วันเดินทาง
23 ธันวาคม – 2 มกราคม 2565
สายการบิน


SWITZERLAND COUNTDOWN 11 DAYS

วันที่แรก กรุงเทพฯ
21.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 1 แถว A-B เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านก่อนขึ้นเครื่อง
00.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย สายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 970
วันที่สอง ซูริค – อินเทอร์ลาเคิน
06.55 น. เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
  นำท่านออกเดินทางสู่ ธุน (Thun) เป็นทะเลสาบบริเวณเทือกเขาแอลป์ ตั้งอยู่ในรัฐแบร์นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในอดีตทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบผืนเดียวกับทะเลสาบบรีเอินซ์ โดยมันเคยมีชื่อว่า ทะเลสาบเว็นเดิล (Wendelsee) แต่ในคริสต์ศตวรรษที่ 10 ทะเลสาบเวนเดิลก็แยกออกเป็นสองทะเลสาบ คือทะเลสาบทูนกับ ทะเลสาบบรีเอินซ์ โดยมีแม่น้ำอาเรเป็นแม่น้ำที่คอยเชื่อมทะเลสาบทั้งสองแทน โดยที่แม่น้ำอาเรจะไหลจากทะเลสาบบรีเอินซ์มาสู่ทะเลสาบทูน เนื่องจากผิวน้ำของทะเลสาบบรีเอินซ์นั้นอยู่สูงกว่าของทะเลสาบทูนอยู่ราว 6 เมตร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านออกกเดินทางสู่ ไอเซลต์วอล (Iseltwald) เป็นชุมชนขนาดเล็กที่มีการใช้ชีวิตกันอยู่อย่างเป็นธรรมชาติมาก ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนีจากความเป็นอยู่ในเมืองอย่างแท้จริง สิ่งที่ถือว่าเป็นรางวัลของที่นี่คือทิวทัศน์ความงามตามธรรมชาติที่มีทะเลสาบ Brinz อยู่เบื้องหลัง ที่นี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่คนนิยมมาเดินท่องเที่ยว
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อินเทอร์ลาเคน (Interlaken) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาทางเหนือของเทือกเขาสวิตแอลป์ เป็นเมืองทางผ่านที่จะขึ้นไปยังยอดเขาจุงเฟราจอร์จซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในทวีปยุโรปที่เข้าถึงได้ด้วยรถไฟ และด้วยภูมิศาสตร์ของเมืองที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างทะเลสาบธุน (Thun) และทะเบสาบบรีนซ์ (Breinz) และมีแม่น้ำอาเรเชื่อมทั้งสองทะเลสาบตัดผ่ากลางเมือง ทำให้อินเทอร์ลาเคนเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆของสวิตเซอร์แลนด์ และ นำท่านชม
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ เข้าสู่ที่พัก Hotel Du Nord หรือเทียบเท่า อินเทอร์ลาเคน
วันที่สาม อินเทอร์ลาเคน – จุงเฟราจอร์จ – อินเทอร์ลาเคน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านออกเดินทางสู่ จุงเฟรา(Jungfrau) เป็นหนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ในทวีปยุโรป ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) มีความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 4,000 เมตร ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2007
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ ฮาร์เดอร์ คุล์ม (Harder Kulm) ตั้งอยู่ที่เมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) ยอดเขาฮาร์เดอร์ คุล์ม ถือเป็นหนึ่งในยอดเขาชมวิวของสวิตเซอร์แลนด์ที่ขึ้นได้ง่ายที่สุดและใช้เวลาน้อยที่สุด ทว่าความงดงามของวิวนั้นงดงามไม่แพ้ที่ใด ความโดดเด่นของยอดเขาฮาร์เดอร์ คุล์ม คือ มีจุดชมวิวมุมสูงที่ระดับ 1,321 เมตรจากระดับน้ำทะเล สามารถมองเห็นวิวตัวเมืองอินเทอร์ลาเคนได้แบบพาโนรามา โดยด้านซ้ายเป็นวิวทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz) ส่วนด้านขวาเป็นทะเลสาบทูน (Thun) ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาสูงตระหง่านที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างไอเกอร์ (Eiger) เมินช์ (Mönch) และภูเขาจุงเฟรา (Jungfrau)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ เข้าสู่ที่พัก Hotel Du Nord หรือเทียบเท่า อินเทอร์ลาเคน
