วันเดินทาง
21 - 27 พฤศจิกายน 2561 (29,000) 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2561 5 – 11 ธันวาคม 2561 26 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 29 ธันวาคม 2561 – 4 มกราคม 2562
สายการบิน