วันเดินทาง
15-24 กันยายน 2561
สายการบิน


1

Day 1: Departure

กรุงเทพฯ
 • 18.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่  แถว Q สายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ (QR)  เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
 • 20.55 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา” โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR833
2

Day 2

โดฮา-มิวนิค-พาเซา
 • 00.05 น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 01.50 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงมิวนิค” โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR059
 • 07.00 น. ถึงสนามบินเมืองมิวนิค (MUNICH)  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว… จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปที่ จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ (Marienplatz) หรือ Mary’s Square (จัตุรัสมาเรีย หรือ จัตุรัสแมรี่) อยู่กลางใจเมืองของนครมิวนิค ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1158 (850 ปีมาแล้ว)ตั้งแต่ยุโรปสมัยกลาง (Middle Ages) เป็น ” หัวใจ ” ของเขตเมืองเก่า และเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มชมเมือง ในยุคกลางที่นี่เคยเป็นตลาด แต่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการจัดงานสำคัญทางวัฒนธรรมต่างๆ มาเรียนพลาตซ์ มีสิ่งที่น่าชมมากมาย อาทิ Mariensaule รูปปั้นพระแม่มารีทองคำบนเขาสูงศาลาว่าการเมืองใหม่       (Neuse Rathaus) ที่มีจุดเด่นอยู่ตรงที่ หอระฆัง Glockenspiel  ที่มีตุ๊กตาออกมาเต้นระบำ เวลา 11 โมงเช้าในหน้าหนาว และ 5 โมงเย็นในหน้าร้อน
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 • บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองพาเซา (PASSAU) พาเซาเป็นเมืองที่ติดชายแดนออสเตรียและมีทัศนียภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจเพราะแม่น้ำดานูบ แม่น้ำอินน์และแม่น้ำอิลซ์มาประจบกันที่นี่ ในอดีตแม่น้ำดานูบได้ใช้เป็นเส้นทางการค้ากับชาวโบฮีเมียจนเมืองพาเซาได้กลายเป็นจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์อย่างมาก
 • 16.00 น. เดินทางถึงท่าเรือเมืองพัสเซา นำท่านเชคอินบนเรือสำราญ A-ROSA DONNA
 • 17.30 น. เรือออกจากฝั่งมุ่งหน้าสู่เวียนนา ประเทศออสเตรีย
 • 18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
3

Day 3

กรุงเวียนนา
 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ และสนุกและผ่อนคลายไปกับกิจกรรมบนเรือ มีทั้งสระว่ายน้ำบนดาดฟ้า หรือจะนอนอาบแดดสบายๆ พร้อมรับลมที่พัดอ่อนๆ หรือมินิกอล์ฟที่จะให้ท่านจัดการแข่งขันเล็กๆ ได้ และสำหรับท่านใดที่อยากผ่อนคลายทั้งกายและใจ เรามีสปาให้บริการซึ่งมีหลากหลายรูปแบบให้เลือก
 • 12.00 น. เดินทางถึง เวียนนา(Vienna) ประเทศออสเตรีย เวียนนา เมืองหลวงของออสเตรีย เมืองที่รู้จักกันดีแห่งลุ่มแม่น้ำบลู ดานูบ  แต่ในปัจจุบันนี้แม่น้ำสายหลักได้แยกออกจากแม่น้ำ
 • 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ
 • 13.30 น. นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี (St.Francis of Assisi Cathedral) โบสถ์อันสวยงามอีกแห่งของเวียนนาที่เหมือนปราสาทในเทพนิยาย ตั้งอยู่ในย่าน Mexikoplatz อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง
 • 17.30 น. เดินทางกลับมาที่เรือและรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ
4