วันที่สี่ อินเทอร์ลาเคน – กรินเดลวาลด์ – เซอร์แมท
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดลวาลด์ (Grindelwald) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ บนเทือกเขาแอลป์ ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 1,034 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในฤดูหนาว เป็น 1 ใน 4 สกีรีสอร์ท Best of Alps ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประกอบด้วย กรินเดลวาลด์ ดาวอส เซอร์มัท และเซนต์มอรีสต์ กรินเดลวาลด์ตั้งอยู่บนเชิงเขาไอเกอร์ที่ตั้งตะหง่าน หนึ่งในสามขุนเขา จุงเฟรา ไอเกอร์ และมองซ์ ตัวเมืองตั้งอยู่บนถนนสายหลัก แต่หมู่บ้านจะกระจัดกระจายไปตามที่ลาดเชิงเขา มองลงมาเห็นบ้านแบบสวิสชาเล่ต์เป็นหลังๆ งดงามราวกับบ้านตุ๊กตา และ นำท่านชม กรินเดลวัลด์ เฟียส (Grindelwald First) ยอดเขาสูง 2,168 เมตร ทางเดินริมผา First Cliff Walk ที่สามารถชมวิวสวยๆ ของเทือกเขาอันยิ่งใหญ่ได้แบบ 360 องศา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) ดินแดนเล็กๆ บนยอดเขาที่หลายคนตกหลุมรักและยกให้เป็นสถานที่สุดโปรด เป็นเมืองชนบทเล็กๆ ที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยภูเขา ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยสูงมาก มีชื่อเสียงด้านการปีนเขาและเป็นที่ตั้งของสกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ มาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 เมืองเซอร์แมท มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งการรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติ การไม่อนุญาตให้ใช้รถยนต์แล่นในเมือง แต่ให้ใช้จักรยาน รถม้า หรือรถไฟฟ้าคันเล็กๆ เป็นพาหนะหลักแทน จนได้ชื่อว่าเป็น เมืองปลอดมลพิษ นอกจากนี้เมืองเซอร์แมท ยังเป็นจุดชม ยอดเขามัทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่สวยงาม ต้นแบบของโลโก้ช็อกโกแลต Toblerone และบริษัทผลิตภาพยนตร์ Paramount Pictures ที่เที่ยวไฮไลท์ของที่นี่เป็นยอดเขาทรงพีระมิด ที่มีความสูงถึง 4,478 เมตร นับว่าเป็นยอดเขาที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งตั้งอยู่บนแนวของเทือกเขาแอลป์บริเวณพรมแดนระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศอิตาลี
เย็น อิสระรับประทานอาหารค่ำ
พักที่ เข้าสู่ที่พัก Hotel Ambassador หรือเทียบเท่า เซอร์มัท
วันที่ห้า เซอร์แมท – ลุคเคอร์บาด
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  นำท่านออกเดินทางสู่ กอร์เนอร์กราท (Gornergrat) เป็นสันเขาหินของเทือกเขาแอลป์ จากสันเขานี้สามารถมองเห็นธารน้ำแข็งกอร์เนอร์ซึ่งตั้งทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเซอร์แมท ในรัฐวาเลของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปยังกอร์เนอร์กราทได้โดยรถไฟสายกอร์เนอร์กราท ซึ่งถือเป็นรถไฟเปิดโล่งที่สูงที่สุดในยุโรป  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ ลุคเคอร์บาด (Leukerbard)                    วิวล้อมรอบด้วยหุบเขา Gemmipass บรรยากาศดีงามมาก หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆ เงียบสงบ เรียบง่ายไม่วุ่นวายนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมาแช่น้ำแร่ เนื่องจากน้ำแร่ที่นี่เป็นน้ำแร่ที่ไหลตรงมาจากเทือกเขาแอลป์
