชื่อเสียงมานานของหมู่บ้านแห่งนี้ พร้อมทั้งลองลิ้มชิมรสชาติของเหล้าไวน์ต่างๆ ที่มีการทำเหล้าไวน์แบบพิธีการโบราณอันดั้งเดิม ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับไปยังกรุงเยเรวาน

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ ANI PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า****
6

Day 6

กรุงเยเรวาน-วิหารการ์นี่-วิหารเก๊กฮาร์ด-ตลาดพาคชูคา-กรุงเยเรวาน
 • 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.30 น. นำท่านไปเที่ยวชมความสวยงามของ หุบเขาเอวาน (Avan Canyon) ที่มีความสวยงามของ หน้าผาที่สูงชัน มีแม่น้ำอาซัดไหลผ่านทำให้เกิดบรรยากาศที่สวยงดงาม

วิหารการ์นี (Garni Temple)

นำท่านไปชม วิหารการ์นี (Garni Temple) ซึ่งในอดีตเมื่อประมาณ 1,700 ปีมาแล้ว บริเวณนี้เคยเป็นพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์อาร์เมเนีย ซึ่งในปัจจุบันยังคงมีหลงเหลืออยู่ ซากห้องสรงน้ำ (Royal Bath House) และอาคารทรงกรีกที่ถูกสร้างขึ้นช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1 โดย กษัตริย์อาร์เมเนียในสมัยนั้น ด้านข้างของวิหารทรงกรีกก็มีซากตอโบสถ์คริสต์ที่สร้างขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 9 หลงเหลืออยู่ ต่อมาวิหารแห่งนี้ถูกทำลายด้วยแผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ. 1679 สำหรับอาคารที่เห็นอยู่นี้ เพิ่งมาประกอบใหม่ในสมัยสหภาพโซเวียต เมื่อปี ค.ศ.1974 นี้เอง โดยใช้เศษซากปรักหักพังของเก่าผสมกับของใหม่ จึงทำให้สมบูรณ์อย่างที่เห็นในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าวิหารการ์นี จะถูกสร้างแบบกรีก แต่ลวดลายบนตัวอาคารก็สร้างด้วยศิลปะแบบอาร์เมเนีย ที่ไม่สามารถหาได้ในวิหารกรีกทั่วไป

วิหารเก๊กฮาร์ด Geghard Monastery

นำท่านไปชม วิหารเก๊กฮาร์ด (Geghard Monastery) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความสวยงามของอาร์เมเนีย เพราะเป็นวิหารที่สร้างอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่สวยงาม และยังมีส่วนที่สร้างโดยการตัดหินเข้าไปในภูเขาอีกด้วย ตัวอาคารของวิหารเกกฮาร์ดนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 ให้ท่านชมส่วนของห้องโถงของตัวโบสถ์ที่มีการตัดหินสร้างเป็นโดมแกะสลักอย่างสวยงาม ที่ถูกตกแต่งด้วยความศรัทธาในศาสนาคริสต์อย่างเต็มเปี่ยม วิหารที่สร้างโดยการตัดหินให้กลายเป็นห้องโถง และได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.2000

 • 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นให้ท่านได้เปลี่ยนรถนั่งเป็นแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ เพื่อไปชมความสวยงามของ จอร์จการ์นี่ (Gorge Garni) ซึ่งเป็นช่องเขาและมีลำธารน้ำไหลที่อยู่ในหมู่บ้านการ์นี่รวมถึงแม่น้ำอาซัดที่ไหลผ่าน และตามทางเดินของช่องเขาและเป็นเนินหินที่ยื่นออกมาจากหน้าผาจะมีแท่งหินที่เกิดจากธรรมชาติเป็นจำนวนมาก จากธรรมชาติที่เกิดขึ้นจะสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศอันสวยงาม จึงทำให้ธรรมชาติที่เกิดขึ้นของส่วนนี้มีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยวมาก ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับยังกรุงเยเรวาน

นำท่านไปชมตลาดแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงและความประทับใจ คือ ตลาดพาค ชูคา หรือเรียกว่า ตลาดกลาง (Pak Shuka Market หรือGumi Shuka) ตลาดแห่งนี้ถูกสร้างตกแต่งให้มีความสวยงามในรูปแบบศิลปะของอาร์เมเนียน ซึ่งทางเข้าสู่ตลาดแห่งนี้มีทางเข้าที่ถูกตกแต่งด้วยความวิจิตพิสดารของเหล็กที่ทำเป็นศิลปะรูปครึ่งวงกลมด้วยโครงร่างที่เข้ากันจนทำให้เป็นเสมือนงานชิ้นเอกของสถานที่นี้ จะทำให้ท่านได้มีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในโลกอีกใบหนึ่ง

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงของคนพื้นเมือง
 • พักที่ ANI PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า****
7

