วันเดินทาง
10 – 18 สิงหาคม 2561
สายการบิน


ตามรอยอารยธรรมเปอร์เซีย บนดินแดนแห่งความยิ่งใหญ่ของเปอร์เซีย

    เตหะราน-ชีราซ-บันดาร์ อับบาส-บาม-เคอร์มาน-ยาซ์ด-อีสฟาฮาน-อับยาเน่ห์-คาชาน

อิหร่าน มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 6,000 ปีมาแล้ว ที่รู้จักกันดีในนามของอาณาจักรเปอร์เซียดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นอารยะธรรมโบราณอีกแห่งหนึ่งในดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำไทกริส และยูเฟรตีส ซึ่งอยู่ในประเทศอิรักและอิหร่านในปัจจุบัน ในอดีตจักรวรรดินี้ได้ถูกปกครองมาโดยหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์  เคยมีอาณาเขตตั้งแต่ลุ่มแม่น้ำสินธุในเอเชีย ไปจรดทะเลอีเจียนของกรีซในยุโรป และอียิปต์ในอัฟริกา

ท่องเที่ยวชมความสวยงามของดินแดนที่ได้ชื่อว่าเปอร์เซีย ซึ่งเป็นอารยะธรรมเก่าแก่ของโลก สัมผัสกับเมืองหลวงเตหะรานที่สวยงามเป็นอันดับหนึ่ง และชีราช ที่มีความสวยงามเป็นอันดับสี่ และอดีตเมืองหลวง อีสฟาฮาน ที่มีความสวยงามเป็นอันดับสาม

 

1

Day 1: Departure

กรุงเทพฯ-เตหะราน
 • 19.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์สายการบิน มาฮานแอร์ ชั้น 4 แถว S ประตู 8
 • 22.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน โดย สายการบิน มาฮานแอร์ เที่ยวบินที่ W5 050 (ใช้เวลาบินประมาณ
 • 7.30 ชม./รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)
2

