วันเดินทาง
26 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 5 - 7, 12 -14, 19 - 21, 26 - 28 มีนาคม 2564 2 - 4, 9 - 11, 13 - 15,16 - 18, 23 - 25 เมษายน 2564 30 เมษยาน - 2 พฤษภาคม 2564
สายการบิน


                 เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ล่องเรือยอร์ช                    

 วัดฉลองวัดคู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต ดำน้ำ 2 เกาะ@ไข่มุกอันดามัน

สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์ – เขื่อนรัชชประภา – อิสระกิจกรรม ณ แพที่พัก – เขาสามเกลอ – ชมวิวเสม็ดนางชี – วัดฉลอง – แหลมพรหมเทพ – หาดป่าตอง – Street art – ดำน้ำเกาะไม้ท่อนและเกาะเฮ – ถนนคนเดินหลากใหญ่เมืองเก่าภูเก็ต

Day 1 :

สนามบินดอนเมือง – สุราษฎร์ธานี – สะพานแขวนเขาพิทักษ์ – เขื่อนเชี่ยวหลาน

• 05.00 น.       คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินแอเอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับ ตรวจเอกสาร และสัมภาระ

• 07.15 น.       Q“เหิรฟ้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี” โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3235 (ใช้เวลาบินประมาณ 01.15 ช.ม. / รับประทานอาหารบนเครื่องบิน)

• 08.30 น.       ถึงสนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมเขื่อนเชี่ยวหลาน นำท่านแวะจากนั้น เดินทางไปชม สะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ หรือสะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์ หนึ่งในไฮไลท์ท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานีที่ต้องมา ด้วยเพราะมีลักษณะเป็นสะพานแขวนขึงสลิงขนาดใหญ่ ยาว 120 เมตร เพื่อความสะดวก ในการขนส่งข้ามคลองพระแสงของเกษตรกร ซึ่งทัศนียภาพ ณ สะพานแห่งนี้งดงามเป็นที่พูดถึงในนักท่องเที่ยวอย่างมาก เพราะสะพานแห่งนี้ถูกปกคลุมด้วย เขาเทพพิทักษ์ ที่ตั้งสูงตระหง่านอยู่เบื้องหลังสะพาน มีรูปร่างคล้ายรูปหัวใจ และเมื่อประกอบกับสายน้ำ กับป่าเขียวขจีด้วยแล้วนั้น ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพ และการเก็บภาพความประทับใจอย่างหลากหลายรูปแบบอย่างแน่นอน จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับป้ายชื่อเขื่อนเชี่ยวหลาน หรือ เขื่อนรัชชประภา กุ้ยหลินเมืองไทย เป็นฉายาของ เขื่อนรัชชประภา หรือ เขื่อนเชี่ยวหลาน ซึ่งมีความโดดเด่นเลื่องชื่อในเรื่องของบรรยากาศอันงดงามของทะเลสาบกว้างใหญ่ ผืนป่าอันเขียวขจี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความงามของภูเขาหินปูนและสายน้ำของทะเลสาบที่สวยใส จนทำให้ได้รับฉายาว่าเป็นกุ้ยหลินเมืองไทย เนื่องจากมีหลายๆมุมที่มีบรรยากาศวิวทิวทัศน์คล้าย เมืองกุ้ยหลินสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองจีน

จากนั้นนำท่านล่องเรือเดินทางสู่แพที่พัก แพภูผาวารี หรือเทียบเท่า

• 12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

บ่าย              อิสระให้ท่านเลือกทำกิจกรรม ณ ที่พัก อาทิเช่น เล่นน้ำ พายเรือคายัค อื่นฯ

• 18.30 น.       นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ค่ำ                นำท่านเข้าพัก ณ แพภูผาวารี หรือเทียบเท่า

Day 2 :

เขื่อนเชี่ยวหลาน-จุดชมวิวเสม็ดนางชี-วัดฉลอง-แหลมพรหมเทพ

เช้าตรู่            นำท่านล่องเรือไปชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ จุดชมวิว

• 07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

• 08.30 น.      นำท่านล่องเรือกลับขึ้นฝั่ง ระหว่างทางนำท่านแวะถ่ายรูปกับ เขาสามเกลอ ความงามสลับซับซ้อนของภูเขาเล็ก และผืนน้ำงดงามเหมือน ฮาลองเบย์ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับขึ้นฝั่ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จังหวัดพังงา

• 12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางสู่ จุดชมวิวเสม็ดนางชี แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยว ที่ทุกคนอยากมาสัมผัส อิสระให้ท่านเก็บภาพสวยๆของจุดชมวิว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นที่นิยมในภาคใต้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ห้ามพลาดในการไปเยือนจังหวัดพังงา และยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงามที่สุดในจังหวัดพังงา จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่จังหวัดภูเก็ต

จากนั้นนำท่านชม วัดฉลองหรือ วัดไชยธาราราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต นมัสการหลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคลแต่ตัวเอง เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์กิตติศัพท์ในการรักษาโรคบุณบารมีและเมตตาธรรมที่สูงส่งของหลวงพ่อทำให้มีผู้เลื่อมใสศรัทธาเป็นอันมากเล่ากันว่าในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นถึงกับมีผู้ที่รอปิดทองตามแขนและขาของท่านจนแลดูเหลืองอร่ามไปทั่วราวกับปิดทองพระพุทธรูปและแม้ว่าหลวงพ่อแช่มจะมรณภาพเป็นเวลานับหนึ่งร้อยปีมาแล้วก็ตามชื่อเสียงเกียรติคุณและบารมีของท่านก็อยู่ในความทรงจำของผู้คนสืบมา