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พักที่ เข้าสู่ที่พัก Hotel De France หรือเทียบเท่า ลุคเคอร์บาด
วันทีหก ลุคเคอร์บาด – เบิร์น – ลูเซิร์น
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านออกเดินทางสู่ Thermal Bath เป็นที่อาบน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงในเมืองลุคเคอร์บาด  ให้เวลาอิสระแก่ท่านอาบน้ำแร่
  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเบิร์น (Bern)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเยี่ยมชม เมืองเบิร์น (Bern)   เป็นเมืองหลวงโดยพฤตินัยของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เทศบาลกรุงเบิร์นมีประชากรราว 140,000 คน (ปี ค.ศ. 2019) ถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ หากรวม ปริมณฑลจะมีประชากรราว 6.6 แสนคน นอกจากนี้ กรุงเบิร์นยังเป็นเมืองหลวงของรัฐที่มีชื่อเดียวกัน คือรัฐเบิร์น ซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศ  
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Luzern)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ เข้าสู่ที่พัก Hotel Continental Park หรือเทียบเท่า ลูเซิร์น
วันที่เจ็ด ลูเซิร์น – ทิตลิส – ลูเซิร์น
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ กระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) เป็นหนึ่งในสี่ยอดเขาที่มีความสวยงามดุจดั่งนางงาม ของ Switzerland กระเช้าขึ้นยอดเขา Titlis จะมีทั้งหมด 4 สถานี ได้แก่ สถานีด้านล่าง Engelberg , Trubsee(ประตูกระเช้าจะเปิดครั้งแรกที่สถานีนี้ แต่ไม่ต้องลง), stand (เราจะลงสถานีนี้เพื่อต่อกระเช้า Rotair ขึ้นไปยังสถานีบนยอด Titlis) ใช้เวลาขึ้นกระเช้ารวม ๆ 45-50 นาที จะช้าจะเร็วกว่านี้ขึ้นอยู่กับจำนวนคนต่อคิวขึ้นกระเช้าด้านบนยอดเขาจะเป็นลานหิมะที่สามารถชมวิวได้เกือบ 360 องศา จะเห็นเป็นหุบเขาลึกลงไปเป็นแนวยาว และมีเทือกเขาแอลป์อันยิ่งใหญ่เป็นฉากหลัง ที่มีหิมะปกคลุมบนยอดเขา นอกจากนี้ยังมีมีกิจกรรมเกี่ยวกับหิมะให้เล่นหลากหลาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Luzern) เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในภาคกลางของประเทศ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ, การคมนาคม, ทางวัฒนธรรม ของภาคกลาง ตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบลูเซิร์น มีแม่น้ำร็อยส์ไหลออกมาจากทะเลสาบผ่านกลางเมือง จากเมืองนี้สามารถมองเห็นเทือกเขาแอลป์, เขาพีลาทุส และเขาริกกี้ ลูเซิร์นมีภูมิอากาศเย็นตลอดทั้งปี
เย็น รับประทานอาหารเย็นณ ภัตตาคาร
พักที่ เข้าสู่ที่พัก Hotel Continental Park หรือเทียบเท่า ลูเซิร์น
วันที่แปด ลูเซิร์น – บาเซิล – ซูริค
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านออกเดินทางสู่ บาเซิล (Basel) เป็นเมือง                    ที่มีประชากรเป็นอันดับ 3 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีประชากรราว 175,000 คน ตั้งอยู่ใกล้ชายแดนสวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศสและเยอรมนี มีผู้อยู่อาศัยในเขตเมือง รวมกันทั้ง 3 เชื้อชาติราว 830,000 คน จากข้อมูลปี ค.