Day 4

กรุงเวียนนา – ฮังการี
 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
 • 08.00 น. นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น (St’ Stephen Cathedral) มหาวิหารโรมันคาธอลิคที่เก่าแก่ที่สุดของนครเวียนนา ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ณ จตุรัสสเตฟาน (Stephanplatz) สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1137-1160 โดยแรกเริ่มเป็นสไตล์โรมาเนสก์ และต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยและต่อเติมแบบสไตล์โกธิค ทั้งนี้ได้มีการสร้างหอคอยด้านบนโบสถ์ความสูงกว่า 137 เมตร ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในทวีปยุโรปช่วงศตวรรษที่ 14 นำท่านแวะถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา (Parliament Building)   ซึ่งตั้งอยู่ใกล้พระราชวังฮอฟบวร์กและศาลยุติธรรม ตัวอาคารแบ่งเป็นสองอาคาร ประกอบด้วย สภาแห่งชาติ และสภารัฐบาลกลาง ภายในมีเนื้อที่ราว 13,500 ตารางเมตร ห้องใช้สอยกว่า 100 ห้อง ไม่ว่าจะเป็นห้องทำงาน ห้องประชุม ห้องสมุด ห้องพักผ่อน ห้องอาหาร ห้องออกกำลังกาย ฯลฯ ทั้งนี้สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของอาคารรัฐสภาคือ น้ำพุและรูปปั้นเทพีอาเธน่า ที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้าอาคารรัฐสภา นับเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่มีคนแวะเวียนมามากที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเวียนนา จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) หนึ่งในพระราชวังฤดูหนาวที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป และยังคงความคลาสสิกไว้ตั้งแต่ยุคสมัยศตวรรษที่ 13 ถูกใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองของประเทศโดยราชวงศ์ฮับบวร์กมานานกว่าเจ็ดทศวรรษ บนพื้นที่อาณาเขตราชวังกว่า 240,000 ตารางเมตร
 • 17.00 น. เดินทางกลับมาพร้อมที่เรือเพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่เมืองเอสเตอร์กอม
 • 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 18.30 น. เรือออกจากท่าเรือ และมุ่งหน้าสู่เมืองเอสเตอร์กอม ประเทศฮังการี
5

Day 5

เอสเตอร์กอม – บูดาเปสต์
 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
 • 08.00 น. เดินทางถึงเอสซ์เตอร์กอม  (Esztergom) ประเทศฮังการี นำท่านเที่ยวชมกรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของฮังการีและเป็นศูนย์กลางการปกครอง อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการคมนาคมขนส่งของประเทศ บูดาเปสต์เป็นเมืองเดี่ยวที่มีอาณาเขตครอบคลุมทั้ง 2 ฝั่งของแม่น้ำดานูบ ปัจจุบันบูดาเปสต์เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ของสหภาพยุโรป  นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์แห่งเอสเตอร์กอม(Basilica of Esztergom) โบสถ์ใหญ่ที่สุดในประเทศฮังการี ตั้งอยู่เมืองเอสเตอร์กอม สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 โดยพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 อุทิศให้ St. Adalbert เดิมที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองค์ แต่หลังจากที่มีสงครามกับพวกเติร์ก ตัวโบสถ์ได้ถูกทำลายเป็นจำนวนมาก ภายหลังจึงได้มีการบูรณะใหม่เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-คลาสสิคที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน โดดเด่น เป็นสง่า อยู่บนหน้าผาเหนือแม่น้ำดานู้บ เชิญถ่ายรูปรอบๆ โบสถ์และชมวิวทิวทัศน์ของสายน้ำดานู้บที่เริ่มต้นไหลเข้าสู่ประเทศฮังการี
 • 10.00 น. เดินทางกลับมายังท่าเรือ
 • 10.30 น. เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่บูดาเปสต์ ท่านสามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ
 • 15.00 น. เดินทางถึงบูดาเปสต์ (Budapest) ประเทศฮังการี บูดาเปสต์คือเมืองที่รวม 3 ส่วนเข้าด้วยกัน นั่นคือ บูดา,โอบูดา และ เปสต์, บูดา เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ พื้นที่ที่เต็มไปด้วยปราสาทมากมาย นำท่านสู่เนินเกลเลิร์ต ฮิลล์ (Gellert Hill)  สามารถมองเห็นได้จากทุกที่ในบูดาเปสต์ ที่ประกอบไปด้วย อนุสาวรีย์เสรีภาพที่ตั้งอยู่บนยอดสุดของเนินเขา ทำให้ เกลเลิร์ต ฮิลล์ เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญของเมืองที่น่าจดจำ แรกเริ่มอนุสาวรีย์สูง 14 เมตร สร้างขึ้นโดย Miklós Horthy เพื่อเป็นสถานที่ระลึกถึงลูกชายของเขาที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางเครื่องบินในช่วงสงคราม หลังจากการเข้ามาของกองกำลัง รัสเซีย อนุสาวรีย์ได้มีรูปแบบเป็น กังหัน ที่มีความหมายถึงการขึ้นสู่สรวงสวรรค์ เป็นเปลี่ยนเป็นใบของต้นปาล์มเพื่อแสดงถึงการปลดปล่อยเป็นอิสรภาพจาก ระบบ ‘นาซี’ ในปัจจุบัน อีกหนึ่งจุดน่าสนใจบนเขาเกลเลิร์ต คือ อนุสาวรีย์ ชิตทาเดลล่า (Cittadella) เทพีถือใบมะกอก หรือที่รู้จักกันในนามของเทพีเสรีภาพของประเทศฮังการี อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามของนครบูดาเปสต์ตามอัธยาศัย
 • 18.00 น. เดินทางกลับมาพร้อมที่เรือ
 • 18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
6

