วันเดินทาง
14 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ - 06 มีนาคม 2561 01 – 07 ธันวาคม 2561 26 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562 (83,900) 16 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 02 – 08 มีนาคม 2562
สายการบิน