ศ. 2004 ทำให้บาเซิลเป็นเมืองที่มีเขตเมืองใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของสวิตเซอร์แลนด์ บาเซิลตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแม่น้ำไรน์ เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมด้านเคมีและเภสัชภัณฑ์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านออกเดินทางสู่ ซูริค (Zurich) เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศสวิสเซอร์แลนด์(Switzerland) มี ภูมิประเทศที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยภูเขา มีแม่น้ำและทะเลสาบ นำท่านเดินชมสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองซูริค โบสถ์ Fraumünster เป็นหนึ่งในสี่โบสถ์หลักของเมืองซูริค โบสถ์ Grossmünster เป็นโบสถ์นิกายโปรแตสแตนท์ที่มีจุดเด่นอยู่ที่เป็นหอคอยตึกคู่แฝด และสถาปัตยกรรมแบบโรมัน ช๊อปปิ้ง ย่านถนน Bahnofstrasse ย่านธุรกิจของเมืองซูริค เป็นถนนคนเดินขนาดใหญ่และยังเป็นถนนสำคัญที่เชื่อมต่อกับรถรางไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวเท่านั้นที่ชื่นชอบแต่คนในละแวกนี้เองก็ชอบมาเดินซื้อของกันอย่างไม่ขาดสาย มีให้เลือกตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องประดับ ร้านของที่ระลึกเช่นช็อกโกแลตสวิสก็สามารถหาซื้อได้ที่นี่ ชมความงามของย่านเมืองเก่าซูริคบนฝั่งแม่น้ำลิมัต ขึ้นไปชมวิวของเมืองซูริคมุมสูง บนป้อม Linderholf ซึ่งเป็นป้อมโรมันโบราณสมัยศตวรรษที่ 4 จากนั้นให้ท่านเดินเล่น ย่านเมืองเก่าซูริค (Zurich Old Town) ที่เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่ที่งดงามจากยุคศตวรรษที่ 19 และบนถนนหินกรวดที่คดเคี้ยวก็เป็นที่ตั้งของคาเฟ่ที่ทันสมัยมากมาย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ เข้าสู่ที่พัก Hotel Central Plaza หรือเทียบเท่า ซูริค
วันที่เก้า ซูริค – น้ำตกไรน์ – อัพเพนเซิล – ซูริค                                                                                    
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ น้ำตกไรน์ (Rheinfall) ชมความงามของ น้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนแม่น้ำไรน์ น้ำตกแห่งนี้มีความกว้าง 150 เมตรและสูง 23 เมตร ในช่วงฤดูหนาว จะมีปริมาณน้ำเฉลี่ยราว 250 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที และในฤดูร้อนจะมีน้ำเฉลี่ยมากถึง 600 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที ปลาทั่วไปไม่สามารถว่ายขึ้นน้ำตกแห่งนี้ได้ มีเพียงปลาไหลเท่านั้นที่มีเทคนิคเฉพาะตัวในการไต่ขึ้นน้ำตก น้ำตกแห่งนี้ถือกำเนิดขึ้นในยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายเมื่อราว 14,000 ถึง 17,000 ปีที่แล้ว ปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อัพเพนเซิล (Appenzell)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเยี่ยมชม เมืองอัพเพนเซิล (Appenzell) เนินเขาและหมู่บ้านชนบทของสวิส ผ่านทุ่งหญ้าเลี้ยงวัว เมืองอัพเพินท์เซลล์ เป็นเมืองที่สวยงาม มีร้านขายของที่ระลึก ร้านคาเฟ่ นั่งในบรรยากาศที่สบายๆ เมืองนี้มีชื่อเสียงเรื่องการทำชีส ชีสอัพเพนเซลเลอร์  เป็น swiss cheese ที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ยังมีขนมที่ขึ้นชื่อคือ Appenzeller Biberli
  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich)
เย็น รับประทานอาหารเย็น
  นำท่านเคาท์ดาวน์ ณ หน้าโอเปร่าเฮ้าส์ (Opera House) อาคาร Opera House แห่งนี้ตั้งอยู่ในตัวเมืองซูริคริมแม่น้ำ ใช้เป็นที่จัดแสดงการแสดงในงานเทศกาลสำคัญต่างๆเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆในยุโรป ตัวอาคารมีความสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบสวิตเซอร์แลนด์
พักที่ เข้าสู่ที่พัก Hotel Central Plaza หรือเทียบเท่า ซูริค
วันที่สิบ ซูริค – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค
13.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่    TG 971
06.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ   โดยสวัสดิภาพ

