วันเดินทาง
26 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2564 24 - 31 กรกฎาคม 2564 21 - 28 สิงหาคม 2564
สายการบิน


นิวยอร์ค – ฟิลาเดลเฟีย – แอตแลนติกซิตี้ 8 วัน 4 คืน

  • เดินทางกรุ๊ปละ 4 – 6 ท่าน ด้วยรถตู้ 12 ที่นั่ง (Passenger Van)
  • ที่พักระดับ 4 ดาว ใจกลางนิวยอร์ค (แมนฮัตตัน) และ โรงแรมริมมหาสมุทรแอตแลนติก ที่เมืองคาซิโนชื่อดัง แอตแลนติกซิตี้
1

Day 1: กรุงเทพฯ

23.45 น.          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เค้าเตอร์สายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ แถว Q ประตู 8

*เอกสารที่ต้องใช้ในการเช็คอิน เพื่อเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

  •    หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  •    วีซ่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
  •    ผลรับรองการตรวจเชื้อโควิด-19 ที่มีผลเป็นลบ และได้รับการตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
2

Day 2 : กรุงเทพฯ - โดฮา - นิวยอร์ค

03.10 น.          ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR837 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 50 นาที)

06.00 น.          เดินทางถึงสนามบิน Hamad International Airport กรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า

08.15 น.          ออกเดินทางสู่กรุงนิวยอร์ค โดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR701 (ใช้เวลาบิน 14 ชั่วโมง)

เดินทางถึงสนามบิน John F. Kennedy (JFK) กรุงนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากผ่านพิธีศุลกากร และตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่มหานครนิวยอร์ค ที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของความศิวิไลซ์ ศูนย์กลางของเมืองนิวยอร์ค ประกอบด้วย 5 เขต คือ เดอะบรองซ์, บรูคลิน, แมนแฮตตัน, ควีนส์ และสแตตัน ไอส์แลนด์ เป็นเมืองที่มีประชากรกว่า 8 ล้านคน หนาแน่นที่สุดในสหรัฐอเมริกา จากรูปแบบการวางผังเมืองด้วยโครง สร้างที่มีประสิทธิภาพ เมื่อมองจากมุมสูงจะเห็นถนนวางตัดกันเป็นแนวสี่เหลี่ยมอย่างเป็นระเบียบ โดยจะมีระบบชื่อเรียกถนนว่า “สตรีท” คือถนนที่ตัดเป็นแนวขวาง และ “เอเวนิว” เป็นถนนเส้นหลัก การวางผังเมืองในรูปแบบนี้ทำให้สะดวกต่อการค้นหาสถานที่ได้อย่างง่ายดาย

เย็น                  นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม New York Marriott Marquis หรือเทียบเท่า อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

3

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ.โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ลงเรือท่องเที่ยว Circle Line Cruise ล่องไปตามแม่น้ำฮัดสัน ผ่านเขต Financial District และสวนสาธารณะ Battery เพื่อไปชมเทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) อนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่ และมีคุณค่าทางจิตใจ ที่ชาวฝรั่งเศสมอบเอาไว้เป็นของขวัญ แก่ชาวอเมริกัน ในวันที่อเมริกาเฉลิมฉลองวันชาติครบ 100 ปี ณ วันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1876 เทพีเสรีภาพ เป็นประติมากรรมโลหะสำริด รูปเทพีห่มเสื้อคลุม มือขวาชูคบเพลิง มือซ้ายถือแผ่นจารึกคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ และมีอักษรสลักว่า JULY IV MDCCLXXVI” หรือวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776  เท้าข้างหนึ่งมีโซ่ที่ขาด แสดงถึงความหลุดพ้นจากการเป็นทาส สวมมงกุฎ 7 แฉกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทะเลทั้งเจ็ด หรือทวีปทั้งเจ็ด โครงร่างเหล็กออกแบบโดยเออแชน วียอเลต์-เลอ-ดุค และกุสตาฟ ไอเฟล ซึ่งเป็นผู้ออกแบบหอไอเฟล ในกรุงปารีส ส่วนฐานอนุสาวรีย์ สร้างโดยสหรัฐอเมริกา จารึกโคลงซอนเนต์ของกวีชาวอเมริกัน เอมมา ลาซารัส ซึ่งมีเนื้อหาต้อนรับผู้อพยพที่เข้าอยู่มาในอเมริกาปีค.ศ. 1984 องค์การยูเนสโก ประกาศให้อนุสาวรีย์เทพีเสรี ภาพเป็นมรดกของโลก ใกล้ๆกันมีเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งมีชื่อว่าเกาะ Ellis เดิมเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองอเมริกาทางเรือสมัยก่อน เรือล่องผ่านไปชมสะพานบรูคลิน เป็นสะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีความยาว 1,825 เมตร ข้ามแม่น้ำอีสต์ เชื่อมระหว่างย่านแมนฮัตตัน และย่านบรูคลิน

