วันเดินทาง
21 – 30 กรกฎาคม 2561 22 กันยายน – 01 ตุลาคม 2561 (31,900.-) 20 – 29 ตุลาคม 2561 (32,900.-)
สายการบิน


ตุรกี 10 วัน (W5)

 

อีสตันบูล-ชานัคคาเล-ทรอย-เพอร์กามัม-เอฟฟิซุส-ปามุคคาเล่-อันทาลย่า-คอนย่า-คัพปาโดเซีย-อังการ่า

 (ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบิน หากราคาตั๋วสูงขึ้น และจะเลือกสายการบินที่ไม่ส่งผลกระทบโปรแกรมท่องเที่ยว)

1

Day 1: Departure

 กรุงเทพมหานคร – เตหะราน
 • 20.30 น.         พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว S เคาน์เตอร์สายการบิน MAHAN AIR (W5) ประตูทางเข้าที่ 8 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับ
 • 23.35 น.         เหิรฟ้าสู่ กรุงเตหะราน โดยสายการบินมาฮาน แอร์ เที่ยวบินที่ W5-050
  (ใช้เวลาบินประมาณ 7 ช.ม.)
2

Day 2

   เตหะราน –อีสตันบูล-พระราชวังท็อปกาปิ-พระราชวังโดลมาบาห์เช่                                      
 • 04.00 น.         เดินทางถึงกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน  (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • 06.50 น.         ออกเดินทางสู่ อีสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ W5-112
 • 09.35 น.         ถึง สนามบินนานาชาติอตาเติร์ก อีสตันบูล ประเทศตุรกี นำท่านผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเข้าเมือง และศุลกากร
 • กรุงอีสตัลบูล (Istanbul) เป็นมหานครของสองทวีป/เอเซียและยุโรป เป็นเมืองที่มีความงดงามในประวัติศาสตร์โลกมานานหลายศตวรรษ นับแต่ยุคสมัยของกรีกและโรมัน ในสมัยของพวกกรีก ก็คือเมืองไบแซนติอุม มีอายุอยู่ในระหว่าง 675 ปีก่อนคริสตกาล จนถึงปี ค.ศ.330 จึงได้เสียให้แก่อาณาจักรโรมัน และเคยเป็นเมืองหลวงของโรมันทางด้านตะวันออก ในนามของ กรุงคอนสแตนติโนเปิล จนกระทั่งถึง ค.ศ.1453 จึงได้ถูกพวกออตโตมาน ทำลายลงและเปลี่ยนชื่อมาเป็น อีสตันบูล และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1985
  จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังท็อปกาปิ ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมันหลายองค์ ในปัจจุบันพระราชวังท็อปกาปิ กลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล้ำค่า อาทิ เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่านที่ได้ปกครองในอาณาจักรแห่งนี้ฯลฯ
 • กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านไปชม พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวังแห่งนี้สร้างโดยสุลต่านอับดุล เมอจิท ซึ่งเป็นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมาน ซึ่งได้ขยายอำนาจออกไปอย่างกว้างขวางพระราชวังแห่งนี้เป็นศิลปะผสมผสานกันระหว่างยุโรปและตะวันออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และภายนอกยังประกอบไปด้วยสวนไม้ดอกที่ปลูกรายล้อมตัวพระราชวัง ชมภายในพระราชวังประดับด้วยโคมไฟระย้าและที่น่าตื่นตา ก็คือ โคมไฟอันมหึมาหนักถึง 4 ตัน และนาฬิกาทุกเรือนของที่นี่จะชี้บอกเวลา 09.05 น.เป็นนิจนิรันดรเพื่อที่ระลึกถึงการจากไปของท่าน คามาล อตาเติร์ก (Kamal Ataturk) ซึ่งเป็นวีรบุรุษของชาติผู้ที่บดขยี้กองทัพของอังกฤษที่กาลิโปลี ในสมัยสงครามโลกครั่งที่ 1 นำท่านไปลงเรือชม ช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มาร่า มีความยาวประมาณ 32กม. ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กม. ซึ่งถือว่าที่สุดของยุโรปและเอเชียมาพบกันที่นี่ ชมทิวทัศน์ทั้งสองข้างจะสวยงามตระการตาของบอสฟอรัสที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อม ปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้
  นำท่านไปเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดอียิปต์ หรือสไปซ์ มาร์เก็ต เป็นตลาดที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ในศตวรรษที่ 17 ซึ่งทอดยาวไปตามสุเหร่าเยนี ที่อยู่ใกล้กับสะพานกาลาต้า เป็นแหล่งขายของส่ง มีทั้งของกิน ของเล่นและเสื้อผ้า และยังมีเครื่องเทศ ผลไม้แห้งถั่วต่างๆ น้ำมันมะกอก ฯ
 • ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่                Hallmark Hotel Glasgow  หรือเทียบเท่า 
3

