วันเดินทาง
2-8 ธันวาคม
สายการบิน


เที่ยวตลาดคริสต์มาส..อีกหนึ่งมนต์เสน่ห์แห่งยุโรป พักห้องมีหน้าต่างทุกห้อง!!!

1

Day 1: Departure

กรุงเทพฯ – โดฮา
 • 16.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 8 แถว Q สายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ (QR)…เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
 • 19.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า โดยเที่ยวบินที่ QR833
 • 23.05 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
2

Day 2

โดฮา – แฟรงค์เฟิร์ต – โคโลญจน์
 • 01.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยเที่ยวบินที่ QR069
 • 06.05 น. ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว… นำท่านชม เมืองแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุ้นที่สำคัญของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟ แฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวลำโพงประเทศไทย ครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายบริเวณถนนสายช้อปปิ้ง ย่านถนนซายล์ (ZEIL) ถนนสายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดของประเทศเยอรมนีที่เต็มไปด้วยร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรายอยูมากมายไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย กระทั่งได้เวลาอันสมควร
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 • บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญจน์ (Cologne) หรือที่ชาวเยอรมันเรียกว่า เคิล์น (Köln) เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศเยอรมัน รองจากเบอร์ลิน ฮัมบวร์ก และมิวนิค เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐนอร์ทไรน์ เวสต์ฟาเลีย โคโลญจน์เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของเยอรมัน สร้างโดยชาวโรมัน มีประวัติศาสตร์ย้อนไปถึง ค.ศ. 50 เมืองโคโลญจน์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ นำทุกท่านเดินทางสู่ท่าเรือเมืองโคโลญจน์ เช็คอินเรือ A-Rosa Silva ***อิสระให้ท่านพักผ่อน เก็บสัมภาระเข้าที่***
 • 17.00 น. เรือแล่นออกจากท่าเรือเมืองโคโลญจน์ สู่ท่าเทียบเรือเมืองรูเดสไฮม์ (Rudesheim) ประเทศเยอรมัน รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ พักค้างคืนบนเรือ
3

