วันเดินทาง
28 มีนาคม – 07 เมษายน 2566
สายการบิน


ทัวสวิตเซอร์แลนด์ –เยอรมัน-ออสเตรีย-อิตาลี 12 วัน 2566

โดยสายการบิน เอทิฮัด แอร์เวย์

วันที่หนึ่ง        กรุงเทพฯ

16.00 น.       คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาเตอร์สายการบิน Etihad Airways (EY) ไฟล์บิน EY407

19.55 น.       ออกเดินทางสู่อาบูดาบี  ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
23.25 น.       เดินทางถึงอาบูดาบี แวะเปลี่ยนเครื่อง เพื่อเดินทางต่อสู่ซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

วันที่สอง  อาบูดาบี- ซูริค – ชมเมืองเก่า และ ชมลินเดนฮอฟ จุดชมวิวมุมสูงของซูริค-ชมทะเลสาบซูริค-ชมสะพานแขวนซีกริสวิล – จุดชมวิวอินเตอร์ล้าคเค่น ฮาร์ดเดอร์คูลม์ –อินเตอร์ล้าคเค่น  

02.15 น.       เครื่องออกเดินทางต่อสู่ซูริค

06.45 น.       เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง ซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

เช้า                นำท่านออกเดินทางสู่ตัวเมืองซูริค (Zurich) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิส และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย เดินทางถึงเมืองซูริค

นำท่าน ชมย่านเมืองเก่า LINDERHOF ประกอบไปด้วยโบสถ์ในสมัยกลาง สถานที่โดดเด่นเห็นจะเป็นมหาวิหารคู่บ้านคู่เมือง กรอส มุนเตอร์ (Grossmunste Church) ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูริค ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต (Limmat River) ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของซูริค ถัดไปไม่ไกลคือโบสถ์อีกแห่งหนึ่ง มีชื่อว่า Peterskirche หรือ St.Peter’s Church โดยด้านบนสุดของโบสถ์เซนต์ปีเตอร์นั้นเป็นที่ตั้งของหน้าปัดนาฬิกาที่ติดอันดับหน้าปัดนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก อีกด้วย โดยหน้าปัดนาฬิกาของโบสถ์มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8.7 เมตร และ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster abbey) ที่มีหน้าต่างกระจกสีอันสดใสสวยงาม นำชม สวนลินเดนฮอฟ (Lindenhof) จุดชมวิวที่สามารถชมวิวเมืองซูริคในมุมสูงได้อย่างสวยงาม ชื่นชมสถาปัตยกรรมอันน่าหลงใหล ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่บนเนินเขา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หลีกหนีความวุ่นวายมาชมวิวแบบสโลวไลฟ์ เป็นหนึ่งในฉากของซีรีย์เกาหลีเรื่อง Crash Landing On You

ชม ทะเลสาบซูริค (Zurich Lake) โดยมีฉากหลังเป็นเมืองซูริคและภูเขาหิมะอันสวยงาม ทะเลสาบมีขนาดใหญ่และกว้างขวาง น้ำใสๆ นิ่งๆ ของทะเลสาบซูริก นั้นนับว่ามีความสวยงามเเละเป็นจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมได้อย่างมากมายเลยทีเดียว

หลังจากนั้นเดินทางต่อสู่ ซีกริสวิล (Sigriswil) หมู่บ้านหนึ่งของเมืองธูน (Thun) ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำชมสะพานแขวน Gummi Gorge Bridge หรือ อีกชือคือ สะพานซีกริสวิล เป็นอีกหนึ่งในฉากของละครเรื่อง Crash Landing On You เป็นสะพานแขวนเดินเท้ายาว 340 ม. ที่ทอดตัวข้ามหุบเขา Gummi Gorge ที่ความสูง 180 ม. สะพานนี้เป็นสะพานที่เชื่อมต่อไปยัง 2 หมู่บ้านคือ Aeschlen และ Sigriswil ในเมืองเบิร์น ไฮไลท์อีกอย่างนึงของสะพานนี้คือช่วยให้มองเห็นทิวทัศน์ที่งดงาม ของทะเลสาบ Thun และยังเป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน์ที่งดงามของ Bernese Alps อีกด้วย อิสระให้ถ่ายรูปวิวแสนสวย

