วันเดินทาง
27 มีนาคม – 03 เมษายน 2562 24 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2562 (52,900.-) 15 – 22 พฤษภาคม 2562 (52,900.-) 12 – 19 มิถุนายน 2562 (52,900.-)
สายการบิน