Day 6

บูดาเปสต์
 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
 • 08.00 น. นำท่านเที่ยวชมกรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของฮังการีและเป็นศูนย์กลางการปกครอง อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการคมนาคมขนส่งของประเทศ บูดาเปสต์เป็นเมืองเดี่ยวที่มีอาณาเขตครอบคลุมทั้ง 2 ฝั่งของแม่น้ำดานูบ ปัจจุบันบูดาเปสต์เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ของสหภาพยุโรป  นำท่านถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาฮังการี  เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอันตระการที่ไม่ควรพลาดมาเที่ยวชม ถือว่าป็นสัญลักษณ์ของฮังการี อาคารรัฐสภาตั้งโดดเด่นอยู่ริมแม่น้ำดานูบบนฝั่งเปสต์ เป็นอาคารรัฐสภาที่ชาวฮังกาเรี่ยนภูมิใจว่าเป็นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก เพราะตัวอาคารมีความสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิคที่ดูคลาสสิกด้วยหลังคาสีแดง อาคารรัฐสภาแห่งนี้เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1885 และใช้เวลากว่า 20 ปีกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ โดยรูปแบบอาคารได้รับอิทธิพลมาจากอาคารรัฐสภาแห่งลอนดอน สหราชอาณาจักร  จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ จัตุรัสวีรบุรุษ (Hero’s Square) มีอนุสาวรีย์ของบุคคลสำคัญของประเทศฮังการีเป็นจำนวนมาก ความยิ่งใหญ่และสง่างามของมันคือตัวชี้วัดความภาคภูมิใจของชาวฮังการีทุกคนที่มีต่อประเทศ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแมททิอัส (Matthias Church) โบสถ์เก่าแก่ที่ได้รับผลกระทบจากกการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย อาทิ ถูกดัดแปลงให้เป็นมัสยิดเมื่อครั้งถูกยึดครองด้วยชาวเติร์ก ซึ่งมีหลังคาสลับสีอันสวยงามของ สถาปัตยกรรมแบบนีโอ โบสถ์นี้เคยใช้จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทธิอัส ซึ่งพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก ในสมัยของพระองค์ถือว่าเป็นสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาอย่างแท้จริง สิ่งก่อสร้างที่งดงามเกิดขึ้นมากในเมืองหลวงและเมืองอื่นๆ ซึ่งโบสถ์นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้เรียบร้อยแล้ว  นำท่านเที่ยวชมฝั่งบูดา (Buda) นำท่านถ่ายรูปกับ พระราชวังหลวงบูดา (Buda Royal Palace)  อาคารขนาดใหญ่โตตั้งอยู่ทางด้านใต้ของ Castle Hill เป็นพระราชวังมาก่อน โดยการตกแต่งและออกแบบที่หลายหลายรูปแบบและมีการผสมผสานศิลปะหลายสมัยเข้าไว้ด้วยกัน พระราชวังถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ คริสต์ศตวรรษ ที่ 14 และได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่หลังจากเกิดความเสียหายอย่างหนักหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบัน พระราชวังหลวงบูดา ได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของเมืองบูดาเปสต์ เป็นหอศิลป์แห่งชาติ และ หอสมุดแห่งชาติเซเชนยี (Széchenyi) อีกด้วย
 • 15.00 น. เดินทางกลับมาพร้อมที่เรือเพื่อเตรียวตัวเดินทางสู่เมืองบลาทิสลาวา
 • 16.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่บลาทิสลาวา
 • 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
7