จากนั้นเดินทางสู่สถานี Harder Bahn นำท่าน นั่งรถรางไต่ขึ้นเขาสู่ยอดสุดของ Harder Kulm ซึ่ง       มีความสูงประมาณ 1,321 เมตร ทุกท่านจะได้ ชมวิวเมืองอินเทอร์ลาเคน ซึ่งสามารถมองเห็นยอดเขาจุงเฟราด้านหน้า ด้านซ้ายมือมีทะเลสาบ Brienz ด้านขวาเป็นทะเลสาบ Thun ให้ท่านเดินเล่นชมวิวทิวทัศน์ โดยจุดชมวิวทำเป็นทางเดินยื่นออกไปเหนือหน้าผา และมีร้านของที่ระลึก ร้าน café ให้ท่านได้นั่งชมวิวทิวทัศน์ ได้เวลาเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเคน อิสระให้เดินเล่นชมเมือง

เย็น               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าพักสู่ที่พัก The HEY HOTEL  INTERLAKEN หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม       ทะเสสาบเบลาส์ซี –เมืองไอเซลต์วอล – ทะเลสาบลุงเงิ่น – ลูเซิร์น

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 น.      นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเบลาส์ซีหรือทะเลสาบสีน้ำเงิน (BLUE LAKE) ทะเลสาบนี้น้ำเทอร์ควอยส์ อยู่ในเขต Bernese Oberland อยู่ระหว่างเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็นที่ๆใช้ไว้สำหรับเพาะพันธุ์ปลาเทราซ์ ด้วยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน้ำทะเลสาบมีสีน้ำเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้นดินด้านล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แวกว่ายในทะเลสาบอีกด้วย                                                                                                     จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังหมู่บ้านไอเซลท์วอลด์ (Iseltwald) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) หมู่บ้านสไตล์สวิสชาเล่ต์สวยงามและเงียบสงบ เหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการสถานที่พักผ่อน ได้สัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติ ทั้งวิวทะเลสาบสีเทอควอยซ์และเทือกเขาแอลป์แสนสวย ใครที่เป็นติ่งซีรีส์เกาหลีคงจะคุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้ดี เพราะเป็นอีกหนึ่งในฉากของละครเรื่อง Crash Landing On You ให้เวลาอิสระเล่นหิมะหรือถ่ายรูปตามอัธยาศัย    

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             เดินทางไปชมทะเลสาบลุงเงิ่น (Lungern Lake) ทะเลสาบแสนสวยโอบล้อมด้วยแนวเขาและมีหมู่บ้านเล็กๆอยู่ริมทะเลสาบ เป็นอีกหนึ่งในฉากของละครเรื่อง Crash Landing On You จากนั้นเดินทางไปยังเมืองลูเซิร์น(Lucern) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ อิสระทุกท่านชมเมืองหรือเลือกสินค้าของที่ระลึกต่างๆ  หรืออิสระเดินเล่นถ่ายรูปกับสะพานไม้คาเปล อนุสาวรีย์สิงโต ที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย

เย็น               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก Grand Europe Hotel Lucern หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่สี่           ลูเซิร์น – ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส – เที่ยวน้ำตกไรน์ -ทะเลสาบคอนสแตนซ์

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางโดยรถไฟสู่เมือง Engelberg เพื่อขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาทิตลิส (Titlis) เป็นหนึ่งในสี่ยอดเขาที่มีความสวยงามดุจดั่งนางงามของ Switzerland กระเช้าขึ้นยอดเขา Titlis จะมีทั้งหมด 4 สถานี ได้แก่ สถานีด้านล่าง Engelberg , Trubsee(ประตูกระเช้าจะเปิดครั้งแรกที่สถานีนี้ แต่ไม่ต้องลง), stand (เราจะลงสถานีนี้เพื่อต่อกระเช้า Rotair ขึ้นไปยังสถานีบนยอด Titlis) ใช้เวลาขึ้นกระเช้ารวม ๆ 45-50 นาที จะช้าจะเร็วกว่านี้ขึ้นอยู่กับจำนวนคนต่อคิวขึ้นกระเช้าด้านบนยอดเขาจะเป็นลานหิมะที่สามารถชมวิวได้เกือบ 360 องศา จะเห็นเป็นหุบเขาลึกลงไปเป็นแนวยาว และมีเทือกเขาแอลป์อันยิ่งใหญ่เป็นฉากหลัง ที่มีหิมะปกคลุมบนยอดเขา นอกจากนี้ยังมีมีกิจกรรมเกี่ยวกับหิมะให้เล่นหลากหลาย