Day 2

เตหะราน – อาห์วาซ
 • 03.45 น. เดินทางถึงสนามบินโคไมนี่ กรุงเตหะราน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร จากนั้น ทำท่านไปรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • 08.30 น. นำท่านเที่ยวชมความสวยงามของ กรุงเตหะราน (Tehran) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเทือกเขาอัลโบร์ช ที่พาดผ่านจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปยังตะวันออก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณหนึ่งพันเมตร ได้ถูกสร้างขึ้นในราวปี ค.ศ.900 จากหมู่บ้านเล็กๆ และได้ถูกพัฒนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีการตบแต่งปลูกต้นไม้ให้ดูสวยงามมาโดยตลอดทุกรัชสมัย
  นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum) ที่มีชื่อเสียงซึ่งได้เก็บสะสมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ จากทั่วทุกแห่งในอิหร่าน ถูกนำมารวมกันไว้ที่นี่ และที่สำคัญที่สุดสิ่งของเครื่องใช้ในราชวงศ์ของอะคาเมนิดที่ย้อนอดีตไปถึง 2,600 ปี พร้อมกันนั้นยังได้แสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรเปอร์เซียในอดีตอีกด้วย
  จากนั้น นำท่านไปชม พระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) หรือพระราชวังสวนกุหลาบ เป็นพระราชวังที่สร้างอยู่กลางเมือง เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าประมาณ 400 กว่าปี ประกอบไปด้วยอาคารต่างๆ 12 อาคาร ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ราชวงศ์ซาฟาวิดโดยกษัตริย์ทาห์มาส์พ ต่อมาได้ถูกปรับปรุงโดยกษัตริย์คาริม ข่าน ซานด์ และกษัตริย์อะกา โมฮัมต์ข่าน กอจาร์ ซึ่งได้เลือกเตหะรานเป็นเมืองหลวง จึงได้สร้างต่อเติมให้เป็นพระราชวังที่มีความสวยงามมาจนถึงทุกวันนี้
  จากนั้น นำท่านไปชม พิพิธภัณฑ์พรม (Carpet Museum) ตั้งอยู่กลางกรุงเตหะราน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการก่อสร้างรูปทรงทันสมัยและมีชื่อเสียง ภายในอาคารได้ถูกตกแต่งแบบสมัยใหม่และเป็นระเบียบ ที่แห่งนี้ได้ถูกเก็บสะสมพรมจากที่ต่างๆในอิหร่าน นำมารวมกันไว้ที่นี่ ซึ่งมีทั้งพรมผืนเล็ก และใหญ่สุดต่างๆกัน และที่น่าตื่นตาตื่นใจมากที่สุดก็คือ ลวดลายและเลียนแบบพรมผืนแรกของโลกที่ขุดค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวรัสเซียที่เมืองพาซิลิก (Pazyryk) ซึ่งพรมนี้ได้ใช้ห่อศพอยู่ และต่อมาจึงได้ตั้งชื่อว่า พรมพาซิลิก จากการตรวจ สอบอายุโดยใช้รังสี พบว่าพรมผืนนี้มีอายุเก่าแก่และมากกว่า 2,000 ปีมาแล้วและเป็นการถักทอจากลวดลายของชาวเปอร์เซีย จากหลักฐานดังกล่าวได้บ่ง ให้เห็นว่า มีการทอพรมในอิหร่านไม่ต่ำกว่า 2500 ปีมาแล้ว
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
 • 14.00 น. นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย (National Jewels Museum) สถานที่แห่งนี้ถูกดูแลรักษาและการบริหารงานอย่างเข้มงวดโดยธนาคารชาติของอิหร่าน ภายในเต็มไปด้วยเครื่องเงินทองและเครื่องประดับ อัญมณี เพชรพลอย ไข่มุก อันล้ำค่ามากมายเกินกว่าจะประมาณราคา ซึ่งมีของที่สำคัญต่างๆ หลายอย่าง เช่น เพชรสีชมพู (Darya e Noor/Sea of Light) เป็นเพชรสีชมพูที่เม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และเป็น 1 ใน 5 ของโลก มีน้ำหนักถึง 182 การัต
  ลูกโลก (Global of Jewel) ที่ประดับด้วยอัญมณีเพชรนิลจินดา 51,366 ชิ้น ซึ่งมีน้ำหนักประมาณ 18,200 การัต พระราชบัลลังก์ฯ (Naderi Shah Throne) เป็นของกษัตริย์นาเดรี ซาห์ ที่ทรงสั่งให้สร้างมีความสูง 2.25 เมตร ประดับด้วยเพชรนิลจินดามากกว่า 26,000 ชิ้น มงกุฎเกียนี (Kiani Crown) ซึ่งทำขึ้นในราชวงศ์ของฟาทห์ อาลี ซาฮ์ ที่ขึ้นครองราชย์ในปี ค.ศ.1797-1834 ทำด้วยไข่มุกและอัญมณีที่มีค่าอีกมากมายรวมแล้วมีน้ำหนัก 4.5 กก. และมงกุฎปาห์ ลาวี (Pahlavi Crown) ถูกทำขึ้นในปี ค.ศ.1925 ตอนที่ขึ้นครองราชย์และนอกจากนั้นยังมี เครื่องประดับต่างๆ อีกมากมายที่สุดจะประเมินค่าฯ
 • 16.30 น. นำท่านออกเดินทางไปสนามบินเมราห์บัด เพื่อตรวจเอกสารการเดินทาง
 • 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ในสนามบิน
  19.25 น. ออกเดินทางจาก เตหะราน สู่เมืองอาห์วาซ โดยสายการบิน Iran Aseman Airlines เที่ยวบินที่ EP-832
 • 20.40 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองอาห์วาซ/เมืองอาวาซ ซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดคูเซสถาน ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ อยู่บนที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาซาโกรซ ที่พาดผ่านทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือลงสู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้
  พักที่ OXIN HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3