Day 7

บราติสลาวา
 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
 • 09.00 น. เดินทางถึงบราติสลาวา (Bratislava) ประเทศสโลวะเกีย นำท่านเที่ยวชมเมืองบราติสลาวา ซึ่งเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะกลุ่มอาคารยุคกลางและอาคารศตวรรษที่ 20 ที่ยังคงสามารถพบเห็นได้เป็นจำนวนมากในเขตย่านเมืองเก่าบราติสลาวา (Old Town, Bratislava) โดยเมืองเก่าของบราติสลาวานั้นถือว่าเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่เป็นที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างสำคัญๆมากมาย นำท่านถ่ายรูปกับปราสาทบราติสลาวา(Bratislava Castle)  โดยปราสาทประกอบไปด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 4 อาคาร ภายในมีการจัดแสดงเป็นส่วนต่างๆ ได้เวลานำท่านถ่ายรูปกับ “House of the Good Shepherd” เป็นอาคารสไตล์รอคโคโค (Rococo) หรือศิลปะแบบหลุยส์ที่ 14 ตั้งอยู่ไม่ไกลจากปราสาทบราติสลาวา เป็นหนึ่งในอาคารไม่กี่แห่งที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ปัจจุบันอาคารแห่งนี้ได้กลายไปเป็นพิพิธภัณฑ์นาฬิกา (Museum of Clocks) ซึ่งภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการนาฬิกาโบราณจากศตวรรษที่ 17 – ศตวรรษที่ 20 ปัจจุบันอาคารแห่งนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในอาคารสไตล์รอคโคโคที่สวยที่สุดในยุโรปกลางอีกด้วย   ได้เวลานำท่านถ่ายรูปกับอาคารศาลากลางเก่า (Old Town Hall) อาคารเก่าแก่จากศตวรรษที่ 14 ที่ตั้งอยู่ในใจกลางของย่านเมืองเก่า เป็นหนึ่งในอาคารศาลากลางที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ โดยอาคารถูกสร้างขึ้นประมาณปี 1370
 • 15.30 น. เดินทางกลับมาถึงที่ท่าเรือเพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่วาเคา
 • 16.30 น. เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่วาเคา
 • 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
8

Day 8

วาเคาเมลค์
 • 01.00 น. เดินทางถึงวาเคา ประเทศออสเตรีย
 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
 • 08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองเมลค์ (Melk) เมืองเล็กๆทางตะวันตกเฉียงใต้ของออสเตรียที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนในยุคเรเนซองส์ ที่มองดูราวกับอยู่ในเมืองแห่งเทพนิยาย เมืองเมลค์นี้นับเป็นจุดศูนย์กลางของวัฒนธรรมและจิตใจของชาวออสเตรีย เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของการกำเนิดประเทศออสเตรีย นำท่าน เข้าชมมหาวิหารเมลค์ (Melk Abbey) มหาวิหารที่สร้างโดดเด่นเป็นสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาโร๊คมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศ ตัวอาคารก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ 976 และได้รับการบูรณะใหม่ในปี ค.ศ. 1701-1736 ตามการออกแบบของยาคอป พรันด์เทาเออร์ นำท่านชม ห้องอิมพีเรียล ซึ่งถูกจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยเดินผ่านบันไดอิมพีเรียลที่มีรูปปั้นและคำขวัญประจำใจของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 6 ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์สำนักสงฆ์แห่งนี้ในอดีตกาล   นำท่านชม ห้องโถงหินอ่อน (Marble Hall)  ซึ่งมีภาพเขียนสีเฟรสโก้เด่นเป็นสง่าอยู่บนเพดาน นำท่านชม ห้องสมุดแห่งสำนักสงฆ์เมลค์ ห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีกลิ่นอายของยุคกลาง เครื่องตกแต่งที่ทำด้วยไม้เกือบทั้งหมดผ่านการก่อสร้างมาอย่างประณีตบรรจง และภาพเขียนสีบนปูนเปียกสไตล์เฟรสโก้ที่วาดโดย พอล โทรเกอร์ ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองวาเคา หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า หุบเขาวาเคา ( Wachau Valley ) ซึ่งกินอาณาเขตกว้างขวางตั่งแต่เมลค์จนถึงเครมส์ เราเรียกรวมกันว่า หุบเขาดานูบ ในเขต Wachau – Nibelungengau ของรัฐ ออสเตรีย ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่เด่นที่สุดของแคว้นออสเตรียตอนล่าง และเป็นดินแดนแห่งการปลูกองุ่นสำหรับบ่มเหล้าไวน์มาตั่งแต่สมัยโบราณและเต็มไปด้วยร้านอาหารที่เรียกว่า ฮอยริเก้(Heuriger) เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในหุบเขาลุ่มแม่น้ำดานูบ  นำท่านเที่ยวชมเมืองวาเคา อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามและความโรแมนติกของเมืองเล็กๆริมแม่น้ำดานูบแห่งนี้
 • 18.00 น. เดินทางกลับมาถึงที่ท่าเรือ
 • 18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 24.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่เมลค์
9