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาทิตลิส

บ่าย              ออกเดินทางสู่ น้ำตกไรน์ เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป อยู่ทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในเมืองซาฟฮาวเซ่น เป็นน้ำตกที่เกิดจากแม่น้ำไรน์ไหลผ่าน ไม่เพียงความใหญ่อลังการ แต่ยังมีเสน่ห์ด้วยสิ่งรายล้อม เหนือน้ำตกมีโขดหินสวยงาม รวมถึงทัศนียภาพริมน้ำตก อิสระให้ท่านชมวิวและถ่ายภาพน้ำตกแสนสวย

จากนั้นเดินทางสู่ทะเลสาบ Constance Lake ทะเลสาบสีฟ้าทอดยาวอยู่กลางพรมแดนของเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย และยังใกล้กับอาณาเขตของลิกเตนสไตน์ ซึ่งเสมือนเป็นน่านน้ำสากลที่ไม่มีประเทศใดครอบครอง ท่านสามารถชมความงามครอบคลุม 4 ประเทศ การเดินทางรอบๆชายฝั่ง เต็มไปด้วยทิวทัศน์ที่สวยงาม นำท่านโดยสารเรือเฟอรี่ข้ามฝั่งจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปยัง

เมืองเมียร์สเบิร์ก (Meersburg)ประเทศเยอรมัน

เย็น               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก Seehotel Friedrichshafen Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า         ชมปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์ (เยอรมัน) – เที่ยวเมืองอินส์บรูค ชมหลังคาทองคำ (ออสเตรีย)

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา” ในแคว้นบาวาเรียของเยอรมนี เมืองที่ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของเยอรมนี ติดชายแดน ชมกับทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขาเดินทางสู่เมืองชวานเกา เมืองชนบทเล็กๆ ที่แสนโรแมนติก นำท่านเปลี่ยนการเดินทางโดย นั่งรถมินิบัสขึ้นสู่ยอดเขา(ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวย รถมินิบัสอาจปิดบริการเพื่อความปลอดภัย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำท่านเดินเท้าขึ้นแทน)                                         

นำท่านเข้าชมภายใน* “ปราสาทนอยชวานชไตน์” ปราสาทที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบการสร้างปราสาทเทพนิยายของเจ้าหญิงนิทราแห่งดีสนีย์แลนด์ ซึ่งได้ถูกตกแต่งไว้อย่างอลังการตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร *กรณีคิวการเข้าชม ปราสาทนอยชวานชไตน์เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการนำท่านไปถ่ายรูปคู่กับปราสาทนอยชวานชไตน์(ภายนอก) และนำท่านเข้าชมปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน       

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินส์บรูค” เพื่อเยี่ยมชมเมืองและถนนมาเรียเทเรซ่า” ถนนสายหลักของเมืองอินน์สบรูก เชื่อมระหว่างเขตเมืองเก่ากับย่านช้อปปิ้งสมัยใหม่ ตรงกลางถนนเป็นที่ตั้งของ “เสาอันนาซอยแล” (เสานักบุญแอนน์) ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงการถอนกองกำลัง ทหารบาวาเรีย  นำท่านเข้าสู่ “ย่านเมืองเก่า” ที่ยังคงสภาพและบรรยากาศของยุคกลางได้เป็นอย่างดี อาคารบ้านเรือนที่มีอาร์คเดคชั้นล่างและมีมุขยื่นออกมาที่ชั้นบน แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลาย และเรอเนสซองส์  นำคณะชมสัญลักษณ์ของเมือง หลังคาทองคำ (Golden Roof) ที่สร้างในปี ค.ศ.1500 สมัยจักรพรรดิแม็กซิมิเลี่ยนที่ 1 หลังคามุงด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทองสว่างไสว และโรงแรมเก่าแก่ประจำเมือง โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ ซึ่งเคยใช้ในการต้อนรับเจ้านายในราชวงศ์และบุคคลชั้นสูงจากต่างแดนหลายท่าน