 

 

วันเดินทาง
23 ธันวาคม – 2 มกราคม 2565
สายการบิน

 

ค่าทัวร์ต่อท่าน : อัตราค่าบริการนี้สำหรับผู้เดินทางตั้งแต่ 10 ท่าน ขึ้นไป
Ø ผู้ใหญ่พักห้องคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1ท่าน

Ø ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

Ø ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ

Ø ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแล้วหักออก

199,000

47,000

 

การจองทัวร์
Ø หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 80,000 บาทต่อท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)

Ø กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
ค่าทัวร์รวม :
ü ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซูริค-กรุงเทพฯ (ชั้นประหยัด) โดยสายการบินไทย (TG)

ü ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน

ü ค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น (มีวีซ่าแล้วหักท่านละ 2,600 บาท)

ü ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่านเท่านั้น)

ü ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ

ü ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

ü หัวหน้าทัวร์คนไทย ตลอดการเดินทาง

ü ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าทัวร์ไม่รวม :
ý ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถฯ ท่านละ 40 ยูโร ตลอดการเดินทาง

ý ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 30 ยูโร ตลอดการเดินทาง หรือ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน

ý ค่าอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ

ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ý ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

ý ค่าจัดทำเอกสาร และค่าธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างด้าว

ý ค่าตรวจ PCR TEST ต่างๆ หากมีการเรียกขอจากประเทศปลายทาง

ý ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กก./ท่าน)

ý ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ý ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)

การยกเลิก :
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน          คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้า ซึ่งเป็นไปตามกฎของสายการบิน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน        เก็บค่าใช้จ่าย 50%
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-24 วัน      เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%
เอกสารในการใช้ยื่นวีซ่า :
เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใช้เวลายื่น 7-15 วันทำการ)

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทาง หนังสือเดินทางห้ามชำรุด

หรือขีดเขียนใดๆทั้งสิ้นภายในหนังสือเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (สัดส่วนใบหน้าโดยละเอียดเฉพาะใบหน้าสูง 3 ซม. วัดจากหน้าผากถึงคาง***) (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและต้องไม่ซ้ำกับรูปวีซ่าที่มีในเล่ม สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป และให้ประกบด้านหน้าเข้าหากัน (กรุณาอย่าให้รูปเลอะหมึก และอย่าให้รูปมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูตจะไม่รับรูปแบบนี้ ท่านอาจจะต้องถ่ายใหม่)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน หรือ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)

4. หลักฐานการเงิน

– กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้เดินทาง ขอจากทางธนาคารเท่านั้น ต้องเป็น Statement ตัวเต็มจากธนาคารเท่านั้น ไม่ใช่สำเนาจากสมุดบัญชี และ อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่าสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจำ

– กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สำเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์(ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย) ย้อนหลัง 6 เดือน

5. หลักฐานการทำงาน(ภาษาอังกฤษและมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์)

– กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด ต้องสะกดให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต

– กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

– กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอม และต้องมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์) ต้องสะกดชื่อ-สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต

6. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ขอสำเนาสูติบัตร

กรณีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง

(กรุณาขอ 2 ฉบับ เพื่อสำหรับยื่นวีซ่า 1 ฉบับ และอีก 1 ฉบับ รบกวนเตรียมมาวันเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน)

– หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย

– หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย

– หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย

– กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียว

– กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า

7. กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม

*** ทางสถานทูตไม่ให้ดึงเล่มพาสปอร์ตในทุกกรณี หากลูกค้าจำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตเดินทางในช่วงที่ยื่นวีซ่ากรุ๊ป ลูกค้าจะต้องไปแสดงตัวยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้นและต้องแนบตั๋วที่จะเดินทางก่อนหน้า เพื่อแจ้งให้สถานทูตรับทราบ***

******************************

หมายเหตุ :
§  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

§  บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

§  รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

§  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

§  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

§  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย

§    ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น และประกันการเดินทางแบบกลุ่มมีจะชดใช้ให้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่

§    กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) ประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าเดินทางสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายดังกล่าว บริษัทฯแนะนำให้ท่านทำประกันการสูญหายของกระเป๋าเดินทางระหว่างการเดินทาง

§ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

หลังการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ

ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

วันเดินทาง
23 ธันวาคม – 2 มกราคม 2565
สายการบิน

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating