วันเดินทาง
07 - 15 เมษายน 2565
สายการบิน


ซูริค–น้ำตกไรน์–เบิร์น–เซอร์มัท-กอร์นเนอร์แกรต–ลอยเคอร์บาธ–เบทแมร์แอลป์– อินเทอร์ลาเคน–จุงเฟรา–ลูเซิร์น –ทิตลิส

โปรแกรม “ขับรถ…เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์” เป็นโปรแกรมที่จัดทำขึ้นมา สำหรับการเดินทางกลุ่มเล็กๆ ส่วนตัวของท่าน 10-15 ท่านต่อกรุ๊ป เป็นโปรแกรมที่ให้ความอิสระ และคล่องตัวแก่ท่านในการเดินทาง โดยไกด์ของเรา จะเป็นคนนำท่านเที่ยวตลอดการเดินทางในสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านสัมผัสกับความงามของธรรมชาติในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และสัมผัสยอดเขาที่สวยงามและขึ้นชื่อของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถึง 3 ยอดเขาจุงเฟรา, กอร์นเนอร์แกรต, ทิตลิส ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศของเมืองเล็กๆ ชนบทของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่น่ารักและมีเสน่ห์ เช่น เซอร์มัท, อินเทอลาเคน, และสัมผัสกับเมืองใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ เช่นซูริค และลูเซิร์น เนื่องจากโปรแกรมนี้ได้รวมทุกอย่าง อาทิเช่น อาหารกลางวันและอาหารค่ำ,โรงแรม และ ตั๋วเครื่องบิน ไว้ในโปรแกรมท่านเรียบร้อยแล้วแพ็คกระเป๋าและเดินทางไปกับเราได้เลย

ตารางเที่ยวบิน
วันบิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา
วันที่สอง กรุงเทพฯ ซูริค BKK-ZRH TG970 01.05-07.50
วันที่สิบ ซูริค กรุงเทพฯ ZRH-BKK TG971 13.30-05.30+1
1

Day 1: กรุงเทพฯ

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 3-4 แถว D  เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านก่อนขึ้นเครื่อง

*เอกสารที่ต้องใช้ในการเช็คอิน เพื่อเดินทางเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์

– หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

– วีซ่าเชงเก้น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

– เอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ยี่ห้อใดก็ได้

– ผลรับรองการตรวจเชื้อโควิด-19 ที่มีผลเป็นลบ และได้รับการตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

2

Day 2 : กรุงเทพฯ - ซูริค - น้ำตกไรน์ - เบิร์น - เซอร์มัท

01.05  ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG970

เช้า    เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

จากนั้นออกเดินสู่น้ำตกไรน์ ชมความงามของน้ำตกไรน์ (Rheinfall) น้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนแม่น้ำไรน์ น้ำตกแห่งนี้มีความกว้าง 150 เมตรและสูง 23 เมตร ในช่วงฤดูหนาว จะมีปริมาณน้ำเฉลี่ยราว 250 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที และในฤดูร้อนจะมีน้ำเฉลี่ยมากถึง 600 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที ปลาทั่วไปไม่สามารถว่ายขึ้นน้ำตกแห่งนี้ได้ มีเพียงปลาไหลเท่านั้นที่มีเทคนิคเฉพาะตัวในการไต่ขึ้นน้ำตก น้ำตกแห่งนี้ถือกำเนิดขึ้นในยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายเมื่อราว 14,000 ถึง 17,000 ปีที่แล้ว ปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่กรุงเบิร์น เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย    นำท่านเที่ยวชมกรุงเบิร์น เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ มีหมีสีน้ำตาลเป็นสัญลักษณ์ เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ มีความเก่าแก่โบราญที่มีความสวยงาม ตั้งอยู่ทางโค้งของริมแม่น้ำอาเรอ Aare River เป็นเมืองที่มีแม่น้ำล้อมรอบไว้ทั้ง3 ด้าน เป็นชัยภูมิที่เหมาะในการป้องกันการรุกรานจากศัตรูได้เป็นอย่างดี

