วันเดินทาง
1 – 7 พฤษภาคม 2562 15 – 21 พฤษภาคม 2562 19 – 25 มิถุนายน 2562 10 – 16 กรกฎาคม 2562 7 – 13 สิงหาคม 2562
สายการบิน