Day 3

  อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ชานัคคาเล่
 • เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านไปเที่ยวชม ฮิปโปโดรม (Hippodome) ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตของชาวไบแซนติอุม คือ สถานที่ที่แข่งกีฬารถม้าศึกของชาวโรมัน และของจักรวรรดิออตโตมานกว่า 400 ปี ในปัจจุบันเหลือแค่เสา 3 ต้น คือเสาต้นแรก โอเบลิสก์แห่งฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 ซึ่งถูกสร้างมาตั้งแต่ 1500 ปีก่อนคริสตกาล ต่อมาเป็นเสาเซอร์เพนไทน์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นมา 497 ปีก่อนคริสตกาล และเสาคอนสแตนตินที่ 7 เป็นเสาต้นสุดท้าย สถานที่นี้ได้ถูกสร้างขึ้นประมาณปี ค.ศ.203 ในยุคของไบแซนไทน์
  นำท่านชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) สุเหร่าแห่งนี้สร้างขึ้นบนพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นวังที่ประทับของจักรพรรดิไบแซนไทน์ ภายในถูกตบแต่งด้วยกระเบื้องสีน้ำเงิน มีเสามินาเรท์เป็นยอดแหลมถึง 6 ต้น ถูกสร้างโดยสุลต่านอาห์เมต ที่ 1 ในปี ค.ศ.1609-1616
  นำท่านชม เซ้นต์ โซเฟีย (St.Sophia) ถือว่าเป็นเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางและเป็นโบสถ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวคริสต์ เพื่อแสดงถึงความอัจฉริยะและพลานุภาพอันเกรียงไกรของอาณาจักรโรมันถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.360 โดยจักรพรรดิคอนสแตนติน ถูกไฟไหม้และสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.415 ถูกเผาทำลายและสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.537 โดยจักรพรรดิจัสติเนียนและจวบจนวาระสุดท้าย ของกรุงคอนสแตนติโนเปิล ต่อมาได้ถูกสถาปนาเป็นสุเหร่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกของอิสลาม ชื่อ อายา ซอฟยา
 • กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย                 นำท่านไปยังย่านการค้าชื่อดัง แกรนด์ บาซาร์ (Grand Bazaar) ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยกลางปีคริสตวรรษที่ 15 มีร้านค้ามากมายถึง 4,000 ร้าน ซึ่งเป็นตลาดค้าพรมและเครื่องเงินทองที่ใหญ่ที่สุดของตุรกี ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซื้อสินค้าต่างๆที่ให้ท่านได้ซื้ออย่างมากมาย จากนั้นนำท่านออกเดินทางเรียบชายฝั่งทะเลไปยังบริเวณ แหลมแกลลิโปลี เพื่อที่จะนำท่านข้ามฟากโดยเรือผ่านทางช่องแคบของทะเลมาร์มาร่า และออกเดินทางไปยัง เมืองชานัคคาเล่ ตั้งอยู่ริมทะเลมาร์มาร่า และติดกับทะเลอีเจียน ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยว เพระว่ามีซากโบราณสถานที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยโรมันหลายแห่ง
 • ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • พักที่                IRIS HOTEL  หรือเทียบเท่า 
4