Day 3

อาห์วาซ-ชูสห์-เดซฟูล-ชูสห์ตาร์-อาห์วาซ
 • 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • 08.30 น. นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองชูสห์ (Shush) ที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางห่างประมาณ 190 กม.
  เมืองชูสห์ในอดีตก็คือ เมืองซูซ่า (Susa) ซึ่งเคยเป็นเมืองที่มีความสำคัญของอาณาจักรเปอร์เซียโบราณ ซึ่งมีพวกอีลาไมท์ในสมัยที่เรืองอำนาจได้ตั้งเป็นอาณาจักรขึ้นมา และมีเมืองซูซ่าเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครอง นอกจากนั้น เมืองซูซ่ายังเป็นหัวเมืองที่สำคัญในการเดินทางระหว่างเมืองต่างๆ ในการเดินทัพเพื่อไปยังด้านตะวันตกให้ท่านได้ชม ซากโบราณสถาน จากการที่ได้มีการขุดค้นทางด้านโบราณคดี ทำให้รู้ได้ว่าเมืองนี้เคยมีประชากร อาศัยอยู่ในสมัยเมื่อ 4,000 ปีก่อนคริสตกาล ในปี 645-640 ก่อนคริสตกาล กษัตริย์ของพวกอัสซีเรียน อัซเซอร์บานิพาล ได้บุกเข้าทำลายเมืองซูซา และหลังจากนั้นเมื่อราชวงศ์อะคาเมนิดส์ได้ขึ้นปกครองอาณาจักรเปอร์เซีย กษัตริย์ดาริอุสมหาราช ก็ได้ทำการพัฒนาปรับปรุงเมืองนี้ขึ้นมาโดยมีการสร้างพระราชวังต่างๆ พระราชวังอะพาดาน่า (Apadana Palace) ที่ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับการเมืองเปอร์เซโพลิส โดยกษัตริย์ดาริอุสมหาราชในราวปี 522-486 ก่อนคริสตกาลให้เป็นที่พักและรับรองผู้ที่มาเยือน ในปี 330 ก่อนคริสตกาล หลังจากราชวงศ์อะคาเมนิดส์ได้สิ้นสุดลง อเล็กซานเดอร์มหาราชที่รบชนะก็ได้ขึ้นมาปกครอง และเมืองซูซาก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งอาณาจักรของราชวงศ์ซีลิวซิด แต่ต่อมาอีกประมาณ 8 ปีพวกปาร์เทียนก็ได้เข้ามาครอบครอง และก็ต่อเนื่องไปถึงรัชสมัยของราชวงศ์ซัสซานิด ซึ่งได้จัดการรวมเมืองซูซ่าให้เป็นเมืองหลวง ในปี ค.ศ.310-379 ระหว่างที่กษัตริย์ชาเปอร์ ที่ 2 ขึ้นครองราชย์ เมืองนี้ได้มีความสำคัญทางด้านศาสนาคริสต์และก็ศาสนาของพวกยิวด้วย จนกระทั่งถึงในสมัยของพวกมองโกล เมืองนี้ก็ไม่มีบทบาทที่สำคัญจนถึงราชวงศ์ซานด์ จากนั้นในปี ค.ศ.1852 พวกนักโบราณคดีได้มีการเข้ามาสำรวจขุดค้นสิ่งของโบราณวัตถุที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์มากมาย
  นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ซูซ่า (Susa Museum) เป็นสถานที่ที่ไม่ใหญ่มากนัก แต่มีสิ่งของโบราณที่นำออกแสดงเป็นสิ่งของในยุคของอาณาจักรอีลาไมท์ที่นักโบราณคดีได้ขุดค้นพบ เช่น เครื่องปั้นดินเผา เซรามิคส์ เงินทองของมีค่าที่สำคัญ คือ หัววัวคู่ที่มาจากวังอะพาดาน่า สิงโตที่ต่อสู้กับเฮอร์คิวสิส และเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นสัญลักษณ์ต่างๆหลายอย่าง
  นำท่านไปชม ที่ฝังศพของดาเนียล (Tomb of Daniel) ซึ่งเป็นชาวยิวผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองซูซ่า และในระหว่างที่ถูกกักขังโดยพวกบาบีโลนในราวศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล ได้ทำการเขียนเรื่องราว ด้วยการกล่าวถึงเมืองซูซ่าในพระคัมภีร์ 
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางไปยัง เมืองเดซฟูล (Dezful) ที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียง เหนือ ระยะทางห่างประมาณ 35 กม.เมืองเดซฟูล ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเดซ เป็นบริเวณพื้นที่ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชนเผ่าโบราณที่ย้อนหลังไปประมาณ 4000 ปีก่อนคริสตกาลนำท่านไปชมความเป็นอยู่ของชาวคูซ และสะพานที่ใช้ข้ามแม่น้ำเดซที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 4 ในสมัยของกษัตริย์ชาปูร์ ที่ 1 แห่งราชวงศ์ซัสซาเนียน ที่มีความยาวประมาณ 410 เมตร นอกจากนั้นยังมีเขื่อนที่มีความสูงถึง 203 เมตร ซึ่งเขื่อนนี้มีความสำคัญในด้านการเกษตรของจังหวัด
  นำท่านเดินทางไปยัง เมืองชูสห์ตาร์ (Shushtar) ซึ่งเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยการสร้างระบบด้วยการเคลื่อนไหลของน้ำ ที่ถูกสร้างขึ้นในราชวงศ์ซัสซาเนียน และได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกของโลกในปี ค.ศ. 2009
  นำท่านไปชม โชกา ซานบิล (Chogha Zanbil) ซึ่งเป็นโบราณสถานในสมัยของพวกอีลาไมท์ ซึ่งเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยสถาปัตยกรรมและอยู่นอกดินแดนของเมโสโปเตเมีย ถูกก่อสร้างขึ้นประมาณ 1250 ปีก่อนคริสตกาล โดยกษัตริย์อันทาสห์-นาพิริชา เป็นวิหารที่มีความสูงถึง 5 ชั้น สร้างด้วยอิฐสีแดงก้อนใหญ่ เพื่อให้เป็นที่สิงสถิตของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อินชูชีนาค (Inshushinak) แห่งเทือกเขา
  ได้เวลานำท่านเดินทางกลับไปยังเมืองอาห์วาซ
 • 19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร/ โรงแรม
  พักที่ OXIN HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4

