วันเดินทาง
29 ตุลาคม – 05 พฤศจิกายน 2561
สายการบิน


1

Day 1: Departure

กรุงเทพฯ  
 • 05.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 7
  แถวQ สายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ (QR)  เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
 • 08.35 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา” โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่QR 831
 • 12.10 น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า
 • 15.30 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเจนีวา” ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 1032
 • 0.20 น. ถึงสนามบินกรุงเจนีวา (GENEVA)  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว…
 • 21.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม
2

Day 2

เจนีวา-ลียง
 • เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • 09.00 น. จากนั้นนำท่านชมกรุงเจนีวา อันงดงามที่รายล้อม ด้วยสวนสาธารณะ และองค์การนานาชาติต่างๆ อาทิ ตึกสหประชาชาติ สภาแรงงานโลก องค์การกาชาดสากล นำท่านแวะถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้ และน้ำพุเจทโด ที่สูงถึง 130 เมตร สัญลักษณ์ที่งดงามริมทะเลสาบเจนีวาจากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกของสวิสตามอัธยาศัย เช่น นาฬิกาชั้นนำ ผ้าลูกไม้สวิส ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรีย
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 • บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลียง (LYON) เมืองใหญ่อันดับที่สามของฝรั่งเศส เมืองใหญ่ที่มีมนต์ขลังของเมืองเก่าแต่งแต้มด้วยความร่ำรวยทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นส่วนผสมที่กลมกล่อม น่าสัมผัส ชวนหลงใหลแก่แขกผู้มาเยือน เมืองที่ถูกปกครองโดยโรมันมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 2 เมืองที่เป็นเสมือนตัวเชื่อมระหว่างเหนือและใต้ เมืองที่มีแม่น้ำสายสำคัญสองสายขนาบข้าง Rhone ทางฝั่งตะวันออก และ Saone ทางฝั่งตะวันตก จึงทำให้เมืองแห่งนี้มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ ผลดีจากการอยู่ภายใต้การปกครองของโรมัน สถาปัตยกรรมต่างๆที่ปรากฏอยู่ทุกหัวระแหง จึงได้รับอิทธิพลมาจากโรมันด้วยเช่นกัน นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารนอเทรอ-ดาม เดอ โฟวิเออ (Basilica of Notre-Dame de Fourviere)มหาวิหารเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นบนเขาในช่วงระหว่าง ปี ค.ศ.1872-1884 ตัวอาคารถูกสร้างขึ้นแบบสถาปัตยกรรมผสมผสาน 2 สไตล์คือ แบบโรมันและไบเซนไทน์ นอกจากนี้มหาวิหารนอเทรอ-ดาม เดอ โฟวิเออยังถูกรวมให้เป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดของลียง และได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 จากนั้นนำท่านชม โรงละครโบราณโฟวิเออ (Ancient Theatre of Fourviere) โรงละครโรมันโบราณถูกสร้างขึ้นถัดจากเนินเขา โดยโรงละครมีที่นั่งสำหรับผู้ชมถึง 10,000 คน ปัจจุบันโรงละครเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก รวมไปถึงสถานที่ทางวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีอีกด้วย
 • 17.00 น. เดินทางถึงท่าเรือเมืองลียง นำท่านเชคอินบนเรือสำราญ A-ROSA STELLA
 • 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 21.00 น. เรือออกจากฝั่งมุ่งหน้าสู่วีวีเย (VIVIERS) ประเทศฝรั่งเศส
3

Day 3

วีวีเย
 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ และสนุกและผ่อนคลายไปกับกิจกรรมบนเรือ มีทั้งสระว่ายน้ำบนดาดฟ้า หรือจะนอนอาบแดดสบายๆ พร้อมรับลมที่พัดอ่อนๆ หรือมินิกอล์ฟที่จะให้ท่านจัดการแข่งขันเล็กๆ ได้ และสำหรับท่านใดที่อยากผ่อนคลายทั้งกายและใจ เรามีสปาให้บริการซึ่งมีหลากหลายรูปแบบให้เลือก
 • 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ
 • 13.00 น. เดินทางถึง วีวีเย (VIVIERS) ประเทศฝรั่งเศส อิสระให้ท่านเที่ยวชมเมืองวีวีเย อีกเมืองเล็กน่ารักๆแห่งลุ่มแม่น้ำโรนทางตอนใต้ของฝรั่งเศส นำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารวีวีเย เรียกชื่อเต็มว่า อาสนวิหารนักบุญวินเซนต์แห่งวีวีเย เป็นอาสนวิหารในนิกายโรมันคาทอลิก เป็นที่ตั้งของมุขนายก ประจำมุขมณฑลวีวีเย (Diocese of Viviers) ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4  สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้นักบุญวินเซนต์แห่งซารากอสซา (Vincent de Saragossa) มหาวิหารแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ เมื่อปีค.ศ. 1906
 • 17.30 น. เดินทางกลับมาที่เรือและรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 19.00 น. เรือออกจากท่าเรือและมุ่งหน้าสู่เมืองอาร์ล (ARLES) ประเทศฝรั่งเศสอิสระให้ท่านได้พักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเก็บภาพความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำโรนจากดาดฟ้า
4

Day 4

อาร์ล – อาวีญง
 • 02.00 น. เดินทางถึงเมืองอาร์ล ประเทศฝรั่งเศส
 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
 • 08.00 น. นำท่านเที่ยวชมเมืองอาร์ลส์ (Arles) อีกหนึ่งเมืองประวัติศาสตร์โบราณที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโรน (Rhone river) ในจังหวัดบูชส์-ดู-โรน (Bouches-du-Rhône) ของแคว้นโพรวองซ์ (Provence) แคว้นที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส เมืองอาร์ลส์ส์ เป็นเมืองที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นในด้านของโบราณสถานสำคัญที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยโรมาเนสก์ และด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองนั่นเอง ที่เป็นสาเหตุให้องค์การยูเนสโกยกให้เมืองอาร์ลส์ เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1981  นำท่านเข้าชมสนามกีฬาโรมันโบราณ (Roman Arena) หรือ โรมัน แอมฟิเธียเตอร์ (Roman Ampthitheatre) ตึกรูปร่างทรงกลมขนาดใหญ่ ที่สร้างขึ้นประมาณ ช่วงศตวรรษที่ 1 ภายในมีอัฒจรรย์สำหรับคนนั่งชมการแสดงต่างๆ หนึ่งในโบราณสถานโรมันที่ถูกยกให้เป็นมรดกโลกของเมืองอาร์ลส์ จากนั้นนำท่านถ่ายรูป โรงละครโรมันและคริปโตปอรติคุส (Roman theatre and Cryptoporticus) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกันกับสนามกีฬา ชมโรงละคารกลางแจ้งและชมทางเดินใต้ดินสถาปัตยกรรมโรมันโบราณที่มีความเก่าแก่มากแห่งหนึ่งของเมือง จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์แซงต์ โทรแปงค์ (St.Trophime Church) เป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นในช่วงช่วงศตวรรษที่ 3 สร้างขึ้นในแบบของสถาปัตยกรรมแบบโรมัน โดยโบสถ์แห่งนี้ถือว่าเป็นโบสถ์แห่งบิชอบคนแรกของเมืองอาร์ลส์อีกด้วย
 • 13.00 น. เดินทางกลับมาที่เรือและรีับประทานอาหารกลางวัน เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่เมืองอาวีญง
 • 14.00 น. เรือออกจากท่าเรือ และมุ่งหน้าสู่เมืองอาวีญง ประเทศฝรั่งเศส
 • 18.00 น. เดินทางถึงเมืองอาวีญง ประเทศฝรั่งเศส รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
5

Day 5

อาวีญง
 • 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
 • 08.30 น. นำท่านเที่ยวชมเมืองอาวีญง (Avignon) เป็นเมืองหลัก (Chef-lieu) ของเขตจังหวัดโวกลูซ แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์ทางภาคใต้ของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโรน เมืองอาวีญง ได้ถูกขนานนามว่า “เมืองแห่งพระสันตะปาปา” เนื่องจากในอดีตนั้นเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสันตะปาปา ตั้งแต่ปีค.ศ. 1309 – ค.ศ. 1423 ในช่วงของการแตกแยกครั้งใหญ่ของคริสตจักร (Catholic Schism) นอกจากนี้อาวีญงยังเป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองในประเทศฝรั่งเศสที่ยังมีกำแพงเมืองเก่าที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และยังมีศูนย์ประวัติศาสตร์ นำท่านเข้าถ่ายรูปกับ พระราชวังพระสันตะปาปา (Palais de Papes) จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ สะพานอาวีญง ซึ่งยังอยู่ในสภาพดี ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปีค.ศ. 1995
 • 11.00 น. เดินทางกลับมายังท่าเรือ
 • 12.00 น. เรือออกจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่เมืองเวียน ประเทศฝรั่งเศส ท่านสามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ เรือสำราญล่องแม่น้ำโรนและผ่านบ้านเรือนริมฝั่งแม่น้ำ รวมถึงปราสาท, โบสถ์ อิสระให้ท่านได้ชมและบันทึกภาพความสวยงามของบ้านเมืองที่ตั้งริมแม่น้ำโรน
 • 18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
6