Day 4

  ชานัคคาเล่-ทรอย-เพอร์กามัม-คูซาดาซี
 • เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองทรอย ชมความสวยงามของ ม้าไม้โทรจาน ที่เคยเป็นต้นแบบ ซึ่งถูกนำมาใช้ในการทำสงครามเมื่อปี 1,000-700 ก่อนคริสตกาล พร้อมกับชมสิ่งโบราณสถานต่างๆ มากมายที่ถูกสร้างขึ้นในอดีตที่เคยรุ่งเรืองเช่น โรงละคร ปราสาทที่ถูกขุดค้นขึ้นมาในบริเวณใกล้ ๆ กัน และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1998ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเพอร์กามัม จากนั้นนำท่านไปชม โบราณสถานต่าง ๆ ที่ยังคงความสวยงามของ อะโครโพลิส ที่ถูกสร้างขึ้นบนเนินเขา ในสมัยที่พวกกรีกเข้ามา  ปกครองที่บริเวณนั้น และมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก เมืองนี้ยังเป็นเมืองศูนย์กลางของการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้น และยังเป็นโรงเรียนสอนเกี่ยวกับจิตวิทยาแห่งแรกของโลก
 • กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย                 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี แปลว่า “เกาะนก” ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกี ติดกับชายฝั่งทะเลอีเจียน โดยผ่านเมืองอีซเมียร์
 • ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • พักที่                MARINA HOTEL  หรือเทียบเท่า 
5

Day 5

  คูซาดาซี – เมืองโบราณเอพฟิซุส – ปามุคคาเล
 • เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 •  จากนั้นนำท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีที่สุดเมืองหนึ่ง และเคยเป็นที่อยู่ของชาวไอโอเนียนจากกรีก  จากนั้นนำท่านออกเดินทางเข้าชม บ้านของพระแม่มารี (HOUSE OF THE VIRGIN MARY) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยและสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้  นำท่านแวะชม วิหารของอาร์เทมิส ที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 2 เพื่อถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรียน ความโดดเด่นของวิหารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก  นำท่านชมสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่เอฟฟิซุสคือ โรงละครโรมัน ซึ่งสร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็นที่นั่ง สามารถจุคนดูได้ถึง 25,000 คน ซึ่งเป็น 1 ใน 10 ของประชากรยุคนั้น สร้างสมัยกรีกโบราณ นำท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่งผลิตเสื้อหนังส่งแบรนด์ดังในอิตาลี อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
 • กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย                 จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่แคลเซียมอ๊อกไซด์ไหลขึ้นมาจากใต้ดินเป็นเวลานับพันปีมาแล้วจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้น ๆ หลายชั้น  นำท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อน เนื่องจากที่ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยส่วนประกอบของแคลเซียม บ่อน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆ หลายชั้น และผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทำให้เกิดเป็นแห่งหินสีขาวราวกับหิมะไหลหลั่นเป็นทางน้ำยาว
 • ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • พักที่                COLOSSAE HOTEL   หรือเทียบเท่า 
6

Day 6

  ปามุคคาเล่ – เพอร์เก้ – แอสเพนโดส – อันทาลย่า
 • เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองอันทาลย่า บริเวณริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาอันทาลยาอีกทั้งยังเป็นเมืองท่าเรือโบราณที่เคยมีความสำคัญมาแต่ในอดีต ที่ถูกสร้างโดยจักรพรรดิอัตตาลุสที่ 2นำท่านชมความสวยงามของ ประตูฮาเดรียน ซึ่งมีชื่อเสียงที่มีประตูทางเข้าไปยังวังที่สวยงาม ที่ถูกสร้างด้วยหินอ่อนเป็นรูปประตูถึงสามโค้งเพื่อให้เป็นเกียตริยศแด่จักรพรรดิฮาเดรียน ที่เคยมาเยือนเมืองนี้และครั้งหนึ่งได้เคยเสด็จมายืนที่ตรงนี้
 • กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย                 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเพอร์เก้ เมืองที่มีความสำคัญของโลกโบราณ ในอดีตเป็นที่อยู่อาศัยของพวกฮิทไต้เมืองประมาณ 1,500 ปีก่อนคริสตกาล และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2009 นำท่านชม โรงละครที่ยิ่งใหญ่ แอสเพนโดส สัมผัสอย่างใกล้ชิดซึ่งมีความสวยงาม และสามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 20,000 คน มีเวทีแสดงด้านหลัง สถานที่นี้ถูกสร้างขึ้นหลายชั้นที่นี่มีห้องสำหรับนักแสดงเพื่อไว้เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย
 • ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • พักที่                BEST WESTERN KHAN HOTEL  หรือเทียบเท่า 
7