Day 4

อาห์วาซ – ยาซูจ
 • 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • 08.30 น. นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองยาซูจ (Yasooj) ที่ตั้งอยู่ทางด้านใต้ ระยะทางห่างประมาณ 430 กม.
  ยาซูจ เป็นเมืองที่สำคัญและศูนย์การปกครองของจังหวัดโคห์กิโลเยห์ ตัวเมืองยาซูจตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สูงซึ่งมีอากาศหนาวเย็น ในฤดูหนาวอากาศจะเย็นมากและตามยอดเขาจะมีหิมะปกคลุม และพื้นที่ส่วนมากจะได้รับน้ำฝน ทำให้ตามหุบเขาต่างๆเกิดเป็นป่าที่เขียวชอุ่ม จึงทำให้พื้นดินมีความชุ่มชื้นตลอดทั้งปีและเมืองยาซูจจึงเต็มไปด้วยป่าไม้ที่เขียวขจี
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  ให้ท่านได้ชมความสวยงามของเมืองที่ในอดีตก่อนคริสตกาลประมาณ 330 ปี หลังจากที่อเล็กซานเดอร์แห่งมาเซโดเนียได้มีชัยชนะต่อกองทัพของพวกเปอร์เซียที่บริเวณ กัวกาเมลาในปี 331 ก่อนคริสตกาล ก็ได้เคลื่อนทัพเข้ายึดครองเมืองบาบิโลเนียนและอีลอม และได้วางแผนที่จะบุกเข้ายึดเปอร์เซียก่อนที่ฤดูหนาวจะเริ่มขึ้น โดยใช้เส้นทางเดินทัพที่ เรียกว่า ถนนหลวง (Royal Road) เพื่อจะเข้าทำลายเมืองหลวงเปอร์เซโปลิส กองทัพของอเล็กซานเดอร์ได้ข้ามแม่น้ำ ข้ามภูเขาจนกระทั่งมาถึงที่ราบสูงยาซูจ จึงได้เริ่มตั้งกองกำลังเพื่อ เตรียมพร้อมในการที่จะบุกเข้าไป และสถานที่แห่งนี้ ก็เป็นส่วนที่สำคัญในการตั้งรับข้าศึกของแม่ทัพเปอร์เซียที่มีชื่อว่า อะริโอบาร์ซาเนส (Ariobarzanes) ซึ่งเป็นผู้ที่ปกครองดินแดนส่วนนี้ และได้สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักกันอย่างดีเยี่ยมในการต่อสู้ป้องกันหัวเมืองจนกระทั่งเสียชีวิต
  นำท่านไปชม หมู่บ้านทังอี เมอเรียน (Tange Merian Valley) ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีแม่น้ำเคอร์ซานไหลมาจากภูเขาผ่านลงมาทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของยาซูจ จึงทำให้เป็นพื้นที่ที่มีความชุ่มน้ำและมีอากาศที่เหมาะกับการเพาะปลูกพืช หลังจากที่แม่น้ำไหลลงมาโดยผ่านซอกเขา ทำให้มีการกักเก็บน้ำเอาไว้
  ใช้ประโยชน์ตามหมู่บ้านต่างๆ
  จากนั้น นำท่านไปชมความสวยงามของ เทือกเขาซากร๊อซ ที่เรียกว่า เดน่า (Dena) ซึ่งมีความยาวประมาณ 80 กม.และความกว้างโดยประมาณ 15 กม.ซึ่งเป็นบริเวณที่กั้นพรมแดนของจังหวัดอีสฟาฮาน โคห์กิลูเยห์ และ โบเยอร์-อาห์หมัด ซึ่งเทือกเขาเดน่านี้มียอดเขาอีก 40 ยอดที่มีความสูงถึง 4,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
 • 19.30 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
  พักที่ AZADI PARSIAN HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5