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย  ซึ่งตั้งอยู่ส่วนใต้สุดของเกาะภูเก็ต โดยลักษณะของแหลมแห่งนี้ จะเป็นเนินดินลดระดับยื่นลงไปในทะเล อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและพักผ่อนชมวิวตามอัธยาศัย

• 18.00 น.       นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ค่ำ                นำท่านเข้าพัก ณ  Holiday Inn Express Patong หรือเทียบเท่า

Day 3 :

หาดป่าตอง-เกาะไม้ท่อน-เกาะเฮ-ถนนคนเดินเมืองเก่าภูเก็ต

• 07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

• 08.00 น.       นำท่านเดินทางสู่หาดป่าตอง อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพหาดป่าตองยามเช้าเป็นวิวหาดทรายสีขาวตัดกับน้ำทะเลไล่เฉดสีน้ำเงินฟ้างดงาม จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับจุดชมวิว 3 อ่าว จากนั้นนำท่านชมเมืองภูเก็ตและถ่ายรูปกับ Street Art ณ ซอยรมณีย์

• 11.00 น.       นำท่านเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง เพื่อเดินทางไปยัง ” เกาะไม้ท่อน “ เกาะส่วนตัว ซึ่งไม่ไกลจากเกาะภูเก็ตใช้เวลาเดินทางประมาณ  30 นาที

• 12.00 น.       เรือออกจากท่าสู่เกาะไม้ท่อน ขณะล่องเรือมี Welcome Drinks พร้อมพนักงานบนเรือคอยต้อนรับและบริการ ทั้งยังมีอาหารว่าง ผลไม้ และเครื่องดื่มบริการตลอดทริป บนเรือมีอุปกรณ์สำหรับดำน้ำครบถ้วนทั้ง แพยาง ชูชีพ และหน้ากากดำน้ำดูปะการังพร้อมชิ้นส่วน mouth piece ที่เปลี่ยนใหม่ให้สำหรับทุกท่านเพื่อความสะอาด ปลอดภัย บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ ระหว่างล่องเรือบริเวณเกาะไม้ท่อน สนุกกับกิจกรรมดำน้ำ ชมปะการัง เพลิดเพลินกับฝูงปลาหลากสายพันธ์ และแนวปะการังหลากสีสัน บริเวณจุดดำน้ำของเกาะไม้ท่อน หากโชคดี ท่านจะได้พบกับฝูงปลาโลมาแหวกว่ายและกระโดดไปมาอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ จากนั้น เดินทางต่อไปยัง ” เกาะเฮ “ เกาะที่มีแต่ความสนุกสนาน พบกับกิจกรรม Water Sport ต่างๆ บนเกาะเฮ   ( ราคานี้ไม่รวมกิจกรรม หากท่านต้องการ สามารถซื้อเพิ่มได้ค่ะ )  

หลังจากเสร็จกิจกรรมแล้ว ทางเกาะมีบริการห้องน้ำสำหรับอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าสำหรับลูกค้า

• 18.00 น.       เดินทางถึงท่าเรือ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หลาดใหญ่ ถนนคนเดินในเมืองเก่าภูเก็ต อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของตามอัธยาศัย ท่านจะได้พบบูธขายอาหารมากมายหลากหลายประเภทและยังมีการเล่นดนตรี การแสดง และอื่นๆ

• 19.30 น.       สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต

• 22.25 น.       Q“เหิรฟ้าสู่จังหวัดกรุงเทพฯ” โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3014 (ใช้เวลาบินประมาณ 01.25 ช.ม.)

• 23.50 น.       ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้อมรับสัมภาระ และกลับบ้านด้วยรอยยิ้ม

วันเดินทาง
26 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 5 - 7, 12 -14, 19 - 21, 26 - 28 มีนาคม 2564 2 - 4, 9 - 11, 13 - 15,16 - 18, 23 - 25 เมษายน 2564 30 เมษยาน - 2 พฤษภาคม 2564
สายการบิน

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 19,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 19,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) 17,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 15,000.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,500.-
การจองทัวร์  
• หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 5,000 บาท/ท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)

กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 15 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
ค่าทัวร์รวม :
• ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)

• ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม และค่าน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน

• ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง รถตู้วีไอพี 8 ที่นั่ง

• ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม

• ค่ามัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง

• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)

ค่าทัวร์ไม่รวม :
•ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ ฯ ตลอดการเดินทาง

•ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก

•ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

•ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

•ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

•ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ

การยกเลิก :
หากมีการยกเลิกการจองทัวร์และจ่ายค่ามัดจำ บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
หมายเหตุ :
•บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 8 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 10 วัน ก่อนการ

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

•หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

•การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

•รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งกับสายการบินและโรงแรมที่พักอย่างไรก็ตามรายการนี้อาจมรการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรรีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง

•ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือเกิดจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม

โรงแรมและห้อง

•ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้

การเดินทางเป็นครอบครัว

•หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า

4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
วันเดินทาง
26 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 5 - 7, 12 -14, 19 - 21, 26 - 28 มีนาคม 2564 2 - 4, 9 - 11, 13 - 15,16 - 18, 23 - 25 เมษายน 2564 30 เมษยาน - 2 พฤษภาคม 2564
สายการบิน