เย็น               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก Alpenkonig Tirol Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก        เมืองอินส์บรูค – เมืองซาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล –เมืองเก่า -ย่านถนนคนเดิน

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองซาลซ์บูร์ก เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศออสเตรีย เมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยศิลปะแบบบาโรคจนได้ชื่อว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบาโรค เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกของโลก โวล์ฟกังก์ อมาเดอุส โมสาร์ท (Wolfgang AmadeusMozart)และเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะเรื่อง The Sound of Music และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ. 1997   เดินทางถึงเมืองซาลซ์บูร์ก

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านชมสวนมิราเบล (Mirabell garden) ภายในบริเวณพระราชวังมิราเบลที่มีการจัดสวนในสไตล์บาร็อกที่โด่งดัง ให้ท่านเก็บบันทึกภาพประทับใจ    นำท่านเดินข้ามสะพานแม่น้ำซอลท์อันงดงามมุ่งสู่ เขตเมืองเก่าเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ บ้านของโมสาร์ท นำท่านชมสถานที่ถ่ายทำที่สำคัญๆที่ท่านต้องตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของสถานที่ต่างๆเหล่านั้น  นำท่านเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองเก่าถนนคนเดิน เพื่อให้ได้สนุกสนานกับการจับจ่ายใช้สอยในการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกชื่อดังมากมาย ตลอดจนแผ่นซีดีของเพลงชื่อดังจากออสเตรียมากมาย

เย็น               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn Salzburg City หรือเทียบเท่า

 

วันที่เจ็ด       เมืองซาลซ์บูร์ก- ทะเลสาบฮัลล์สตัทท์– เมืองวิลลาค

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองฮัลล์สตัทท์” เมืองริมทะเลสาบที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซ์คัมเมอร์กุท และยังเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮัลล์สตัทท์นั้นอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย ซึ่งเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปี   อิสระเดินเล่นชมเมือง เมืองฮัลล์สตัทท์ ชมสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยการประดับเครื่องไม้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากจารีตประเพณีที่ยังคงมีชีวิตชีวา

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองวิลลาค (Villach) เมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของมณฑลคารินเทีย (Carinthia) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเดรา (Drau River) ปัจจุบันเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่ย้อนกลับไปในสมัยโรมันแห่งนี้ ได้กลายเป็นเมืองที่คึกคัก ไปด้วยย่านธุรกิจ การค้า การท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียง

นำท่าน ชมย่านใจกลางเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ ชมโบสถ์เซนต์จาคอบ (St.Jakob Church) โบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14-15 ในสไตล์แบบโกธิค ถือเป็นคริสตจักรนิกาย  โปรเตสแตนท์แห่งแรกของประเทศออสเตรีย และมีหอระฆังที่มีความสูงกว่า 94 เมตร ถือเป็นหอระฆัง ที่มีความสูงที่สุดของแคว้นคารินเทีย ถ่ายรูปกับป้อมปราการเก่าแก่บนเนินเขาสูงถึง 676 เมตรและ    มีปราสาทแลนด์สคอร์นอยู่ด้านบน

เย็น               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก Globo Plaza Hotel Villachหรือเทียบเท่า

วันที่แปด      เมืองวิลลาค – เมืองเวนิส – เมืองเวโรนา

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 น.       จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (VENICE) หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในอิตาลี เป็นเมืองที่รู้จักกันในด้านของความเจริญรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ และศิลปะที่ได้รับหลายฉายาว่า ราชินีแห่งทะเล          อาเดรีย ตริก (Queen of the Adriatic) เมืองแห่งสายน้ำ (City of Water) เมืองแห่งสะพาน (City of Bridges) และเมืองแห่งแสงสว่าง (The City of Light) อีกทั้งยังเป็นเมืองที่โรแมนติกเมืองหนึ่งในยุโรปที่ไม่เหมือนเมืองใดในโลก ไม่มีการอนุญาตให้รื้อสิ่งก่อสร้างเก่า ไม่มีรถยนต์มีแต่เรือที่จำกัดไม่ให้เสียงดัง ดังนั้นทั่วโลกจึงหลงใหลมนต์เสน่ห์อันสุนทรีย์ของเวนิสตลอดมา                           

เดินทางถึง เมืองเวนิส จากนั้นนำท่านล่องเรือสู่ เกาะเวนิส      

                                    