Day 5

ยาซูจ – ชีราซ
 • 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • 08.30 น. นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองชีราซ (Shiraz) ที่ตั้งอยู่ทางด้านใต้ ระยะทางห่างประมาณ 180 กม.
  นำท่านชม เมืองชีราซ (Shiraz) ซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดฟาร์ส ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเทือกเขาซาโกรซ อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,500 เมตร เมืองนี้มีความสำคัญต่อชาวอิหร่าน เพราะในอดีตเป็นต้นกำเนิดของชาวเปอร์เซีย และยังเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดที่มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่เปอร์เซโพลิส ของเปอร์เซียโบราณ
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านไปชม สุเหร่าสีชมพู (Pink Mosque) หรือมีชื่อว่า Nasir al Molk Mosque ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าที่มีความสวยงามและสำคัญที่สุดของอิหร่านตอนใต้ เอกลักษณ์ของสุเหร่านี้ คือ ส่วนต่างๆจะถูกตกแต่งด้วยกระเบื้องสีชมพู ถูกสร้างขึ้นโดย มีร์ซา ฮาซาน อลี นาซีร์ อัลมอล์ค ในปี ค.ศ.1876 และสำเร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ. 1887
  นำท่านไปชม สวนอีแรม (Eram Garden/ Garden of Paradise) สวนที่สวยงามราวกับสวนสวรรค์ เป็นสวนที่ตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับและไม้ยืนต้นหลากหลายชนิด เป็นการจัดสวนแบบเปอร์เซียที่งดงามยิ่ง ภายในสวนยังมีตำหนักเก่าของผู้ปกครองเมืองชีราซ ราชวงศ์กอจาร์(Qajars) สร้างโดย ข่านโมฮัมหมัด อาลี เมื่อต้นศตวรรษที่ 18 ซึ่งทิ้งร่องรอยแห่งความสวยงามไว้จนกระทั่งปัจจุบัน
  นำท่านชม สวนนาเรนเจสตาน (Narenjestan Garden) ซึ่งเป็นสวนที่มีความสวยงามอีกแห่งของชีราช ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1879 และเรียบร้อยในปี ค.ศ.1886 เพื่อให้เป็นที่พำนักของแขกต่างเมืองที่มาเยี่ยมเยือน แต่ต่อมาก็ได้กลายเป็นที่พักของเจ้าเมืองในราชวงศ์กอจาร์ในอดีต ซึ่งภายในทางเข้าได้ถูกตกแต่งด้วยกระจกชิ้นเล็กๆ ด้วยฝีมือที่สวยงาม และห้องต่างๆที่อยู่รอบด้านก็ได้มีการตกแต่งด้วยกระจกสีที่บานหน้าต่างอีกด้วย ส่วนอีกด้านหนึ่งที่อยู่บริเวณข้างๆกัน ยังมีการตกแต่งภายใน และมีพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งของบุคคลที่สำคัญในอดีตของเปอร์เซีย
  นำท่านไปชม ที่ฝังศพฮาเฟซ (Mausoleum of Hafez) ซึ่งมีชื่อเต็มว่า ซัมซุดดิน มูฮัมหมัด ฮาเฟซ เป็นกวีเอกที่มีชื่อเสียง เกิดที่เมืองชีราซเมื่อปี ค.ศ.1324 และเสียชีวิตเมื่อปีค.ศ. 1391 ฮาเฟซมีความสามารถในการแต่งบทกวีที่ได้ความไพเราะ ที่เข้าใจวิถีชีวิตของผู้คน และแต่งกวีที่ใช้คำง่ายๆขึ้นมาให้เป็นคติสอนคนให้เป็นคนดี อนุสรณ์สถานที่ฝังศพของนักกวีที่ยิ่งใหญ่ที่สร้างได้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ.1936-1938 เพื่อให้เป็นที่รำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน
  นำท่านไปชม ป้อมคาริม ข่าน (Karim Khan Fort) ที่คาริม ข่านได้สั่งให้สร้างที่พักอาศัย และเป็นศูนย์กลางการบริหารงานขึ้นที่ใจกลางเมือง ที่พักอาศัยนี้ถูกออกแบบมีลักษณะเหมือนป้อม มีพื้นที่ประมาณ 12,800 ตรม. มีกำแพงล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ภายในยังตกแต่งด้วยต้นไม้เพื่อให้มีความร่มรื่น
  ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซื้อของฝากที่ ตลาดวากิลบาซาร์ (Vakil Bazaar) เป็นตลาดบาซาร์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณดาร์บ อี ชาห์ซาเดห์ ซึ่งอยู่ใกล้กับมัสยิดวาคิล ภายในจะมีสินค้าหลายอย่างรวมทั้งเครื่องเทศต่างๆ มากมาย
 • 19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พักที่ ELYSEE HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6