Day 7

กรุงเยเรวาน-เมืองเอคมิอัดซิน-วิหารซวาร์ทน๊อทส์-กรุงเตหะราน
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองเอคมิอัดซิน (ECHMIADZIN) ซึ่งอยู่ห่างจากเยเรวานประมาณ 30 กม. ทางด้านตะวันตก ในอดีตเป็นเมืองที่สำคัญของชาวอาร์เมเนียนที่มีความศรัทธาในเรื่องทางด้านการศาสนาและยังนับได้ว่าเป็นเมืองที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ถูกสร้างขึ้นโดยนักบุญเกรกอรี่ ในปีค.ศ.303 เมืองนี้มีความสำคัญเพราะมีสถานที่ทั้งสองแห่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2000

วิหารเอคมิอัดซิน (Echmiadzin Cathedral)

ให้ท่านชมความสวยงามของ วิหารเอคมิอัดซิน (Echmiadzin Cathedral) ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นที่รู้จักกันในนามของโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งพระแม่เจ้า (Holy Mother of God Church) เป็นโบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 4 และได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลก

Zvartnots Cathedral

นำท่านชม วิหารซวาร์ทน๊อทส์ (Zvartnots Cathedral) ซึ่งในอดีตนับได้ว่าเป็นวิหารที่มีความสวยงามมากที่สุด เป็นวิหารที่ถูกสร้างขึ้นในราวปีค.ศ.641-653 ที่อยู่ในช่วงของจักรวรรดิไบแซนไทน์ที่มีอิทธิพลเหนือดินแดนในบริเวณแห่งนี้ และต่อมาก็เป็นช่วงของการรุกรานของพวกอาหรับมุสลิม ซึ่งทุกวันนี้สถานที่โบราณแห่งนี้กลายเป็นสิ่งก่อสร้างปรักหักพังไปแล้ว

 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านออกเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อทำการตรวจเอกสารในการเดินทาง
 • 16.30 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเตหะราน” สายการบินมาฮานแอร์ เที่ยวบินที่ W5-1151
  (ใช้เวลาบินประมาณ 2.00 ชม./รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)
 • 17.30 น. เดินทางถึงสนามบินอิหม่ามโคมัยนี่ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน
 • 21.10 น.  “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินมาฮานแอร์ เที่ยวบินที่ W5-051
  (ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง รับประทานอาหาร/พักผ่อนบนเครื่องบิน)
8

Day 8

กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ
 • 07.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ
วันเดินทาง
26 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2562 14 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 28 กุมภาพันธ์ – 07 มีนาคม 2562
สายการบิน

แกรนด์อาเมเนีย สกีรีสอร์ท 8 วัน

DEPARTURE/RETURN LOCATIONสนามบินสุวรรณภูมิ  (ฺBKK)
DEPARTURE TIMEโปรดเดินทางมาถึงอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
INCLUDED
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เตหะราน-เยเรวาน-เตหะราน-กรุงเทพฯ โดยสายการบินมาฮานแอร์ (W5)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม และค่าน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาร์เมเนีย
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)
NOT INCLUDED
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวัน รวม 6 วัน คิดเป็น 30 ดอลลาร์
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวัน รวม 8 วัน คิดเป็น 24 ดอลลาร์
(ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กก./1ใบ/ท่าน)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ
การชำระเงินงวดที่ 1 :  หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
งวดที่ 2 :  กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน  หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน  หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน  หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

1.แสกนสีหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากหมดอายุกรุณานำไปต่ออายุก่อนนำส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า ต้องสแกนโดยไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลขาดหายไป และชัดเจน (เพื่อทำวีซ่าออนไลน์)
2.แสกนรูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 35 mm x 45 mm หรือ 1.5 x 2 นิ้ว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปที่ถ่ายเอง)
3.ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งให้ท่าน ณ วันที่ทำการจองทัวร์)

เงื่อนไขอื่นๆ

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการ (ในกรณีมีผู้เดินทาง 10 – 14 ท่าน เพิ่มราคาท่านละ 3,000 บาท)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทางแทน
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง
 ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น
 เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชำรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างการเดินทาง
การเดินทางเป็นครอบครัว
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า
4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ม่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข
ที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
วันเดินทาง
26 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2562 14 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 28 กุมภาพันธ์ – 07 มีนาคม 2562
สายการบิน
วิหารการ์นี (Garni Temple)
จัตุรัสกลางเมือง (Republic Square)
เมืองคอร์วิราพ (Khor Virap)
อารามเซวาน (Sevan Monastery
Cruise in Lake Sevan
Lake Sevan
Amberd
Amberd
Artashavan Village
Hovhannavank
Zvartnots Cathedral
วิหารเก๊กฮาร์ด Geghard Monastery
ARENI VILLAGE
Tatev Monastery
Wings of Tatev
Khndzoresk Village
Khndzoresk Village
Armenian Stonehenge
NORAVANK