ให้ท่านอิสระเดินเล่น ถนนมาร์คกาสเซ Marktgasse ความหมายจากชื่อคือถนนตลาด เพราะในอดีตเคยเป็นที่ตั้งตลาดเมือง ปัจจุบันสองข้างทางเป็นตึกแถวและอาคารร้านค้าที่คึกคักให้เดินชมได้อย่างเพลิดเพลิน กลางถนนมีบ่อน้ำพุโบราญตั้งอยู่หลายแห่ง น่าสนใจตรงที่มีรูปปั้นประดับเหนือน้ำพุที่สวยงามน่าเดินไล่ดูให้ครบทุกแห่ง กลางถนนเห็นเป็นหอนาฬิกายักษ์ใหญ่ตั้งอยุ่ นี่คือ ไซท์ล็อค หอนาฬิกานี้เป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงเบิร์น ได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่ เมืองเซอร์มัท

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Ambassador Hotel  หรือเทียบเท่า

3

Day 3 : เซอร์แมท - กอร์นเนอร์แกรต - ลอยเค้อร์บาธ

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เพลิดเพลินกับธรรมชาติของ เมืองเซอร์มัท ดินแดนเล็กๆ บนยอดเขาที่หลายคนตกหลุมรักและยกให้เป็นสถานที่สุดโปรด เป็นเมืองชนบทเล็กๆ ที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยภูเขา ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยสูงมาก มีชื่อเสียงด้านการปีนเขาและเป็นที่ตั้งของสกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ มาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 เมืองเซอร์มัท มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้ง การรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติ การไม่อนุญาตให้ใช้รถยนต์แล่นในเมือง แต่ให้ใช้จักรยาน รถม้า หรือรถไฟฟ้าคันเล็กๆ เป็นพาหนะหลักแทน จนได้ชื่อว่าเป็น เมืองปลอดมลพิษ

จากนั้นนั่งรถไฟสาย Gornergratbahn ขึ้นสู่ยอดเขากอร์นเนอร์แกรต (Gornergrat) เพื่อชมความสวยงามของยอดเขา Matterhorn โดยเป็นรถไฟขึ้นเขา สถานีรถไฟตั้งอยู่ในเมือง Zermatt รถไฟขึ้นเขา Gornergrat จอดหลายสถานี สถานีส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยหิมะเกือบตลอดทั้งปี สถานีที่อยู่ด้านบนสุดของยอดเขา Gornergrat เราสามารถถ่ายรูปคู่กับยอดเขา Matterhorn ได้อย่างสวยงาม ได้เวลาสมควรเดินทางโดยรถไฟกลับสู่เมืองเซอร์มัท

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย     นำท่านเดินทางสู่เมืองลอยเคอร์บาธ (Leukerbad) เมืองที่ตั้งอยู่ในใจกลางหุบเขา อยู่ที่ระดับความสูงประมาณ2,000เมตร ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยหุบเขา  Gemmipass เมืองนี้มีแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่ง สปารีสอร์ท  โดยน้ำแร่จากธรรมชาติจะช่วยในเรื่องแก้ปวดเมื่อยต่างๆ  โรคไขข้อให้ท่านได้สัมผัสการแช่น้ำแร่จากธรรมชาติสักครั้ง โดยสามารถแช่น้ำแร่กลางแจ้งชมความวิวทิวเขาสลับซับซ้อน หรือจะแช่ในร่มก็ได้ ไม่ว่าจะเดินทางมาช่วงฤดูไหนก็สวยงาม เดินเล่นชมความงามของเมืองกลางหุบเขา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotel De France by Thermal Hotel  หรือเทียบเท่า

4

Day 4 : ลอยเคอร์บาด – เบทแมร์แอลป์ – อินเทอร์ลาเคน

เช้า    นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณ เบทแมร์แอลป์ (Bettmeralp) โดยกระเช้าลอยฟ้า เดินชมทะเลสาบเบทแมร์ แสนสวยที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา   เบทแมร์แอลป์ เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อเกี่ยวกับสกีรีสอร์ท ให้ท่านได้เพลิดเพลินภาพกับหมู่บ้านโบราณกับหิมะที่ขาวโพลน

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย     นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาทางเหนือของเทือกเขาสวิตแอลป์ เป็นเมืองทางผ่านที่จะขึ้นไปยังยอดเขายุงเฟรายอคซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในทวีปยุโรปที่เข้าถึงได้ด้วยรถไฟ และด้วยภูมิศาสตร์ของเมืองที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างทะเลสาบธุน (Thun) และทะเลสาบบรีนซ์ (Breinz) และมีแม่น้ำอาเรเชื่อมทั้งสองทะเลสาบตัดผ่ากลางเมือง ทำให้อินเทอร์ลาเคนเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆของสวิตเซอร์แลนด์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Metropole Hotel  หรือเทียบเท่า