Day 6

ชีราส – เปอร์เซโพลิส – อีสฟาฮาน
 • 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • 08.30 น. นำท่านออกเดินไปยัง เมืองมาร์พดาสท์ ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองชีราซไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 60 กม. เป็นที่ตั้งของ นครเปอร์เซโพลิส (Persepolis) ในอดีตสถานที่นี้ได้เป็นเมืองหลวง และศูนย์กลางที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเปอร์เซีย และได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979
  ให้ท่านได้ชมโบราณสถานที่สร้างโดยกษัตริย์ดาริอุสมหาราชก่อนคริสตกาลประมาณ 520 ปี จนถึงรัชสมัยของดาริอุสที่ 3 ซึ่งได้ถูกก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมมาตลอดระยะเวลา 200 ปี นครแห่งนี้เป็นป้อมปราการและนครศูนย์กลางที่ประกอบด้วยราชวังต่างๆ ห้องโถงใหญ่ ที่เก็บทรัพย์สมบัติ ที่เก็บสิ่งของมีค่าต่างๆ ที่มีความสำคัญที่สุด แต่ในปี ค.ศ. 330 ก่อนคริสตกาล ได้ถูกกองทัพ
  ของอเล็กซานเดอร์มหาราช บุกเข้าทำลายเผาผลาญจนพินาศไป เหลือแต่ซากปรักหักพังไว้ให้ชม
  จากนั้น นำท่านไปเที่ยวชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นสุสานที่ฝังศพของกษัตริย์ 4 องค์ เนโครโพลิส(Necropolis) ให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมที่เด่นในการแกะสลักบนผาหินและที่สำคัญเป็นสุสานของษัตริย์ ดาริอุสที่ 1 และกษัตริย์องค์ต่อๆมาอีก 3 พระองค์ ซึ่งเคยปกครองนครเปอร์เซโพลิสมาก่อน
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองอีสฟาฮาน (Isfahan) ที่เป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดฯ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตก ระยะทางห่างประมาณ 250 กม.
  นำท่านเที่ยวชมความสวยงามของ เมืองอีสฟาฮาน (Isfahan) ซึ่งเป็นเมืองที่มั่งคั่งด้านศูนย์กลางการค้าขาย อุตสาหกรรม ศูนย์กลางของวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วรรณกรรมและวิทยาการ จนถึงขั้นสูงสุดในเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะการทอพรมเปอร์เซีย การประดิษฐ์อักษรภาพอิสลามอันแสนวิจิตรสวยงามแบบเปอร์เซียนำท่านไปชม สะพานคาจู (Khaju Bridge) ซึ่งถูกสร้างได้สวยงามตามแบบที่ไม่เคยพบเห็นในที่ใดมาก่อน ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1650 โดยกษัตริย์ชาห์ อับบาสที่ 2 ที่มีความกว้าง 12 เมตร และยาวถึง 132 เมตร เพื่อสำหรับข้ามแม่น้ำซายันเดห์ ในขณะเดียวกันก็ใช้เป็นเขื่อนด้วยจากนั้นนำท่านไปชม สะพานอัลลาห์เวอร์ดี ข่าน หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ซีโอ เซโปล (Sio Sepol) เป็นสะพานที่ถูกสร้างในสมัยกษัตริย์ชาห์ อับบาสที่ 1 ในปี ค.ศ.1599 และเสร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1602 ซึ่งถูกสร้างให้เป็นสะพานที่มีความสวยงามสำหรับข้ามแม่น้ำซายันเดห์ มีความกว้าง 14 เมตร และมีความยาวถึง 360 เมตร ตลอดสองข้างทางของสะพานจะมีการตกแต่งเป็นทางเดินที่สวยงามและฐานด้านล่างถูกสร้างเป็นส่วนโค้ง 33 โค้ง
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม
  พักที่ PIROOZY HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า
7

Day 7

อีสฟาฮาน
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • 08.30 น. นำท่านเที่ยวชมความสวยงามของ เมืองอีสฟาฮาน (Isfahan) ซึ่งเป็นเมืองที่มั่งคั่งด้านศูนย์กลางการค้าขาย อุตสาหกรรม ศูนย์กลางของวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วรรณกรรมและวิทยาการ จนถึงขั้นสูงสุดในเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะการทอพรมเปอร์เซีย การประดิษฐ์อักษรภาพอิสลามอันแสนวิจิตรสวยงามแบบเปอร์เซีย
  จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยังชุมชนของชาวอาร์เมเนียน ชมความสวยงามของวิหารแวงค์ (Vank Church) ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวอาร์เมเนียนที่นับถือศาสนาคริสต์ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1655 ในรูปแบบผสมผสานศิลปะของยุโรปและของเปอร์เซีย พร้อมกับชม พิพิธภัณฑ์ของโบสถ์ ซึ่งจะแสดงเกี่ยวกับหนังสือฯ เครื่องแต่งกาย ประวัติศาสตร์ความเป็นมา และที่สำคัญที่สุดคือ การแกะสลักตัวอักษรบนเส้นผม
  นำท่านไปชม พระราชวังเชเหล โชตุน (Chehel Sotun Palace) หรือ วัง 40 เสา ซึ่งความจริงแล้วมีเสาเพียง 20 ต้นเท่านั้น แต่เมื่อมองผ่านเข้ามาทางสระน้ำหน้าวังจะเป็นเงาในน้ำอีก 20 ต้น ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1614 โดยสถาปนิก ชื่อ ชีคห์ บาไฮ พื้นที่ของพระราชวังประมาณ 67,000 ตรม. ด้านหน้ามีสระน้ำมีความยาว 100 เมตร และกว้าง 16 เมตร และตัวพระราชวัง 2 ชั้นสูง 15 เมตร มีการแกะสลักลวดลายประตูหน้าต่างที่สวยงาม และล้อมรอบไปด้วยสวนดอกไม้ที่เขียวชอุ่มเพื่อให้เป็นที่พักผ่อนของกษัตริย์และนางสนมต่อมาใช้เป็นที่ต้อนรับพระราชอาคันตุกะ ซึ่งต่อมาก็ได้ถูกต่อเติมโดยกษัตริย์ชาห์ อับบาส ที่ 2 และเสร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1647
  จากนั้น นำท่านไปชมความสวยงามของ พระราชวังฮัสท์ เบเฮสท์ (Hasht Behesht Palace) ซึ่งหมายถึง วังที่เป็นเหมือนสวรรค์ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1660 ในยุคของกษัตริย์ชาห์ สุไลมาน วังนี้ได้ถูกสร้างขึ้นตามแบบเทคโนโลยีที่เหนือกว่า ชั้นที่ 2 ของห้องต่างๆได้ถูกตกแต่งอย่างสวยงามด้วยสีของปูนปาส เตอร์พร้อมกับแกะภาพลวดลาย ซึ่งต่อมาในยุคของราชวงศ์ กอจาร์ ฟาทห์ อาลี ชาห์ ได้ใช้เป็นที่พักสำหรับนางสนมที่โปรดปรานมากที่สุด 8 คนก็เลย ได้ชื่อใหม่ว่า พระราชวังแห่งสวรรค์ชั้นแปด (Eight Paradises Palace)
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้น นำท่านไปชม จัตุรัสอิหม่าม ซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณแปดหมื่นกว่าตารางเมตร ที่มีความกว้างประมาณ 165 เมตร และมีความยาวประมาณ 510 เมตร ซึ่งมีสถาปนิก อาลี อัคบาร์ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างจัตุรัสแห่งนี้ เพื่อให้เป็นสถานที่สำคัญในด้านกิจการทหารและเล่นกีฬาโปโล นอกจากนั้นบริเวณรอบๆยังมีการตกแต่งเป็นรูปโดมที่สวยงาม และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979
  ชม พระราชวังอาลี คาปู (Ali Qapu Palace) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์ ชาห์ อับบาสที่1 โดยมีการสร้างเพิ่มเติมจนมีทั้งหมด 6 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นได้ถูกตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมหลากหลายโดยฝีมือจิตรกรชั้นครูในสมัยนั้น พระราชวังฯแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับและรับรองฯ พร้อมกันนี้ชั้นบนสุดยังได้ตกแต่งเป็นห้องสำหรับฟังเพลงและเล่นดนตรี
  ชม มัสยิดชีคห์ ลอทฟอลลาห์ (Sheikh Lotfollah Mosque) ซึ่งสร้างโดยชาห์
  อับบาสที่ 1 เช่นเดียวกันซึ่งจะใช้เป็นมัสยิดส่วนพระองค์และราชวงศ์เท่านั้น โดยเฉพาะตัวโดมซึ่งถือได้ว่างดงามที่สุดในประเทศ
  ชม มัสยิดอิหม่าม(Imam Mosque) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่ง
  หนึ่งของโลกถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1612 และสำเร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1638 โดยมียอดโดมสูงประมาณ 30 เมตร และมีเสามินาเรท์ที่มีความสูงประมาณ 40 เมตร ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซื้อของฝากต่างๆที่บริเวณจตุรัสแห่งนี้
  อิสระให้ท่านได้ช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดบาร์ซาร์ บริเวณอิหม่ามสแควร์
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม
  พักที่ PIROOZY HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า
8