Day 7

  อันทาลย่า – คอนย่า – คัพปาโดเซีย 
 • เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ เมืองคอนย่า ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุคในช่วงปี ค.ศ.1071-1308 รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของภูมิภาคแถบนี้อีกด้วย และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000 จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา หรือสำนักลมวน เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1231 ก่อตั้งโดยเมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี ซึ่งเชื่อกันว่าชายคนนี้เป็นผู้ชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสต์ ให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามโดยมีพื้นฐานอยู่บนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
 • กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย                 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ คัพปาโดเซีย ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่ เมื่อวันเวลาผ่านไปนับล้านปี พายุ ลม ฝน ได้เป็นตัวแปรที่ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึกเนินเขากรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 1,000 ตร.กม.ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิถีชีวิตตามชนบทและทัศนียภาพที่สวยงามของทุ่งหญ้าสลับกับภูเขารวมถึงท้องฟ้าสีสดใส
 • ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (จากนั้นนำท่านไปชมการแสดงพื้นเมืองและระบำหน้าท้องประกอบดนตรีของสาวน้อยชาวตุรกี)
 • พักที่                ALFINA CAVE HOTEL  หรือเทียบเท่า 
8

Day 8

 คัพปาโดเซีย – พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่ –นครใต้ดิน-โรงงานทอพรม และโรงงานเซรามิค –อังการ่า 
 • 05.00 น.       สำหรับท่านี่สนใจจะขึ้นบอลลูน ชมความงามของเมืองคัฟปาโดเซีย ซึ่งครอบคลุมบริเวณ 5 จังหวัด ซึ่งประกอบไปด้วย อัคซาเรย์ เคย์เซอรี ไคร์เชอร์ เนฟเชอร์และนิกเด ที่เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่างๆที่งดงาม จะมีเจ้าหน้าที่มารับท่านที่บริเวณล๊อบบี้ของโรงแรม ใช้เวลาเดินทางประมาณไป-กลับ 1 ชม. และอยู่บนบอลลูนประมาณ 45-50 นาที ค่าใช้จ่ายท่านละประมาณ USD 220.- /กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์
 • เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (Goreme Museum) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วงคริสตศวรรษที่ 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ ยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1985
  นำจากนั้นนำท่านชม นครใต้ดิน (Underground City of Kaymakli) ซึ่งถูกทำขึ้นในศตวรรษที่ 4 ได้ถูกขุดลึกลงไปสำหรับใช้เป็นที่หลบซ่อนประมาณ 5,000-7,000 คน ที่ได้หลบหนีจากการรุกรานของศัตรู และพวกที่ต่อต้านไม่ยอมรับนับถือศาสนาอื่น ๆ ให้ท่านชมความเป็นอยู่ที่ใต้ดิน ซึ่งได้ถูกวางรากฐานทางด้านสาธารณูปโภคไว้เป็นอย่างดี ห้องครัว ห้องทำไวน์ ห้องเก็บอาหาร พร้อมทั้งยังมีระบบระบายอากาศ และอื่น ๆ
 • กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย                นำท่านแวะชม โรงงานทอพรม และโรงงานเซรามิค พร้อมจับจ่ายซื้อของฝากตามอัธยาศัย
 • ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • พักที่                ATALAY  HOTEL  หรือเทียบเท่า 
9

Day 9

  อังการ่า – เตหะราน – กรุงเพทฯ
 • เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • 08.30 น.         นำท่านเดินทางถึงสนามบิน เพื่อตรวจเอกสารการเดินทาง
 • 11.30 น.           ออกเดินทางจากอังการ่า สู่เตหะราน โดยสายการบินมาฮาน แอร์ เที่ยวบินที่ W5-119
 • 15.20 น.          เดินทางถึงกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน  (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • 22.10 น.         ออกเดินทางจากเตหะราน สู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ W5-051
  (รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)
10

Day 10

 กรุงเทพมหานคร
 • 07.25 น.         เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

วันเดินทาง
21 – 30 กรกฎาคม 2561 22 กันยายน – 01 ตุลาคม 2561 (31,900.-) 20 – 29 ตุลาคม 2561 (32,900.-)
สายการบิน

วันเดินทาง
21 – 30 กรกฎาคม 2561 22 กันยายน – 01 ตุลาคม 2561 (31,900.-) 20 – 29 ตุลาคม 2561 (32,900.-)
สายการบิน