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้าน Del Frisco’s Double Eagle Steakhouse ร้านสเต็กชื่อดังแห่งมหานครนิวยอร์ค (ไม่รวมในค่าทัวร์)

บ่าย                  นำท่านขึ้นชมวิวทิวทัศน์บนตึกเอ็มไพร์สเตท หนึ่งในอาคารระฟ้าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ตั้งอยู่บนเกาะแมนฮัตตัน ในรัฐนิวยอร์ก ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอเมริกัน วิลเลียม เฟรดเดอริค แลมบ์ ก่อสร้างโดยบริษัท สตาร์เร็ตต์ บราเธอร์ แอนด์ เอเกน จำกัด เริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1929 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1931 มีความสูงทั้งสิ้น 102 ชั้น มีหน้าต่างทั้งสิ้น 6,514 บาน ตึกสูงจากพื้นดิน 381 เมตร (1,250 ฟุต) ตกแต่งด้วยศิลปะแบบอาร์ตเดคโค (Art Deco) ที่นิยมในสมัยนั้น ในปัจจุบันได้มีการทุ่มเงินกว่า 550 ล้านเหรียญเพื่อทำให้ตึกแห่งนี้เป็นตึกประหยัดพลังงาน โดยสามารถลดการใช้พลังงานได้ลดลงถึง 38% เอ็มไพร์สเตทยังคงรักษาตำแหน่งตึกประหยัดพลังงานที่สูงที่สุดในโลกอยู่ในเวลานี้ และมีนักท่องเที่ยวมาเยือนกว่า 3.8 ล้านคนต่อปี เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์ค แบบ 360 องศา อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านฟิฟท์เอเวนิว (Fifth Avenue) สำหรับของมียี่ห้อและเครื่องประดับ ห้างสรรพสินค้าเมซีส์ (Macy’s) ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ตามอัธยาศัย

เย็น                  รับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์)

จากนั้นเข้าสู่ที่พัก โรงแรม New York Marriott Marquis หรือเทียบเท่า

4

Day 4 : มหานครนิวยอร์ค

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม หากท่านใดที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน จะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถยืนยันได้ว่าท่านจะสามารถได้ฉีดวัคซีนหรือไม่ เนื่องจากนโยบายของแต่ละรัฐอาจจะมีกานเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์)

บ่าย                  นำท่านชมย่านสำคัญ ๆ ของเมือง อาทิ ย่านวอลล์สตรีท (Wall Street) รู้จักกันดีในฐานะศูนย์กลางทางการเงินของโลก และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเริ่มต้นตั้งอยู่บนถนนสายนี้ บริเวณวอลล์สตรีทจะมีรูปปั้นกระทิง (bull) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึงเศรษฐกิจดี นักท่อง เที่ยวผ่านไปมานิยมในการถ่ายรูปคู่ จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของย่านสำคัญแห่งนี้ ย่านบรอดเวย์ สถานที่ที่มีชื่อเสียงในด้านของโรงละครต่าง ๆ มากมายมารวมกันอยู่ที่นี่ ,เมดิสันสแควร์ เอเวนิว , ย่านไทม์สแควร์ , ร็อคกี้เฟลเลอร์ เซนเตอร์ ที่สร้างขึ้นจากตระกูลที่ร่ำรวยติดอันดับหนึ่งในสิบของอเมริกา ย่านไชน่าทาวน์ , เซ็นทรัลพาร์ค สร้างเสร็จเมื่อปีค.ศ. 1873 มีขนาดอยู่ที่ 3.4 ตารางกิโลเมตร สวนสาธารณะแห่งนี้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง และยังเคยเป็นสถานที่ใช้ประกอบในฉากถ่ายทำภาพยนตร์อีกด้วย อนุสรณ์สถาน 911 หรือ Ground Zero จากนั้นให้ท่านอิสระ ได้เดินสำรวจสินค้าในแหล่งชอปปิ้งมากมายในย่าน ไทม์สแควร์

เย็น                  รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์)

จากนั้นเข้าสู่ที่พัก โรงแรม New York Marriott Marquis หรือเทียบเท่า

5

Day 5 : นิวยอร์ค – ฟิลลาเดลเฟีย – แอตแลนติกซิตี้

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

จากนั้นออกเดินทางจากกรุงนิวยอร์ค สู่เมืองฟิลลาเดลเฟีย ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมลรัฐเพนซิลเวเนีย และเป็นเมืองที่พลเมืองหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับ 6 ของสหรัฐอเมริกา มีความสำคัญในฐานะที่เป็นสถานที่ที่มีการเขียนและลงนามรัฐธรรมนูญของประเทศ เพื่อประกาศอิสรภาพจากอังกฤษ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เที่ยวชมสถานที่ ๆ จะบอกเล่าเรื่องราวได้ดีที่สุดคือ Independence Visitor Center ประกอบไปด้วย Independence Hall , Liberty Bell Center ซึ่งภายในจะจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเป็นไปของระฆัง ​เป็นระฆังที่มี​ความหมายต่อประวัติศาสตร์ชาติ ​เพราะ​เป็นระฆัง​ใบที่ส่ง​เสียงก้องกังวาน หลังประกาศอิสรภาพ​ไม่ขึ้นตรงต่อจักรภพอังกฤษ​ในปี 1776  ​เหตุที่​เลือก​ใช้ระฆัง​ใบนี้​ก็​เพราะรอบ ๆ ระฆัง จารึกข้อ​ความที่มี​ความหมายจับ​ใจ​เกี่ยวกับ​เสรีภาพ สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ของ​การประกาศอิสรภาพพอดี   และ Independence Park สถานที่นี้บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ได้เคยยืนตรงจุดนี้ 2 ในนั้นคือ เบนจามิน แฟรงคลิน ในฐานะนักการเมือง เขาเป็นนักเขียนและผู้นำการเคลื่อนไหวคนสำคัญไปสู่การแยกตัวออกจากอาณานิคม และร่วมก่อตั้งชาติสหรัฐอเมริกาและ จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐ ศูนย์กลางของความมั่นคงทุกอย่างของอเมริกา เสียงที่ก้องกังวานของ Liberty Bell หลักเชิดชูอุดมคติในเสรีภาพ และความความเสมอภาคอย่างแน่วแน่ ได้เกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้ แวะชมบ้านของ Betsy Ross จุดเริ่มต้นของธงชาติผืนแรก ที่นำมาใช้อย่างเป็นทางการ โดยหลังจากประกาศอิสรภาพ จอร์จ วอชิงตัน ได้ขอให้รอสส์ซึ่งเป็นช่างเย็บชาวเมืองฟิลลาเดลเฟีย ตัดเย็บธงชาติให้โดยธงผืนนี้มีกลุ่มดาว 13 ดวงเรียงกันเป็นวงกลม อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนพื้นซึ่งมีลวดลายเป็นแถบสีแดงสลับขาวและต่อมามีการเปลี่ยนแปลงถึง 26 ครั้งจึงเป็นธงชาติแบบที่ใช้ในปัจจุบัน

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์)

บ่าย                  นำท่านไปตรวจเชื้อ Covid-19 เพื่อขอหนังสือรับรองการตรวจเชื้อ Covid-19 สำหรับวันเดินทางกลับ จากนั้นออกเดินทางต่อสู่เมืองแอตแลนติกซิตี้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ในมลรัฐนิวเจอร์ซี่ เมืองคาสิโนแห่งที่สองของสหรัฐฯ โด่งดังรองลงมาจากลาส เวกัส เมืองตากอากาศริมฝั่งทะเล เคยเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวนครนิวยอร์ค เพราะอยู่ไม่ห่างจากนิวยอร์ค แต่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง เมื่อรัฐบาลอนุญาตให้เอกชนตั้งสถานคาสิโนที่มีชื่อเสียงอย่างมากมาย ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินเล่นบนทางเดินเรียบชายหาด (Boardwalk) และเสี่ยงโชคกับแหล่งคาสิโนมากมาย ที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

ค่ำ                    อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์) จากนั้นนำท่านสู่ที่พัก โรงแรม Ocean Casino Resort หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