Day 3

เมืองรูเดสไฮม์
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือให้ท่านสนุกและผ่อนคลายไปกับกิจกรรมบนเรือ มีทั้งสระว่ายน้ำบนดาดฟ้า หรือจะนอนอาบแดดสบายๆ พร้อมรับลมที่พัดอ่อนๆ หรือมินิกอล์ฟที่จะให้ท่านจัดการแข่งขันเล็กๆ ได้ และสำหรับท่านใดที่อยากผ่อนคลายทั้งกายและใจ สามารถไปเข้าสปาโรซ่า ที่มีหลากหลายรูปแบบให้เลือก
 • 09.00 น. เดินทางถึงเมืองรูเดสไฮม์ (Rudesheim)เป็นเมืองเก่าเล็กๆ ที่มีประวัติเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำไรน์  ทิวทัศน์เต็มไปด้วยไร่องุ่นนับพันไร่จึงเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางการผลิตไวน์ชั้นดี มีปราสาทเก่าแก่อยู่หลายแห่ง บางแห่งอายุนับพันปี นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีบ้านเรือนที่เก่าแก่ และธรรมชาติที่สวยงาม  นำท่านเดินเล่นถนนที่ดังที่สุดของเมือง ถนน Drosselgasse ยาว 144 เมตร แต่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว จากทั่วโลก   ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ไวน์ไรน์ เกา (Rheingau Wine Museum) อันเลื่องชื่อในหมู่คอไวน์ เพราะเป็นแหล่งรวบรวมประวัติความเป็นมาของการผลิตไวน์ในเมืองรูเดสไฮม์ จากนั้นนำท่านชมอาคารไม้ ที่มีลวดลายสวยงาม และเป็นอาคารไม้เก่าแก่ของเมืองที่สร้าง ขึ้นตั้งแต่สมันศตวรรษที่ 16 ที่เรียกว่า Klun- khardshof ถ่ายภาพกับหอพญาอินทรีย์ (EAGLE TOWER) หอคอยสูงประมาณ 20 เมตรอันเคยเป็นสถานที่ที่เกอเธ่ กวีเอกของเยอรมันมาพักอาศัยช่วงที่เดินทางมาเมืองแห่งนี้  ในช่วงก่อนเทศกาลคริสต์มาส เมืองรูเดสไฮม์จะถูกประดับประดาอย่างระยิบระยับ  งดงามจนไม่มีเมืองใดมาเปรียบเทียบได้  มากับเราสิ! เราจะพาคุณไปที่ตลาดคริสต์มาสซึ่งมีบรรยากาศรับเทศกาลนี้  มันเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมัน  แล้วลิ้มลองไวน์ท้องถิ่นที่หอมหวานอบอวล  ระหว่างทางคุณจะได้รับประสบการณ์กับแหล่งการตลาดอีกแห่งหนึ่งคือ the Oberstraße ซึ่งมีชื่อเสียงมากในเมือง Drosselgasse และบริเวณที่สำหรับเดินเล่นเลียบฝั่งลุ่มแม่น้ำไรน์  ถ้าคุณยังไม่อยากกลับไปที่ท่าเรือของคุณสามารถขอพักในเมืองแห่งนี้ได้และสำราญใจในบรรยากาศที่พลุกพล่านแต่สงบเรียบร้อยเป็นกันเองจากนั้นพร้อมกันที่ท่าเรือ เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่เมืองไมนซ์ (MAINZ)
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ
 • 13.00 น. เรือออกจากท่าเรือ และมุ่งหน้าสู่เมืองไมนซ์ (MAINZ)พักผ่อนตามอัธยาศัยของท่าน
 • 15.00 น. เดินทางถึงเมืองไมนซ์ (MAINZ) เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ เมืองหลวงของรัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ (Rheinland-Pfalz) หรือ ไรน์แลนด์-พาลาทิเนต (Rhineland-Palatinate) และยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่าสองพันปี ที่ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไรน์ (Rhine River) ปัจจุบันไมนซ์ถือว่าเป็นเมืองมหาวิทยาลัยและศูนย์กลางการค้าเหล้าไวน์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเยอรมนีนำท่านถ่ายรูป มหาวิหารไมนซ์ (Mainz Cathedral) สัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองไมนซ์เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ของยุคที่รุ่งเรืองที่สุดบนฝั่งแม่น้ำไรน์ นำท่านชม ไอรอน ทาวเวอร์ (Iron Tower) หอคอยจากยุคกลาง ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 เป็นหนึ่งในสามหอคอยที่เหลือจากกำแพงเมืองของเมืองไมนซ์
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัยของท่าน หรือเดินเที่ยวเมืองในยามค่ำคืน เพื่อซึมซับบรรยากาศอย่างเต็มที่
 • 23.00 น. เรือออกจากท่าเรือ และมุ่งหน้าสู่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt)
4

Day 4

แฟรงก์เฟิร์ต
 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาบนเรือ นำท่านเดินทางถึงเมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) เป็นที่รู้จักกันดีในนาม Manhattan skyline พร้อมด้วยศูนย์ประชุมที่สูงที่สุดในยุโรปอีกด้วย สำหรับเมืองแฟรงก์เฟิร์ต เป็นเมืองที่สำคัญมากที่สุดด้านการค้าและเศรษฐกิจหลักในเยอรมนี ธนาคารที่สำคัญและตลาดหุ้นต่างๆ ต่างก็ตั้งอยู่ในเมืองนี้ แฟรงก์เฟิร์ตยังเป็นบ้านเกิดของ J.W.v. Goethe และยังมีมหาลัยที่สำคัญหลายๆที่ รวมไปถึงโรงภาพยนต์ และพิพิธภัณฑ์ที่จัดไว้ให้ศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่หลากหลายอีกด้วยนำท่าน ชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ทบริเวณจัตุรัสรือเมอร์ (ROMERBERG) ย่านใจกลางเมืองเก่า อันเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง (THE ROMER) ศิลปะแบบโกธิคที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นในปี 1405 ตรงกันข้ามกับศาลาว่าการเมือง ท่านจะพบกับอาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ที่เรียกว่า ออสไซเล่อ”(OSTZEILE) ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคยถูกทำลายหมดสิ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ทุกรายละเอียด  จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพความสวยงามของน้ำพุแห่งความยุติธรรม(GERECHTIGKEITSBRUNNEN) ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน ผ่านชมโบส์ถเซนต์พอล และวิหารใหญ่ประจำเมือง
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ
 • 13.00 น. ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยของท่าน หรือเดินเที่ยวเมืองแฟรงเฟิร์ตในช่วงบ่ายให้ท่านสัมผัสบรรยากาศช่วงคริสต์มาสในเมือง หรือท่านสามารถสนุกและผ่อนคลายไปกับกิจกรรมบนเรือ มีทั้งสระว่ายน้ำบนดาดฟ้า หรือจะนอนอาบแดดสบายๆ พร้อมรับลมที่พัดอ่อนๆ หรือมินิกอล์ฟที่จะให้ท่านจัดการแข่งขันเล็กๆ ได้ และสำหรับท่านใดที่อยากผ่อนคลายทั้งกายและใจ สามารถไปเข้าสปาโรซ่า ที่มีหลากหลายรูปแบบให้เลือก
 • 17.00 น. พร้อมกันที่ท่าเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัยของท่าน
 • 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัยของท่าน หรือท่องเที่ยวยามค่ำคืนชมแสงสีในเมืองกันอย่างเต็มที่
 • 23.00 น. เรืออกจาากท่าเรือและมุ่งหน้าสู่เมืองโคเบลนซ์ (Koblenz)
5

Day 5

โคเบลนซ์
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถสนุกและผ่อนคลายไปกับกิจกรรมบนเรือ มีทั้งสระว่ายน้ำบนดาดฟ้า หรือจะนอนอาบแดดสบายๆ พร้อมรับลมที่พัดอ่อนๆ หรือมินิกอล์ฟที่จะให้ท่านจัดการแข่งขันเล็กๆ ได้ และสำหรับท่านใดที่อยากผ่อนคลายทั้งกายและใจ สามารถไปเข้าสปาโรซ่า ที่มีหลากหลายรูปแบบให้เลือก
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ
 • 15.00 น. เดินทางถึงเมืองโคเบลนซ์ (Koblenz) นำท่านเที่ยวชมเมืองโคเบลนซ์ เป็นเมืองโบราณที่ถูกสร้างขึ้น 8 ปีก่อนคริสตกาล โดยจักรพรรดินีโร หรือที่รู้จักในชื่อ นีโรจอมโหด ซึ่ง มีชื่อเต็มใหม่ ว่า นีโร คลอดิอุส ซีซาร์ ดรุสซุส (Nero Claudius Caesar Drusus) สำหรับตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ตรงปากแม่น้ำซึ่งเป็นที่บรรจบกันของแม่น้ำ 2 สาย คือแม่โมเซล (Moselle River) และแม่น้ำไรน์ (Rhine River) ซึ่งต่อมาในปี 1992 เมืองโคเบลนซ์ได้ฉลองครบรอบอายุ 2000 ปีของเมืองอีกด้วยเมืองโคเบลนซ์ยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ค่อนข้างโดดเด่น ภายในเมืองนั้นรายล้อมไปด้วยป้อมปราการที่แข็งแกร่งเหล่า รวมไปถึงอาคารที่มีความเก่าแก่ นำท่านชม มุมแห่งเยอรมนี (Deutsches Eck) ชมพระบรมรูปทรงม้าสง่างามของจักรพรรดิวิลเฮล์มที่ 1 ประดิษฐานเมื่อปี ค.ศ. 1897 แต่ถูกทำลายในระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แล้วสร้างขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ. 1993 ในช่วงเดือนแห่งคริสต์มาสนี้ นำท่านเดินเที่ยวเมืองในช่วงบ่ายยาวไปจนถึงช่วงค่ำ เพื่อให้ท่านได้สัมผัสตลาดคริสต์มาสอย่างใกล้ชิด และท่านสามารถเดินชมเมืองตามอัธยาศัยของท่าน เก็บรูปภาพความประทับใจได้อย่างเต็มที่
 • 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัยของท่าน หรือเดินท่องเมืองยามค่ำคืน
 • 21.00 น. พร้อมกันที่ท่าเรือ เพื่อเดินทางสู่เมืองโคโลญจน์
 • 22.00 น. เรือออกจากท่าเรือและมุ่งหน้าสู่เมืองโคโลญจน์ (Cologne)
6