Day 9

แองเกิลฮาร์ตเซล (พาเซา) – ลินซ์ – กรุงเวียนนา
 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
 • 08.00 น. นำท่านชม เมืองพาเซา(Pazzau) เมืองติดชายแดนออสเตรียและมีทัศนียภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจเพราะแม่น้ำดานูบ แม่น้ำอินน์และแม่น้ำอิลซ์มาประจบกันที่นี่ ในอดีตแม่น้ำดานูบได้ใช้เป็นเส้นทางการค้ากับชาวโบฮีเมียจนเมืองพัสเซาได้กลายเป็นจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์อย่างมาก เมืองเก่าแก่แห่งนี้มีโบสถ์บาร็อคและบ้านขุนนางในอดีตที่ยังคงความสมบูรณ์ให้ได้ชื่นชม การเปิดมหาวิทยาลัยในปี 1978 ทำให้พาเซามีอิทธิพลทางวัฒนธรรมมากขึ้น  นำท่านถ่ายรูป วิหารเซนต์สตีเฟน (Stephen Cathedral) ผลงานมาสเตอร์พีซของศิลปินชาวอิตาลี ซึ่งภายในวิหารแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บออร์แกนที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่ากับเมืองใหม่ เก็บภาพความคลาสสิคของตึกรามบ้านช่องของเขตเมืองเก่าทั้งโกธิคและบาร็อครวมไปถึง Veste Oberhaus อดีตป้อมปราการของบิชอฟ ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ประจำเมืองพาเซา อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเมืองน่ารักแห่งนี้ตามอัธยาศัย
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
 • 13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองลินซ์ (Linz) เป็นเมืองหลวงของภูมิภาคตอนบนของออสเตรีย ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำดานูบ และแม่น้ำเอนไรส์ เป็นเมืองที่มีความงดงามมาก ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาที่ได้ขึ้นชื่อว่างดงามที่สุดในบรรดาหมู่บ้านแถบเทือกเขาแอลป์ทั้งหมด นำท่านชมโบสถ์เก่าแก่อันสวยงามพร้อมเดินเล่นภายในย่านเมืองเก่าชมจัตุรัส Hauptplaz ซึ่งมีสถาปัตยกรรมอันงดงาม
 • 15.00 น. นำท่านเดินทางสู่เวียนนา (Vienna)เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี ที่มีความเจริญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และร็อคโคโคที่เป็นแบบของออสเตรียที่งดงามที่สุดในยุโรปเป็นสักขีพยานแห่งความรุ่งเรืองของอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และสมัยจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์เบิร์กในอดีต อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติในปัจจุบัน และเป็นสถานที่รวมคีตกวีเอกของโลก อาทิเช่น โมสาท บีโทเฟ่น โยฮันสเตราท์ เป็นต้น ช้อปปิ้งอย่างอิสระในย่าน ถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท (Karntner Street) ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมนั่งจิบกาแฟต้นตำรับแท้ และชิมชัดเกอร์เค้กอันเลื่องชื่อของเวียนนา พร้อมเลือกซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าและร้านค้ามากมาย เชิญท่านเลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิเช่น เครื่องแก้วสวาร็อฟสกี้ Louis Vitton, Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer, สินค้าเสื้อแฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara, H&M ฯลฯ และสินค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท หรือแวะชิมของหวานที่ร้าน THE DEMEL ร้านเบเกอร์รี่ (เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าของท่าน อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย)
 • 22.40 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา” โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR186
10

Day 10

โดฮา – กรุงเทพฯ
 • 04.50 น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า
 • 08.00 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR832
 • 19.00 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
วันเดินทาง
15-24 กันยายน 2561
สายการบิน

ล่องเรือแม่น้ำดานูบ 10 วัน 2018 (QR)

DEPARTURE/RETURN LOCATIONสนามบินสุวรรณภูมิ  (ฺBKK)
DEPARTURE TIMEโปรดเดินทางมาถึงอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
INCLUDED
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โดฮา-มิวนิค-โดฮาเวียนนา-กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
ค่าโรงแรมที่พัก 7 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ และค่าน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (ประเทศออสเตรีย) สำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)
NOT INCLUDED
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 4 วัน คิดเป็น 20 ยูโร
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 10 วัน คิดเป็น 30 ยูโร หรือขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ
การชำระเงินงวดที่ 1 : หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 40,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
งวดที่ 2 : กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน  หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน  หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน  หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

1.หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากหมดอายุกรุณานำไปต่ออายุก่อนนำส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3
2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 x 2 นิ้ว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปที่ถ่ายเอง)
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
4. กรอกข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งให้ท่าน ณ วันที่ทำการจองทัวร์)
**วีซ่าอินเดีย จำเป็นที่จะต้องโชว์ตัว เพื่อทำการสแกนนิ้ว ณ สถานทูต**

เงื่อนไขอื่นๆ

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทางแทน รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตามตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น) ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้นโรงแรมและห้อง ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาดการชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชำรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างการเดินทางการเดินทางเป็นครอบครัว  หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ม่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมดหลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
วันเดินทาง
15-24 กันยายน 2561
สายการบิน