5

Day 5 : อินเทอร์ลาเคน – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเคน – ลูเซิร์น

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านนั่งรถไฟชมธรรมชาติ สู่ยอดเขาจุงเฟรา ทางรถไฟที่จะขึ้นไปสู่หมู่บ้านต่างๆบนเทือกเขา ซึ่งก็จะประกอบด้วยภูเขาหลายลูกด้วยกัน ยอดเขาที่สูงที่สุดคือจุงเฟรา (4,158 เมตร) รองลงมาคือแมนช์ (4,107 เมตร), อีเกอร์ (3,970 เมตร) โดยรถไฟจะผ่านหมู่บ้านกรินเดลวาลด์ (Grindelwald) เป็นเมืองที่อยู่บนภูเขา ถูกห้อมล้อมด้วยทิวเขาสวยงาม และเดินทางต่อไปยังสถานี ไคเนไชเดก (Kleine Scheidegg) ซึ่งเป็นสถานีรถไฟไต่ภูเขา ที่จะขึ้นสู่ยอดเขา จุงเฟรา เมื่อรถไฟออกจากสถานีนี้จะมุดเข้าอุโมงค์ที่มีความยาวถึง 7,122 เมตร วิวระหว่างทางจะสวยงามมาก โดยจะมีจุดจอดให้ลงไปถ่ายรูป และชมวิวที่ หน้าผาไอเกอร์ (Eigerwand) และ ไอส์เมียร์ (Eismeer) จนถึงสถานีปลายทาง Jungfraujoch จากนั้นนำท่านเข้าชมวังน้ำแข็ง (Ice Palace)  เป็นที่แสดงปฎิมากรรมแกะสลักน้ำแข็ง โดยถ้ำเจาะลึกไปในธารน้ำแข็งกว่า 30 เมตร และมีขนาดใหญ่ถึง 1,000 ตร.ม.

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย     นำท่านชม Sphinx Obwervation Terrace หรือ หอสังเกตการณ์สฟริงซ์ ชมวิวจากดาดฟ้าจะเห็นวิวรอบทิศทาง ที่ระดับความสูง 3,571 เมตร ท่านสามารถออกไปชมธารน้ำแข็งได้จากจุดนี้ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับสู่อินเทอร์ลาเคิล โดยนั่งรถไฟ ผ่านเมือง เลาเทอร์บรุนเนน (Lauterbrunnen) จนถึงเมืองอินเทอร์ลาเคน จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Luzern) เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในภาคกลางของประเทศ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ, การคมนาคม, ทางวัฒนธรรม ของภาคกลาง ตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบลูเซิร์น มีแม่น้ำร็อยส์ไหลออกมาจากทะเลสาบผ่านกลางเมือง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotel Ameron Flora  หรือเทียบเท่า

6

Day 6 : ลูเซิร์น – ทิตลิส – ลูเซิร์น

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางโดยรถไฟสู่เมือง Engelberg ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งของกระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส (Titlis) เป็นหนึ่งในสี่ยอดเขาที่มีความสวยงามดุจดั่งนางงามของ Switzerland กระเช้าขึ้นยอดเขา Titlis จะมีทั้งหมด 4 สถานี ได้แก่ สถานีด้านล่าง Engelberg , Trubsee(ประตูกระเช้าจะเปิดครั้งแรกที่สถานีนี้ แต่ไม่ต้องลง), stand (เราจะลงสถานีนี้เพื่อต่อกระเช้า Rotair ขึ้นไปยังสถานีบนยอด Titlis) ใช้เวลาขึ้นกระเช้ารวม ๆ 45-50 นาที จะช้าจะเร็วกว่านี้ขึ้นอยู่กับจำนวนคนต่อคิวขึ้นกระเช้าด้านบนยอดเขาจะเป็นลานหิมะที่สามารถชมวิวได้เกือบ 360 องศา จะเห็นเป็นหุบเขาลึกลงไปเป็นแนวยาว และมีเทือกเขาแอลป์อันยิ่งใหญ่เป็นฉากหลัง ที่มีหิมะปกคลุมบนยอดเขา นอกจากนี้ยังมีมีกิจกรรมเกี่ยวกับหิมะให้เล่นหลากหลาย