Day 6

เวียน – ลียง
 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
 • 10.00 น. เดินทางถึงเมืองเวียน (VIENNE) ประเทศฝรั่งเศส และเรือจอดเป็นเวลา 30 นาที
 • 10.30 น. เรือออกจากท่าเทียบเรือเมืองเวียนและล่องสู่เมืองลียง อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามของเมืองริมฝั่งแม่น้ำ โบสถ์ ปราสาทริมแม่น้ำโรน และทัศนียภาพอันสวยงามยิ่ง
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ
 • 13.30 น. เดินทางถึงเมืองลียง (Lyon) เมืองลียงนั้นเป็นเมืองหลวงของจังหวัดโรน (Rhone) และยังเป็นเมืองหลวงของแคว้นโรนาลป์ หรือแคว้นโรห์น-อัลป์ (Rhone-Alpe) ซึ่งเป็นแคว้นที่ตั้งอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส โดยเมืองลียง เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นลำดับที่สองของประเทศฝรั่งเศส รองลงมาจากกรุงปารีส  นำท่านเที่ยวชม เมืองลียง (Lyon) ซึ่ง องค์การยูเนสโก (Unesco) ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1998 นำท่านผ่านชม เพลซ เดอ เตอรัว (Place des Terreaux) จัตุรัสขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลียง โดยจัตุรัสนี้ได้รับการออกแบบใหม่อย่างสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1990 โดยศิลปิน Daniel Buren โฮเตล เดอ ลียง (Hotel de Ville) นำท่านแวะถ่ายรูปกับ อาคารศาลากลางเมืองลียง (City Hall) โดยอาคารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันอาคารแห่งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในอาคารเก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองลียง นำท่านถ่ายรูปโรงละครโอเปร่า (Opera house) อีกหนึ่งอาคารประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับศาลาว่าการเมือง โดยอาคารถูกสร้างขึ้นใน ช่วงปี ค.ศ. 1826 สร้างขึ้นโดย Chenavard และ Pollet และต่อมาถูกออกแบบใหม่อย่างสมบูรณ์โดย Jean Nouvel โดยอาคารเปิดขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ.1993 ได้เวลานำท่านชม โบสถ์แซง นิเช่ (St. Nizier     church) อีกหนึ่งคริสตจักรที่ถูกสร้างขึ้นในสไตล์โกธิค เป็นโบสถ์ที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม ปัจจุบันเป็นหนึ่งในอาคารที่ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองลียง จากนั้นนำท่านชมมหาวิหารเซนต์จอห์น (Cathedral of St. John) หรือ วิหารลียง (Lyon Cathedral) เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก โดยวิหารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่12 บนซากปรักหักพังของโบสถ์เก่าจากศตวรรษที่ 6 โดยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของวิหารแห่งนี้ คือ นาฬิกาดาราศาสตร์จากศตวรรษที่ 14
 • 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือท่านใดสนใจเที่ยวชมเมืองลียงยามค่ำคืนเป็นประสบการณ์ที่คุณจะพลาดไม่ได้
7

Day 7

ลียง – เจนีวา
 • 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ และเช็คเอาท์ออกจากเรือ
  09.30 น. นำท่านเดินทางสู่ถนนคนเดิน หรือ Republic Street (Rue de la Republique) ซึ่งเป็นถนนช้อปปิ้งสตรีทขนาดใหญ่ที่สุดในลียง และยังมีห้างร้านค้าให้เลือกช้อปปิ้งมากมาย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
 • 11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
 • 11.45 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงเจนีวา
 • 16.15 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา” โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR100
8

Day 8

โดฮา –  กรุงเทพฯ
 • 00.25 น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า
 • 01.55 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR834
 • 12.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
วันเดินทาง
29 ตุลาคม – 05 พฤศจิกายน 2561
สายการบิน

ล่องเรือแม่น้ำโรน สวิสเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน 2018 (QR)

DEPARTURE/RETURN LOCATIONสนามบินสุวรรณภูมิ  (ฺBKK)
DEPARTURE TIMEโปรดเดินทางมาถึงอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
INCLUDED
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โดฮา – เจนีวา – โดฮา-กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
ค่าโรงแรมที่พัก 6 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ และค่าน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (ประเทศฝรั่งเศส) สำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)
NOT INCLUDED
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 3 วัน คิดเป็น 15 ยูโร
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 8 วัน คิดเป็น 24 ยูโร หรือขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ
การชำระเงินงวดที่ 1 : หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
งวดที่ 2 : กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน  หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน  หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน  หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

1.หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากหมดอายุกรุณานำไปต่ออายุก่อนนำส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3
2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 x 2 นิ้ว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปที่ถ่ายเอง)
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
4. กรอกข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งให้ท่าน ณ วันที่ทำการจองทัวร์)
**วีซ่าอินเดีย จำเป็นที่จะต้องโชว์ตัว เพื่อทำการสแกนนิ้ว ณ สถานทูต**

เงื่อนไขอื่นๆ

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทางแทน รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตามตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น) ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้นโรงแรมและห้อง ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาดการชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชำรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างการเดินทางการเดินทางเป็นครอบครัว  หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ม่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมดหลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
วันเดินทาง
29 ตุลาคม – 05 พฤศจิกายน 2561
สายการบิน