วันเดินทาง
04 – 12 ธันวาคม 2561 25 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562
สายการบิน