6

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วู้ดเบอรี่ พรีเมียม เอ้าท์เลต (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ตั้งอยู่ในเขตเซนทรัล วัลเล่ย์ ของรัฐนิวยอร์ค มีร้านค้าแบรนด์ชั้นนำต่างๆ มากกว่า 250 ร้าน

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์)

บ่าย                  ให้ท่านอิสระช๊อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ เช่น Tory Burch, Nike, Celine, Bottega Veneta, Polo Ralph Lauren, Michael Kors, Burberry, Coach, The North Face และอื่นๆอีกมากมาย ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน John F. Kennedy (JFK) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

20.55 น.          ออกเดินทางสู่เมืองโดฮา โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR702 (ใช้เวลาเดินทาง 12 ชั่วโมง 30 นาที)

7

Day 7 :โดฮา - กรุงเทพฯ

16.25 น.          เดินทางถึงสนามบิน Hamad International Airport กรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า

20.15 น.          ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR830 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 50 นาที)

8

Day 8 : กรุงเทพฯ

07.05 น.          เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

 

วันเดินทาง
26 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2564 24 - 31 กรกฎาคม 2564 21 - 28 สิงหาคม 2564
สายการบิน
สายการบิน Qatar Airways ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ
ไฟล์ท เส้นทาง เวลาบิน
ขาไป กรุงเทพฯ – โดฮา  ( QR837 )

โดฮา – John F. Kennedy ( QR701 )

BKK- DOH

DOH – JFK

03.10 – 06.00

08.15 – 15.15

ขากลับ John F. Kennedy – โดฮา

โดฮา – กรุงเทพฯ

JFK – DOH

DOH – BKK

20.45 – 22.15

20.15 – 07.05

ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระได้คนละ 20 กิโลกรัม และสามารถถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง
มิถุนายน 26 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 89,500 20,000        6
กรกฎาคม 24 -31 89,500 20,000 6
สิงหาคม 21 -28 89,500 20,000 6
การจองทัวร์
Ø หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000.- บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)

Ø กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
ค่าทัวร์รวม
ü เดินทางด้วยรถตู้ (Passenger Van) 12 ที่นั่ง

ü ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน ระดับมาตรฐาน 4 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน)

ü ค่าเรือล่องแม่น้ำฮัดสัน เพื่อเยี่ยมชมเทพีเสรีภาพ, ค่าเข้าจุดชมวิวตึกเอ็มไพร์สเตท

ü ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม

ü ค่าตรวจเชื้อ Covid-19 สำหรับเอกสาร Fit to Fly สำหรับบินกลับประเทศไทย

ü ค่าไกด์คนไทย/คนขับรถ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง

ü ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)

ค่าทัวร์ไม่รวม
ý ค่าตั๋วเครื่องบิน BKK-JFK//JFK-BKK ทางบริษัทฯ ยินดีให้บริการช่วยจองตั๋วเครื่องบินให้

ý ค่าวีซ่าเข้าประเทศอเมริกา (บริษัทฯช่วยอำนวยความสะดวกในการกรอกเอกสารในการขอวีซ่าให้ หรือต่ออายุวีซ่าเข้าประเทศอเมริกาให้ท่านได้)

ý ค่าตรวจเชื้อ Covid-19 สำหรับการเดินทาง Fit to Fly (ไม่เกิน 72 ช.ม. ก่อนการเดินทาง) สำหรับการเดินทางออกจากประเทศไทย

ý ค่าธรรมเนียมการขอ Certificate of Entry (COE) (ถ้ามี) สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย ทางบริษัทสามารถช่วยดำเนินการให้ได้

ý ค่าใช้จ่ายสำหรับการกักตัว 14 วัน (ASQ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมาตรการณ์ของ ศ.บ.ค. ในขณะนั้น

ý ค่าอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ

ý ค่าทิปไกด์/คนขับรถฯ ตลอดการเดินทาง

ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ý ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ý ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

ý ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ

การยกเลิก
§  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน § คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
§  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน § หักค่ามัดจำ 10,000.- บาท
§  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน § หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
หมายเหตุ
§  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 4 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง

§  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

§  บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

§    บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทางแทน

§  รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

§  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

§  ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้

§  หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น

§  เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

§    ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

 

 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย

§  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชำรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างการเดินทาง

 

การเดินทางเป็นครอบครัว

§  หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า

4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข

ที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

 

 

วันเดินทาง
26 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2564 24 - 31 กรกฎาคม 2564 21 - 28 สิงหาคม 2564
สายการบิน