วันเดินทาง
21 – 28 มีนาคม 2561 11 – 18 เมษายน 2561 2 – 9 พฤษภาคม 2561 6 – 13 มิถุนายน 2561
สายการบิน


ดินแดนแห่งพระเจ้าซาร์  มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

รัสเซีย ในอดีตที่เคยเป็นประเทศมหาอำนาจแห่งค่ายสังคมนิยมที่ยิ่งใหญ่ ได้มีการเปลี่ยน

แปลงและปฏิรูประบบเศรษฐกิจเพื่อให้ทันกับโลกปัจจุบัน  เปิดประเทศต้อนรับด้วยความเป็นเสรีภาพ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวชมความสวยงามของสถานที่ต่างๆแห่งประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม และอารยธรรม พร้อมด้วยสมบัติอันล้ำค่า รวมทั้งธรรมชาติอันสวยงามที่ยังคงเหลืออยู่ ชมเมืองหลวงมอสโคว์ จัตุรัสแดง วิหารเซ้นต์บาซิลที่สวยงาม พระราชวังเครมลิน สถานีรถไฟใต้ดิน ฯ

มอสโคว์ – เนินเขาสแปโรว์ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – ช๊อปปิ้งย่านถนนอาราบัต – สถานีรถไฟใต้ดิน – ซากรอสค์ – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน   –   โบสถ์หยดเลือด – มหาวิหารเซนต์ไอแซก – ป้อมปีเตอร์และปอล – พระราชวังฤดูร้อน  (ปีเตอร์ฮอฟ) –               พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ          พิเศษ “ชมละครสัตว์รัสเซีย”

วันเดินทาง
21 – 28 มีนาคม 2561 11 – 18 เมษายน 2561 2 – 9 พฤษภาคม 2561 6 – 13 มิถุนายน 2561
สายการบิน