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาในการชมเมืองเต็มที่ (ไม่รวมในค่าทัวร์)

บ่าย              นำท่านชม จัตุรัสซานมาร์โค จัตุรัสที่สวยงามที่สุดในอิตาลีถ่ายรูปกับมหาวิหารซานมาร์โคและพระราชวังดอจ สิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่มากว่า 800 ปีมาแล้วเมื่อสมัยเวนิชยังเป็น สาธารณะรัฐอิสระซึ่งเคยร่ำรวย และมีอำนาจมหาศาล และเคยส่งให้มาร์โคโปโลเดินทางไปเมืองจีน จากนั้นให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเวนิส ชมเสน่ห์ของอาคารบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองเวนิสตามซอกซอยต่างๆ อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศ และเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ

16.00 น.       นำท่านล่องเรือกลับ เพื่อเดินทางต่อสู่เมืองเวโรนาเพื่อเข้าสู่ที่พัก

เย็น               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก SHG Hotel Catullo หรือเทียบเท่า

วันที่เก้า       เมืองเวโรนา ชมบ้านตำนานรัก จูเลียต – ถ่ายรูปกับโคลอสเซียม – เมืองเซอร์มิโอเน่ แวะถ่ายรูปกับทะเลสาบกราด้า – มิลาน

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำชมเมืองเวโรนา (VERONA) เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก เมืองจุดเริ่มต้นตำนานความรักของโรมิโอกับจูเรียต ตั้งอยู่ที่เวโรน่า ประเทศอิตาลี มีขนาดรองลงมาจากเวนิสและยังได้รับสมญานามว่า “LITTLE ROMAN” เพราะยังคงสภาพสิ่งก่อสร้างจากสมัยโรมันไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ   นำท่านถ่ายภาพด้านหน้า (VERONA ARENA) โรงละครกลางแจ้งแบบโรมัน ลักษณะเหมือนโคลอสเซี่ยมที่กรุงโรมแต่ขนาดเล็กกว่า นอกจากนี้เวโรนาเป็นเมืองแห่งความรัก ที่มีเรื่องราวความรักระหว่างหนุ่มสาวของสองตระกูลผู้ยิ่งใหญ่ มองตากิว (โรมิโอ) และ คาปูเล็ต (จูเลียต) เมื่อ วิลเลี่ยม เชคสเปียร์ เอาเรื่องราวของโรมิโอกับจูเลียต มาเขียนเป็นบทละครเวทีที่มีชื่อเสียง จึงทำให้ตำนานของ โรมีโอกับจูเลียต และเมืองเวโรนา จึงโด่งดังมากขึ้นและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเมืองเวโรน่าเพิ่มมากขึ้น  นำท่านเข้าชม บ้านของจูเลียต (CASA DI GIULIETTA) บ้านเลขที่27 ถนนVIA CAPPELLO CASA DI GIULIETTA ซึ่งแท้จริงแล้วบ้านหลังนี้เคยเป็นของตระกูล CAPPELLO เป็นความบังเอิญที่ชื่อตระกูลคล้าย กับตระกูล CAPULET ของจูเลียต  แต่ด้วยความที่กระแสของละครเวทีดัง นักท่องเที่ยวจึงอินกับเรื่องราวของโรมิโอกับจูเรียต บ้านหลังนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และได้ทำการปรับปรุงใหม่ในศตวรรษที่ 20 โดยเพิ่มระเบียงซึ่งเป็นที่ที่โรมิโอสารภาพรักกับจูเลียตในบทประพันธ์ อีกทั้งยังเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้หญิงสาวจากทั่วโลกพากันมายืนที่ริมระเบียงแห่งนี้และดื่มด่ำกับบรรยากาศที่เขียนขึ้นเมื่อหลายร้อยปีก่อนเพื่อจินตนาการถึงชายหนุ่มที่ชื่อโรมิโอ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซีร์มิโอเน่ (SIRMIONE) เมืองปราสาทเก่าแก่ห้อมล้อมด้วย ทะเลสาบการ์ดา (LAKE GARDA) เก่าแก่อายุนับ 2000 ปี ลักษณะเมืองเป็นแหลมยื่นเข้าไปในทะเลสาบการ์ดาที่สวยงามมีมาก่อนศตวรรษที่ 15 ซีร์มิโอเน่ อยู่ภายใต้การปกครองของเมืองเวนิส หรือจะเรียกได้ว่าเป็นอาณาบริเวณหนึ่งของ เมืองเวนิส ปัจจุบันจึงกลายเป็นเมืองพักผ่อนริม ทะเลสาบการ์ดา ชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบ ซี่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดจากน้ำแข็งละลายจากเทือกเขาแอลป์ ดังนั้นซีร์มิโอเน่ จึงถูกล้อมรอบ ด้วยทะเลสาบทั้งสองด้าน ถึงแม้จะเป็นเพียงเมืองเล็กๆ แต่มีเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาพักผ่อนตลอดทั้งปี  ถ่ายภาพด้านหน้าปราสาทเก่าแก่ของเมือง (THE SCALLGER OF SIRMIONE) สร้างในปี 1277 ซึ่งเมืองนี้เคยอยู่ในการปกครองของตระกูล SCALIGER จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              จากนั้นเดินทางสู่ เมืองมิลาน(MILAN) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอิตาลี  เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น