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย     เดินทางกลับสู่เมืองลูเซิร์น เดินชมเมืองลูเซิร์น ซึ่งมีแม่น้ำรอยส์ (Reuss) พาดผ่านตัวเมืองแบ่งลูเซิร์นออกเป็น เมืองเก่าและเมืองใหม่ มีสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge หรือ The Kapellbrücke) เป็นตัวเชื่อม เป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่ปี 1332 แต่ตัวสะพานมีการสร้างใหม่หลังเหตุไฟไหม้เมื่อปี 1993 ทว่าจิตกรรมเก่าแก่ทรงสามเหลี่ยมใต้หลังคาสะพานในสมัยคริสตศวรรษที่ 17 ที่ทำให้สะพานนี้ยิ่งพิเศษ หลังเหตุไฟไหม้เหลือภาพดั้งเดิมแค่ 20 กว่าภาพ บางภาพบนสะพานจึงถูกเว้นไป บ้างมีคราบดำเป็นตอตะโกจากร่องรอยของเปลวไฟ บางภาพถูกแทนที่ด้วยภาพถ่าย จากนั้นชมสิงโตแห่งลูเซิร์น อนุสาวรีย์แกะสลักรูปราชสีห์ ที่นอนคร่ำครวญรอความตาย จากพิษบาดแผลของหอกดาบ ข้างๆ มีโล่ห์ของทหารสวิตอยู่  อนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นเป็นการระลึกถึงทหารรับจ้างกว่า 700 นายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสแทบทุกคนล้วนเป็นลูกหลานชาวลูเซิร์น ให้ท่านได้ซื้อของฝาก และของที่ระลึกกันครั้งก่อนที่จะอำลาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (หากต้องทำ PCR-Test ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย ก็สามารถทำได้ ค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์ ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล ณ.เวลานั้น) อิสระช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำของสวิสตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotel Ameron Flora  หรือเทียบเท่า

7

Day 7 : ลูเซิร์น - ซูริค

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่เมืองซูริค ซูริค(Zurich)เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศสวิสเซอร์แลนด์(Switzerland) มีภูมิประเทศที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยภูเขา มีแม่น้ำและ ทะเลสาบ รวมทั้งสถานที่สำคัญทั้งทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมเช่น โบสถ์เก่าแก่ และ พิพิธภัณท์ศิลปะที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของยุโรป เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านเดินชมสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองซูริค โบสถ์ Fraumünster เป็นหนึ่งในสี่โบสถ์หลักของเมืองซูริค จุดที่โดดเด่นนอกจากด้านศาสนาแล้วนั้นยังมีการตกแต่งโบสถ์ด้วยกระจกสีขนาดใหญ่ 5 บาน เรียกว่า กระจกชากาล

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน

อิสระให้ท่านได้ช๊อปปิ้ง ย่านถนน Bahnofstrasse ย่านธุรกิจของเมืองซูริค เป็นถนนคนเดินขนาดใหญ่และยังเป็นถนนสำคัญที่เชื่อมต่อกับรถรางไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวเท่านั้นที่ชื่นชอบแต่คนในละแวกนี้เองก็ชอบมาเดินซื้อของกันอย่างไม่ขาดสาย มีให้เลือกตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องประดับ ร้านของที่ระลึกเช่นช็อกโกแลตสวิสก็สามารถหาซื้อได้ที่นี่ ชมความงามของย่านเมืองเก่าซูริคบนฝั่งแม่น้ำลิมัต ขึ้นไปชมวิวของเมืองซูริคมุมสูง บนป้อม Linderholf ซึ่งเป็นป้อมโรมันโบราณสมัยศตวรรษที่ 4 จากนั้นให้ท่านเดินเล่น ย่านเมืองเก่าซูริค (Zurich Old Town) ที่เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่ที่งดงามจากยุคศตวรรษที่ 19 และบนถนนหินกรวดที่คดเคี้ยวก็เป็นที่ตั้งของคาเฟ่ที่ทันสมัยมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotel Central Plaza Zurich หรือเทียบเท่า

8

Day 8 : ซูริค - กรุงเทพฯ

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินซูริค เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

13.30    ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ   โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG971

9

Day 9: กรุงเทพฯ

05.30    เดินทางถึงกรุงเทพฯ   โดยสวัสดิภาพ

วันเดินทาง
07 - 15 เมษายน 2565
สายการบิน

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating