วันเดินทาง
19 – 25 พฤษภาคม 2562 2 – 8 มิถุนายน 2562 14 – 20 กรกฎาคม 2562 11 – 17 สิงหาคม 2562 22 – 28 กันยายน 2562
สายการบิน