เย็น               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก Novotel Malpensa หรือเทียบเท่า

วันที่สิบ        มิลาน ช้อปปิ้งบริเวณวิหารดูโอโม่ – Designer Outlet Serravalle

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เช้า               นำชมเมืองมิลาน(MILAN) ถ่ายภาพกับโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใช้เวลาในการสร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1386 และที่น่าทึ่งของโบสถ์ ก็คือการตกแต่งประดับประดาที่เน้นความหรูหราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรูปปั้นรอบตัวอาคาร มีจำนวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามือของโบสถ์มีอาคารทรงกากบาทหลังหนึ่ง และหลังคามุงด้วยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกันว่า“อาเขต” สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กษัตริย์ วิคเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษัตริย์ของอิตาลีในการรวมชาติ

ให้ท่านช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2(GALLERIA VITTORIO EMMANUELE II) ช้อปปิ้งอาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเรียกเล่นๆว่าเป็นห้องนั่งเล่นของ เมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนมราคาแพงขายแล้ว ยังมีร้านกาแฟที่เรียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ สามารถนั่งจิบคาปูชิโน นั่งดูหนุ่มสาว แต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัย อิสระให้ท่านเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลังนี้ หรือเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ SERRAVALLE DESIGNER OUTLET ตั้งอยู่ห่างจากเมืองมิลานเพียง 60 นาที เป็น outlet ที่มีพื้นที่มากที่สุดของยุโรป และบริหารงานโดย McArthurGlen Groupเครือธุรกิจ Outlet ชั้นนำของยุโรป ซึ่งมี 13 แห่งในสหราชอาณาจักรฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ ออสเตรียและอิตาลี ร้านค้าใน Serravalle มีทั้งหมดกว่า 180 ร้าน แหล่งช้อปปิ้งที่พร้อมมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งแบบหรูหรา ด้วยร้านค้าที่นำเสนอแฟชั่นแบรนด์อิตาลีและแบรนด์ระดับโลกอื่นๆ อาทิ Gucci, Prada, Armani, Burberry, Nike, Adidas, Michael Kors, Calvin Klein, Benetton, Guess เป็นต้น ในราคาที่ลดลงสุงสุดถึง 70% นอกจากนั้นยังมีร้านอาหาร และคาเฟ่หลากหลายให้เลือกใช้บริการอีกด้วย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่าง  จุใจตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

เย็น               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก Novotel Malpensa หรือเทียบเท่า

 

วันที่สิบเอ็ด    มิลาน -สนามบินมิลาน

06.00 น.       นำท่านเดินทางสู่สนามบินมิลาน เพื่อทำการเช็คอินและเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

10.50 น.        ออกเดินทางสู่อาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

18.55 น.         เดินทางถึงอาบูดาบี แวะเปลี่ยนเครื่อง

21.40 น.         ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพ

 

วันที่สิบสอง   กรุงเทพฯ

07.20 น.       เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

วันเดินทาง
28 มีนาคม – 07 เมษายน 2566
สายการบิน
ค่าทัวร์ต่อท่าน : อัตราค่าบริการนี้สำหรับผู้เดินทางผู้ใหญ่ตั้งแต่ 20 ท่าน ขึ้นไป
Ø ผู้ใหญ่พักห้องคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1ท่าน