Day 8

อีสฟาฮาน-แอบยาเนห์-คาชาน-เตหะราน
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • 08.00 น. นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองคาชาน (Kashan) ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านเหนือของอีสฟาฮาน ประมาณ 200 กม. เป็นเมืองในโอเอซิสที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์
  ระหว่างทาง ให้ท่านได้ชมความสวยงามของ หมู่บ้านแอบยาเนห์ (Abyaneh Village) ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,400 เมตร ซึ่งถูกสร้างอยู่บนเนินเขาคาร์คาส ชมความเป็นอยู่ของชุมชนหมู่บ้านเก่าแก่ที่ใช้อิฐดินดิบเป็นวัสดุในการสร้างบ้าน และยังคงสภาพเดิมที่เคยเป็นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16-18 เมื่อสมัยก่อนนี้ ชาวเมืองนับถือศาสนาโซโรแอสเตอร์ ซึ่งต่อมาได้รับเอาศาสนาอิสลามเข้ามา และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2007
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย นำท่านออกเดินทางไปยังเมืองคาชาน ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสวยงามในทะเลทราย หรือที่เรียกว่า โอเอซิส ที่อุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยต้นไม้ พันธุ์ดอกไม้ต่างๆ
  นำท่านไปเที่ยวชม สวนฟิน (Fin Garden) ซึ่งเป็นสวนที่อยู่ติดกับที่ราบเชิงเขาซาโกรซ ถูกสร้างขึ้นในราชวงศ์ซาฟาวิด โดย ชาห์ อับบาสที่ 1 ออกแบบให้เป็นสวนแบบเปอร์เซีย ภายในสวนได้ถูกตกแต่งด้วยน้ำพุ ที่เกิดจากแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งมีความดันจากน้ำใต้ดิน สามารถให้มีกำลังน้ำที่ไหลไปตามท่อต่างๆ และไหลไปหล่อเลี้ยงต้นไม้ต่างๆ ภายในสวนด้วย และยังมีวังอันสวยงามที่ถูกสร้างเป็น 2 ชั้นสำหรับเป็นที่ประทับ พร้อมกันนั้นก็มีห้องอาบน้ำและอบไอน้ำ
  จากนั้นไปชม โบรูเจอร์ดี เฮาส์ (Borujerdi Historical House) บ้านหรือคฤหาสน์หลังนี้ได้ถูกสร้างขึ้นโดยพ่อค้าที่มีชื่อเสียงของเมืองคาชาน ชื่อว่า ฮัจ เซเยส จาฟาร์ นาทานซี เพราะว่าได้ทำการส่งสินค้าออกไปยังเมืองบรูเจอร์ดี บ้านหลังนี้ได้ถูกสร้างเมื่อปี ค.ศ.1875 ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 18 ปี ภายในประกอบไปด้วยสนามหญ้าที่ถูกตกแต่งด้วยต้นไม้ และตัวบ้านมีลักษณะเป็นช่องลมเพื่อให้อากาศได้ถ่ายเทและหมุนเวียน อีกทั้งยังทำการตกแต่งลวดลายฝาผนังด้วยการแกะสลักปูนปั้นและทาสีให้มีความสวยงามตามแบบลักษณะของอิหร่านอีกด้วย
  สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางต่อไปยัง กรุงเตหะราน ซึ่งอยู่ห่างประมาณ 200 กม.
 • ค่ำ นำท่านออกเดินทางไปยังสนามบินโคไมนี่ เพื่อตรวจเอกสารการเดินทาง
  รับประทานอาหารค่ำ ระหว่างทาง (อาหารกล่อง/แซนด์วิช)
 • 22.10 น. ออกเดินทางจาก เตหะราน สู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ W5 051
  (รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)
9

Day 9

กรุงเทพฯ /สุวรรณภูมิ
 • 07.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ
วันเดินทาง
10 – 18 สิงหาคม 2561
สายการบิน

อิหร่าน 9 วัน 2018 (W5)

DEPARTURE/RETURN LOCATION สนามบินสุวรรณภูมิ  (ฺBKK)
DEPARTURE TIME โปรดเดินทางมาถึงอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
INCLUDED
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เตหะราน-กรุงเทพฯ โดยสายการบินมาฮานแอร์ และตั๋วเครื่องบินภายใน ชั้นประหยัด
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
ค่าโรงแรมที่พัก ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ และค่าน้ำดื่ม วันละ 2 ขวด/ท่าน
ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าธรรมเนียมวีซ่าอิหร่าน สำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)
NOT INCLUDED
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ พนักงานบริการ ท่านละ 56 ดอลลาร์ ตลอดการเดินทาง
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย วันละ USD 3 /ท่าน/วัน รวมเป็น 27 ดอลลาร์ ตลอดทริป หรือขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ
การชำระเงิน งวดที่ 1 : หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
งวดที่ 2 : กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน  หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน  หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน  หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

1.หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากหมดอายุกรุณานำไปต่ออายุก่อนนำส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3
2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 x 2 นิ้ว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปที่ถ่ายเอง)
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
4. กรอกข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งให้ท่าน ณ วันที่ทำการจองทัวร์)
**วีซ่าอินเดีย จำเป็นที่จะต้องโชว์ตัว เพื่อทำการสแกนนิ้ว ณ สถานทูต**

เงื่อนไขอื่นๆ

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทางแทน รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตามตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น) ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้นโรงแรมและห้อง ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาดการชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชำรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างการเดินทางการเดินทางเป็นครอบครัว  หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ม่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมดหลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
วันเดินทาง
10 – 18 สิงหาคม 2561
สายการบิน