Day 6

เมืองโคโลญจน์ – เมืองแฟรงค์เฟิร์ต
 • 06.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองโคโลญจน์ (Cologne)
 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
 • 08.00 น. นำท่านชม เมืองโคโลญจน์ (Cologne) นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารโคโลญจน์ เป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งเมืองโคโลญจน์ ใช้เวลาสร้างถึง 600 ปี เพื่ออุทิศให้แก่นักบุญปีเตอร์ และพระแม่มารี มหาวิหารโคโลญจน์ เป็นจุดหมายสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการชมความงามของสถาปัตยกรรมแบบโกธิก (Gothic) นอกจากนี้ ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1993จากนั้น อิสระให้ท่าน เดินเล่นในใจกลางเมือง ถนนคนเดิน เมืองโคโลญจน์เป็นที่มาของน้ำหอมชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโอเดอโคโลญจน์ ทั้งนี้เพราะผู้ผลิตน้ำหอมชนิดนี้ตั้งอยู่ในเมืองนี้ซึ่งใช้ชื่อยี่ห้อว่า 4711 ยี่ห้อนี้มีที่มาจากบ้านเลขที่ 4711 ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตในขณะนั้น โอเดอโคโลญจน์ของ 4711 จึงเป็นของฝากขึ้นชื่อของโคโลญจน์จนถึงปัจจุบัน จากนั้นนำทานเดินทางสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต (FRANKFURT) เมืองที่ได้รับการพัฒนาจนกลายมาเป็นเมืองนานาชาติ เนื่องจากมีทำเลที่ตั้งเป็นเสมือนเส้นตัดกันของถนน รถไฟ และเครื่องบินที่สำคัญๆ เป็นที่ตั้งของโลกทางด้านเศรษฐกิจ ตึกสูงระฟ้าที่มีธนาคารต่างชาติ และสถาบันการเงินต่างๆตั้งอยู่ อาทิ ธนาคารบุนเดส สถาบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศเยอรมนี รวมไปถึงสถาบันทางการเงินชั้นแนวหน้ามากมาย
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 • 13.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต
 • 16.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR068
7

Day 7

กรุงโดฮา–กรุงเทพฯ
 • 00.05 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 02.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR836
 • 13.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
วันเดินทาง
2-8 ธันวาคม
สายการบิน

ล่องเรือแม่น้ำไรน์ (Rhine River) 7 วัน 2018 (QR)

DEPARTURE/RETURN LOCATIONสนามบินสุวรรณภูมิ  (ฺBKK)
DEPARTURE TIMEโปรดเดินทางมาถึงอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
INCLUDED
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โดฮา-แฟรงค์เฟิร์ต-โดฮา-กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ และค่าน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (ประเทศเยอรมัน) สำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)
NOT INCLUDED
ค่าทิปคนขับรถ วันละ 2 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 5 วัน คิดเป็น 10 ยูโร
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 7 วัน คิดเป็น 21 ยูโร หรือขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ
การชำระเงินงวดที่ 1 : หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
งวดที่ 2 : กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน  หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน  หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน  หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

1.หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากหมดอายุกรุณานำไปต่ออายุก่อนนำส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3
2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 x 2 นิ้ว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปที่ถ่ายเอง)
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
4. กรอกข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งให้ท่าน ณ วันที่ทำการจองทัวร์)
**วีซ่าอินเดีย จำเป็นที่จะต้องโชว์ตัว เพื่อทำการสแกนนิ้ว ณ สถานทูต**

เงื่อนไขอื่นๆ

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทางแทน รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตามตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น) ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้นโรงแรมและห้อง ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาดการชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชำรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างการเดินทางการเดินทางเป็นครอบครัว  หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ม่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมดหลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
วันเดินทาง
2-8 ธันวาคม
สายการบิน