Ø ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

109,900.-

25,000.-

 

ราคาอาจมีการปรับขึ้น-ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบิน

ประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 )

 

การจองทัวร์  
Ø หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำหลังจากการยืนยันเดินทาง ภายใน 3 วัน จำนวน  50,000 บาท/ท่าน

(เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)

Ø กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
ค่าทัวร์รวม :
ü ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-อาบูดาบี-ซูริค//มิลาน-อาบูดาบี-กรุงเทพ โดยสายการบินเอทิฮัท แอร์เวย์

ü ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน

ü ค่าโรงแรมที่พัก 9 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)

ü ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ และค่าน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน

ü ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง

ü ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม

ü ค่าธรรมเนียมวีซ่า (เชงเก้นประเทศออสเตรีย) สำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย

ü ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์คนไทยคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง

ü ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)

ค่าทัวร์ไม่รวม :
ý ค่าทิปคนขับรถ ฯ วันละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 10 วัน คิดเป็น 30 ยูโร

ý ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 12 วัน คิดเป็น 36 ยูโร

ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ý ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

ý ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กก./1ใบ/ท่าน)

ý ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ý ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)

ý ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

ý ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ

การยกเลิก :
§  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
§  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
§  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วัน  หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม

กรณียกเลิก
(ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่นค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น)
(ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทำเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆ การให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ บริการอื่นๆเป็นสำคัญ
เอกสารในการใช้ยื่นวีซ่า :
เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใช้เวลายื่น 15 วันทำการ)

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทาง หนังสือเดินทางห้ามชำรุด หรือขีดเขียนใดๆทั้งสิ้นภายในหนังสือเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (สัดส่วนใบหน้าโดยละเอียดเฉพาะใบหน้าสูง 3 ซม. วัดจากหน้าผากถึงคาง***) (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและต้องไม่ซ้ำกับรูปวีซ่าที่มีในเล่ม สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป และให้ประกบด้านหน้าเข้าหากัน (กรุณาอย่าให้รูปเลอะหมึก และอย่าให้รูปมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูตจะไม่รับรูปแบบนี้ ท่านอาจจะต้องถ่ายใหม่)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน หรือ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)

4. หลักฐานการเงิน

– กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้เดินทาง ขอจากทางธนาคารเท่านั้น ต้องเป็น Statement ตัวเต็มจากธนาคารเท่านั้น ไม่ใช่สำเนาจากสมุดบัญชี และ อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่าสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจำ

– กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สำเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์(ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย) ย้อนหลัง 6 เดือน

5. หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์)

– กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด ต้องสะกดให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต

– กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

– กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอม และต้องมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์) ต้องสะกดชื่อ-สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต

6. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ขอสำเนาสูติบัตร

กรณีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง

(กรุณาขอ 2 ฉบับ เพื่อสำหรับยื่นวีซ่า 1 ฉบับ และอีก 1 ฉบับ รบกวนเตรียมมาวันเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน)

– หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย

– หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย

– หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย

– กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียว

– กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า

7. กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม

*** ทางสถานทูตไม่ให้ดึงเล่มพาสปอร์ตในทุกกรณี หากลูกค้าจำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตเดินทางในช่วงที่ยื่นวีซ่ากรุ๊ป ลูกค้าจะต้องไปแสดงตัวยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้นและต้องแนบตั๋วที่จะเดินทางก่อนหน้า

เพื่อแจ้งให้สถานทูตรับทราบ ***

หมายเหตุ :
§  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง

§  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

§  บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

§    บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทางแทน

§  รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

§    บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

§    รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

§    การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

§    ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง

§  ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม

ตั๋วเครื่องบิน

§  ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)

§  ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้

§    หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น

§  เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง

§  ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้

§    โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น

§  ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

§  กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด

§  วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )

§  หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย

§  ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่

§  กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

§    บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชำรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างการเดินทาง

การเดินทางเป็นครอบครัว

§  หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า

4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ม่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข

ที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

 

วันเดินทาง
28 มีนาคม – 07 เมษายน 2566
สายการบิน

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating